Buradasınız : Ana Sayfa //Güncel Haberler//4/B Sözleşmeli PersonelininYeniden Hizmete Alınması Ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge’de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

4/B Sözleşmeli PersonelininYeniden Hizmete Alınması Ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge’de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

4/B YENİDEN HİZMETE ALINMASI VE KURUM İÇİ YER DEĞİŞİKLİĞİNE4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması Ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge’de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge değiştirilmiştir.

Madde 1- Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli PersonelininYeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge’nin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Bu madde kapsamında en son yapılan eş durumu kurası için boş pozisyon ilan edilmemiş olması veya en son yapılan kura sonucu sözleşmeli personelin kadrolu çalışan eşinin bulunduğu il’e yerleştirilememesi durumunda, bir sonraki eş durumu kurası için boş sözleşmeli personel pozisyonlarının ilan edileceği tarihe kadar başvuruda bulunması ya da sözleşmeli personelin, pozisyonunun vizeli olduğu il’de fiilen en az bir yıl çalışmamış olması nedeniyle bu madde hükümlerinden yararlandırılamaması hallerinde kadrolu personel, sözleşmeli eşin görev yaptığı il’e standardın uygun olması kaydıyla atanır.”

Madde 2- (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.23.09.2011

Madde 3 (1) Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması Ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge

Not: 21.09.2011 tarihli ve 263826 sayılı Bakan Onayı ile yapılan değişiklik metne işlenmiştir)

SAĞLIK BAKANLIĞI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİNİN

YENİDEN HİZMETE ALINMASI VE KURUM İÇİ YER DEĞİŞİKLİĞİNE

DAİR YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönerge; Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personelin yeniden hizmete alınması, karşılıklı yer değişikliği, eş durumu ve sağlık mazereti nedeniyle yer değişikliği ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirler.

Kapsam

Madde 2– (1) Bu Yönerge, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3– (1) Bu Yönerge; 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1, ek 3 ve ek 4 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar

Madde 4– (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık :Sağlık Bakanlığı’nı,

b) Bakan :Sağlık Bakanı’nı,

c) Müdürlük :İl Sağlık Müdürlüğü’nü,

ç) Pozisyon :İlgili mevzuatı uyarınca vize edilen ve bir sözleşmeli personelin istihdamına imkân veren görev unvanına ait pozisyonu,

d) Hizmet Grubu :Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği çerçevesinde personel dağılım cetveli doluluk oranına göre belirlenen il gruplarını,

e) Sağlık Komisyonu :Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’ne göre sağlık mazeretlerini inceleyen Komisyon’u,

f) Personel :657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personeli,

g) İl Komisyonu :İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde bu Yönergede belirtilen iş ve işlemleri yürütmek üzere Valilik onayıyla kurulan 4/B Sözleşmeli Personel Komisyonu’nu,

h) İKYS :Çekirdek kaynak yönetim sisteminin insan kaynakları yönetim sistemi modülünü,

ı) PBS :Personel bilgi sistemini,

i) (Ek bent: 23/10/2009 tarihli ve 198958 sayılı Bakan Onayı) Kadrolu personel: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre çalışan, stratejik personel hariç kadrolu sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelini,

j) (Ek bent: 23/10/2009 tarihli ve 198958 sayılı Bakan Onayı) Stratejik personel: Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğine göre Bakanlık tarafından istihdamında güçlük çekilen uzman tabip ve tabip unvanlarındaki personeli,

k) (Ek bent: 23/10/2009 tarihli ve 198958 sayılı Bakan Onayı) Standart: 26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde belirlenen standartları,

l) (Ek bent: 23/10/2009 tarihli ve 198958 sayılı Bakan Onayı) Hizmet bölgesi: İllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesine göre belirlenen bölgeleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yeniden Hizmete Alınma

 Madde 5- (1) Personel, Bakanlık adına sözleşme imzalamaya yetkili amirinden, fesih tarihini de belirterek doğum veya askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesinin feshedilmesini dilekçeyle talep eder. Askerlik sebebiyle fesih talebinde bu tarih, askere sevk tarihini geçemez. Doğum nedeniyle hizmet sözleşmesinin feshi için doğum raporunun aslının veya resmi kurumlarca onaylı bir örneğinin; askerlik nedeniyle hizmet sözleşmesinin feshi için ise, askere sevk belgesinin resmi kurumlarca onaylı bir örneğinin fesih talebini içeren dilekçe ile birlikte sözleşme yapılan kurum veya kuruluşa verilmesi zorunludur. Dilekçede belirtilen fesih tarihi, sözleşmenin fesih tarihi olarak esas alınır.

(2) Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen personelin pozisyonu saklı tutulur. Bu personel yazılı isteği üzerine ayrıldığı görev yerinde yeniden sözleşme yapılarak hizmete alınır. Ancak, yeniden hizmete alınacak personelin;

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış olması,

b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin, ücretli doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı görev yerinin bağlı olduğu il sağlık müdürlüğüne yazılı talepte bulunması,

gerekir.

(3) İlgili il sağlık müdürlüğü, yazılı talebi takip eden yedi işgünü içinde hizmet sözleşmesi yapmak suretiyle personelin göreve başlamasını sağlar.

(4) Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenler hariç olmak üzere; hizmet sözleşmelerini kendi istekleri ile feshedenler, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmeden Bakanlığa ait sözleşmeli personel pozisyonlarına yeniden atanamazlar. Bu sürenin sonunda yeniden hizmete alınma, 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 3 üncü maddesi hükümlerine tabidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurum İçi Yer Değişikliği

 Karşılıklı yer değişikliği

Madde 6- (Değişik madde: 23/03/2010 tarihli ve 96201 sayılı Bakan Onayı)

(1) Aynı unvan ve hizmet niteliklerine sahip pozisyonda çalışan personelin il içi veya il’ler arası karşılıklı yer değişikliği;

a) Pozisyonlarının vizeli olduğu il’de fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları,

b) Görev yaptıkları yerin İl Komisyonu’na, karşılıklı yer değişikliği yapacakları personelin açık kimliği ve görev yerini de belirterek üstleri vasıtasıyla yazılı talepte bulunmaları,

kaydıyla yapılabilir.

(2) Fiilen bir yıllık çalışma süresinin hesabında, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinler ile hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışma sayılır.

(3) İl içi karşılıklı yer değişikliği talepleri İl Komisyonu tarafından, il’ler arası karşılıklı yer değişikliği talepleri ise ilgili il Komisyonları arasında koordinasyon sağlanarak, karara bağlanır. Karşılıklı yer değişikliği uygun olanların görev yerlerine ilgili komisyonlarca bilgi verilir.

(4) Karşılıklı yer değişikliğine ilişkin görevden ayrılış ve göreve başlayış işlemleri, Müdürlüklerce eş zamanlı olarak İKYS üzerinden gerçekleştirilir. Bu şekilde görev yeri değişen personel ile yeniden sözleşme imzalanarak takip eden ayın sonuna kadar Bakanlığa bilgi verilir.

(5) İl içinde karşılıklı yer değişikliği gerçekleşen personel, bir yıl geçmedikçe yeniden il içinde karşılıklı yer değişikliği talebinde bulunamaz.

 Eş durumu nedeniyle yer değişikliği

Madde 7- (Değişik madde: 23/03/2010 tarihli ve 96201 sayılı Bakan Onayı)

(1) Eş durumu nedeniyle il’ler arası yer değişikliği için boş sözleşmeli personel pozisyonları her yıl ocak ve temmuz aylarında Bakanlıkça tespit ve ilan edilir. Bu pozisyonlara yerleştirme kura ile yapılır.

(2) Sözleşmeli personelin, eş durumu nedeniyle il’ler arası yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için;

a) Bakanlığın o il’de boş pozisyon ilan etmiş olması,

b) Pozisyonunun vizeli olduğu il’de fiilen en az bir yıl çalışmış olması,

c) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu belgelemesi,

ç) Eşinin, stratejik personel olması veya 4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilmesi,

gerekir.

(3) Aile birliğinin, D ve C hizmet gruplarında ve daha alt hizmet bölgesinde/grubunda doluluk oranı daha düşük olan bir il’de, doluluk oranlarının eşit olması halinde ise sözleşmeli personelin çalıştığı il’de sağlanması esastır. Eşlerden her ikisinin de sözleşmeli personel olması halinde üst durumda olan eşin çalıştığı il’e; eşlerden birinin sözleşmeli diğerinin kadrolu personel olması halinde ise sözleşmeli eşin çalıştığı il’e; öncelikle bakılarak diğer eşin görev yeri D ve C hizmet grubunda bulunan eş’e bağlı olarak değiştirilebilir. Bu durumların gerçekleşmemesi halinde, üst hizmet bölgesi/grubunda bulunan eşin görev yeri, alt hizmet bölgesi/grubunda bulunan eş’e bağlı olarak değiştirilebilir. Ancak, eşlerden biri 5 veya 6 ncı hizmet bölgesinde ise pozisyon ve standardın uygun olması halinde diğer eş bu il’e atanabilir.

(4) Eş durumu açısından üstlük ve astlık durumu sırasıyla; diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık lisansiyerlerin atandığı pozisyon unvanları, 2 yıllık önlisans mezunlarının atandığı pozisyon unvanları, orta öğretim mezunlarının atandığı pozisyon unvanları ve bunlarda eşitlik olması halinde hizmet süresi fazla olan şeklindedir.

(5) Kadrolu personelin, sözleşmeli eşin görev yaptığı il’e nakil talebinde bulunabilmesi için o il’de standardın uygun olması şarttır. Kadrolu eşin, standardın uygun olmaması nedeniyle sözleşmeli eşin bulunduğu il’e atanamadığının, sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvurularının alındığı tarihler arasında belgelendirilmesi halinde sözleşmeli personel, kadrolu eşin görev yaptığı il’e yer değişikliği talebinde bulunabilir.

(6) (Değişik fıkra: 21/09/2011 tarihli ve 263826 sayılı Bakan Onayı) Bu madde kapsamında en son yapılan eş durumu kurası için boş pozisyon ilan edilmemiş olması veya en son yapılan kura sonucu sözleşmeli personelin kadrolu çalışan eşinin bulunduğu il’e yerleştirilememesi durumunda, bir sonraki eş durumu kurası için boş sözleşmeli personel pozisyonlarının ilan edileceği tarihe kadar başvuruda bulunması ya da sözleşmeli personelin, pozisyonunun vizeli olduğu il’de fiilen en az bir yıl çalışmamış olması nedeniyle bu madde hükümlerinden yararlandırılamaması hallerinde kadrolu personel, sözleşmeli eşin görev yaptığı il’e standardın uygun olması kaydıyla atanır.

(7) Kadrolu personelin eşinin, diğer kamu kurum veya kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışması halinde ise kadrolu personel, eşinin görev yaptığı il’e standardın uygun olması kaydıyla atanır.

(8) Sözleşmeli personel, eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebini PBS üzerinden yaparak, istenen belgeleri birim amirine imzalattığı PBS formuna eklemek suretiyle doğrudan Bakanlığa gönderir. Yer değişikliği talebi, yukarıda belirtilen şartlar ve mevzuata göre incelenerek talebi uygun olanların listesi, uygun olmayanların gerekçesiyle birlikte listesi ve diğer hususlar Bakanlıkça ilan edilir.

(9) PBS üzerinden kesinleştirilmeyen veya PBS üzerinden kesinleştirilip süresi içinde Bakanlığa gönderilmeyen başvurular ile başvuru sahibinin veya ilgili birim amirinin imzası bulunmayan başvurular, Bakanlıkça değerlendirmeye alınmaz.

(10) Yerleştirme sonuçları Bakanlıkça ilan edilir.

(11) Kura sonucu, eş durumu nedeniyle görev yeri değişikliğine hak kazanan personelin atamaları Bakanlık tarafından il emrine yapılır. Bu personelin il içerisinde görev yapacakları hizmet birimleri, Bakanlıkça tespit edilen tarihler arasında Müdürlükler tarafından belirlenir. Görev yeri değiştirilen personel ile yeniden sözleşme imzalanır.

 

Sağlık mazereti nedeniyle yer değişikliği

Madde 8- (Değişik birinci fıkra: 23/10/2009 tarihli ve 198958 sayılı Bakan Onayı)

(1) Pozisyonunun bulunduğu il’de kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin hastalığının tedavisinin mümkün olmadığını, eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ve görev yerinin bağlı bulunduğu il sağlık müdürlüğünden alınacak yazı ile belgelendirenlerin görev yeri Bakanlıkça değiştirilebilir.

(2) Personel; sağlık kurulu raporunda yer alan teşhis ve uygulanacak tedavi imkânları dikkate alınarak Sağlık Komisyonu tarafından, söz konusu tedavinin yapılabileceği sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu bir il’in aynı unvan ve niteliğe sahip boş pozisyonunda sözleşme yapılarak çalıştırılabilir.

(3) Sağlık Komisyonu, gerekli durumlarda bu raporların başka eğitim ve araştırma hastanelerinin sağlık kurullarınca da usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olma şartını arayabilir.

 

Mazereti sona eren personel

Madde 9- (1) Eş durumu veya sağlık mazereti nedeniyle görev yeri değişenler, mazeretlerinin devam ettiğini ispatlayan bilgi ve belgeleri her yıl ekim ayının ilk haftasında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. (Ek cümle: 07/04/2011 tarihli ve 80506 sayılı Bakan Onayı) Hastalığının süreklilik arz ettiği veya iyileşemez olduğu sağlık kurulu raporunda belirtilenler için, yalnızca son on işgünü içerisinde alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği bildirimi aranır. Müdürlükler, bildirimde bulunmayanlar ile mazeretinin devam ettiğini belgelendiremeyenleri tespit ederek her yıl ekim ayının sonuna kadar Bakanlığa bildirir. Bakanlık, bu bildirimi dikkate alarak yeni sözleşme döneminin başında personelin görev yerini değiştirebilir.

(2) Mazereti sona eren personelden;

a) (Değişik birinci cümle: 23/10/2009 tarihli ve 198958 sayılı Bakan Onayı) Eş durumu mazereti sona eren sözleşmeli personel, bulunduğu il D veya C hizmet grubunda ise veya mazereti, eşinin ölümü veya emekli olması nedeniyle sona ermiş ise talebi veya Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde yerinde bırakılır. Aksi halde personel, D veya C hizmet grubunda aynı unvan ve niteliğe sahip boş pozisyon bulunan bir il’de sözleşme yapılarak çalıştırılır.

b) Sağlık mazereti sona erenler ise, sağlık mazereti nedeniyle yer değişikliği gerçekleştirmeden önce pozisyonunun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliğe sahip boş pozisyonda, sözleşme yapılarak çalıştırılır. Bu ilde boş pozisyon bulunamaması halinde personel, boş pozisyon bulununcaya kadar sağlık mazereti nedeniyle çalıştığı ilde görevine devam eder.

 

Eşi şehit olan personel

Madde 10- (1) Aynı unvan ve niteliğe sahip boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan personelin üstleri vasıtasıyla Bakanlığa ulaştırılan yer değişikliği talebi, bir defaya mahsusen Bakanlıkça yerine getirilir. Personelin yer değişikliği talebinde bulunduğu il’de aynı unvan ve niteliğe sahip boş pozisyon bulunmaması halinde personel, yeniden yazılı talebi alınarak aynı unvan ve niteliğe sahip boş pozisyon bulunan başka bir il’de sözleşme yapılarak çalıştırılabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Unvan değişikliği

Madde 11- (1) Personelin, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla, unvan değişikliği mümkündür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Mazeret Sebebiyle Yer Değişikliği Talep Edenlerden İstenen Belgeler

Madde 12- (1) Bu Yönerge kapsamında;

a) Eş durumu nedeniyle görev yeri değişikliği talebinde bulunanlardan;

1) (Değişik bent: 23/10/2009 tarihli ve 198958 sayılı Bakan Onayı) PBS başvuru formu,

2) (Değişik bent: 23/10/2009 tarihli ve 198958 sayılı Bakan Onayı) Vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı,

3) Eşinin kamu personeli olduğunu ve kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu belirten, son bir ay içerisinde eşinin çalıştığı kurumun personel biriminden alınmış atamaya yetkili amir veya yetki devri yapılan makamca imzalanmış belgenin aslı,

4) (Ek bent: 23/10/2009 tarihli ve 198958 sayılı Bakan Onayı) Eşi Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında stratejik, kadrolu, 4924 sayılı Kanun’a göre sözleşmeli veya 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlardan eşinin kimlik bilgisini, görev yaptığı ili, statüsünü ve unvanını gösterir ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nden son bir ay içerisinde alınmış onaylı belgenin aslı,

b) Sağlık mazereti nedeniyle görev yeri değişikliği talebinde bulunanlardan;

1) Dilekçe,

2) Dilekçe tarihi itibariyle son altı ay içerisinde eğitim ve araştırma hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporunun aslı veya resmi kurumlarca onaylı örneği,

3) Sağlık mazeretinin personelin kanunen bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocuğu, anne veya babasına ilişkin olması halinde vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı,

c) Eşinin şehit olması nedeniyle görev yeri değişikliği talebinde bulunanlardan;

1) Dilekçe,

2) Eşinin şehit olduğunu gösterir belgenin aslı veya resmi kurumlarca onaylı örneği,

3) Vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı,

ile Bakanlıkça gerekli görülen belgeler istenir.

 

Görev yeri değişen personel

Madde 13- (1) Bu Yönergenin 6, 7 ve 8 inci maddelerine göre görev yeri değişen personelden, süresi içerisinde görevine başlamayanların hizmet sözleşmeleri, kendi istekleriyle tek taraflı olarak feshedilmiş sayılır.

(2) Bu durumda olanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine tabi Bakanlığa ait sözleşmeli personel pozisyonlarına bir yıl geçmedikçe yeniden atanamazlar. Bu sürenin sonunda yeniden hizmete alınma, 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 3 üncü maddesi hükümlerine tabidir.

(3) (Ek fıkra: 23/10/2009 tarihli ve 198958 sayılı Bakan Onayı)

(Değişik ibare: 23/03/2010 tarihli ve 96201 sayılı Bakan Onayı) İl’ler arası olmak üzere; karşılıklı yer değişikliği, eş durumu, sağlık mazereti veya eşinin şehit olması nedeniyle görev yeri değiştirilenler, sigortalılık işlemleri ve hizmet sözleşmesi yapılması amacıyla yeni görev yerine müracaat etmek üzere ayın 14 üncü günü mesai bitimine kadar beş işgünü izinli sayılır. Bu personelin eski görev yerleri ile ilişikleri, ayın 14 üncü günü mesai bitimi itibariyle sona erer. Sözleşmeli personel hizmet sözleşmesi imzalayarak ayın 15 inci günü yeni yerinde göreve başlatılır.

 

İl Komisyonu Teşekkülü ve Görevleri

Madde 14- (1) İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde, bu Yönergede belirtilen iş ve işlemleri yürütmek üzere İl Sağlık Müdürü’nün teklifi ve Valilik Onayıyla 4/B Sözleşmeli Personel İl Komisyonu kurulur. İl Komisyonu, İl Sağlık Müdürü veya personelden sorumlu İl Sağlık Müdür Yardımcısı’nın başkanlığında toplam beş kişiden oluşur. Üyelerden biri Personel Şube Müdürü olmak kaydıyla, Başkan ve diğer üyeler İl Sağlık Müdürünce belirlenir. İl Komisyonu, bu Yönergede belirtilen iş ve işlemler ile Bakanlıkça verilen görevleri yürütür.

 

Aile Hekimliği Uygulamasına Geçme ve Ayrılma

Ek Madde 1- (Değişik Ek Madde: 07/04/2011 tarihli ve 80506 sayılı Bakan Onayı)

(1) 5258 sayılı Kanun kapsamında aile hekimliği uygulamasına geçmek isteyen ebe, hemşire ve sağlık memuru (toplum sağlığı teknisyeni veya acil tıp teknisyeni) unvanlı 4/B sözleşmeli personel, hizmet sözleşmesini feshederek pozisyonunun bulunduğu il’deki aile sağlığı merkezlerinde sözleşmeli aile sağlığı elemanı olarak çalıştırılabilir.

(2) Bu şekilde çalıştırılan sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur. Aile sağlığı elemanı olarak geçen çalışma süreleri, 4/B sözleşmeli personelin hizmet sürelerinin tespitinde dikkate alınır.

(3) Birinci fıkraya göre aile sağlığı elemanı olarak çalışanlar 4/B sözleşmeli personel statüsüne dönebilirler. 4/B sözleşmeli personel statüsüne dönüş talebini içeren dilekçe, il sağlık müdürlüğüne verilir. Dilekçede personel, aile hekimliği sözleşmesini feshedeceği bir tarih belirtir. İl sağlık müdürlüğü 4/B sözleşmeli personel statüsüne dönüş işlemini gerçekleştirdikten sonra personelin, beyan ettiği fesih tarihini takip eden işgününde; ayrıldığı hizmet biriminde, bu birimin başka bir hizmet birimiyle birleştirilmesi halinde oluşturulan yeni hizmet biriminde, ayrıldığı birimin kapanması halinde ise öncelikle aynı ilçe sınırları içerisindeki bir hizmet biriminde hizmet sözleşmesi yapılarak çalıştırılmasını sağlar.

Yürürlük

Madde 15– (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,

Copyright © 2011 Yaşamdan Yansımalar | Eneger.com. Tüm hakları saklıdır.
Sitemap