Buradasınız : Ana Sayfa //Güncel Haberler//Astsubay ve Diğer Askeri Personel Özlük Haklarında Değişiklikler Şubat 2015

Astsubay ve Diğer Askeri Personel Özlük Haklarında Değişiklikler Şubat 2015

Astsubay  Özlük Haklarında Değişiklikler Şubat 2015

Emekli ve Muvazzaf Astsubay’ları temsilen kurulan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), kısa bir zaman önce sosyal medyada hak arayışı için başlatılan hareketin sonucunda, basın yayın kuruluşlarında Astsubaylar’ın sorunlarını dile getirmeye başlamıştı. Bu hareket sonrası TBMM’ne sunulan kanun tasarısı ile,  Astsubaylar’ın ve diğer askeri personelin özlük haklarında köklü değişiklikler yapılması için çalışmalar başlatıldı. Yeniden düzenlenmesi için çalışmalar başlatılan özlük haklarını yazının devamında maddeler halinde bulabilirisniz.

Askeri Personelin Özlük Haklarındaki Yeni Düzenlemeler

Askeri Personelin Özlük Haklarındaki Yeni Düzenlemeler

ASKERİ HAKİM VE SAVCILARA, SİVİL HAKİM VE SAVCI MAAŞI VERİLECEK

357 sayılı Kanunun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmektedir.

“MADDE 18- Aylık, ek gösterge, ödenek, yargı ödeneği, ek ödeme, mali ve sosyal haklar ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından;
a) Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanları ve Başsavcıları, Askeri Yargıtay İkinci Başkanı ile bu yüksek yargı organlarının daire başkanları ve üyeleri; sırasıyla Yargıtay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Birinci Başkanvekili, daire başkanları ile üyeleri,
b) Birinci sınıf askeri hakimler; birinci sınıf hakim ve savcılar,
c) Birinci sınıfa ayrılmış ve askeri yüksek yargı organı üyeliklerine seçilme niteliklerini kaybetmemiş olan askeri hakimler; birinci sınıfa ayrılmış ve Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını kaybetmemiş hakim ve savcılar,
ç) Yukarıdaki bentler dışında kalan askeri hakimler; aldıkları aylık derecesine eşit bulunan sınıf ve derecedeki diğer hakim ve savcılar,
d) 9 uncu derecede bulunan askeri hakimler; 2802 sayılı Kanunda yer alan aylık ödeme oranı %39 olarak uygulanmak ve yargı ödeneği de bu oran üzerinden hesaplanacak brüt aylıkları esas alınarak verilmek suretiyle 8 inci derecedeki diğer hakim ve savcılar,
e) Askeri adalet müfettişleri; adalet müfettişleri,
f) Askeri hakim adayları; hakim ve savcı adayları,
hakkındaki hükümlere tabidirler.
Adli müşavirlik ve disiplin subaylığı ile Askeri Adalet İşleri Başkanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında veya askeri yargı ile ilgili idari görevlerde bulunan askeri hakimler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.
Askeri hakimler bu Kanunda düzenlenmeyen diğer özlük haklan yönünden subaylar hakkındaki kanun hükümlerine tabidir.”

ASTSUBAY VE SUBAYLAR İÇİN ZORUNLU HİZMET SÜRESİ 10 YILA İNİYOR

926 sayılı Kanunun 112 maddesinde “Muvazzaf subay ve astsubaylar subay ve astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 15 yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler.” hükmü yer almaktadır. Bu hükümdeki 15 yıl ibaresi 10 yıla indirilmektedir.

MADDE 45- 926 sayılı Kanunun 112 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “15 yıl” ibaresi “10 yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

EŞİN DOĞUM YAPMASI HALİNDE 10 GÜN MAZARET İZNİ VERİLECEK

EŞİN ANNE, BABA VEYA KARDEŞLERİNDEN BİRİSİNİN VEFATI HALİNDE DE 10 GÜN İZİN VERİLECEK

KENDİSİNİN VEYA ÇOCUĞUNUN EVLENMESİ HALİNDE 7 GÜNE KADAR İZİN VERİLEBİLECEK

3 AYLIK REFAKAT İZNİ AYLIKLI HALE GETİRİLDİ. SONRASINDA 6 AY DAHA AYLIKSIZ İZİN ALINABİLECEK

AYLIKSIZ İZİN HARİÇ DİĞER MAZARET İZİNLERİ MECBURİ HİZMET SÜRESİNDEN SAYILACAK

926 sayılı Kanunun 126. maddesine aşağıdaki iki fıkra değiştirilmektedir.

“a) Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine yedi güne kadar,”

Eski hüküm: a) Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde on gün,

“e) Subay ve astsubaylara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler mecburi hizmet süresinden sayılmaz.”

Eski hüküm: Subay ve astsubaylara,bakmaya mecbur olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba,eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine en çok üç aya kadaraylıksız izin verilebilir. Bu süre aynı şartlarla bir katına kadar uzatılabilir. Aylıksız izin süresi mecburi hizmet süresinden sayılmaz.

DOĞUM YAPAN PERSONELE 6 AY YERİNE 12 AYLIKSIZ İZİN

DOĞUM VEYA DOĞUM SONRASI AYLIKSIZ İZİN SÜRESİ İÇİNDE EŞ ÖLÜRSE, ANNENİN İZİNLERİ BABAYA VERİLİR

DOĞUM İZİN SÜRELERİ RÜTBE BEKLEME SÜRESİNDE SAYILACAK

926 Sayılı Kanunun 128. maddesinin d bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmektedir.

“d) Kadın personele doğum yapmasından önce sekiz hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta süre eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinden, sağlık durumunun uygun olduğu doktor raporu ile belgelenen personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda personelin isteği halinde doğum öncesinde çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresinin bitim tarihinden itibaren aylıklı izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi sekiz haftalık izinden kullanılamayan süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin süresi içerisinde annenin ölümü halinde, isteği üzerine subay veya astsubay olan babaya, bu fıkrada anne için öngörülmüş olan süre kadar izin verilir.
Doğum yapan personele çocuklarını emzirmeleri için aylıklı izin süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağı personelin tercihine bırakılır.
Ayrıca doğum yapan personele, aylıklı izinlerinin bitiminden itibaren başlamak üzere, en fazla üç yaşında bir çocuğu evlat edinen kadın personele çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren istekleri üzerine oniki aya kadar aylıksız izin verilir. Aylıksız izin süreleri mecburi hizmet süresinden sayılmaz.”
“Bu madde kapsamında verilen izinler rütbe bekleme süresinden sayılır.”

3713’E GÖRE AYLIK BAĞLANANLARIN RÜTBELERİ EMSALİ ESAS ALINARAK YÜKSELTİLECEK

TERÖRLE MÜCADELEDE YARALANAN VEYA ŞEHİT OLANLARIN RÜTBELERİ EMSALLERİ GİBİ YÜKSELTİLECEK

926 sayılı Kanuna eklenen ek madde şu şekildedir:

“EK MADDE 28- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık bağlanan Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinin unvan ve rütbeleri, görevdeki emsallerinin unvan ve rütbelerine yükseltilir, haklarında yapılacak her türlü işlemde yükseltilen unvan ve rütbeleri esas alınır.

GENELKURMAY BAŞKANINA SÖZLEŞMELİ 10 DANIŞMAN

KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞANLAR GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA GÖREVLENDİRİLEBİLECEK

EK MADDE 29- Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetleri ile ilgili alanlarda Genelkurmay Başkanına danışmanlık yapmak üzere, kadro şartı aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak 10 kişiye kadar Genelkurmay Başkanı danışmanı çalıştırılabilir. Bu kapsamda çalıştırılanlara, (60.000) ila (100.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık sözleşme ücreti hak edildikçe ödenir ve sözleşme ücreti dışında mali ve sosyal haklar kapsamında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz. Bu şekilde çalıştırılacak personelin sözleşme ücreti ile sözleşme usul ve esasları tam veya kısmi zamanlı çalıştırılacak olması dikkate alınarak Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlarda çalışanlar aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla kurumlarının ve kendilerinin muvafakati ile Genelkurmay Başkanlığınca görevlendirilebilirler. Bu personele mali ve sosyal haklar kapsamında ayrıca bir ödeme yapılmaz. Bu kapsamdaki personel ilgili mevzuatında yer alan süre sınırlamalarına tabi olmaksızın ihtiyaç duyulan hizmet süresince kurumlarından aylıksız izinli olarak da bu madde hükümleri uyarınca Genelkurmay Başkanlığınca görevlendirilebilir. Aylıksız izinli çalışanlara çalıştıkları görevler dikkate alınarak bu madde hükümleri uyarınca ödeme yapılır ve bunların sosyal güvenlik kurumu ile ilişkileri kendi kurumlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir. Bunlardan aylıksız izinli olarak çalıştırılanların Genelkurmay Başkanlığında geçen süreleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilir ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır.
Bu madde uyarınca çalıştırılan Genelkurmay Başkanı danışmanlarının sözleşme veya görevlendirmeleri Genelkurmay Başkanının görev süresinin sona erdiği tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona ermiş sayılır. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların personeli bu fıkrada sayılan hallerde hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendi kurumlarındaki kadro veya pozisyonlarına dönerler.
Bu madde uyarınca, aylıksız izinli olanlar hariç, sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.”

ASTSUBAYLARIN AYLIK GÖSTERGELERİ 1/4’E YÜKSELEBİLECEK, 1500 GÖSTERGE PUANI ALINACAK

Astsubayların ve subayların maaşlarının hesaplanmasına esas aylık gösterge cetvelleri; yarbay ve II. Kademeli Kıdemli başçavuşların 1/4’ün göstergesi olan 1500 puanı üzerinden aylık almaları için değiştirilmiştir.

HALEN ÇALIŞAN VE EMEKLİ OLANLARIN DURUMU LEHE OLAN HÜKÜMLER UYGULANACAK
GEÇMİŞE YÖNELİK FARK ÖDENMEYECEK

926 sayılı Kanuna eklenen geçici maddeler şu şekildedir:

“GEÇİCİ MADDE 33- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte halen görevde olan subay ve astsubaylar, bu Kanundaki lehe olan esaslar dahilinde yapılan düzenlemelere göre intibak ettirilirler. Bu şekilde yapılacak intibaklarda geçmişe yönelik maaş ve maaş farkı ödenmez.
GEÇİCİ MADDE 34- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanların, görevde bulundukları sürelerdeki durumları gözönüne alınarak bu Kanundaki esaslar dahilinde intibakları yapılır. Bu şekilde yapılacak intibaklarda geçmişe yönelik maaş ve maaş farkı ödenmez.”

SUBAY VE ASTSUBAYLARA VERİLEN MAZARET İZİN HAKLARI UZMAN ERBAŞLARA DA VERİLMİŞTİR.

Uzman Erbaş Kanununun 11. maddesi şu şekilde değiştirilmiştir:

“MADDE 11- Uzman erbaşların barışta her yıl kırkbeş gün izin alma hakları vardır. Bu müddete yol dahil değildir. Bu iznin onbeş günü mazeret izni olarak kullanılır. Yıllık izinlerin verilmesi, zamanı ve süresi hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıt’a, karargah ve kurum amirlerince düzenlenir. Onbeş günlük mazeret izni dışında uzman erbaşlara;
a) Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine yedi güne kadar,
b) Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin veya analık izni süresi içerisinde eşinin ölümü halinde, isteği üzerine uzman erbaşa anne için öngörülen süre kadar,
c) Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde otuz güne kadar,
mazeret izni verilebilir. Verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmez. İzinler Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği esaslarına göre düzenlenir.
Uzman erbaşlara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izinli olarak geçirilen süreler sözleşme süresinden sayılmaz.
Uzman erbaşlara yıllık izinleri dışında, ayrıca 1111 sayılı Kanunun 78 inci maddesinde belirtilen esaslara göre izin verilir. Verilen bu izinler yıllık izinden sayılmaz.”

HARP AKADEMİLERİ, HARP OKULLARI, GATA, ASTSUBAY MYO’DAKİ ÖĞRETİM ELEMANLARI MAAŞ HARİCİNDEKİ HAKLARDA MEMUR HÜKÜMLERİNE TABİ OLACAK

4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu,

2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu,

4566 sayılı Harp Okulları Kanunu,

ve 3563 sayılı Harp Akademileri Kanununda değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliğe göre buradaki öğretmen elemanları maaşlarını 2547 ve 2914’e göre alacak. Yani sivil akademik personel gibi alacak. Ancak disiplin ve cezai hükümler ile bu Kanunlarda düzenlenmemiş diğer hak ve yükümlülükler açısından Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil memurlara uygulanan mevzuat hükümleri tatbik edilecektir.

Etiketler: , , , , , ,

5 Yorum yapılmış " Astsubay ve Diğer Askeri Personel Özlük Haklarında Değişiklikler Şubat 2015 "

 1. zam istiyorlar istiyoruz dedi ki:

  askerlik zor meslek, 15 yılını doldurup kafayı sıyırmayan yok. o yüzden çalışan ve emekli olan astsubaylara zam yapın akp temad size sesleniyoruz. astsubaylarda emekli olduğunda ne kadar maaş alıyosa yüzde doksanını alsın olay bitsin ne uğraşıyosunuz yerim derecenizi kademenizi astsubay hemen emekli olmak ister subay bekler çünkü subay paşa olamasa bile albaylıktan boş kadrodan emekli olur dörtyüz beşyüz fazla alır boşunamı bekliyor albay. zam istiyoruz adam olun zam yapın artık bastır temad güçlüsün o kadar aidat veriloyur

 2. Hüseyin GÜLÜCAN dedi ki:

  yıl 1997 istanbulda görev yapıyordum(astsb)aynı zamanda üniversite okuyordum. tayinim çıktı gidebileceğim 5 yerin dördünde üniversite vardı kkk’lığına dilekçe yazdım ..sonuç beni üniv. olmayan yere tayin ettiler..Bunu yapan şerefsiz kendi statüsündeki insanları yüksek lisansa zoradılar hep..YAZIKLAR OLSUN ..şuan emekliyim HAKKIMI YİYENİN……..TAAAAAAAAA…….

 3. ahmet yılmaz dedi ki:

  kardeşim YANİ TEMAD, emeklilikte yaşa takılan veya yaşı bekleyipte emekli olamayanlar NE YAPTIN, boş konuşmayın, ikincisi insanlar bir şekilde ikinci dereceden emekli olmuşlar, bu ikinci dereceden emekli olanların hepsini birinci derece intibak edin çünkü bizim zamanımızda okul bir yıldı şimdi iki yıl oldu meslek yüksek okulu diye geçiyor. ÖZELLİKLE ŞU AN 1999 öncesi işe girip YAŞA takılan ve biran önce ŞEHİT olmadan emekli olmak isteyen astsubay arkadaşlar var bence, uzmanlar sivil memurluğa geçebiliyor subay ve sivil memur zaten keyfi gıcır EMEKLİLİKTE YAŞA TAKINLANLARA TEMAD SAHİP ÇIK askerlik, polislik zor meslek hükümete bastır, emeklilkte yaşa takılanlar grubuna destek verin TEMADDDDDDD açız aç İMAMA ÖĞRETMENE POLİSE ZAM var TSK yok subaya var ASTSUBAY VE UZMANA yok parmağa bal SAVAŞ astsubay O……. çoçukları

 4. abdullah dedi ki:

  lise mezunu olarak 2 derece 4 kademeden yıpranma dahıl 31 yıl 6 ay uzerınden nısan 2010 yılında emeklı oldum. yenı duzenlemeye gore 1 dereceye duşebilırmyım.

 5. abdi çavuş dedi ki:

  adi malül emekli astsubayların intibakı yapılacak deniyor benimkisi hala yapılmadı nasıl yapılacak şeklini bir anlasak yahu !

Copyright © 2011 Yaşamdan Yansımalar | Eneger.com. Tüm hakları saklıdır.
Sitemap