Buradasınız : Ana Sayfa //Eğitim//Gelecek Vaat Eden Mesleklerden Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı

Gelecek Vaat Eden Mesleklerden Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı

İş İmkanı Yüksek Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı

Yeni kanunların yürürlüğe girmesiyle yeni ihtiyaçlar ve zorunluluklarda birbir ortaya çıkıyor. Tehlikeli madde üreten, taşıyan, depolayan firmaların bir danışman bulundurması zorunluluğu içeren tebliğin de 30 Haziran 2015 yürürlüğe girmesiyle; tehlikeli madde paketleyen, dolduran, ambalajlayan firmalarda Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı (TMGD) bulundurma zorunluluğu bunlardan biri. İlgili kanunla şimdiden bir çok firma çalıştıracak Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanı aramaya başladı. Adı yeni duyulmaya başlanan Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanı olarak Türkiye’de sadece 500 sertifikalı danışman olduğu belirtiliyor. Türkiye’de 80 bin kişilik Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı açığı olduğu tahmin edildiğine göre bu anlamda eleman açığı büyük.

Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanları, çalıştıkları firma başına 2- 2 bin 500 lira ücret alabilirken bir firmaya bağlı ya da bağımsız çalışabiliyorlar, en fazla 5 firma ile çalışabiliyorlar. Kaba bir hesapla 12 bin 500 lira para kazanma imkanına da sahip olabiliyorlar.

Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanı Nasıl Olunur?

Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanı olmak için, 4 yıllık üniversite mezunlarının bölüm ayrımı olmaksızın kursa katılıp Ulaştırma Bakanlığı’nın açtığı sınavdan 70 ve üzeri puan almak gerekiyor. UDHB tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından  49 saatlik TMGD eğitimini alarak sonrasında  Ulaştırma Bakanlığı’nın yapacağı sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. TMGD olmak için 70 puan, TMGD Eğitmeni olmak için 80 puan almak ve Bakanlık tarafından istenen yabancı dil belgelerinden birine sahip olmak gerekir. 
Tehlikeli madde güvenlik danışmanının görev ve yükümlülükleri
(1) Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.

(2) İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar:

a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek.
b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.
c) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare’ye ibraz etmek. Söz konusu yıllık rapor aşağıda belirtilen asgari hususları içerir:
o 1) Tehlikeli maddelerin tehlike sınıfı ve özelliklerini.
o 2) Tehlikeli maddelerin sınıflarına göre toplam miktarlarını.
o 3) ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre işletmede meydana gelmiş kazalarla ilgili düzenlenmiş raporları.
o 4) Taşınan tehlikeli maddelerin hangi taşıma türü ile yapıldığını.
o 5) ADR’de ön görülen muafiyet kapsamında herhangi bir yük taşınıp taşınmadığı, taşınmış ise miktar ve sınıfı.
o 6) Güvenlik danışmanının, işletme için gerek gördüğü ilave güvenlik değerlendirmesini.
ç) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR’deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.
d) İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.
e) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.
f) Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını muhafaza etmek.
g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve bunların kayıtlarını tutmak.
ğ) Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.
h) Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.
ı) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.
i) Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.
j) Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.
k) ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak.
l) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz etmek.
m) İşletmede görevi ile ilgili yapacağı denetlemelerde; denetlenen kişi ve işlerle ilgili tarih ve saat belirterek kayıt tutmak.
n) Herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işi durdurmak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı işletmeye veya yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.
o) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürler belirlemek.
(3) TMGD, sorumlu olduğu işletmede taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda; kaza hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine veya İdareye bir kaza raporu verir. Bu rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerini tutmaz.

TMGD SINAVI
ADR 1.8.3.12.4 Yazılı sınav 2 bölümden oluşur:

a) Sorular madde 1.8.3.11’deki listede bulunan konuları içeren en az 20 açık uçlu soru içermelidir. Çoktan seçmeli sorular da olabilir. Bu durumda iki çoktan seçmeli soru, bir açık uçlu soru olarak değerlendirilir. Bu konular içerisinde önem verilmesi gereken belirli konular aşağıda sıralanmıştır:

Genel koruyucu ve güvenlik önlemleri
Tehlikeli malların sınıflandırılması
Tankları, tank konteynerleri, tankerler, vb. kapsayan, genel ambalajlama hükümleri
Tehlike işaretleri ve etiketleri
Taşıma belgesindeki bilgiler
Elleçleme ve istifleme
Ekip, mesleki eğitim
Araç belgeler ve taşıma sertifikaları
Yazılı talimatlar
Taşıma teçhizatına ilişkin zorunluluklar
b) Adaylar madde 1.8.3.11’de belirtilen danışmanın görevlerini kapsayacak bir vaka incelemesi yaparak, bir danışmanda olması gereken özellikleri taşıdıklarını ispat etmelidir.

Türkiye’de şu ana kadar yapılan TMGD sınavları 40 soruluk çoktan seçmeli test şeklinde uygulanmaktadır.

TMGD BELGESİ VE EĞİTİMİNİN YENİLENMESİ
ADR 1.8.3.16.1 Sertifika 5 yıl süresince geçerlidir. Sertifikanın geçerlilik süresi, sertifika sahibinin sertifikanın geçerliliği bitmeden önceki son yılda sınava girip, sınavı geçmesi halinde 5 yıl süre ile uzatılabilir.

TMGD – Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı yenileme eğitimleri kaç yılda bir alınmalıdır?
TMGD’ler, ADR/RID’da yapılan değişiklikler için 2 yılda bir yenileme eğitimini almak zorundadırlar.

Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanı

Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanı

Etiketler: , , , , , , ,

Copyright © 2011 Yaşamdan Yansımalar | Eneger.com. Tüm hakları saklıdır.
Sitemap