Buradasınız : Ana Sayfa //Sınavlar//İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrenci Alım Sınavı Başvuru Formu

İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrenci Alım Sınavı Başvuru Formu

İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrenci Alım Başvuru Koşulları

İnfaz ve Koruma Memuru olmak isteyenlerin merakla beklediği başvurular 13 Haziran 2013 tarihinde başlayıp, 20 Haziran 2013 tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvuruda bulunmak isteyenlerin sahip olması gereken şartlar ve detaylar ayrıntılı olarak yazımızda mevcut. Adayların mağdur olmaması için detaylı olarak inceleme yaparak belirtilen tarihlerde başvuruda bulunmalı gereklidir.

T.C. ADALET BAKANLIĞI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına

İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencisi Alımı Sınav İlânı

1. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının personel ihtiyacı için 9-10 ve 11’inci dereceli kadrolara EK-1 listede belirtilen yerler için 3015 infaz ve koruma memurluğu öğrencisi alınacaktır.

2. Sözlü sınav ve mülakata, lisans mezunları için 2012- KPSSP3, önlisans mezunları için 2012 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2012- KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olanlar başvuru yapabileceklerdir.

3. Başvurular 13 Haziran 2013 tarihinde başlayıp, 20 Haziran 2013 tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvurular sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı Ek-1 listede belirtilen Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına ya da mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılacaktır. Başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarınca aynı gün acele posta servisi ile sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvurularda, başvuru evrakının fiziki olarak sınavı yapacak ilgili komisyona aynı gün ivedi gönderilmesi gerekmektedir.

Adaylar sözlü sınav ve mülakatı yapacak komisyonlardan sadece birini tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi öğrenciliğe kabul edilmeyeceklerdir.

4- Sınava Alınacak Öğrenci Sayısı ve İlanı: Sözlü sınav ve mülâkata; merkezî sınavda (KPSS) en az 70 puan alanlar arasından;

Ek-1 listede belirtilen komisyonlara verilen sınav izni sayısının 5 katı infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı erkek ve bayan kendi aralarında sıralanmak üzere çağrılacaktır. (Örneğin Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına 67 erkek 9 bayan infaz ve koruma memurluğu öğrencisi için sınav izni verildiğinden, sınav ve mülakata bu sayının 5 katı olan 45 bayan ve 335 erkek aday çağrılacaktır)

Sınava alınacak öğrenci adayları sözlü sınav ve mülakat tarihinden önce sınavın yapılacağı komisyonların ilan panolarında, aynı zamanda sınavın yapılacağı yer Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde 01 Temmuz 2013 tarihinde ilan edilecek, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

5. Sınav yeri: Ek-1 listede belirtilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarıdır.

6. Boy-kilo ölçüm tarihi: İlan edilen kadro sayısının 5 katı adayın boy-kilo ölçümü 04 Temmuz 2013 ve devam eden günlerde yapılacaktır.

Sözlü sınav ve mülakata girmeye hak kazanalar 10 Temmuz 2013 tarihinde ilan edilecektir.

7.Sözlü sınav ve mülakat tarihi: 15 Temmuz 2013 ve devam eden günlerde yapılacaktır.

Belirlenen tarihlerde her hangi bir nedenle boy-kilo ölçümü ile sözlü sınav ve mülakata katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.

8. Adaylardan başvuruda istenecek belgeler:

a) EK-2 Başvuru Formu,

b) Adlî sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair beyan,

c) Öğrenim belgesinin fotokopisi,

d) Merkezî sınav (KPSS) sonuç belgesinin fotokopisi,

e) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.

9. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

A)İnfaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı olabilmek için aranacak genel şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

B) İnfaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı olabilmek için aranacak özel şartlar:

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.’den kısa boylu olmamak,

c) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak.

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e) Merkezi sınavda (KPSS) en az 70 puan almış olmak,

f) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 20 Haziran 2013 itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS) tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (lisans mezunları için 07 Temmuz 1982 ve sonrası, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 22 Eylül 1982 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

10. Sözlü Sınav ve Mülakat;

A)Sözlü sınav;

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

c) Genel kültür 40,

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların birinden veya birkaçından soru sorulacaktır.

B) Mülâkat;

a) İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50,

b) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 50,

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülâkatta başarılı sayılabilmesi için sözlü sınav ve mülakattan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.

11. Nihaî başarı listesi, adayların merkezî sınav, sözlü sınav ve mülâkatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenecektir.

Nihaî başarı listesi en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanacaktır. Sözlü sınav ve mülâkatta başarılı olmak kaydıyla hukuk fakültesi veya adalet meslek yüksek okulu mezunlarına, mezunları kendi aralarında sıralanacak, diğer bölüm mezunları bunları takiben sıralanacaktır.

12. Sınav sonuç listesi, sözlü sınav ve mülâkatı yapan adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına sınavın bitimini takip eden on gün içinde ilân edilecektir.

13. Sınavı kazananlardan istenecek belgeler;

a) Adli sicil ve arşiv kaydı bulunup bulunmadığına dair yazılı beyan,

b) Hakkında devam eden ceza soruşturması veya kovuşturması bulunup bulunmadığına dair yazılı beyan,

c) Güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması formu,

d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu,

f) Öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

14. Süresinde başvurmayanlar, istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ve öğrenciliğe başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin yerine nihaî başarı listesindeki sıralamaya göre uyum eğitimi süresince yedek öğrenci alınacaktır. Eğitimin başladığı tarihten itibaren mazeretlerine bakılmaksızın öğrenci alımı yapılmayacaktır. Öğrencilerin hangi eğitim merkezinde eğitim görecekleri ve eğitim takvimi daha sonra duyurulacaktır.

15. Eğitime başladıkları tarihte, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri tamamlanmamış olanlar için geçici kayıt yapılacaktır. Sağlık raporunun tamamlanması ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanmasından sonra kesin kayıt yapılacaktır. Sağlık raporunun ibraz edilememesi veya güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde adayların öğrencilikle ilişikleri kesilecek ve yerlerine öğrenci alınmayacaktır.

16. Kayıt kabul işlemleri eğitim merkezlerinin öğrenci işleri sorumluları tarafından yürütülecektir.

17. Özel Hükümler;

a) Hizmet öncesi eğitim alan öğrencilere, eğitim süresince (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda (ilan tarihi itibariyle 219,00 TL) aylık harçlık ödenecektir.

b) Hizmet öncesi eğitimin süresi eğitim kurulu tarafından belirlenen 5 aylık süredir. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara, Erzurum, İstanbul, Denizli ve Kahramanmaraş Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacak hizmet öncesi eğitim, zorunlu olarak yatılı şekilde sürdürülür. Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her türlü gereksinimi, giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmî kıyafet ve harçlıkları Bakanlık bütçesinden karşılanır.

c) Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınava alınacaktır. Hizmet öncesi eğitimi başarı ile tamamlayan infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin infaz ve koruma memurluğuna atamaları yapılacaktır. Başarısız olan öğrencilerin eğitim merkezi ile ilişiği kesilecektir.

d) Başarısızlıkları veya sağlık durumları haricinde herhangi bir nedenle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenlerden, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderler iki katı fazlasıyla birlikte geri alınır.

e) Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburî hizmetle yükümlüdürler.

DUYURULUR

BAŞVURU FORMU                                                         (EK-2)

KİMLİK BİLGİLERİ

 1. T.C. KİMLİK NUMARASI
 2. ADI             : …..…………………….…………………
 3. SOYADI     : …..…………………….…………………
 4. BABA ADI : …..…………………….…………………   F O T O Ğ R A F
 5. ANNE ADI : …..……….………….…………………  
 6. DOĞUM TARİHİ : ……/..…./..…..….  (GG/AA/YYYY)  
 7. DOĞUM YERİ : …………………………………… 9. CİNSİYETİ

E

K

 8. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE : …………………………………………………………..…

ÖĞRENİM BİLGİLERİ

   10. EN SON BİTİRDİĞİ OKUL : ……………………………………………………………………………….

 

 

  11. MEZUNİYET TARİHİ  :   ……/..…./..…..…. (GG/AA/YYYY)

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 TEBLİGAT ADRESİ  :………………………….……………………………………………………………

13. SEMT/İLÇE :………………………….……  
14.     İLİ                 :………..……………………… İL KODU POSTA KODU
15.     SABİT TEL. NO  : …………..………………  GSM NO:………………….……………….  
16. E-POSTA ADRESİ :…………………………………………………………………………

KURUM BİLGİLERİ

  

  17. HALEN ÇALIŞTIĞI KURUMUN ADI             : ………………….………………………………..…………………………………………….

 

  18. GÖREVİ VE SİCİL NUMARASI                      : …….…………….………………………………..……………………………………………

(17 ve 18 numaralı sorular halen çalışmakta olan adaylar tarafından doldurulacaktır.)

 

 

 

  19. DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUM ADI  VE GÖREV ÜNVANI : ……..……. …………….………………………………..……………….

 

  20. AYRILIŞ SEBEBİ VE TARİHİ                                                          : ………………….………………………………………..……………….

(19 ve 20 numaralı sorular daha önce Devlet memuru olarak çalışıp da görevinden ayrılanlar  tarafından doldurulacaktır.)

 

DİĞER  BİLGİLER

   21. ASKERLİĞİN YAPILIP      

         YAPILMADIĞI :

…………………………………………

 

YAPILDIYSA ŞEKLİ :

 

…………………………………

 

 

YAPILMADIYSA SEBEBİ :

 

…………………………………………………………………….

 

   22. MECBURİ HİZMETİN  

       BULUNUP BULUNMADIĞI :

 

…………………………….……………..

 

 

VARSA YÜKÜMLÜ BULUNULAN KURUM :

 

…………………………………

 

 

 

SEBEBİ VE SÜRESİ :

 

 

………………………..……………………..………………..…

 

 

   23. ADLİ SİCİL KAYDININ

  OLUP  OLMADIĞI :

 

……………………………………..……

 

VARSA MAHKUMİYETE KONU SUÇ :

 

………..…………………………

 

MAHKUMİYET SONUCUNDA VERİLEN CEZA :

……………………………………………….………………….

 

   24. EŞİ ÇALIŞIYORSA GÖREVİ VE GÖREV YERİ :………. ……………………………………………………………………..……………..

 

  25. ATANMAK İSTEDİĞİ GÖREV                              :……………………………………………………………………………………………..

SINAVA GİRMEK İSTEDİĞİ KOMİSYON : 
 Formu İnceleyen Görevlinin:

Adı Soyadı     :

Görevi            :

Tarih-imza      :

ADAY SIRA

NUMARASI:

 

 

 

Bu Ek-1 başvuru  formunu gerçeğe uygun olarak doldurdum.

Sözlü sınav ve mülakata kabul edilmemi, bildirdiğim yazışma  adresimdeki

değişikliği hemen bildirmediğim takdirde hiç bir hak talep etmeyeceğimi

arz ederim.

                                                                                                                                             

                                                           TARİH         : ……/..…./20…

                                                                 ADAYIN   İMZASI :

 

AÇIKLAMALAR: 1. Bu form aday tarafından el yazısı ile eksiksiz ve doğru olarak mürekkepli kalem ile doldurulacaktır.

2. Adaylar ilânda belirtilen belge suretlerini bu forma ekli olarak başvuru görevlisine vereceklerdir.

3. Bu form ve ekleri resmi işlemlere esas olmak üzere kayıt görevlisinde kalacaktır.

4. Bu form ile gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların başvuruları geçersiz sayılacak, haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

5. Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanlara sınav giriş kartı verilmeyecektir.

 

UYARI: Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulur.  

Öğrenci alınacak yerler ile sınav yapacak komisyonları gösterir liste,

SINAVI YAPACAK KOMİSYON İL ALIM DÜŞÜNÜLEN CİK VEYA DSM’NİN BAĞLI OLDUĞU KOMİSYON CEZA İNFAZ KURUMU D.S.M. TOPLAM
İ.K.M. ERKEK İ.K.M. BAYAN İ.K.M. ERKEK ERKEK BAYAN
A D A N A ADANA ADANA 10 10
A Ğ R I AĞRI AĞRI 45 5 45 5
A K Ş E H İ R KONYA AKŞEHİR 5 5 1 6 5
A L A N Y A ANTALYA ALANYA 10 10
A M A S Y A AMASYA AMASYA 65 5 65 5
A N K A R A AKSARAY AKSARAY 1 67 9
ANKARA ANKARA 40 13
ANKARA SİNCAN 1
ÇORUM SUNGURLU 5
KASTAMONU KASTAMONU 5
KONYA KONYA 5
KAYSERİ KAYSERİ 2 1
SAMSUN VEZİRKÖPRÜ 2
YOZGAT BOĞAZLIYAN 1
A N T A L Y A ANTALYA ANTALYA 10 10
B A F R A SAMSUN BAFRA 30 30
B A K I R K Ö Y ÇANAKKALE ÇANAKKALE 1 88 25
EDİRNE EDİRNE 1
İSTANBUL BAKIRKÖY 75 25 10
YALOVA YALOVA 1
B A L I K E S İ R BALIKESİR BALIKESİR 10 1 11
B A N D I R M A BALIKESİR BANDIRMA 80 80
B İ L E C İ K BİLECİK BİLECİK 30 1 31
B İ N G Ö L BİNGÖL BİNGÖL 10 2 12
B İ T L İ S BİTLİS BİTLİS 65 5 65 5
B O L U BOLU BOLU 20 20
B U R H A N İ Y E BALIKESİR BURHANİYE 145 5 145 5
B U R S A BURSA BURSA 60 4 64
Ç O R U M ÇORUM ÇORUM 15 15
D E N İ Z L İ ANTALYA MANAVGAT 4 112 12
AYDIN AYDIN 5
DENİZLİ DENİZLİ 15 5
ISPARTA YALVAÇ 2 2
İZMİR İZMİR 5
İZMİR KARŞIYAKA 4
KÜTAHYA TAVŞANLI 2
MANİSA MANİSA 80
D İ Y A R B A K I R DİYARBAKIR DİYARBAKIR 42 105 3 45 105
D O Ğ U B A Y A Z I T AĞRI DOĞUBAYAZIT 75 75
D Ü Z C E DÜZCE DÜZCE 144 5 1 145 5
E L A Z I Ğ ELAZIĞ ELAZIĞ 5 2 135 5
DİYARBAKIR DİYARBAKIR 133
E L M A L I ANTALYA ELMALI 23 2 2 25 2
E R Z İ N C A N ERZİNCAN ERZİNCAN 35 35
E R Z U R U M AĞRI PATNOS 5 121 6
ERZURUM HINIS 4 1
IĞDIR IĞDIR 1
SİVAS SİVAS 5
TRABZON TRABZON 5 1
ORDU ÜNYE 5
DİYARBAKIR DİYARBAKIR 100
E S K İ Ş E H İ R ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR 25 25
F E T H İ Y E MUĞLA FETHİYE 115 5 115 5
G E B Z E KOCAELİ GEBZE 10 10
H A K K A R İ HAKKARİ HAKKARİ 20 20
H A T A Y HATAY HATAY 18 9 18 9
İ N E B O L U KASTAMONU İNEBOLU 15 15
İ S K E N D E R U N HATAY İSKENDERUN 10 1 11
İ S T A N B U L İSTANBUL İSTANBUL 27 27
İ S T A N B U L  A N A D O L U İSTANBUL İSTANBUL ANADOLU 90 90
K A H R A M A N M A R A Ş ADANA CEYHAN 5 113 10
ADANA KOZAN 3
BATMAN BATMAN 2
GAZİANTEP GAZİANTEP 6
KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN 5
MARDİN MARDİN 1
OSMANİYE OSMANİYE 95
MERSİN MERSİN 1
SİİRT SİİRT 5
K A R A M A N KARAMAN KARAMAN 20 20
K A R S KARS KARS 30 5 30 5
K O C A E L İ KOCAELİ KOCAELİ 60 7 60 7
M A L A T Y A MALATYA MALATYA 5 140 5
DİYARBAKIR DİYARBAKIR 140
M A N İ S A MANİSA MANİSA 100 10 100 10
M U Ş MUŞ MUŞ 5 5 5 5
N A Z İ L L İ AYDIN NAZİLLİ 10 10
O L T U ERZURUM OLTU 10 10
O S M A N İ Y E OSMANİYE OSMANİYE 90 10 90 10
Ö D E M İ Ş İZMİR ÖDEMİŞ 10 10
R İ Z E RİZE RİZE 25 25
S A K A R Y A SAKARYA SAKARYA 10 10 10 10
S İ L İ V R İ İSTANBUL BAKIRKÖY 100 100
S İ N O P SİNOP SİNOP 10 10
S İ V E R E K ŞANLIURFA SİVEREK 30 30
S Ö K E AYDIN SÖKE 27 3 27 3
Ş A N L I U R F A ŞANLIURFA ŞANLIURFA 15 4 19
Ş I R N A K ŞIRNAK ŞIRNAK 20 3 23
T A R S U S MERSİN TARSUS 20 1 21
T E K İ R D A Ğ TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ 40 40
T O K A T TOKAT TOKAT 10 10
Z O N G U L D A K ZONGULDAK ZONGULDAK 35 5 1 36 5
2579 318 118 2697 318
İnfaz ve Koruma Memurluğu

İnfaz ve Koruma Memurluğu

Etiketler: , , , , , , , ,

Copyright © 2011 Yaşamdan Yansımalar | Eneger.com. Tüm hakları saklıdır.
Sitemap