Buradasınız : Ana Sayfa //Sınavlar//Kamu Personeli Yabancı Dil Tazminatı 2014

Kamu Personeli Yabancı Dil Tazminatı 2014

KPDS dil sınavına esas yönetmelik değişti.

Resmî Gazete 4 Ocak 2013 CUMA Sayı : 28518  YÖNETMELİK  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndan:

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE BELİRLEME USUL VE  ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen kapsama dahil personele, tazminat ödenecek yabancı dillerin tespiti ve yabancı dil sınavlarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavına girecekleri kapsar.

(2) Yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyen diğer kişiler de bu sınava katılabilir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tazminat ödenecek yabancı diller

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki personelin yabancı dil tazminatı alabilmesi için, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirlenmiş olan düzeylerde başarılı olmaları şarttır.

Sınavın yapılması

MADDE 5 – (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılır.

(2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dilleri için Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde bir kez ve Eylül, Ekim, Kasım ayları içerisinde bir kez olmak üzere yılda iki kez; diğer diller için ise Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde olmak üzere yılda bir kez yapılır.

Protokol

MADDE 6 –(1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına ilişkin başvuru, ilan, sınav yapılacak yerler, sınav bedeli ve bu bedelin tahsil usulü, sınava girişte uyulacak kurallar, sınav usulü ile sınav yapılacak diller, sınav sonuçlarının duyurulması, sınav sonuçlarına itiraz ve sınavla ilgili diğer hususlar Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında imzalanacak çoklu protokolle belirlenir.

Sınava katılma

MADDE 7 – (1) Adaylar, her Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına ancak bir yabancı dilden katılabilir.

(2) Adaylar, başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra sınava girmek istedikleri yabancı dili değiştiremez.

(3) Yabancı dil bilgisi seviyesini yükseltmek isteyen adaylar da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılabilir.

Sınav usulü

MADDE 8 – (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı çoktan seçmeli test olarak yapılır. Ancak, protokolde belirlenmesi kaydıyla sınavın gerçekleştirilmesine ilişkin farklı usuller uygulanabilir.

Sınavın geçersiz sayılacağı haller

MADDE 9 – (1) Yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavına katılanlardan 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan sınav kurallarına aykırı davrananların sınavları geçersiz sayılır.

Sınavın iptal edilmesi

MADDE 10 – (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı; gizlilik ihlali suretiyle soruların kısmen veya tamamen elde edilmiş olması, sınav sorularına ve sonuçlarına ilişkin sınavın iptalini gerektiren herhangi bir hususun ortaya çıkması, sınavın yapılmasını engelleyen sebeplerin mevcut olması hallerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından iptal edilir.

(2) Bu durumlarda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından uygun bulunan en kısa sürede ilgili sınav yeniden yapılır.

Yabancı dil seviyesi

MADDE 11 – (1) Adayların, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında aldıkları puanlara göre yabancı dil bilgisi seviyeleri;

a) 90-100 arasında puan alanlar (A) seviyesinde,

b) 80-89 arasında puan alanlar (B) seviyesinde,

c) 70-79 arasında puan alanlar (C) seviyesinde,

ç) 60-69 arasında puan alanlar (D) seviyesinde,

d) 50-59 arasında puan alanlar (E) seviyesinde

kabul edilir.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 12 – (1) Sınav sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından internet aracılığı ile adaylara duyurulur ve kurumların erişimine açılır.

Bilgilendirme

MADDE 13 – (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına ilişkin protokolde belirlenecek bilgiler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.

Atıflar

MADDE 14 – (1) İlgili mevzuatta Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına yapılan atıflar Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 23/6/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

SADECE 5 DİLDE, SINAV İKİ KEZ YAPILACAK

Daha önceki yönetmelikte her dil için yılda iki kez sınav yapılması öngörülmüştü. Bu düzenleme değiştirilmiştir. Yeni hükme göre, sadece Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dilleri için yılda iki kez sınav yapılacak, diğer diller için yılda bir kez sınav yapılacaktır.

SINAV SONUÇLARI KURUMLARIN ERİŞİMİNE AÇILACAK

Sınav sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından internet aracılığı ile adaylara duyurulacaktır. Yeni bir hüküm olarak, sonuçlar ÖSYM tarafından kurumlara bildirilmeyecek ve sonuçlar internet ortamından kurumların erişimine açılacaktır.

2012 İlkbahar KPDS‘nin 20 Mayıs Pazar günü yapılmasından sonra, sınava girenler önce soru ve cevapların açıklanmasını daha sonra da sonuçların açıklanmasını bekleyemeye başladı. Sınava girenlerin birçoğu, kurumlarının ödediği yabancı dil tazminatı‘ndan faydalanmak ve mesleklerinde daha yüksek kademelere gelebilmek için ter döktü. Ben de sınava girenlerden biri olarak, güncel Kamu Personeli Yabancı Dil Tazminatı miktarlarını merak edip bir araştırma yaptım. Diğer kurumlar için bir yorum yapamayacağım ancak tazminat  miktarlarının Kamu’da çalışanların KPDS’ye girip ter dökmesine değecek düzeyde olmadığını üzülerek söylemek istiyorum. Yabancı dil tazminatı ile ilgili 2012’nin ilk ayını bağlayan mevzuatı yazımızın devamında bulabilirsiniz.

2012 Yabancı Dil Tazminatı

2012 Yabancı Dil Tazminatı

2012 yabancı dil tazminatı enflasyon zammına göre hesaplanmıştır. Toplu sözleşme katsayıları ile yeniden tablo hazırlanıp güncelleme yapılacaktır.01.01.2012-30.06.2012 Ocak döneminde yabancı dil bilgisinden kurumlarınca yararlanılan personele bildiği her bir dil için KPDS den aldığı puana göre hesaplama yapılacaktır.

kpds A B C D düzeyleri aşağıdak şu puanlara tekabül eder

KPDS seviyeleri karşılıkları
90 – 100 arası puanlar A seviyesi
80 – 89 arası puanlar B seviyesi
70 – 79 arası puanlar C seviyesi
60 – 69 arası puanlar D seviyesi
50 – 59 arası puanlar E seviyesi

Yabancı dil tazminatı için KPDS ye girmeniz gerekir. ÜDS sınav sonuçları geçersizdir. peki nasıl hesaplanır .Aşağıda tabloda belirttiğimiz oranlar ile memur katsayılarının çarpımı ile hasaplama yapılacaktır. 2012 yılı için yabancı dil tazminatı hesaplama tabloları aşağıdaki gibidir.

01.01.2012-30.06.2012 tarihler arası yabancı dil tazminat miktarları brüt

1-yabancı dil bilgisinden kurumlarınca yararlanılan personele bildiği her bir dil için A Düzeyi 96-100 puan 1200 90-95 puan 900 B Düzeyi 600 C Düzeyi 300 katsayı

A GRUBU 96-100 A GRUBU 90-95 PUAN B GRUBU C GRUBU
79,42 TL 59,57 TL 39,71 TL 19,86 TL

2-diğer personele bildiği her bir dil için A Düzeyi 96-100 puan 750 90-95 puan 750 B Düzeyi 500 C Düzeyi 250 katsayı

A GRUBU 96-100 A GRUBU 90-95 PUAN B GRUBU C GRUBU
49,64 TL 49,64 TL 33,09 TL 16,55 TL

D ve E seviyesindekilere dil tazminatı verilmeyecektir.

01.01.2012 30.06.2012 Memur aylık katsayı 0,066187

Yabancı dil tazminatı göstergeleri oranları alınacak puanlar (Değişik: 19/11/2008 tarihli Başbakan Onayı )

Amaç

Madde 1- Bu Esaslar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi uyarınca kamu personeline ödenecek yabancı dil tazminatı miktarlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Esaslar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre aylık almakta olan personeli (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan personel dahil) kapsar.

Ödenecek Yabancı Dil Tazminatı

Madde 3- Kapsam dahilindeki personele ekli tabloda belirtilen gösterge rakamlarının (…)memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda her ay aylıklar ile birlikte peşin olarak yabancı dil tazminatı ödenir.

Personelin yabancı dil bilgisinden görevinde yararlanıp yararlanılmadığı ita amirlerinden alınacak bir onayla belirlenir. Alınacak onaylarda yararlanma gerekçeleri açık olarak belirtilir. Bu onaylar ita amirlerince her zaman değiştirilebilir, ancak yenisi alınıncaya kadar eski onaylar geçerlidir.

Ancak, hakim ve savcılar, mülki idare amirleri, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, Daire Başkanı ve daha üst yönetim görevlerinde bulunanlar (Türk Silahlı Kuvvetleri için yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanlar), üniversite öğretim elemanları, öğretmen kadrosuna atanmış olanlar ile mütercim ve tercümanlar için ayrıca bir onay alınmadan yabancı dil bilgisinden yararlanıldığı kabul edilir.

Yabancı dil sınavları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır, (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilir.

Aynı dil için birden fazla sınava katılanlara, en yüksek seviye esas alınarak yabancı dil tazminatı ödenir.

Yabancı dil tazminatından damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Hakedilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. İlk ödeme sınavın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yapılır.

Etiketler: , , , , , , , ,

4 Yorum yapılmış " Kamu Personeli Yabancı Dil Tazminatı 2014 "

 1. eikozanoid dedi ki:

  Sağlık bilimlerinde doktora yapanlar dil olarak rusçadan sınava girebilecekmi peki?

 2. mustafa dedi ki:

  bunlar sadece kamu personelı için degilmi. Ben öğrenciyim Almanca + ingiizce biliyorum. öğrenci oldugum için yararlanamam deilgmi ?

  • kenan dedi ki:

   memur maaşı alıyor musun ki, bir de tazminat alman kusur kaldı?

   • rıfkı dedi ki:

    memur tercümanlık yapmak zorunda değil eğer devlet dışardan mütercim tercüman hizmeti satın almaya kalkarsa 2000 tl para verecek ama onun yerine 40 tl veriyor:D ben yabancı dil bildiğimi saklıyorum çünkü mesai dışında ayda kurumun beni 50-60 saat daha çalıştırıp ve kaldı ki gece bile bi saatte yatağımdan çağırma durumum var onun yerine ben onlara 50 tl veriyim beni rahatsız etmesinler

Copyright © 2011 Yaşamdan Yansımalar | Eneger.com. Tüm hakları saklıdır.
Sitemap