Buradasınız : Ana Sayfa //Sınavlar//Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) 2013 Başvuruları Başladı

Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) 2013 Başvuruları Başladı

2013 ÖMSS/KURA İLE  ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU

2013-ÖMSS/KURA İle Özürlü Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda, İlköğretim/ortaokul/ilkokul, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere tercih yapılabilecek kadrolar yer almaktadır.

Tercihler, 28 Şubat-8 Mart 2013 tarihleri arasında yapılacak.
Bu Kılavuz, ÖSYM Yönetim Kurulunun 20.02.2013 tarih ve 2013/04/21 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1 “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında
Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel
Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol”
hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) sonuçları ve kura
usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, ÖMSS
sonuçları ve kura usulü ile yapılacak yerleştirmeye ilişkin esasları kapsamaktadır.
1.2 Bu kılavuzda yerleştirme yapılacak kadrolar ile bu kadrolar için aranan nitelikler ve kontenjanları yer
almaktadır. Kılavuzda yer alan kadrolara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
1.3 Adayların, bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için,
2012-ÖMSS’ye girmiş veya kura ile yerleştirme için 14-25 Mayıs 2012 tarihlerinde Merkezimize başvuru
yapmış olması gerekmektedir.
1.4 Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadrolar için ÖMSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için
ÖMSSP2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için ÖMSSP3 puanı ile tercihler kullanılacaktır.
İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci
maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde tercihlere göre kura usulü ile yerleştirme yapılacaktır.
1.5 2013-ÖMSS/KURA İle Özürlü Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan kadroları, 2012-
ÖMSS/KURA İle Özürlü Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan herhangi bir kadroya
Merkezimiz tarafından yerleştirilen adaylar (ataması yapılsın veya yapılmasın) tercih edemeyeceklerdir.
2. BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
2.1 Adayların Dikkatine!
“Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında
Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde 2012 yılında yapılan merkezi yerleştirme sonucunda yerleştirildiği
halde ilgili kuruma başvurmayan, yerleştirildiği kadronun niteliğini taşımadığı tespit edilen veya
yerleştirilerek ataması yapılanlar;”Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi
Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde 2012 yılında yapılan merkezi
yerleştirme sonucunda yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayan, yerleştirildiği kadronun niteliğini
taşımadığı tespit edilen veya yerleştirilerek ataması yapılanlar;
2.1.1) 2012 yılı ÖMSS puanı ile tekrar bu yerleştirmelere başvuruda bulunamayacaktır.
2.1.2) Kura ile herhangi bir kadroya yerleştirilenler ise tekrar bu yerleştirmeye başvuramayacaklardır.
Tercihte bulunacak adayların mağdur olmamaları açısından bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirilmek için yapılacak başvurularda uyulması
gereken genel ve özel koşullar aşağıdadır. Tercihler yapılmadan önce aşağıdaki koşulların dikkatle
okunması son derece önemlidir.
2.2. Başvuru Genel Şartları
İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir.
1) Türk vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş
olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet
memurluklarına atanabilirler.) Ancak, yaş şartının (kazai rüşt kararı da dahil olmak üzere)
tercihlerin yapılacağı son başvuru tarihinden önce tamamlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca,
özürlü adayların atanmalarında üst yaş sınırı aranmayacaktır.
3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, 2
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak.
5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını
taşımak.
6) “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe Kabul edilen en az %40 oranında
özürlü olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak.
7) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.
2.3 Başvuru Özel Şartları
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadroların karşısındaki başvuru şartları
bölümünde aranılan şartların “tamamını” taşımaları gerekmektedir Bu şekilde olan kadrolarla ilgili
açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları
taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamalarının yapılması mümkün değildir. Adayların tercihlerini
yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
1) Adaylar tercih edecekleri kadronun karşısında yer alan öğrenim koşuluna ve bu kadro için aranılan
diğer niteliklerin tümüne sahip olmaları gerekmektedir.
2) Adayların tercih edecekleri kadrolar için birden fazla öğrenim (alan/dal/bölüm veya programı)
belirtilmiş ise, bunlardan sadece birinden mezun olmuş bulunmaları yeterlidir.
3) Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgelerine ve tercih edecekleri kadrolara ilişkin; sertifika vb.
istenilen diğer belgelere, tercih işleminin son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.
4) Başvuru şartları arasında “MEB’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak” niteliği
aranan kadroları, MEB’den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası, MEB’den Onaylı Bilgisayar Analist
Programcı Sertifikası sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.
5) Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar, sekreterlik, sıhhi tesisatçılık veya aşçılık dersini
alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, “M.E.B.’dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına
Sahip Olmak”, “M.E.B.’dan Onaylı Sekreterlik Sertifikası Sahibi Olmak” veya “M.E.B.’dan Onaylı Sıhhi
Tesisatçılık Sertifikası Sahibi Olmak” veya “M.E.B.’dan Onaylı Aşçılık Sertifikası Sahibi Olmak” niteliğine
sahip olarak değerlendirilecektir.
6) Santral memuru kadroları için “M.E.B.’dan Onaylı Santral Elemanı Yetiştirme Sertifikasına Sahip
Olmak”, kaloriferci kadrolarını tercih edecek olan adaylar için de “M.E.B.’dan Onaylı Kalorifer Ateşçiliği
Sertifikasına Sahip Olmak” veya “Kaloriferci Bonservisine Sahip Olmak” veya 3308 Sayılı Kanuna göre
bu daldaki ustalık / kalfalık belgelerinden herhangi birine sahip olmaları veya örgün eğitim yoluyla
zorunlu/ortak/seçmeli olarak konu ile ilgili ders almış olmaları ve bu hususu resmi olarak belgelemeleri
gerekmektedir.
3. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER
Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim
düzeyinden mezun olunması zorunludur. Tercih işlemlerinin son günü tarihi itibariyle mezun durumda
bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmayacaktır. Adayların kadrolara
yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan
tercihlerin geçerli olması zorunludur.
4. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
4.1 Adaylar tercihlerini 28 Şubat-8 Mart 2013 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir.
İnternetten tercih gönderme işlemleri 8 Mart 2013 gecesi, saat 23.59’da sona erecektir.
4.2 Atama yapılacak ilköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar Tablo-1’de, ortaöğretim düzeyi kadrolar
Tablo-2’de, ön lisans düzeyi kadrolar Tablo-3’de, lisans düzeyi kadrolar Tablo-4’te gösterilmiştir.
4.3 Tercihlerinizi yaparken, kadrolar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle
incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir.3
Bir kadro için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması
yeterlidir.
Devlet Personel Başkanlığı tarafından bu kılavuzda düzenlenen “Başvuru Genel ve Özel Şartları”nı
(Madde 2) mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.
DİKKAT:
Mezun olunan eğitim düzeyi, program/alan ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığınız bir kadroya
tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın
yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız için tercihlerinizi
internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan
mutlaka emin olunuz.
Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde
değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda
yapacaklardır. Yaptıkları tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali veya mezuniyet
tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır. Tercih
süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.
4.4 Tercih yapmak istediğiniz kadroları belirleyiniz ve 15’i geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu
sıralamada kadronun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir.
Tercihlerinizi yazmanız için bu kılavuzdaki boş Tercih Listesinden yararlanabilirsiniz. Böyle bir hazırlık
size tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacaktır. Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi
ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız.
Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan
tercihler geçerli olacaktır.
4.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresine giriniz
ve “TERCİHLER” alanından ÖMSS/Kura Tercih işlemleri alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C.
Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz.
İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet
adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi
Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara
verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.)
gerekmektedir. Bu sorulara doğru cevap veremediği için şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar
nüfus cüzdanı ya da süresi geçerli pasaportları ile birlikte Başvuru Merkezlerine (Ortaöğretim Kurumu
Müdürlükleri, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Büroları) şahsen başvurarak ücreti karşılığı
(2,00 TL) geçici şifre edinmek zorundadır. Geçici şifre en kısa zamanda aday tarafından değiştirilmelidir.
Şifre daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili işlemlerde de kullanılacağından
adayların şifrelerini özenle saklamaları, başkalarıyla paylaşmamaları gerekmektedir.
İsteyen adaylar, bu kılavuzda verilen ”TERCİH LİSTESİ”ni doldurup bir ÖSYM Sınav Merkezi
Koordinatörlüğüne giderek, 3,00 TL Tercih Hizmeti Ücreti ödeyerek burada tercihlerinin sisteme
kaydedilmesini sağlayabilirler. ”TERCİH LİSTESİNİ” doldurmadan ÖSYM Sınav Merkezi
Koordinatörlüğüne başvuran adayların, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerince tercihleri alınmaz.
4.6 ÖMSS/Kura Tercih işlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir”
alanına tıkladıktan sonra ekrandaki açıklamalara göre hareket ediniz. Tercih listenizdeki kadro kodlarını
sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız.
Tercihleriniz sınava girdiğiniz öğrenim düzeyine uygun olmalıdır.
Mezun olduğunuz program/alan tercih etmiş olduğunuz kadro için aranan öğrenim koşulu ile
uyumlu değil ise yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kaydedilmeyeceğinden bir sonraki
tercihinizi yazmanız sistem tarafından engellenecektir. Tercihlerinizi yazarken bu durumu göz
önünde bulundurunuz.
Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız.
Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “ ÖMSS/Kura Tercihleriniz ………..
tarihinde başarı ile ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada “Yazdır” alanına 4
tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız. Bu işlemi tamamladıktan sonra
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz.
4.7 Tercihlerinizi yapmak için ÖSYM’nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında size ait
öğrenim düzeyi, mezun olunan program ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir.
Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen
öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma
almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.
Mezun olunan program bilginizde değişiklik yapmak için okul veya noter onaylı ilgili resmi belge
(diploma, geçici mezuniyet belgesi vb.) ve kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneği ile birlikte
6 Mart 2013 günü saat 12.00’ye kadar ÖSYM’ye şahsen başvurunuz veya bu evrakın bir yakınınız
aracılığı ile elden teslim edilmesini sağlayınız. Resmi onay olmayan belgeler işleme konulmayacaktır.
Ekranda mezuniyet tarihiniz gün, ay ve yıl olarak görülmektedir. Bu tarihte değişiklik yapmak
istiyorsanız bu değişikliği ekranda kendiniz yapabilirsiniz. Bu alan boş ise bu alanı doldurmanız
zorunludur. Tercih süresi bittikten sonra bu alanda değişiklik yapmanız mümkün olmayacaktır.
5. ÖMSS SONUCU İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI
5.1 Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile
kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık elektronik ortamda kontrol edilecek bunlardan birinde
bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
5.2 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara
yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday
ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak,
yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı
adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır. Yerleştirme
işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana,
bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
6. KURA İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI
İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile tercihlere göre
yerleştirme yapılacaktır. Kura yerleştirmeleri yapılırken;
6.1 Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan
herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
6.2 657 sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için ilkokul mezunları kura ile
yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.
6.3 657 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre öncelik eğitim durumu itibariyle ilköğretim/ortaokul
mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu adaylardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan
tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday
yerleştirilemeyecektir. Kurada adı çekilen aday, işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden
çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara
yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme
işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir.
6.4 Kura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesine göre Devlet memuru olabilmek için
aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun olan özürlülerden kamu kurum ve
kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla noter huzurunda yapılacaktır. Kura
çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebileceklerdir.
7. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme
sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
Yerleşme bilgilerini kurumlar elektronik ortamda edineceklerdir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak
üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu
evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir. 5
8. KOMİSYON TEŞKİLİ, İSTENİLECEK BELGELER VE ATANMA
ÖMSS/Kura ile özürlü alım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, özürlü personel
yerleştirilmesi halinde, bu kamu kurum ve kuruluşlarında “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma
Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik”in 17 nci maddesine göre bir
komisyon oluşturulur. Adaylar yerleştirme ilanını takip eden 15 günlük süre içinde yerleştirildikleri kamu
kurum ve kuruluşuna, atanmak üzere aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvurur. Sözkonusu
komisyon, adaylarca ibraz edilen belgelerin kadro koşullarına uygunluğunu inceleyecektir. Bu
çerçevede, yerleştirilen adayın;
1) Kadronun gerektirdiği eğitim düzeyine ilişkin diploma aslının veya noter onaylı bir suretinin veya geçici
mezuniyet belgelerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı,
2) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik
belgesinin aslının veya noter onaylı bir suretinin olup olmadığı,
3) Kadro için özel şart olarak istenilen belge, sertifika, bonservis ve benzerinden herhangi birisine sahip
olup olmadığı,
4) “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen sağlık kurulu
raporuna sahip olup olmadığı,
5) Atama yapacak ilgili kurum veya kuruluşların tabi olduğu personel atama yönetmeliklerindeki diğer
şartları taşıyıp taşımadığı hususu incelenecektir. Yapılan inceleme sonucunda; şartları taşıyan adayların
yerleştirildikleri kadrolara atanmaları komisyonca teklif edilecektir. Ataması teklif edilen adaylar, başka
bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadroya ilgili kurum tarafından doğrudan
atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli
belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
Bu yerleştirmede; ÖMSS puanı ile bir kadroya yerleşen adaylar (bir kadro için istenen tüm
koşulları taşımadığı için ataması yapılmayanlar dâhil), aynı ÖMSS puanı ile tekrar yerleştirme
işlemine alınmazlar. Bu yerleştirmede, kura ile yerleşen adaylar ise (bir kadro için istenen tüm
koşulları taşımadığı için ataması yapılmayanlar dâhil) yeni bir ÖMSS/kura için yapılacak
başvuruya kadar yerleştirme işlemine alınmazlar.
9. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR
ÖMSS’de yüksek puan almak veya kurada adı çıkmak, bu kılavuzda yer alan kadroya yerleştirmede tek
başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki
tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu
durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar,
yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.Yerleştirmede adayların ÖSYM
kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde,
yerleştirme yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır. Adaylar bu durumdan dolayı bir
hak iddia edemeyeceklerdir.
10. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ
Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının internet
yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 10 gün içinde bu kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini
kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi
üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Dilekçenin işleme alınabilmesi için üzerinde adayın
T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı, adresi, imzası ve ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet
adresinden alınacak evrak referans numarası bulunmalıdır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize
ulaştırmaları gerekmektedir. Merkezimize faksla ulaştırılan dilekçeler işleme konulmayacaktır. Dilekçenin
işleme konulabilmesi için, dilekçeye ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-
5013 numaralı hesabına (IBAN NO : TR 070001000830060280115013) 5,00 TL’nin yatırıldığını gösterir
banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir.6
ÖMSS/KURA TERCİH LİSTESİ
(Bu liste, tercihlerin internete kolaylıkla girilmesini sağlamak amacıyla hazırlanacak, kesinlikle ÖSYM’ye gönderilmeyecektir.)
T.C. Kimlik Numarası: …………………… Mezuniyet Tarihi: ….. / …… /…….
Gün Ay Yıl
Adı ve Soyadı: ………………………………..
Tercih Sıra
No Kadro Kodu Kadronun Bulunduğu İl ve İlçe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.Genel Amaçlı Dilekçe
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA
Bilkent / ANKARA
Aşağıda belirtmiş olduğum taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.
.… / …. / ……….
(İmza)
T.C. / Yabancı Evrak Referans
Kimlik Numarası Numarası
Adı ve Soyadı Sınav Adı / Yılı
Baba Adı Sınav Dönemi
Doğum Yeri Telefon No
Doğum Tarihi / / E-posta @
Yazışma Adresi
Posta Kodu İlçe İl
Semt
Talepler
DİKKAT:
1) Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilekçeler ile imzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır.
2) Aşağıdaki durumlarda ise dilekçe yazılmayacak, bu değişiklik talepleri öngörülen süre içerisinde
internet ortamında bizzat adayların kendileri tarafından gerçekleştirilecektir.
a- T.C. uyruklu adayların kimlik bilgilerinde değişiklik isteği (Önce MERNİS bilgilerinde değişiklik yaptırılmalıdır.)
b- Resmî belge ibrazı gerektirmeyen öğrenim bilgilerinde değişiklik isteği
c- Sınava ilişkin bilgilerde değişiklik isteği
d- İletişim bilgilerinde değişiklik isteğiKURUM KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
490050001
4897 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ADANA MERKEZ Taşra YH 13 2 999 1000 1001 7225
490050023
4904 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI MERKEZ Taşra YH 13 1 999 1000 1001 7225
490050045
4984 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ANKARA SİNCAN Taşra YH 13 1 999 1000 1001 7225
490050067
4908 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ANTALYA ALANYA Taşra YH 12 1 999 1000 1001 7225
490050089
4971 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ANTALYA MANAVGAT Taşra YH 12 1 999 1000 1001 7225
490050111
4911 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ANTALYA MERKEZ Taşra YH 12 3 999 1000 1001 7225
490050133
4981 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ AYDIN NAZİLLİ Taşra YH 13 1 999 1000 1001 7225
490050155
4989 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ AYDIN SÖKE Taşra YH 12 1 999 1000 1001 7225
490050177
4938 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ÇORUM MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 7225
490050199
4982 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ERZURUM OLTU Taşra YH 13 1 999 1000 1001 7225
490050221
4950 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ HATAY MERKEZ Taşra YH 13 1 999 1000 1001 7225
490050243
4959 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL KARTAL Taşra YH 13 5 999 1000 1001 7225
490050265
4958 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ İZMİR KARŞIYAKA Taşra YH 12 2 999 1000 1001 7225
490050287
5529 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ İZMİR MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 7225
490050309
5530 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ İZMİR MERKEZ Taşra YH 13 1 999 1000 1001 7225
490050331
4960 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ KASTAMONU MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 7225
490050353
4961 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ KAYSERİ MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 7225
490050375
4964 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ KIRIKKALE MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 7225
490050397
5526 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ KOCAELİ MERKEZ Taşra YH 13 1 999 1000 1001 7225
490050419
5527 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ KONYA MERKEZ Taşra YH 13 1 999 1000 1001 7225
TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
ARANAN NİTELİKLER
1KURUM KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
ARANAN NİTELİKLER
490050441
4969 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ MALATYA MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 7225
490050463
4907 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ MANİSA AKHİSAR Taşra YH 13 1 999 1000 1001 7225
490050485
4973 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ MANİSA MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 7225
490050507
4983 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ MANİSA SALİHLİ Taşra YH 13 1 999 1000 1001 7225
490050529
4975 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ MARDİN MERKEZ Taşra YH 13 1 999 1000 1001 7225
490050551
4977 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ MARDİN MİDYAT Taşra YH 13 1 999 1000 1001 7225
490050573
4994 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ MERSİN TARSUS Taşra YH 13 1 999 1000 1001 7225
490050595
4978 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ MUĞLA MERKEZ Taşra YH 13 1 999 1000 1001 7225
490050617
4980 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ MUŞ MERKEZ Taşra YH 13 1 999 1000 1001 7225
490050639
5006 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ SAMSUN VEZİRKÖPRÜ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 7225
490050661
5531 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ SİVAS MERKEZ Taşra YH 13 1 999 1000 1001 7225
490050683
5532 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ŞANLIURFA MERKEZ Taşra YH 13 1 999 1000 1001 7225
490050705
4998 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ TEKİRDAĞ MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 7225
490050727
5000 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ TOKAT MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 7225
490050749
5002 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ TRABZON MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 7225
490050771
5004 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ VAN MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 7225
490050793
5009 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ YALOVA MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 7225
490940815
3926 ANTAKYA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ HATAY ANTAKYA YH 11 2 1000 1001
491970837
5058 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ADIYAMAN MERKEZ Taşra YH 13 2 999 1000 1001 1101 7225
491970859
5060 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ AFYONKARAHİSAR MERKEZ Taşra YH 13 2 999 1000 1001 1101 7225
2KURUM KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
ARANAN NİTELİKLER
491970881
5063 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ AĞRI MERKEZ Taşra YH 13 1 999 1000 1001 1101 7225
491970903
5069 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ AKSARAY MERKEZ Taşra YH 13 1 999 1000 1001 1101 7225
491970925
5071 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ANKARA MERKEZ Taşra YH 13 2 999 1000 1001 1101 7225
491970947
5075 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ANTALYA MERKEZ Taşra YH 13 2 999 1000 1001 1101 7225
491970969
5078 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ARDAHAN MERKEZ Taşra YH 13 1 999 1000 1001 1101 7225
491970991
5104 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ARTVİN MERKEZ Taşra YH 13 1 999 1000 1001 1101 7225
491971013
5329 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ AYDIN SÖKE Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491971035
5074 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ BALIKESİR BURHANİYE Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491971057
5046 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ BARTIN MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491971079
5049 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ BATMAN MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491971101
5107 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ BAYBURT MERKEZ Taşra YH 13 1 999 1000 1001 1101 7225
491971123
5054 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ BİLECİK MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491971145
5117 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ BİLECİK MERKEZ Taşra YH 13 1 999 1000 1001 1101 7225
491971167
5124 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ BİNGÖL MERKEZ Taşra YH 13 1 999 1000 1001 1101 7225
491971189
5520 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ BİTLİS MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491971211
5128 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ BİTLİS MERKEZ Taşra YH 13 1 999 1000 1001 1101 7225
491971233
5062 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ BOLU MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491971255
5072 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ BURDUR MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491971277
5077 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ BURSA MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491971299
5132 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ BURSA MERKEZ Taşra YH 13 2 999 1000 1001 1101 7225
3KURUM KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
ARANAN NİTELİKLER
491971321
5146 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ÇANAKKALE MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491971343
5137 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ÇANKIRI MERKEZ Taşra YH 13 1 999 1000 1001 1101 7225
491971365
5161 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ÇORUM MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491971387
5142 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ÇORUM MERKEZ Taşra YH 13 1 999 1000 1001 1101 7225
491971409
5168 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ DENİZLİ MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491971431
5154 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ DENİZLİ MERKEZ Taşra YH 13 1 999 1000 1001 1101 7225
491971453
5162 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ DENİZLİ MERKEZ Taşra YH 13 1 999 1000 1001 1103 7225
491971475
5175 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ DİYARBAKIR MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491971497
5171 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ DİYARBAKIR MERKEZ Taşra YH 13 2 999 1000 1001 1101 7225
491971519
5177 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ DÜZCE MERKEZ Taşra YH 13 1 999 1000 1001 1101 7225
491971541
5184 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ EDİRNE MERKEZ Taşra YH 13 3 999 1000 1001 1101 7225
491971563
5190 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ELAZIĞ MERKEZ Taşra YH 13 2 999 1000 1001 1101 7225
491971585
5197 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ERZİNCAN MERKEZ Taşra YH 13 1 999 1000 1001 1101 7225
491971607
5204 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ERZURUM MERKEZ Taşra YH 13 3 999 1000 1001 1101 7225
491971629
5307 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ERZURUM OLTU Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491971651
5183 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ESKİŞEHİR MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491971673
5210 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ESKİŞEHİR MERKEZ Taşra YH 13 1 999 1000 1001 1101 7225
491971695
5194 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ GAZİANTEP MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491971717
5203 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ GİRESUN MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491971739
5213 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ GÜMÜŞHANE MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
4KURUM KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
ARANAN NİTELİKLER
491971761
5219 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ IĞDIR MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491971783
5239 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ İSTANBUL KADIKÖY Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491971805
5231 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ İSTANBUL MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491971827
5320 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ İSTANBUL SİLİVRİ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491971849
5362 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ İSTANBUL ÜSKÜDAR Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491971871
5236 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ İZMİR MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491971893
5314 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ İZMİR ÖDEMİŞ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491971915
5179 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491971937
5245 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ KARS MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491971959
5226 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ KASTAMONU İNEBOLU Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491971981
5248 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ KIRKLARELİ MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491972003
5199 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ KOCAELİ GEBZE Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491972025
5256 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ KOCAELİ MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491972047
5261 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ KONYA MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491972069
5267 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ KÜTAHYA MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491972091
5273 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ MALATYA MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491972113
5287 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ MARDİN MİDYAT Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491972135
5284 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ MERSİN MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491972157
5344 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ MERSİN TARSUS Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491972179
5189 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ MUĞLA FETHİYE Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
5KURUM KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
ARANAN NİTELİKLER
491972201
5292 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ MUĞLA MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491972223
5303 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ NİĞDE MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491972245
5326 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ SİNOP MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491972267
5336 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ŞANLIURFA MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491972289
5339 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ŞIRNAK MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491972311
5153 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ TEKİRDAĞ ÇORLU Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491972333
5350 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ TEKİRDAĞ MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491972355
5353 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ TRABZON MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491972377
5358 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ UŞAK MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491972399
5365 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ VAN MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491972421
5370 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ YALOVA MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
491972443
5373 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ZONGULDAK MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101 7225
490312465
6058 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ADANA SEYHAN Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101
490312487
6060 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ AFYONKARAHİSAR SANDIKLI Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101
490312509
6062 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ANKARA ALTINDAĞ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
490312531
6063 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ANKARA KEÇİÖREN Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
490312553
6061 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ANKARA MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
490312575
6064 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ANKARA SİNCAN Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
490312597
6065 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ANTALYA ELMALI Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101
490312619
6066 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ANTALYA KAŞ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101
6KURUM KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
ARANAN NİTELİKLER
490312641
6067 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ANTALYA KONYAALTI Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101
490312663
6068 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ANTALYA KUMLUCA Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101
490312685
6069 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BALIKESİR MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
490312707
6106 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BARTIN ULUS Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
490312729
6070 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BOLU YENİÇAĞA Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
490312751
6072 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BURSA MUSTAFAKEMA
LPAŞA Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101
490312773
6073 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BURSA YENİŞEHİR Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101
490312795
6074 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ÇANAKKALE MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
490312817
6076 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ÇANKIRI YAPRAKLI Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101
490312839
6075 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ DİYARBAKIR KULP Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101
490312861
6077 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ GAZİANTEP MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
490312883
6078 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ GAZİANTEP NİZİP Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101
490312905
6079 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101
490312927
6107 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
490312949
6080 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ISPARTA SÜTÇÜLER Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101
490312971
6081 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL BAĞCILAR Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
490312993
6082 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL BAYRAMPAŞA Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
490313015
6083 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL BEŞİKTAŞ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
490313037
6084 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL EYÜP Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
490313059
6085 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL KADIKÖY Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
7KURUM KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
ARANAN NİTELİKLER
490313081
6086 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL KARTAL Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
490313103
6165 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
490313125
6087 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL SANCAKTEPE Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
490313147
6088 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL ŞİLE Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
490313169
6089 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İZMİR BERGAMA Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
490313191
6094 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
490313213
6090 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KAYSERİ KOCASİNAN Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
490313235
6091 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
490313257
6108 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KİLİS MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
490313279
6092 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KOCAELİ GÖLCÜK Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
490313301
6093 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KONYA BEYŞEHİR Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
490313323
6095 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ MARDİN KIZILTEPE Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101
490313345
6096 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ MUĞLA FETHİYE Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
490313367
6097 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ORDU İKİZCE Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
490313389
6098 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SAKARYA AKYAZI Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
490313411
6099 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SAKARYA GEYVE Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
490313433
6100 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SAKARYA HENDEK Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
490313455
6101 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SAKARYA KOCAALİ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
490313477
6102 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SAMSUN KAVAK Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
490313499
6103 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ TRABZON OF Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
8KURUM KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
ARANAN NİTELİKLER
490313521
6104 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ TUNCELİ MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1101
490313543
6105 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ YOZGAT MERKEZ Taşra YH 12 1 999 1000 1001 1103
410643565
4585 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MEMUR KASTAMONU MERKEZ Merkez GİH 12 1 999 1000 1001
490943587
4638 KUŞADASI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ AYDIN KUŞADASI YH 11 3 1000 1001
490943609
4176 KÜTAHYA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI BAHÇİVAN KÜTAHYA MERKEZ YH 11 1 1000 1001
490943631
4569 SANCAKTEPE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL SANCAKTEPE YH 14 1 999 1000 1001
490943653
4570 SANCAKTEPE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL SANCAKTEPE YH 14 1 999 1000 1001
490943675
4571 SANCAKTEPE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL SANCAKTEPE YH 14 1 999 1000 1001
410013697
4199 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ EDİRNE MERKEZ Merkez YH 11 3 1000 1001
491573719
6877 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491573741
6953 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491573763
6983 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491573785
6880 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI TÜM İLÇELER Taşra YH 12 4 999 1000 1001
491573807
6984 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491573829
6967 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ AKSARAY TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491573851
6882 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BALIKESİR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 999 1000 1001
491573873
6957 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BALIKESİR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491573895
6985 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BALIKESİR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491573917
6993 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BARTIN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491573939
6969 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BAYBURT TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
9KURUM KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
ARANAN NİTELİKLER
491573961
6890 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BİLECİK TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 999 1000 1001
491573983
6959 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BİLECİK TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574005
6986 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BİLECİK TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574027
6988 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BİNGÖL TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574049
7007 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BİNGÖL TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574071
6901 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BİTLİS TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574093
6989 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BİTLİS TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574115
6905 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BOLU TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574137
6961 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BOLU TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574159
6990 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BOLU TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574181
6910 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BURDUR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574203
6921 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BURSA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574225
6963 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BURSA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574247
6991 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BURSA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574269
6923 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ÇANAKKALE TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574291
6992 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ÇANAKKALE TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574313
6925 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ EDİRNE TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574335
6994 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ EDİRNE TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574357
6965 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ERZURUM TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574379
6995 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ERZURUM TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
10KURUM KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
ARANAN NİTELİKLER
491574401
6930 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491574423
6966 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491574445
6997 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574467
6934 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574489
6968 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574511
6999 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574533
6998 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KARABÜK TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574555
7011 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KARABÜK TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574577
6936 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KASTAMONU TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574599
7000 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KASTAMONU TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574621
6938 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KAYSERİ TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574643
7001 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KİLİS TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574665
6940 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KOCAELİ TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 999 1000 1001
491574687
6970 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KOCAELİ TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491574709
7002 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KOCAELİ TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491574731
6942 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KÜTAHYA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491574753
6971 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KÜTAHYA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491574775
7003 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KÜTAHYA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 999 1000 1001
491574797
6944 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ MARDİN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574819
6947 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ORDU TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
11KURUM KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
ARANAN NİTELİKLER
491574841
6974 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ORDU TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574863
7004 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ORDU TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574885
6950 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ RİZE TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491574907
6975 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ RİZE TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574929
7005 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ RİZE TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574951
6951 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SİNOP TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 999 1000 1001
491574973
6977 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SİNOP TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491574995
7006 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SİNOP TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491575017
6952 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SİVAS TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491575039
6979 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SİVAS TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491575061
7008 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SİVAS TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491575083
6962 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ŞANLIURFA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491575105
6980 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ŞANLIURFA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491575127
7009 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ŞANLIURFA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491575149
6973 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ŞIRNAK TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491575171
6956 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ TOKAT TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491575193
6958 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ TUNCELİ TÜM İLÇELER Taşra YH 12 4 999 1000 1001
491575215
6964 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ VAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491575237
6982 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ YALOVA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491575259
6996 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ YALOVA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
12KURUM KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
ARANAN NİTELİKLER
491575281
7010 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ YALOVA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491595303
6257 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491595325
6652 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491595347
6655 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 999 1000 1001
491595369
6664 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491595391
6666 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ AKSARAY TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491595413
6668 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ AMASYA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491595435
6670 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ANKARA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 999 1000 1001
491595457
6672 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ANTALYA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 999 1000 1001
491595479
6674 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491595501
6675 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491595523
6677 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ AYDIN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 999 1000 1001
491595545
6679 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BALIKESİR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491595567
6681 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BARTIN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491595589
6683 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BATMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491595611
6685 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BAYBURT TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 999 1000 1001
491595633
6687 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BİLECİK TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 999 1000 1001
491595655
6688 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BİNGÖL TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491595677
6690 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BİTLİS TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491595699
6692 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BOLU TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
13KURUM KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
ARANAN NİTELİKLER
491595721
6693 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BURDUR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491595743
6695 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BURSA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491595765
6696 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ÇANAKKALE TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491595787
6698 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ÇANKIRI TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 999 1000 1001
491595809
6699 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ÇORUM TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491595831
6700 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ DENİZLİ TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491595853
6703 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ DİYARBAKIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491595875
6705 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ DÜZCE TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491595897
6706 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ EDİRNE TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491595919
6708 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ELAZIĞ TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491595941
6709 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ERZİNCAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491595963
6711 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ERZURUM TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491595985
6713 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491596007
6715 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ GAZİANTEP TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491596029
6717 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ GİRESUN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 999 1000 1001
491596051
6719 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ GÜMÜŞHANE TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 999 1000 1001
491596073
6720 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ HAKKARİ TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 999 1000 1001
491596095
6722 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ HATAY TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491596117
6725 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491596139
6727 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ISPARTA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 999 1000 1001
14KURUM KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
ARANAN NİTELİKLER
491596161
6730 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 999 1000 1001
491596183
6731 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İZMİR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 4 999 1000 1001
491596205
6733 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491596227
6735 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KARABÜK TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491596249
6737 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KARAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491596271
6739 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KARS TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 999 1000 1001
491596293
6740 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KASTAMONU TÜM İLÇELER Taşra YH 12 4 999 1000 1001
491596315
6741 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KAYSERİ TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491596337
6742 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KIRIKKALE TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491596359
6743 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KIRKLARELİ TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491596381
6744 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KIRŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 999 1000 1001
491596403
6745 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KİLİS TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 999 1000 1001
491596425
6746 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KOCAELİ TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 999 1000 1001
491596447
6747 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KONYA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 999 1000 1001
491596469
6748 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KÜTAHYA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 999 1000 1001
491596491
6749 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ MALATYA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 999 1000 1001
491596513
6750 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ MANİSA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001
491596535
6946 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ MARDİN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 999 1000 1001
491596557
6751 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ MERSİN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 4 999 1000 1001
491596579
6752 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ MUĞLA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 6 999 1000 1001
15KURUM KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
ARANAN NİTELİKLER
491596601
6753 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ MUŞ TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 999 1000 1001
491596623
6754 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ NEVŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 999 1000 1001
491596645
6755 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ NİĞDE TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 999 1000 1001
491596667
6756 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ORDU TÜM İLÇELER Taşra YH 12 6 999 1000 1001
491596689
6759 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ OSMANİYE TÜM İLÇELER Taşra YH 12 4 999 1000 1001
491596711
6760 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ RİZE TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 999 1000 1001
491596733
6762 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SAKARYA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 8 999 1000 1001
491596755
6763 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SAMSUN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 7 999 1000 1001
491596777
6764 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SİİRT TÜM İLÇELER Taşra YH 12 7 999 1000 1001
491596799
6765 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SİNOP TÜM İLÇELER Taşra YH 12 6 999 1000 1001
491596821
6767 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SİVAS TÜM İLÇELER Taşra YH 12 6 999 1000 1001
491596843
6768 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ŞANLIURFA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 999 1000 1001
491596865
6769 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ŞIRNAK TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 999 1000 1001
491596887
6770 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER Taşra YH 12 7 999 1000 1001
491596909
6771 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ TOKAT TÜM İLÇELER Taşra YH 12 8 999 1000 1001
491596931
6773 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ TRABZON TÜM İLÇELER Taşra YH 12 7 999 1000 1001
491596953
6774 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ TUNCELİ TÜM İLÇELER Taşra YH 12 7 999 1000 1001
491596975
6776 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ UŞAK TÜM İLÇELER Taşra YH 12 8 999 1000 1001
491596997
6778 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ VAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 999 1000 1001
491597019
6779 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ YALOVA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 11 999 1000 1001
16KURUM KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
ARANAN NİTELİKLER
491597041
6780 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ YOZGAT TÜM İLÇELER Taşra YH 12 15 999 1000 1001
491597063
6781 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ZONGULDAK TÜM İLÇELER Taşra YH 12 16 999 1000 1001
17KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
190050001
4932 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ AFYONKARAHİSAR BOLVADİN Taşra YH 11 1 2001 7225
190050007
4910 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ANKARA MERKEZ Taşra YH 11 6 2001 7225
190050013
5037 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ AYDIN MERKEZ Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
190050019
4930 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ BATMAN MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225
190050025
4931 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ BOLU MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225
190050031
4935 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ BURSA MERKEZ Taşra YH 11 3 2001 7225
190050037
4939 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ DENİZLİ MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225
190050043
4940 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ DİYARBAKIR MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225
190050049
4941 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ERZİNCAN MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225
190050055
4944 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ERZURUM MERKEZ Taşra YH 11 2 2001 7225
190050061
4945 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ESKİŞEHİR MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225
190050067
4946 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ GAZİANTEP MERKEZ Taşra YH 11 2 2001 7225
190050073
4948 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ GİRESUN MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225
190050079
4949 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ GÜMÜŞHANE MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225
190050085
4952 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ HATAY İSKENDERUN Taşra YH 11 1 2001 7225
190050091
5528 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ HATAY MERKEZ Taşra YH 10 1 2001 7225
190050097
4921 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL BAKIRKÖY Taşra YH 11 5 2001 7225
190050103
4925 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL BÜYÜKÇEKMEC
E
Taşra YH 11 1 2001 7225
190050109
4956 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL GAZİOSMANPA
ŞA Taşra YH 10 1 2001 7225
190050115
5525 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL KARTAL Taşra YH 10 2 2001 7225
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
1KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
190050121
4927 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMEC
E
Taşra YH 11 1 2001 7225
190050127
4954 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL MERKEZ Taşra YH 11 8 2001 7225
190050133
4957 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ İZMİR MERKEZ Taşra YH 10 1 2001 7225
190050139
4951 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ KASTAMONU İNEBOLU Taşra YH 11 1 2001 7225
190050145
4947 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ KOCAELİ GEBZE Taşra YH 11 1 2001 7225
190050151
4967 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ KOCAELİ KÖRFEZ Taşra YH 11 1 2001 7225
190050157
4965 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ KOCAELİ MERKEZ Taşra YH 10 1 2001 7225
190050163
4968 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ KONYA MERKEZ Taşra YH 10 1 2001 7225
190050169
4917 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ SAMSUN BAFRA Taşra YH 11 1 2001 7225
190050175
4936 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ SAMSUN ÇARŞAMBA Taşra YH 11 1 2001 7225
190050181
4933 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ SİNOP BOYABAT Taşra YH 11 1 2001 7225
190050187
4986 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ SİVAS MERKEZ Taşra YH 10 1 2001 7225
190050193
4992 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ŞANLIURFA MERKEZ Taşra YH 10 1 2001 7225
190050199
4937 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ TEKİRDAĞ ÇORLU Taşra YH 11 1 2001 7225
190050205
5099 ADALET BAKANLIĞI MEMUR ADANA CEYHAN Taşra GİH 12 1 2001 7225
190050211
4900 ADALET BAKANLIĞI MEMUR ADANA KOZAN Taşra GİH 11 1 2001 7225
190050217
5013 ADALET BAKANLIĞI MEMUR ADANA MERKEZ Taşra GİH 12 3 2001 7225
190050223
5022 ADALET BAKANLIĞI MEMUR ADIYAMAN MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 7225
190050229
5028 ADALET BAKANLIĞI MEMUR AFYONKARAHİSAR MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 7225
190050235
5039 ADALET BAKANLIĞI MEMUR AKSARAY MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 7225
2KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
190050241
5055 ADALET BAKANLIĞI MEMUR AMASYA MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 7225
190050247
5066 ADALET BAKANLIĞI MEMUR ANKARA MERKEZ Taşra GİH 12 8 2001 7225
190050253
4966 ADALET BAKANLIĞI MEMUR ANKARA SİNCAN Taşra GİH 11 2 2001 7225
190050259
5045 ADALET BAKANLIĞI MEMUR ANTALYA ALANYA Taşra GİH 12 1 2001 7225
190050265
4905 ADALET BAKANLIĞI MEMUR ANTALYA MANAVGAT Taşra GİH 11 1 2001 7225
190050271
5067 ADALET BAKANLIĞI MEMUR ANTALYA MERKEZ Taşra GİH 12 5 2001 7225
190050277
5080 ADALET BAKANLIĞI MEMUR AYDIN MERKEZ Taşra GİH 12 2 2001 7225
190050283
4916 ADALET BAKANLIĞI MEMUR AYDIN NAZİLLİ Taşra GİH 11 1 2001 7225
190050289
4974 ADALET BAKANLIĞI MEMUR AYDIN SÖKE Taşra GİH 11 1 2001 7225
190050295
5085 ADALET BAKANLIĞI MEMUR BALIKESİR BANDIRMA Taşra GİH 12 1 2001 7225
190050301
5094 ADALET BAKANLIĞI MEMUR BALIKESİR EDREMİT Taşra GİH 12 1 2001 7225
190050307
5084 ADALET BAKANLIĞI MEMUR BALIKESİR MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 7225
190050313
5086 ADALET BAKANLIĞI MEMUR BATMAN MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 7225
190050319
5088 ADALET BAKANLIĞI MEMUR BİNGÖL MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 7225
190050325
5091 ADALET BAKANLIĞI MEMUR BOLU MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 7225
190050331
5093 ADALET BAKANLIĞI MEMUR BURDUR MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 7225
190050337
5098 ADALET BAKANLIĞI MEMUR BURSA İNEGÖL Taşra GİH 12 1 2001 7225
190050343
5097 ADALET BAKANLIĞI MEMUR BURSA MERKEZ Taşra GİH 12 5 2001 7225
190050349
5101 ADALET BAKANLIĞI MEMUR ÇANAKKALE MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 7225
190050355
5100 ADALET BAKANLIĞI MEMUR ÇANKIRI MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 7225
3KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
190050361
4976 ADALET BAKANLIĞI MEMUR ÇORUM SUNGURLU Taşra GİH 11 1 2001 7225
190050367
5096 ADALET BAKANLIĞI MEMUR DENİZLİ MERKEZ Taşra GİH 12 3 2001 7225
190050373
5095 ADALET BAKANLIĞI MEMUR DİYARBAKIR MERKEZ Taşra GİH 12 5 2001 7225
190050379
5092 ADALET BAKANLIĞI MEMUR DÜZCE MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 7225
190050385
5089 ADALET BAKANLIĞI MEMUR EDİRNE MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 7225
190050391
4849 ADALET BAKANLIĞI MEMUR ERZURUM MERKEZ Taşra GİH 12 2 2001 7225
190050397
5524 ADALET BAKANLIĞI MEMUR ESKİŞEHİR MERKEZ Taşra GİH 12 2 2001 7225
190050403
4857 ADALET BAKANLIĞI MEMUR GAZİANTEP MERKEZ Taşra GİH 12 5 2001 7225
190050409
4863 ADALET BAKANLIĞI MEMUR GİRESUN MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 7225
190050415
4867 ADALET BAKANLIĞI MEMUR HATAY İSKENDERUN Taşra GİH 12 1 2001 7225
190050421
4864 ADALET BAKANLIĞI MEMUR HATAY MERKEZ Taşra GİH 12 2 2001 7225
190050427
4865 ADALET BAKANLIĞI MEMUR ISPARTA MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 7225
190050433
5007 ADALET BAKANLIĞI MEMUR ISPARTA YALVAÇ Taşra GİH 11 1 2001 7225
190050439
5081 ADALET BAKANLIĞI MEMUR İSTANBUL BAKIRKÖY Taşra GİH 12 7 2001 7225
190050445
4999 ADALET BAKANLIĞI MEMUR İSTANBUL BEYKOZ Taşra GİH 11 1 2001 7225
190050451
5082 ADALET BAKANLIĞI MEMUR İSTANBUL BÜYÜKÇEKMEC
E
Taşra GİH 12 2 2001 7225
190050457
4871 ADALET BAKANLIĞI MEMUR İSTANBUL GAZİOSMANPA
ŞA Taşra GİH 12 2 2001 7225
190050463
4885 ADALET BAKANLIĞI MEMUR İSTANBUL KARTAL Taşra GİH 12 17 2001 7225
190050469
5083 ADALET BAKANLIĞI MEMUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMEC
E
Taşra GİH 12 2 2001 7225
190050475
4869 ADALET BAKANLIĞI MEMUR İSTANBUL MERKEZ Taşra GİH 12 16 2001 7225
4KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
190050481
4963 ADALET BAKANLIĞI MEMUR İSTANBUL SİLİVRİ Taşra GİH 11 1 2001 7225
190050487
5087 ADALET BAKANLIĞI MEMUR İZMİR BERGAMA Taşra GİH 12 1 2001 7225
190050493
4882 ADALET BAKANLIĞI MEMUR İZMİR KARŞIYAKA Taşra GİH 12 1 2001 7225
190050499
4873 ADALET BAKANLIĞI MEMUR İZMİR MERKEZ Taşra GİH 12 8 2001 7225
190050505
4924 ADALET BAKANLIĞI MEMUR İZMİR ÖDEMİŞ Taşra GİH 11 1 2001 7225
190050511
4844 ADALET BAKANLIĞI MEMUR KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN Taşra GİH 12 1 2001 7225
190050517
4876 ADALET BAKANLIĞI MEMUR KAHRAMANMARAŞ MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 7225
190050523
4878 ADALET BAKANLIĞI MEMUR KARAMAN MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 7225
190050529
4880 ADALET BAKANLIĞI MEMUR KARS MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 7225
190050535
4887 ADALET BAKANLIĞI MEMUR KASTAMONU MERKEZ Taşra GİH 11 1 2001 7225
190050541
4890 ADALET BAKANLIĞI MEMUR KAYSERİ MERKEZ Taşra GİH 11 3 2001 7225
190050547
4892 ADALET BAKANLIĞI MEMUR KIRIKKALE MERKEZ Taşra GİH 11 1 2001 7225
190050553
4895 ADALET BAKANLIĞI MEMUR KIRKLARELİ MERKEZ Taşra GİH 11 1 2001 7225
190050559
4896 ADALET BAKANLIĞI MEMUR KİLİS MERKEZ Taşra GİH 11 1 2001 7225
190050565
4862 ADALET BAKANLIĞI MEMUR KOCAELİ GEBZE Taşra GİH 12 1 2001 7225
190050571
4898 ADALET BAKANLIĞI MEMUR KOCAELİ MERKEZ Taşra GİH 11 2 2001 7225
190050577
4846 ADALET BAKANLIĞI MEMUR KONYA EREĞLİ Taşra GİH 12 1 2001 7225
190050583
4899 ADALET BAKANLIĞI MEMUR KONYA MERKEZ Taşra GİH 11 5 2001 7225
190050589
4953 ADALET BAKANLIĞI MEMUR KONYA SEYDİŞEHİR Taşra GİH 11 1 2001 7225
190050595
4901 ADALET BAKANLIĞI MEMUR KÜTAHYA MERKEZ Taşra GİH 11 1 2001 7225
5KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
190050601
4903 ADALET BAKANLIĞI MEMUR MALATYA MERKEZ Taşra GİH 11 2 2001 7225
190050607
5033 ADALET BAKANLIĞI MEMUR MANİSA AKHİSAR Taşra GİH 12 1 2001 7225
190050613
5051 ADALET BAKANLIĞI MEMUR MANİSA ALAŞEHİR Taşra GİH 12 1 2001 7225
190050619
4906 ADALET BAKANLIĞI MEMUR MANİSA MERKEZ Taşra GİH 11 1 2001 7225
190050625
4942 ADALET BAKANLIĞI MEMUR MANİSA SALİHLİ Taşra GİH 11 1 2001 7225
190050631
4909 ADALET BAKANLIĞI MEMUR MERSİN MERKEZ Taşra GİH 11 3 2001 7225
190050637
4962 ADALET BAKANLIĞI MEMUR MERSİN SİLİFKE Taşra GİH 11 1 2001 7225
190050643
4985 ADALET BAKANLIĞI MEMUR MERSİN TARSUS Taşra GİH 11 1 2001 7225
190050649
4855 ADALET BAKANLIĞI MEMUR MUĞLA FETHİYE Taşra GİH 12 1 2001 7225
190050655
4913 ADALET BAKANLIĞI MEMUR MUĞLA MERKEZ Taşra GİH 11 2 2001 7225
190050661
4918 ADALET BAKANLIĞI MEMUR NEVŞEHİR MERKEZ Taşra GİH 11 1 2001 7225
190050667
4920 ADALET BAKANLIĞI MEMUR NİĞDE MERKEZ Taşra GİH 11 1 2001 7225
190050673
4922 ADALET BAKANLIĞI MEMUR ORDU MERKEZ Taşra GİH 11 1 2001 7225
190050679
4997 ADALET BAKANLIĞI MEMUR ORDU ÜNYE Taşra GİH 11 1 2001 7225
190050685
4926 ADALET BAKANLIĞI MEMUR RİZE MERKEZ Taşra GİH 11 1 2001 7225
190050691
4928 ADALET BAKANLIĞI MEMUR SAKARYA MERKEZ Taşra GİH 11 3 2001 7225
190050697
4943 ADALET BAKANLIĞI MEMUR SAMSUN MERKEZ Taşra GİH 11 3 2001 7225
190050703
4955 ADALET BAKANLIĞI MEMUR SİİRT MERKEZ Taşra GİH 11 1 2001 7225
190050709
4970 ADALET BAKANLIĞI MEMUR SİVAS MERKEZ Taşra GİH 11 1 2001 7225
190050715
5511 ADALET BAKANLIĞI MEMUR ŞANLIURFA MERKEZ Taşra GİH 11 3 2001 7225
6KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
190050721
4972 ADALET BAKANLIĞI MEMUR ŞANLIURFA SİVEREK Taşra GİH 11 1 2001 7225
190050727
4979 ADALET BAKANLIĞI MEMUR ŞIRNAK MERKEZ Taşra GİH 11 1 2001 7225
190050733
5510 ADALET BAKANLIĞI MEMUR TEKİRDAĞ ÇORLU Taşra GİH 12 1 2001 7225
190050739
4988 ADALET BAKANLIĞI MEMUR TEKİRDAĞ MERKEZ Taşra GİH 11 1 2001 7225
190050745
4991 ADALET BAKANLIĞI MEMUR TOKAT MERKEZ Taşra GİH 11 1 2001 7225
190050751
5509 ADALET BAKANLIĞI MEMUR TOKAT ZİLE Taşra GİH 11 1 2001 7225
190050757
4993 ADALET BAKANLIĞI MEMUR TRABZON MERKEZ Taşra GİH 11 2 2001 7225
190050763
4995 ADALET BAKANLIĞI MEMUR UŞAK MERKEZ Taşra GİH 11 2 2001 7225
190050769
5001 ADALET BAKANLIĞI MEMUR VAN MERKEZ Taşra GİH 11 3 2001 7225
190050775
5003 ADALET BAKANLIĞI MEMUR YALOVA MERKEZ Taşra GİH 11 1 2001 7225
190050781
5090 ADALET BAKANLIĞI MEMUR YOZGAT BOĞAZLIYAN Taşra GİH 12 1 2001 7225
190050787
5010 ADALET BAKANLIĞI MEMUR YOZGAT MERKEZ Taşra GİH 11 2 2001 7225
190050793
5014 ADALET BAKANLIĞI MEMUR ZONGULDAK EREĞLİ Taşra GİH 11 1 2001 7225
190050799
4839 ADALET BAKANLIĞI SANTRAL MEMURU ADANA MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 6345 7225
190050805
4841 ADALET BAKANLIĞI SANTRAL MEMURU ADIYAMAN MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 6345 7225
190050811
4847 ADALET BAKANLIĞI SANTRAL MEMURU AĞRI MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 6345 7225
190050817
4848 ADALET BAKANLIĞI SANTRAL MEMURU ARTVİN MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 6345 7225
190050823
4851 ADALET BAKANLIĞI SANTRAL MEMURU BALIKESİR MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 6345 7225
190050829
4854 ADALET BAKANLIĞI SANTRAL MEMURU BİTLİS MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 6345 7225
190050835
4856 ADALET BAKANLIĞI SANTRAL MEMURU ÇANAKKALE MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 6345 7225
7KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
190050841
4858 ADALET BAKANLIĞI SANTRAL MEMURU ÇORUM MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 6345 7225
190050847
4859 ADALET BAKANLIĞI SANTRAL MEMURU ERZİNCAN MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 6345 7225
190050853
4860 ADALET BAKANLIĞI SANTRAL MEMURU ERZURUM MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 6345 7225
190050859
4861 ADALET BAKANLIĞI SANTRAL MEMURU ESKİŞEHİR MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 6345 7225
190050865
4866 ADALET BAKANLIĞI SANTRAL MEMURU ISPARTA MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 6345 7225
190050871
4870 ADALET BAKANLIĞI SANTRAL MEMURU KAHRAMANMARAŞ MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 6345 7225
190050877
4872 ADALET BAKANLIĞI SANTRAL MEMURU KARABÜK MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 6345 7225
190050883
4874 ADALET BAKANLIĞI SANTRAL MEMURU KIRKLARELİ MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 6345 7225
190050889
4875 ADALET BAKANLIĞI SANTRAL MEMURU MANİSA MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 6345 7225
190050895
4877 ADALET BAKANLIĞI SANTRAL MEMURU MARDİN MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 6345 7225
190050901
4879 ADALET BAKANLIĞI SANTRAL MEMURU MUŞ MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 6345 7225
190050907
4881 ADALET BAKANLIĞI SANTRAL MEMURU NEVŞEHİR MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 6345 7225
190050913
4884 ADALET BAKANLIĞI SANTRAL MEMURU NİĞDE MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 6345 7225
190050919
4886 ADALET BAKANLIĞI SANTRAL MEMURU OSMANİYE MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 6345 7225
190050925
4889 ADALET BAKANLIĞI SANTRAL MEMURU RİZE MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 6345 7225
190050931
4894 ADALET BAKANLIĞI SANTRAL MEMURU SİİRT MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 6345 7225
190050937
4891 ADALET BAKANLIĞI SANTRAL MEMURU SİNOP MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 6345 7225
190050943
4893 ADALET BAKANLIĞI SANTRAL MEMURU ŞIRNAK MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001 6345 7225
190920949
4218 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYNİYAT MEMURU ADANA TÜM İLÇELER GİH 11 5 2001
190920955
4244 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR
İŞLETMENİ ADANA TÜM İLÇELER GİH 11 5 2001 6225
8KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
190920961
4234 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAHSİLDAR ADANA TÜM İLÇELER GİH 10 2 2001
190920967
4235 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAHSİLDAR ADANA TÜM İLÇELER GİH 11 2 2001
110020973
4021 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR ADIYAMAN MERKEZ Merkez GİH 10 1 2001
110010979
4236 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR AYDIN MERKEZ Merkez GİH 11 1 2001
190060985
5563 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ ANTALYA MERKEZ Taşra YH 10 1 2001
190060991
5568 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ BATMAN MERKEZ Taşra YH 10 1 2001
190060997
5564 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ ESKİŞEHİR MERKEZ Taşra YH 10 1 2001
190061003
5566 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ MALATYA MERKEZ Taşra YH 10 1 2001
190061009
5567 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ VAN MERKEZ Taşra YH 10 1 2001
190061015
5562 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KARABÜK MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190061021
5561 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MUĞLA MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
110081027
4089 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ AKSARAY MERKEZ Merkez YH 10 2 2001
190941033
4641 ALTINOLUK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR BALIKESİR EDREMİT GİH 12 1 2001
110121039
4696 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR ARDAHAN MERKEZ Merkez GİH 10 1 2001
191911045
4164 ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ANTALYA MERKEZ GİH 10 4 2001
110011051
4109 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MEMUR ERZURUM MERKEZ Merkez GİH 11 2 2001
110011057
4110 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MEMUR ERZURUM MERKEZ Merkez GİH 12 4 2001
190931063
3993 AYDIN İL ÖZEL İDARESİ DAĞITICI AYDIN MERKEZ YH 10 1 2001
190931069
4200 AYDIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMETLİ AYDIN MERKEZ YH 11 1 2001
190941075
4097 BAKIRKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR İSTANBUL BAKIRKÖY GİH 10 1 2001
9KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
190941081
4079 BALIKESİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR BALIKESİR MERKEZ GİH 11 1 2001
190941087
4080 BALIKESİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR BALIKESİR MERKEZ GİH 11 1 2001
190941093
4076 BALIKESİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI TAHSİLDAR BALIKESİR MERKEZ GİH 11 2 2001
190941099
4081 BALIKESİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN
YARDIMCISI BALIKESİR MERKEZ YH 11 1 2001
190941105
4552 BANDIRMA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI DAĞITICI BALIKESİR BANDIRMA YH 12 1 2001
110171111
4661 BATMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR BATMAN MERKEZ Merkez GİH 10 1 2001
190941117
4603 BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR
İŞLETMENİ İSTANBUL BAYRAMPAŞA GİH 10 1 2001 6225
190941123
4604 BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR
İŞLETMENİ İSTANBUL BAYRAMPAŞA GİH 10 1 2001 6225
110191129
4478 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU BİLECİK MERKEZ Merkez GİH 12 1 2001 6345
190941135
4533 BOZÜYÜK (BİLECİK) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR BİLECİK BOZÜYÜK GİH 11 1 2001
190921141
4615 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR
İŞLETMENİ BURSA OSMANGAZİ GİH 11 1 2001 6225
191971147
5020 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
191971153
5024 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ADIYAMAN MERKEZ Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
191971159
5070 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ AFYONKARAHİSAR BOLVADİN Taşra YH 10 1 1101 2001 7225
191971165
5029 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ANKARA MERKEZ Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
191971171
5025 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ANTALYA ALANYA Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
191971177
5034 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ANTALYA MERKEZ Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
191971183
4914 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ AYDIN MERKEZ Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
191971189
5296 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ AYDIN NAZİLLİ Taşra YH 10 1 1101 2001 7225
191971195
5374 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ AYDIN SÖKE Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
10KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
191971201
5042 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ BALIKESİR MERKEZ Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
191971207
5533 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ESKİŞEHİR MERKEZ Taşra YH 10 1 1101 2001 7225
191971213
5215 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ GÜMÜŞHANE MERKEZ Taşra YH 10 1 1101 2001 7225
191971219
5222 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ HAKKARİ MERKEZ Taşra YH 10 1 1101 2001 7225
191971225
5227 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ HATAY MERKEZ Taşra YH 10 2 1101 2001 7225
191971231
5235 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ IĞDIR MERKEZ Taşra YH 10 1 1101 2001 7225
191971237
5242 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ İZMİR MERKEZ Taşra YH 10 4 1101 2001 7225
191971243
5250 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ KAHRAMANMARAŞ MERKEZ Taşra YH 10 1 1101 2001 7225
191971249
5258 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ KARAMAN MERKEZ Taşra YH 10 1 1101 2001 7225
191971255
5265 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ KARS MERKEZ Taşra YH 10 1 1101 2001 7225
191971261
5271 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ KASTAMONU MERKEZ Taşra YH 10 1 1101 2001 7225
191971267
5277 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ KAYSERİ MERKEZ Taşra YH 10 1 1101 2001 7225
191971273
5174 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ KIRIKKALE MERKEZ Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
191971279
5380 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ KIRIKKALE SULAKYURT Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
191971285
5195 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ KIRKLARELİ MERKEZ Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
191971291
5207 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ KIRŞEHİR MERKEZ Taşra YH 11 2 1101 2001 7225
191971297
5220 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ KİLİS MERKEZ Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
191971303
5232 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ KOCAELİ MERKEZ Taşra YH 11 2 1101 2001 7225
191971309
5251 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ KONYA MERKEZ Taşra YH 11 2 1101 2001 7225
191971315
5259 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ KÜTAHYA MERKEZ Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
11KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
191971321
5270 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ MALATYA MERKEZ Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
191971327
5283 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ MANİSA MERKEZ Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
191971333
5289 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ MARDİN MERKEZ Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
191971339
5299 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ MERSİN MERKEZ Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
191971345
5311 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ MUĞLA MERKEZ Taşra YH 11 2 1101 2001 7225
191971351
5318 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ MUŞ MERKEZ Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
191971357
5325 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ NEVŞEHİR MERKEZ Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
191971363
5332 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ORDU MERKEZ Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
191971369
5340 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ OSMANİYE MERKEZ Taşra YH 11 2 1101 2001 7225
191971375
5345 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ RİZE MERKEZ Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
191971381
5352 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ SAKARYA MERKEZ Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
191971387
5040 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ SAMSUN BAFRA Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
191971393
5359 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ SAMSUN MERKEZ Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
191971399
5363 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ SİNOP MERKEZ Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
191971405
5369 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ SİVAS MERKEZ Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
191971411
5383 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ŞIRNAK MERKEZ Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
191971417
5387 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ TEKİRDAĞ MERKEZ Taşra YH 11 5 1101 2001 7225
191971423
5391 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ TOKAT MERKEZ Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
191971429
5396 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ TRABZON MERKEZ Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
191971435
5401 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ TUNCELİ MERKEZ Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
12KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
191971441
5406 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ UŞAK MERKEZ Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
191971447
5408 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ VAN MERKEZ Taşra YH 11 2 1101 2001 7225
191971453
5411 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ YALOVA MERKEZ Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
191971459
5417 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ ZONGULDAK MERKEZ Taşra YH 11 1 1101 2001 7225
191971465
5127 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ADANA CEYHAN Taşra GİH 12 2 1101 2001 7225
191971471
5427 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ADANA KARATAŞ Taşra GİH 12 1 1103 2001 7225
191971477
5280 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ADANA KOZAN Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191971483
5445 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ADANA KOZAN Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971489
5043 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ADANA MERKEZ Taşra GİH 11 2 1101 2001 7225
191971495
5486 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ADANA POZANTI Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971501
5048 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ADIYAMAN MERKEZ Taşra GİH 11 2 1101 2001 7225
191971507
5109 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR AFYONKARAHİSAR BOLVADİN Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971513
5173 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR AFYONKARAHİSAR DİNAR Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971519
5053 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR AFYONKARAHİSAR MERKEZ Taşra GİH 11 2 1101 2001 7225
191971525
5275 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR AFYONKARAHİSAR SANDIKLI Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971531
5186 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR AĞRI DOĞUBEYAZIT Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971537
5057 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR AĞRI MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191971543
5065 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR AKSARAY MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191971549
5079 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR AMASYA MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191971555
5122 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ANKARA AYAŞ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
13KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
191971561
5230 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ANKARA ELMADAĞ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971567
5418 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ANKARA KALECİK Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971573
5439 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ANKARA KIZILCAHAMA
M
Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971579
5108 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ANKARA MERKEZ Taşra GİH 11 7 1101 2001 7225
191971585
5478 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ANKARA MERKEZ Taşra GİH 11 1 1103 2001 7225
191971591
5157 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ANKARA SİNCAN Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191971597
5347 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ANKARA SİNCAN Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971603
5073 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ANTALYA ALANYA Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191971609
5253 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ANTALYA ELMALI Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971615
5310 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ANTALYA MANAVGAT Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191971621
5110 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ANTALYA MERKEZ Taşra GİH 11 2 1101 2001 7225
191971627
5114 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ARDAHAN MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191971633
5119 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ARTVİN MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191971639
5126 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR AYDIN MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191971645
5355 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR AYDIN NAZİLLİ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191971651
5468 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR AYDIN NAZİLLİ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971657
5185 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR AYDIN SÖKE Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191971663
5386 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR AYDIN SÖKE Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971669
5472 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR AYDIN YENİPAZAR Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971675
5164 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR BALIKESİR BANDIRMA Taşra GİH 11 4 1101 2001 7225
14KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
191971681
5118 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR BALIKESİR BURHANİYE Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971687
5158 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR BALIKESİR MERKEZ Taşra GİH 11 2 1101 2001 7225
191971693
5169 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR BARTIN MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191971699
5180 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR BATMAN MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191971705
5188 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR BAYBURT MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191971711
5113 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR BİLECİK BOZÜYÜK Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971717
5202 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR BİLECİK MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191971723
5211 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR BİNGÖL MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191971729
5103 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR BİTLİS MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971735
5106 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR BOLU MERKEZ Taşra GİH 12 2 1101 2001 7225
191971741
5115 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR BURDUR MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971747
5392 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR BURSA GEMLİK Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971753
5121 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR BURSA MERKEZ Taşra GİH 12 3 1101 2001 7225
191971759
5131 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ÇANAKKALE MERKEZ Taşra GİH 12 2 1101 2001 7225
191971765
5136 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ÇANKIRI MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971771
5405 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ÇORUM İSKİLİP Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971777
5144 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ÇORUM MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971783
5191 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ÇORUM SUNGURLU Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191971789
5394 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ÇORUM SUNGURLU Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971795
5160 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DENİZLİ MERKEZ Taşra GİH 12 1 1103 2001 7225
15KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
191971801
5167 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DENİZLİ MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971807
5285 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DENİZLİ SARAYKÖY Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971813
5181 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİYARBAKIR MERKEZ Taşra GİH 12 2 1101 2001 7225
191971819
5192 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DÜZCE MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971825
5205 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR EDİRNE MERKEZ Taşra GİH 12 3 1101 2001 7225
191971831
5212 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ELAZIĞ MERKEZ Taşra GİH 12 2 1101 2001 7225
191971837
5301 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ERZİNCAN MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971843
5424 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ERZURUM HINIS Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971849
5308 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ERZURUM MERKEZ Taşra GİH 12 3 1101 2001 7225
191971855
5377 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ERZURUM OLTU Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191971861
5473 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ERZURUM OLTU Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971867
5141 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ESKİŞEHİR ÇİFTELER Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971873
5331 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ESKİŞEHİR MERKEZ Taşra GİH 12 2 1101 2001 7225
191971879
5360 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR GAZİANTEP MERKEZ Taşra GİH 12 3 1101 2001 7225
191971885
5404 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR GİRESUN MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971891
5208 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR GİRESUN ŞEBİNKARAHİS
AR Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191971897
5415 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR GİRESUN ŞEBİNKARAHİS
AR Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971903
5409 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR GÜMÜŞHANE MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971909
5516 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR HAKKARİ MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971915
5402 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR HATAY İSKENDERUN Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
16KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
191971921
5434 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR HATAY KIRIKHAN Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971927
5423 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR HATAY MERKEZ Taşra GİH 12 2 1101 2001 7225
191971933
5379 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR IĞDIR MERKEZ Taşra YH 12 1 1101 2001 7225
191971939
5381 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ISPARTA MERKEZ Taşra YH 12 1 1101 2001 7225
191971945
5312 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ISPARTA YALVAÇ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191971951
5470 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ISPARTA YALVAÇ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191971957
5133 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR İSTANBUL BAKIRKÖY Taşra GİH 11 1 1103 2001 7225
191971963
5459 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR İSTANBUL BAKIRKÖY Taşra GİH 12 2 1101 2001 7225
191971969
5430 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR İSTANBUL KARTAL Taşra GİH 12 6 1101 2001 7225
191971975
5151 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR İSTANBUL SİLİVRİ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191971981
5322 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR İSTANBUL SİLİVRİ Taşra GİH 12 9 1101 2001 7225
191971987
5461 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR İSTANBUL ÜMRANİYE Taşra GİH 12 2 1101 2001 7225
191971993
5288 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR İSTANBUL ÜSKÜDAR Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191971999
5483 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR İSTANBUL ÜSKÜDAR Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972005
5196 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR İZMİR BERGAMA Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972011
5346 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR İZMİR FOÇA Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972017
5410 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR İZMİR MERKEZ Taşra GİH 12 10 1101 2001 7225
191972023
5412 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR İZMİR MERKEZ Taşra GİH 12 1 1103 2001 7225
191972029
5388 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR İZMİR ÖDEMİŞ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972035
5482 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR İZMİR ÖDEMİŞ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
17KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
191972041
5221 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972047
5416 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KAHRAMANMARAŞ MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972053
5316 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KARABÜK ESKİPAZAR Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972059
5422 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KARABÜK MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972065
5293 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KARAMAN ERMENEK Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972071
5425 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KARAMAN MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972077
5428 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KARS MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972083
5399 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KASTAMONU İNEBOLU Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972089
5223 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KASTAMONU MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972095
5432 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KASTAMONU MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972101
5447 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KAYSERİ DEVELİ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972107
5395 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KAYSERİ İNCESU Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972113
5229 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KAYSERİ MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972119
5433 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KAYSERİ MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972125
5484 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KAYSERİ PINARBAŞI Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972131
5156 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KIRIKKALE DELİCE Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972137
5237 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KIRIKKALE MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972143
5435 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KIRIKKALE MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972149
5390 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KIRIKKALE SULAKYURT Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972155
5243 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KIRKLARELİ MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
18KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
191972161
5436 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KIRKLARELİ MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972167
5485 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KIRKLARELİ PINARHİSAR Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972173
5467 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KIRKLARELİ VİZE Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972179
5247 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KIRŞEHİR MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972185
5438 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KIRŞEHİR MERKEZ Taşra GİH 12 2 1101 2001 7225
191972191
5255 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KİLİS MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972197
5441 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KİLİS MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972203
5366 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KOCAELİ GEBZE Taşra GİH 12 1 1103 2001 7225
191972209
5263 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KOCAELİ MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972215
5443 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KOCAELİ MERKEZ Taşra GİH 12 6 1101 2001 7225
191972221
5068 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KONYA AKŞEHİR Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972227
5281 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KONYA EREĞLİ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972233
5276 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KONYA MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972239
5444 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KONYA MERKEZ Taşra GİH 12 2 1101 2001 7225
191972245
5419 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KONYA SEYDİŞEHİR Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972251
5295 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KONYA SEYDİŞEHİR Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972257
5297 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KÜTAHYA MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972263
5446 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KÜTAHYA MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972269
5234 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KÜTAHYA TAVŞANLI Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972275
5304 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR MALATYA MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
19KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
191972281
5448 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR MALATYA MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972287
5061 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR MANİSA AKHİSAR Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972293
5076 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR MANİSA ALAŞEHİR Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972299
5317 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR MANİSA MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972305
5452 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR MANİSA MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972311
5403 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR MANİSA SALİHLİ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972317
5254 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR MANİSA SALİHLİ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972323
5323 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR MARDİN MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972329
5453 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR MARDİN MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972335
5334 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR MARDİN MİDYAT Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972341
5456 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR MARDİN MİDYAT Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972347
5105 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR MERSİN ANAMUR Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972353
5327 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR MERSİN MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972359
5455 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR MERSİN MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972365
5148 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR MERSİN SİLİFKE Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972371
5313 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR MERSİN SİLİFKE Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972377
5225 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR MERSİN TARSUS Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972383
5426 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR MERSİN TARSUS Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972389
5150 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR MUĞLA DALAMAN Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972395
5337 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR MUĞLA FETHİYE Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
20KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
191972401
5341 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR MUĞLA MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972407
5463 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR MUĞLA MERKEZ Taşra GİH 12 2 1101 2001 7225
191972413
5348 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR MUŞ MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972419
5466 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR MUŞ MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972425
5367 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR NEVŞEHİR MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972431
5471 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR NEVŞEHİR MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972437
5371 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR NİĞDE MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972443
5514 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR NİĞDE MERKEZ Taşra GİH 12 2 1101 2001 7225
191972449
5384 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ORDU MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972455
5474 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ORDU MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972461
5279 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ORDU ÜNYE Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972467
5464 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ORDU ÜNYE Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972473
5385 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR OSMANİYE MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972479
5437 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR OSMANİYE MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972485
5476 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR OSMANİYE MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972491
5479 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR OSMANİYE MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972497
5393 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR RİZE MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972503
5487 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR RİZE MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972509
5449 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR SAKARYA GEYVE Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972515
5398 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR SAKARYA MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
21KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
191972521
5488 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR SAKARYA MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972527
5512 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR SAMSUN BAFRA Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972533
5139 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR SAMSUN ÇARŞAMBA Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972539
5414 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR SAMSUN MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972545
5489 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR SAMSUN MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972551
5513 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR SAMSUN VEZİRKÖPRÜ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972557
5480 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR SAMSUN VEZİRKÖPRÜ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972563
5421 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR SİİRT MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972569
5302 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR SİİRT MERKEZ Taşra GİH 12 2 1101 2001 7225
191972575
5111 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR SİNOP BOYABAT Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972581
5165 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR SİNOP MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972587
5356 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR SİNOP MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972593
5413 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR SİVAS GÜRÜN Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972599
5178 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR SİVAS MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972605
5382 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR SİVAS MERKEZ Taşra GİH 12 2 1101 2001 7225
191972611
5200 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ŞANLIURFA MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972617
5400 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ŞANLIURFA MERKEZ Taşra GİH 12 2 1101 2001 7225
191972623
5172 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ŞANLIURFA SİVEREK Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972629
5376 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ŞANLIURFA SİVEREK Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972635
5218 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ŞIRNAK MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
22KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
191972641
5420 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ŞIRNAK MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972647
5216 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR TEKİRDAĞ ÇORLU Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972653
5240 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR TEKİRDAĞ MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972659
5429 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR TEKİRDAĞ MERKEZ Taşra GİH 12 5 1101 2001 7225
191972665
5249 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR TOKAT MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972671
5431 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR TOKAT MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972677
5011 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR TOKAT ZİLE Taşra GİH 11 1 2001 7225
191972683
5477 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR TOKAT ZİLE Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972689
5260 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR TRABZON MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972695
5440 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR TRABZON MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972701
5266 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR TUNCELİ MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972707
5454 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR TUNCELİ MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972713
5274 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR UŞAK MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972719
5458 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR UŞAK MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972725
5262 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR VAN ERCİŞ Taşra GİH 12 2 1101 2001 7225
191972731
5397 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR VAN GEVAŞ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972737
5298 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR VAN MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972743
5465 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR VAN MERKEZ Taşra GİH 12 2 1101 2001 7225
191972749
5519 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR YALOVA MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972755
5469 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR YALOVA MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
23KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
191972761
5518 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR YOZGAT BOĞAZLIYAN Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972767
5319 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR YOZGAT MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972773
5475 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR YOZGAT MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
191972779
5508 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ZONGULDAK MERKEZ Taşra GİH 11 1 1101 2001 7225
191972785
5481 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ZONGULDAK MERKEZ Taşra GİH 12 1 1101 2001 7225
190072791
4156 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MEMUR ANKARA ÇANKAYA Merkez GİH 10 4 2001
190942797
3998 ÇANAKKALE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR ÇANAKKALE MERKEZ GİH 11 1 2001
190942803
4222 ÇAY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR AFYONKARAHİSAR ÇAY GİH 11 1 2001
191922809
4111 DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANBAR MEMURU BALIKESİR ERDEK GİH 12 1 2001 7225
191922815
4131 DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANBAR MEMURU ÇANAKKALE MERKEZ GİH 12 1 2001 7225
191922821
4112 DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANBAR MEMURU HATAY İSKENDERUN GİH 12 1 2001 7225
191922827
4113 DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANBAR MEMURU KOCAELİ GÖLCÜK GİH 12 1 2001 7225
191922833
4120 DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KALORİFERCİ ANKARA MERKEZ YH 13 1 2001 6661 7225
191922839
4122 DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KALORİFERCİ İSTANBUL BEYKOZ YH 13 1 2001 6661 7225
191922845
4121 DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KALORİFERCİ YALOVA ALTINOVA YH 13 1 2001 6661 7225
191922851
4117 DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MEMUR MUĞLA MARMARİS GİH 13 1 2001 7225
191922857
4114 DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MUTEMET BALIKESİR ERDEK GİH 12 1 2001 7225
191922863
4115 DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MUTEMET İSTANBUL TUZLA GİH 12 1 2001 7225
191922869
4116 DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MUTEMET KOCAELİ GÖLCÜK GİH 12 1 2001 7225
191922875
4118 DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BALIKESİR ERDEK GİH 13 1 2001 7225
24KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
191922881
4119 DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ZONGULDAK EREĞLİ GİH 13 1 2001 7225
190672887
3918 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLİ İZMİR KONAK Taşra YH 12 1 2001
190672893
4732 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ANTALYA MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190312899
6109 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ AĞRI MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190312905
6110 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ AĞRI TAŞLIÇAY Taşra GİH 10 1 2001
190312911
6154 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ANKARA AKYURT Taşra GİH 10 1 2001
190312917
6157 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ANKARA ALTINDAĞ Taşra GİH 10 1 2001
190312923
6111 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ANKARA ÇANKAYA Taşra GİH 10 1 2001
190312929
6158 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ANKARA MAMAK Taşra GİH 10 1 2001
190312935
6153 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ANKARA POLATLI Taşra GİH 10 1 2001
190312941
6112 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ANTALYA ELMALI Taşra GİH 10 1 2001
190312947
6152 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ANTALYA KEPEZ Taşra GİH 10 1 2001
190312953
6113 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ARTVİN ŞAVŞAT Taşra GİH 10 1 2001
190312959
6147 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BARTIN MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190312965
6144 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BAYBURT MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190312971
6114 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BİLECİK MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190312977
6115 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BİTLİS MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190312983
6116 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ÇANAKKALE MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190312989
6118 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ DENİZLİ MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190312995
6119 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ DİYARBAKIR MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
25KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
190313001
6150 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ DÜZCE MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190313007
6120 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ EDİRNE MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190313013
6121 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ GAZİANTEP MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190313019
6122 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ HAKKARİ MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190313025
6148 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ IĞDIR MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190313031
6124 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ İSTANBUL BAĞCILAR Taşra GİH 10 1 2001
190313037
6125 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ İSTANBUL FATİH Taşra GİH 10 1 2001
190313043
6123 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ İSTANBUL MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190313049
6130 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN Taşra GİH 10 1 2001
190313055
6126 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KARS MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190313061
6127 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KAYSERİ MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190313067
6156 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KONYA AKŞEHİR Taşra GİH 10 1 2001
190313073
6128 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KONYA MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190313079
6117 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MANİSA GÖLMARMARA Taşra GİH 10 1 2001
190313085
6129 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MANİSA MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190313091
6131 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MARDİN MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190313097
6155 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MUĞLA FETHİYE Taşra GİH 10 1 2001
190313103
6132 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MUĞLA KAVAKLIDERE Taşra GİH 10 1 2001
190313109
6133 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MUŞ HASKÖY Taşra GİH 10 1 2001
190313115
6145 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ORDU KABADÜZ Taşra GİH 10 1 2001
26KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
190313121
6149 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ OSMANİYE SUMBAS Taşra GİH 10 1 2001
190313127
6134 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ RİZE ÇAMLIHEMŞİN Taşra GİH 10 1 2001
190313133
6135 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ SAKARYA KARAPÜRÇEK Taşra GİH 10 1 2001
190313139
6136 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ SAMSUN MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190313145
6137 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ SAMSUN MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190313151
6140 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ŞANLIURFA MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190313157
6146 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ŞIRNAK MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190313163
6138 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ TEKİRDAĞ MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190313169
6151 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ TOKAT NİKSAR Taşra GİH 10 1 2001
190313175
6139 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ TUNCELİ MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190313181
6141 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ UŞAK ULUBEY Taşra GİH 10 1 2001
190313187
6142 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ YOZGAT AYDINCIK Taşra GİH 10 1 2001
190313193
6143 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ZONGULDAK MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190933199
4565 DİYARBAKIR İL ÖZEL İDARESİ MEMUR DİYARBAKIR MERKEZ GİH 11 1 2001
190933205
4523 DİYARBAKIR İL ÖZEL İDARESİ TAHSİLDAR DİYARBAKIR MERKEZ GİH 11 1 2075
110333211
4923 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MEMUR DÜZCE MERKEZ Döner
Sermaye GİH 10 1 2001
110333217
4912 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MEMUR DÜZCE MERKEZ Merkez GİH 10 4 2001
110333223
4915 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MEMUR DÜZCE MERKEZ Merkez GİH 11 2 2001
110333229
4919 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MEMUR DÜZCE MERKEZ Merkez GİH 12 1 2001
190943235
4637 EDREMİT (BALIKESİR) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BALIKESİR EDREMİT YH 11 2 2001
27KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
190943241
4678 ELAZIĞ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR ELAZIĞ MERKEZ GİH 10 3 2001
110013247
4140 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MEMUR TOKAT MERKEZ Merkez GİH 10 1 2001
191433253
4209 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI HİZMETLİ ANKARA ALTINDAĞ Merkez YH 10 2 2001
191433259
4205 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MEMUR ANKARA ALTINDAĞ Merkez GİH 11 2 2001
190183265
4765 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİSYEN İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra TH 9 1 2107
190183271
4767 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİSYEN İZMİR TÜM İLÇELER Taşra TH 9 1 2107
191443277
4845 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI HİZMETLİ DİYARBAKIR TÜM İLÇELER Taşra YH 10 2 2001
191443283
4842 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI HİZMETLİ GAZİANTEP TÜM İLÇELER Taşra YH 10 2 2001
191443289
4843 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI HİZMETLİ HATAY TÜM İLÇELER Taşra YH 10 2 2001
191443295
4902 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI HİZMETLİ MALATYA TÜM İLÇELER Taşra YH 10 2 2001
191443301
4850 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI HİZMETLİ SAMSUN TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
191443307
4822 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI HİZMETLİ VAN TÜM İLÇELER Taşra YH 10 2 2001
191443313
4840 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KALORİFERCİ TRABZON TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001 6297
191443319
4837 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KALORİFERCİ VAN TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001 6297
190933325
4011 GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ MEMUR GÜMÜŞHANE MERKEZ GİH 13 1 2001
110013331
4009 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ ANKARA ALTINDAĞ Merkez YH 12 2 2001
190933337
4082 HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ BİLGİSAYAR
İŞLETMENİ HAKKARİ MERKEZ GİH 11 1 2001 6225
190933343
4083 HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ HAKKARİ MERKEZ GİH 11 1 2001
190113349
7173 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 10 2 2001
190113355
7176 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
28KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
190113361
7181 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113367
7186 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113373
7401 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ AKSARAY TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113379
7190 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ AMASYA TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113385
7194 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ ANKARA TÜM İLÇELER Taşra YH 10 2 2001
190113391
7195 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ ANTALYA TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113397
7412 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113403
7198 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113409
7200 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ AYDIN TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113415
7202 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ BALIKESİR TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113421
7411 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ BARTIN TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113427
7409 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ BATMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113433
7403 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ BAYBURT TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113439
7205 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ BİLECİK TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113445
7208 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ BİNGÖL TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113451
7213 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ BİTLİS TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113457
7217 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ BOLU TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113463
7222 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ BURDUR TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113469
7226 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ BURSA TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113475
7229 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ ÇANAKKALE TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
29KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
190113481
7232 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ ÇANKIRI TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113487
7236 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ ÇORUM TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113493
7239 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ DENİZLİ TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113499
7241 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ DİYARBAKIR TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113505
7429 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ DÜZCE TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113511
7244 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ EDİRNE TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113517
7248 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ ELAZIĞ TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113523
7251 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ ERZİNCAN TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113529
7252 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ ERZURUM TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113535
7255 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113541
7263 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ GAZİANTEP TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113547
7266 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ GİRESUN TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113553
7267 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ GÜMÜŞHANE TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113559
7272 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ HAKKARİ TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113565
7276 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ HATAY TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113571
7414 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113577
7277 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ ISPARTA TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113583
7284 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra YH 10 3 2001
190113589
7289 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ İZMİR TÜM İLÇELER Taşra YH 10 2 2001
190113595
7329 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
30KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
190113601
7422 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ KARABÜK TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113607
7406 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ KARAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113613
7292 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ KARS TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113619
7294 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ KASTAMONU TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113625
7296 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ KAYSERİ TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113631
7407 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ KIRIKKALE TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113637
7299 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ KIRKLARELİ TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113643
7301 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ KIRŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113649
7424 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ KİLİS TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113655
7307 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ KOCAELİ TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113661
7309 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ KONYA TÜM İLÇELER Taşra YH 10 2 2001
190113667
7311 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ KÜTAHYA TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113673
7322 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ MALATYA TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113679
7326 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ MANİSA TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113685
7333 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ MARDİN TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113691
7281 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ MERSİN TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113697
7336 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ MUĞLA TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113703
7339 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ MUŞ TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113709
7341 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ NEVŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113715
7344 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ NİĞDE TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
31KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
190113721
7346 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ ORDU TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113727
7426 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ OSMANİYE TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113733
7351 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ RİZE TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113739
7353 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ SAKARYA TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113745
7355 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ SAMSUN TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113751
7365 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ SİNOP TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113757
7367 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ SİVAS TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113763
7379 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ ŞANLIURFA TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113769
7370 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113775
7371 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ TOKAT TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113781
7373 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ TRABZON TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113787
7378 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ TUNCELİ TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113793
7382 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ UŞAK TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113799
7385 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ VAN TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113805
7420 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ YALOVA TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113811
7395 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ YOZGAT TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113817
7397 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMETLİ ZONGULDAK TÜM İLÇELER Taşra YH 10 1 2001
190113823
7165 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
190113829
7168 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
190113835
7170 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
32KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
190113841
7174 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ AĞRI TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
190113847
7432 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ AKSARAY TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190113853
7178 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ AMASYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
190113859
7183 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ANKARA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
190113865
7187 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ANTALYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
190113871
7448 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190113877
7191 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
190113883
7196 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ AYDIN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
190113889
7201 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BALIKESİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
190113895
7445 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BARTIN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190113901
7441 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BATMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190113907
7434 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BAYBURT TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190113913
7203 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BİLECİK TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
190113919
7207 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BİNGÖL TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
190113925
7211 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BİTLİS TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190113931
7216 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BOLU TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190113937
7219 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BURDUR TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190113943
7225 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BURSA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190113949
7231 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ÇANAKKALE TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190113955
7235 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ÇANKIRI TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
33KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
190113961
7238 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ÇORUM TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190113967
7243 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ DENİZLİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190113973
7246 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ DİYARBAKIR TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190113979
7461 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ DÜZCE TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190113985
7254 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ EDİRNE TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190113991
7260 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ELAZIĞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190113997
7264 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ERZİNCAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114003
7270 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ERZURUM TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114009
7275 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114015
7282 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ GAZİANTEP TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114021
7286 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ GİRESUN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114027
7290 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ GÜMÜŞHANE TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114033
7295 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ HAKKARİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114039
7302 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ HATAY TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114045
7449 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114051
7306 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ISPARTA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114057
7316 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114063
7320 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ İZMİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114069
7368 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114075
7454 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KARABÜK TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
34KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
190114081
7436 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KARAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114087
7327 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KARS TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114093
7331 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KASTAMONU TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114099
7337 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KAYSERİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114105
7438 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KIRIKKALE TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114111
7342 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KIRKLARELİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114117
7347 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KIRŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114123
7457 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KİLİS TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114129
7352 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KOCAELİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114135
7354 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KONYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114141
7360 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KÜTAHYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114147
7364 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MALATYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114153
7366 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MANİSA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114159
7372 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MARDİN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114165
7310 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MERSİN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114171
7376 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MUĞLA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114177
7383 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MUŞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114183
7386 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ NEVŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114189
7388 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ NİĞDE TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114195
7390 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ORDU TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
35KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
190114201
7459 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ OSMANİYE TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114207
7392 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ RİZE TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114213
7394 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ SAKARYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114219
7396 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ SAMSUN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114225
7399 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ SİİRT TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114231
7402 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ SİNOP TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114237
7404 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ SİVAS TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114243
7418 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ŞANLIURFA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114249
7442 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ŞIRNAK TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114255
7405 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114261
7408 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ TOKAT TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114267
7413 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ TRABZON TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114273
7416 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ TUNCELİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114279
7421 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ UŞAK TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114285
7425 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ VAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114291
7451 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ YALOVA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114297
7428 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ YOZGAT TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190114303
7431 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ZONGULDAK TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
190924309
4549 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İZMİR KONAK YH 10 4 2001
190924315
4589 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İZMİR KONAK YH 12 10 2001
36KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
191034321
4028 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI HADEME ANKARA MERKEZ Merkez YH 13 1 2001
191034327
4030 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KALORİFERCİ ANKARA MERKEZ Merkez YH 13 1 2001 6297
191034333
4033 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI HADEME MUŞ MERKEZ Taşra YH 13 1 2001
191034339
4035 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI HADEME TOKAT MERKEZ Taşra YH 13 1 2001
191034345
4034 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI HADEME TUNCELİ MERKEZ Taşra YH 13 1 2001
191034351
4031 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KALORİFERCİ ERZİNCAN MERKEZ Taşra YH 13 1 2001 6297
191034357
4032 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KALORİFERCİ KOCAELİ MERKEZ Taşra YH 13 1 2001 6297
190944363
3922 KADIKÖY (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL KADIKÖY YH 11 1 2001
190944369
4040 KAĞITHANE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR İSTANBUL KAĞITHANE GİH 13 3 2001
110614375
4720 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KALORİFERCİ KARABÜK MERKEZ Merkez YH 10 1 2001 6297
190744381
4359 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ANKARA MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190744387
4372 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ANTALYA MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190744393
4373 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR BURSA MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190744399
4365 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİYARBAKIR MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190744405
4364 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ELAZIĞ MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190744411
4370 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ERZURUM MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190744417
4357 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR İSTANBUL MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190744423
4358 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR İZMİR MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190744429
4378 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KARS MERKEZ Taşra GİH 10 2 2001
190744435
4374 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KASTAMONU MERKEZ Taşra GİH 10 2 2001
37KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
190744441
4361 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KAYSERİ MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190744447
4360 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR MERSİN MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190744453
4362 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR SAMSUN MERKEZ Taşra GİH 10 2 2001
190744459
4375 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR SİVAS MERKEZ Taşra GİH 10 2 2001
190744465
4367 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR TRABZON MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
190744471
4368 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR VAN MERKEZ Taşra GİH 10 1 2001
110644477
4584 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MEMUR KASTAMONU MERKEZ Merkez GİH 11 1 2001
110644483
4581 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ SEKRETER KASTAMONU MERKEZ Merkez GİH 13 1 2001 6347
190944489
4313 KIRIKKALE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KIRIKKALE MERKEZ YH 13 1 2001
110694495
4327 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MEMUR KOCAELİ MERKEZ Merkez GİH 10 8 2001
190934501
4590 KONYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMETLİ KONYA MERKEZ YH 10 3 2001
191954507
4024 KOSKİ GEN.MÜD. MEMUR KONYA SELÇUKLU GİH 10 1 2001
191954513
4026 KOSKİ GEN.MÜD. VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KONYA SELÇUKLU GİH 10 1 2001
190944519
4178 KÜTAHYA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI VEZNEDAR KÜTAHYA MERKEZ GİH 11 1 2001
190944525
4243 MALTEPE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR İSTANBUL MALTEPE GİH 10 2 2001
190944531
4187 MANİSA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR MANİSA MERKEZ GİH 10 1 2001
190944537
4188 MANİSA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI TAHSİLDAR MANİSA MERKEZ GİH 10 3 2001
110014543
4194 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ BURDUR MERKEZ Merkez YH 10 2 2001
190944549
4684 MERZİFON BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR AMASYA MERZİFON GİH 13 2 2001
190664555
7133 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN RİZE MERKEZ Taşra TH 9 1 2023
38KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
190664561
7134 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN SİVAS GEMEREK Taşra TH 9 1 2023
190144567
4426 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 26 2001
190144573
4427 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 14 2001
190144579
4428 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 15 2001
190144585
4429 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI TÜM İLÇELER Taşra YH 12 14 2001
190144591
4500 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ AKSARAY TÜM İLÇELER Taşra YH 12 11 2001
190144597
4430 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ AMASYA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 11 2001
190144603
4431 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ ANKARA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 33 2001
190144609
4432 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ ANTALYA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 26 2001
190144615
4507 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001
190144621
4433 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001
190144627
4434 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ AYDIN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 20 2001
190144633
4435 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ BALIKESİR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 23 2001
190144639
4506 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ BARTIN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001
190144645
4504 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ BATMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 14 2001
190144651
4501 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ BAYBURT TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001
190144657
4436 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ BİLECİK TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001
190144663
4437 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ BİNGÖL TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001
190144669
4438 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ BİTLİS TÜM İLÇELER Taşra YH 12 11 2001
190144675
4439 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ BOLU TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001
39KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
190144681
4440 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ BURDUR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001
190144687
4441 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ BURSA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 26 2001
190144693
4442 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ ÇANAKKALE TÜM İLÇELER Taşra YH 12 12 2001
190144699
4443 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ ÇANKIRI TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001
190144705
4444 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ ÇORUM TÜM İLÇELER Taşra YH 12 14 2001
190144711
4445 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ DENİZLİ TÜM İLÇELER Taşra YH 12 20 2001
190144717
4446 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ DİYARBAKIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 23 2001
190144723
4513 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ DÜZCE TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001
190144729
4447 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ EDİRNE TÜM İLÇELER Taşra YH 12 11 2001
190144735
4448 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ ELAZIĞ TÜM İLÇELER Taşra YH 12 14 2001
190144741
4449 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ ERZİNCAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001
190144747
4450 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ ERZURUM TÜM İLÇELER Taşra YH 12 17 2001
190144753
4451 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 17 2001
190144759
4452 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ GAZİANTEP TÜM İLÇELER Taşra YH 12 23 2001
190144765
4453 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ GİRESUN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 12 2001
190144771
4454 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ GÜMÜŞHANE TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001
190144777
4455 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ HAKKARİ TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001
190144783
4456 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ HATAY TÜM İLÇELER Taşra YH 12 23 2001
190144789
4508 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001
190144795
4457 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ ISPARTA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 12 2001
40KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
190144801
4459 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra YH 12 39 2001
190144807
4460 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ İZMİR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 32 2001
190144813
4473 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER Taşra YH 12 23 2001
190144819
4510 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ KARABÜK TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001
190144825
4502 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ KARAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001
190144831
4461 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ KARS TÜM İLÇELER Taşra YH 12 11 2001
190144837
4462 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ KASTAMONU TÜM İLÇELER Taşra YH 12 11 2001
190144843
4463 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ KAYSERİ TÜM İLÇELER Taşra YH 12 23 2001
190144849
4503 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ KIRIKKALE TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001
190144855
4464 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ KIRKLARELİ TÜM İLÇELER Taşra YH 12 11 2001
190144861
4465 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ KIRŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001
190144867
4511 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ KİLİS TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001
190144873
4466 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ KOCAELİ TÜM İLÇELER Taşra YH 12 23 2001
190144879
4467 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ KONYA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 26 2001
190144885
4468 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ KÜTAHYA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 14 2001
190144891
4470 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ MALATYA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 17 2001
190144897
4471 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ MANİSA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 23 2001
190144903
4474 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ MARDİN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 17 2001
190144909
4458 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ MERSİN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 23 2001
190144915
4475 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ MUĞLA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 18 2001
41KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
190144921
4476 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ MUŞ TÜM İLÇELER Taşra YH 12 12 2001
190144927
4482 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ NEVŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001
190144933
4483 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ NİĞDE TÜM İLÇELER Taşra YH 12 11 2001
190144939
4484 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ ORDU TÜM İLÇELER Taşra YH 12 17 2001
190144945
4512 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ OSMANİYE TÜM İLÇELER Taşra YH 12 12 2001
190144951
4485 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ RİZE TÜM İLÇELER Taşra YH 12 11 2001
190144957
4486 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ SAKARYA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 18 2001
190144963
4487 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ SAMSUN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 23 2001
190144969
4488 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ SİİRT TÜM İLÇELER Taşra YH 12 11 2001
190144975
4489 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ SİNOP TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001
190144981
4490 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ SİVAS TÜM İLÇELER Taşra YH 12 15 2001
190144987
4495 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ ŞANLIURFA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 23 2001
190144993
4505 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ ŞIRNAK TÜM İLÇELER Taşra YH 12 12 2001
190144999
4491 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER Taşra YH 12 18 2001
190145005
4492 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ TOKAT TÜM İLÇELER Taşra YH 12 15 2001
190145011
4493 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ TRABZON TÜM İLÇELER Taşra YH 12 17 2001
190145017
4494 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ TUNCELİ TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001
190145023
4496 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ UŞAK TÜM İLÇELER Taşra YH 12 11 2001
190145029
4497 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ VAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 23 2001
190145035
4509 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ YALOVA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001
42KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
190145041
4498 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ YOZGAT TÜM İLÇELER Taşra YH 12 12 2001
190145047
4499 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETLİ ZONGULDAK TÜM İLÇELER Taşra YH 12 15 2001
190945053
4679 MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BURSA MUSTAFAKEMA
LPAŞA YH 11 1 2001
110815059
4314 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ NİĞDE MERKEZ Merkez YH 11 1 2001
110835065
4192 ORDU ÜNİVERSİTESİ MEMUR ORDU MERKEZ Merkez GİH 10 1 2001
190935071
4639 OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ MEMUR OSMANİYE MERKEZ GİH 11 1 2001
190945077
4695 ÖDEMİŞ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR İZMİR ÖDEMİŞ GİH 11 3 2001
190945083
5492 POLATLI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ANKARA POLATLI YH 11 2 2001
190945089
4527 SANCAKTEPE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI ANBAR MEMURU İSTANBUL SANCAKTEPE GİH 10 1 2001
190945095
4531 SANCAKTEPE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL SANCAKTEPE YH 11 1 2001
190945101
4532 SANCAKTEPE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN
YARDIMCISI İSTANBUL SANCAKTEPE YH 11 1 2001
190945107
4152 SİLİVRİ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR İSTANBUL SİLİVRİ GİH 11 1 2001
190945113
4063 SİVAS BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SİVAS MERKEZ YH 10 7 2001
190935119
4665 SİVAS İL ÖZEL İDARESİ HİZMETLİ SİVAS MERKEZ YH 11 3 2001
190945125
4577 SUSURLUK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR BALIKESİR SUSURLUK GİH 10 1 2001
110015131
4308 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MEMUR ISPARTA MERKEZ Merkez GİH 10 5 2001
190945137
4036 ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL GİH 12 3 2001
190945143
4306 TARSUS BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ MERSİN TARSUS(TAŞKE
NT) YH 12 1 2001
190945149
4480 TRABZON BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR TRABZON MERKEZ GİH 10 1 2001
190945155
4608 TRABZON BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN TRABZON MERKEZ TH 10 1 2023
43KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
190945161
4644 TRABZON BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN TRABZON MERKEZ TH 10 1 2011
110015167
4198 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MEMUR EDİRNE MERKEZ Merkez GİH 12 1 2001
190945173
4676 TUZLA (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEMUR İSTANBUL TUZLA GİH 11 1 2001
190515179
4578 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI MEMUR ANKARA YENİMAHALLE Merkez GİH 10 3 2001
191575185
6288 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 2001
191575191
6291 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 2001
191575197
6294 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BALIKESİR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 2001
191575203
6333 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BİLECİK TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 2001
191575209
6339 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BİNGÖL TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 2001
191575215
7137 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BİNGÖL TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 2001
191575221
6342 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BİTLİS TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 2001
191575227
6347 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BOLU TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 2001
191575233
6352 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BURSA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 2001
191575239
6358 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ERZURUM TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 2001
191575245
6362 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 2001
191575251
7136 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ HATAY TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 2001
191575257
6378 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 2001
191575263
6777 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KARABÜK TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 2001
191575269
6381 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KOCAELİ TÜM İLÇELER Taşra YH 12 4 2001
191575275
6386 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KÜTAHYA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 2001
44KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
191575281
6390 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ MARDİN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 2001
191575287
6394 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ORDU TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 2001
191575293
6398 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ RİZE TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 2001
191575299
6402 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SİNOP TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 2001
191575305
7013 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SİVAS TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 2001
191575311
6761 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ŞANLIURFA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 2001
191575317
6757 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ TOKAT TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 2001
191575323
6758 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ TUNCELİ TÜM İLÇELER Taşra YH 12 3 2001
191575329
6772 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ VAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 1 2001
191575335
6775 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ YALOVA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 2001
191575341
6871 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191575347
6876 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191575353
6879 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR AĞRI TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191575359
6926 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191575365
6881 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR AYDIN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191575371
6924 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BATMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191575377
6920 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BAYBURT TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191575383
6884 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BİTLİS TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191575389
6885 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BURSA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191575395
6886 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ÇANKIRI TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
45KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
191575401
6887 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR DENİZLİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191575407
6888 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ERZURUM TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191575413
6889 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191575419
6891 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR GİRESUN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191575425
6892 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR GÜMÜŞHANE TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191575431
6894 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191575437
6895 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR İZMİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191575443
6927 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KARABÜK TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191575449
6898 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KARS TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191575455
6899 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KONYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191575461
6902 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR MANİSA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191575467
6904 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR MARDİN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191575473
6907 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR MUŞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191575479
6908 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR RİZE TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191575485
6911 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR SAMSUN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191575491
6913 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR SİNOP TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191575497
6914 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR TRABZON TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191575503
6916 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR UŞAK TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191575509
6917 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR YOZGAT TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
190595515
4220 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR TRABZON MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001
46KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
190595521
4221 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ZONGULDAK MERKEZ Taşra GİH 12 1 2001
191595527
6217 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191595533
6219 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191595539
6221 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191595545
6222 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR AĞRI TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191595551
6223 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR AKSARAY TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191595557
6224 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR AMASYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191595563
6270 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ANKARA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191595569
6226 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ANTALYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191595575
6228 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191595581
6232 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191595587
6233 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR AYDIN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191595593
6236 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BALIKESİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191595599
6240 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BARTIN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191595605
6242 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BATMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 3 2001
191595611
6263 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BAYBURT TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 3 2001
191595617
6267 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BİLECİK TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191595623
6273 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BİNGÖL TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191595629
6275 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BİTLİS TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191595635
6277 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BOLU TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
47KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
191595641
6279 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BURDUR TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191595647
6282 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BURSA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191595653
6286 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ÇANAKKALE TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191595659
6287 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ÇANKIRI TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191595665
6293 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ÇORUM TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191595671
6298 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR DENİZLİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191595677
6301 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR DİYARBAKIR TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191595683
6303 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR DÜZCE TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 3 2001
191595689
6313 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR EDİRNE TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 2001
191595695
6321 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ELAZIĞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 2001
191595701
6323 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ERZİNCAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 3 2001
191595707
6325 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ERZURUM TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 3 2001
191595713
6328 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191595719
6332 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR GAZİANTEP TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191595725
6334 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR GİRESUN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191595731
6341 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR GÜMÜŞHANE TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191595737
6346 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR HAKKARİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 3 2001
191595743
6350 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR HATAY TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 3 2001
191595749
6354 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 6 2001
191595755
6359 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ISPARTA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 6 2001
48KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
191595761
6361 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 2001
191595767
6366 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR İZMİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 2001
191595773
6370 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 3 2001
191595779
6374 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KARABÜK TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191595785
6377 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KARAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 12 2001
191595791
6380 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KARS TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 9 2001
191595797
6384 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KASTAMONU TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 7 2001
191595803
6388 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KAYSERİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 2001
191595809
6392 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KIRIKKALE TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 2001
191595815
6395 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KIRKLARELİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 3 2001
191595821
6397 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KIRŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 2001
191595827
6400 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KİLİS TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 5 2001
191595833
6403 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KOCAELİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 5 2001
191595839
6407 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KONYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 3 2001
191595845
6409 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KÜTAHYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 3 2001
191595851
6411 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR MALATYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 3 2001
191595857
6414 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR MANİSA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191595863
6415 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR MARDİN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 2001
191595869
6418 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR MERSİN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 2001
191595875
6420 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR MUĞLA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 6 2001
49KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
191595881
6423 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR MUŞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 5 2001
191595887
6425 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR NEVŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 6 2001
191595893
6430 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR NİĞDE TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 5 2001
191595899
6433 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ORDU TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 7 2001
191595905
6435 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR OSMANİYE TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 6 2001
191595911
6438 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR RİZE TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 6 2001
191595917
6441 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR SAKARYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 5 2001
191595923
6443 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR SAMSUN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 5 2001
191595929
6445 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR SİİRT TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 6 2001
191595935
6448 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR SİNOP TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 6 2001
191595941
6451 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR SİVAS TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 6 2001
191595947
6456 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ŞANLIURFA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 6 2001
191595953
6459 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ŞIRNAK TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 7 2001
191595959
6462 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 6 2001
191595965
6463 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR TOKAT TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 2001
191595971
6466 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR TRABZON TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 2001
191595977
6467 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR TUNCELİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 2001
191595983
6470 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR UŞAK TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 10 2001
191595989
6471 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR VAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 11 2001
191595995
6473 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR YALOVA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 18 2001
50KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
191596001
6477 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR YOZGAT TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 28 2001
191596007
6480 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ZONGULDAK TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 35 2001
191596013
6225 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN ADANA TÜM İLÇELER Taşra TH 9 1 2011
191596019
6206 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra TH 9 1 2061
191596025
6208 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN ANKARA TÜM İLÇELER Taşra TH 9 1 2061
191596031
6229 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN ANKARA TÜM İLÇELER Taşra TH 9 2 2011
191596037
6231 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN AYDIN TÜM İLÇELER Taşra TH 9 1 2011
191596043
6234 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN BALIKESİR TÜM İLÇELER Taşra TH 9 1 2011
191596049
6237 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN BOLU TÜM İLÇELER Taşra TH 9 1 2011
191596055
6239 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN BURSA TÜM İLÇELER Taşra TH 9 2 2011
191596061
6241 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN GİRESUN TÜM İLÇELER Taşra TH 9 1 2011
191596067
6209 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN HATAY TÜM İLÇELER Taşra TH 9 1 2061
191596073
6210 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra TH 9 2 2061
191596079
6244 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra TH 9 3 2011
191596085
6211 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER Taşra TH 9 1 2061
191596091
6245 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN KAYSERİ TÜM İLÇELER Taşra TH 9 1 2011
191596097
6246 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN KIRIKKALE TÜM İLÇELER Taşra TH 9 1 2011
191596103
6212 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN KIRKLARELİ TÜM İLÇELER Taşra TH 9 1 2061
191596109
6213 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN KOCAELİ TÜM İLÇELER Taşra TH 9 1 2061
191596115
6248 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN MALATYA TÜM İLÇELER Taşra TH 9 1 2011
51KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
191596121
6214 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN MANİSA TÜM İLÇELER Taşra TH 9 1 2061
191596127
6215 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN MERSİN TÜM İLÇELER Taşra TH 9 1 2061
191596133
6249 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN MERSİN TÜM İLÇELER Taşra TH 9 1 2011
191596139
6253 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN RİZE TÜM İLÇELER Taşra TH 9 1 2011
191596145
6255 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN SAMSUN TÜM İLÇELER Taşra TH 9 1 2011
191596151
6256 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN ŞANLIURFA TÜM İLÇELER Taşra TH 9 1 2011
191596157
6258 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN YOZGAT TÜM İLÇELER Taşra TH 9 1 2011
191596163
6782 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 7 2001
191596169
6784 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 2001
191596175
6785 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 5 2001
191596181
6786 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ AĞRI TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 3 2001
191596187
6788 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ AKSARAY TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191596193
6789 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ AMASYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 3 2001
191596199
6791 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ANKARA YENİMAHALLE Taşra GİH 10 22 2001
191596205
6793 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ANTALYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 2001
191596211
6795 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191596217
6796 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 3 2001
191596223
6798 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ AYDIN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 6 2001
191596229
6799 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BALIKESİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 2001
191596235
6800 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BARTIN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
52KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
191596241
6801 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BATMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191596247
6804 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BAYBURT TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191596253
6805 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BİLECİK TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 3 2001
191596259
6806 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BİNGÖL TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191596265
6807 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BİTLİS TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 3 2001
191596271
6809 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BOLU TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 6 2001
191596277
6811 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BURDUR TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 3 2001
191596283
6813 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BURSA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 10 2001
191596289
6815 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ÇANAKKALE TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 5 2001
191596295
6817 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ÇANKIRI TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191596301
6838 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ÇORUM TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 2001
191596307
6819 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ DENİZLİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 6 2001
191596313
6820 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ DİYARBAKIR TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 6 2001
191596319
6822 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ DÜZCE TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191596325
6823 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ EDİRNE TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 2001
191596331
6824 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ELAZIĞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 2001
191596337
6825 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ERZİNCAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191596343
6826 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ERZURUM TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 6 2001
191596349
6828 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 6 2001
191596355
6829 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ GAZİANTEP TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 5 2001
53KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
191596361
6830 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ GİRESUN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 5 2001
191596367
6840 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ GÜMÜŞHANE TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191596373
6843 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ HAKKARİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 3 2001
191596379
6855 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ HATAY TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 6 2001
191596385
6864 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191596391
6865 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ISPARTA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 2001
191596397
6866 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 36 2001
191596403
6867 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ İZMİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 14 2001
191596409
6868 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 6 2001
191596415
6869 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KARABÜK TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191596421
6870 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KARAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191596427
6873 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KARS TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 3 2001
191596433
6874 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KASTAMONU TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 3 2001
191596439
6875 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KAYSERİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 6 2001
191596445
6878 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KIRKLARELİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 3 2001
191596451
6883 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KIRŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191596457
6893 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KİLİS TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191596463
6897 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KOCAELİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 7 2001
191596469
6900 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KONYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 13 2001
191596475
6903 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KÜTAHYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 3 2001
54KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
191596481
6906 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MALATYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 7 2001
191596487
6909 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MANİSA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 2001
191596493
6912 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MARDİN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 2001
191596499
6915 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MERSİN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 6 2001
191596505
6918 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MUĞLA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 7 2001
191596511
6919 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MUŞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 3 2001
191596517
6922 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ NEVŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191596523
6928 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ NİĞDE TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191596529
6931 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ORDU TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 5 2001
191596535
6932 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ OSMANİYE TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 3 2001
191596541
6933 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ RİZE TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 2001
191596547
6935 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ SAKARYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 7 2001
191596553
6937 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ SAMSUN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 7 2001
191596559
6939 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ SİİRT TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191596565
6941 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ SİNOP TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 3 2001
191596571
6943 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ SİVAS TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 2001
191596577
6945 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ŞANLIURFA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 10 2001
191596583
6948 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ŞIRNAK TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 2001
191596589
6949 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 6 2001
191596595
6954 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ TOKAT TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 5 2001
55KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
191596601
6960 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ TRABZON TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 6 2001
191596607
7012 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ TUNCELİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 2001
191596613
6972 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ UŞAK TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191596619
6976 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ VAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 2001
191596625
6978 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ YALOVA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 2001
191596631
6981 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ YOZGAT TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 2001
191596637
6987 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ZONGULDAK TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 2001
191006643
5019 YARGITAY BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ANKARA ÇANKAYA Merkez YH 12 11 2001
191006649
5026 YARGITAY BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN ANKARA ÇANKAYA Merkez TH 12 1 2011
191006655
5030 YARGITAY BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN ANKARA ÇANKAYA Merkez TH 12 1 2023
191006661
5032 YARGITAY BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN ANKARA ÇANKAYA Merkez TH 12 1 2071
191006667
5035 YARGITAY BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN ANKARA ÇANKAYA Merkez TH 12 1 2111
190846673
4414 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846679
4355 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI AFYONKARAHİSAR BAYAT Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846685
4347 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI AĞRI MERKEZ Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846691
4348 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI ARDAHAN MERKEZ Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846697
4400 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI ARTVİN MERKEZ Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846703
4356 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI AYDIN NAZİLLİ Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846709
4336 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI BALIKESİR BANDIRMA Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846715
4350 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI BAYBURT MERKEZ Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
56KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
190846721
4407 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI BİTLİS MERKEZ Taşra YH 10 2 1101 2001 6353
190846727
4402 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI BİTLİS TATVAN Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846733
4337 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI ÇANAKKALE GELİBOLU Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846739
4338 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI DENİZLİ TAVAS Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846745
4418 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI DİYARBAKIR MERKEZ Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846751
4376 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI ELAZIĞ MERKEZ Taşra YH 10 2 1101 2001 6353
190846757
4353 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI ERZİNCAN KEMAH Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846763
4369 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI ERZURUM MERKEZ Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846769
4416 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI GİRESUN ALUCRA Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846775
4406 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI HAKKARİ MERKEZ Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846781
4332 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI HATAY MERKEZ Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846787
4351 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI IĞDIR MERKEZ Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846793
4363 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI KAHRAMANMARAŞ MERKEZ Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846799
4352 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI KARS MERKEZ Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846805
4379 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI KAYSERİ MELİKGAZİ Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846811
4344 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846817
4343 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI KIRKLARELİ MERKEZ Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846823
4419 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI KIRŞEHİR MERKEZ Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846829
4354 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI KÜTAHYA SİMAV Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846835
4331 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI MERSİN ERDEMLİ Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
57KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
190846841
4334 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI MERSİN MEZİTLİ Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846847
4333 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI MERSİN YENİŞEHİR Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846853
4410 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI MUŞ MALAZGİRT Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846859
4404 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI MUŞ MERKEZ Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846865
4417 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI NEVŞEHİR AVANOS Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846871
4408 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI ORDU FATSA Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846877
4412 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI ORDU MESUDİYE Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846883
4401 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI RİZE PAZAR Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846889
4386 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI SAMSUN ÇARŞAMBA Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846895
4395 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI SAMSUN TERME Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846901
4341 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI SİİRT MERKEZ Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846907
4377 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI SİVAS YILDIZELİ Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846913
4366 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI ŞANLIURFA MERKEZ Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846919
4342 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846925
4346 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI TEKİRDAĞ MERKEZ Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846931
4345 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI TEKİRDAĞ ŞARKÖY Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846937
4388 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI TOKAT ERBAA Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846943
4391 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI TOKAT NİKSAR Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846949
4393 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI TOKAT TURHAL Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846955
4413 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI TRABZON BEŞİKDÜZÜ Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
58KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
190846961
4384 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI TUNCELİ MERKEZ Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846967
4340 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI UŞAK MERKEZ Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846973
4411 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI VAN GEVAŞ Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846979
4421 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI VAN MERKEZ Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846985
4335 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI YALOVA MERKEZ Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846991
4371 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI YOZGAT AKDAĞMADENİ Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190846997
4420 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİSYEN
YARDIMCISI YOZGAT MERKEZ Taşra YH 10 1 1101 2001 6353
190907003
4709 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI MEMUR ANKARA ÇANKAYA Merkez GİH 12 1 2001
190907009
4710 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI SANTRAL MEMURU ANKARA ÇANKAYA Merkez GİH 11 1 2001 6345
110017015
4323 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MEMUR VAN MERKEZ Merkez GİH 11 2 2001
59KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
210010001
4655 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU MENGEN Merkez GİH 10 1 3001
210010009
4654 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU MERKEZ Merkez GİH 10 1 3001
210020017
4022 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR ADIYAMAN MERKEZ Merkez GİH 10 2 3001
210010025
4237 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR AYDIN MERKEZ Merkez GİH 8 1 3001
290930033
4751 AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ MEMUR AFYONKARAHİSAR MERKEZ GİH 10 1 3001
210080041
4090 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MEMUR AKSARAY MERKEZ Merkez GİH 8 1 3001
210080049
4088 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU AKSARAY MERKEZ Merkez GİH 8 1 3001 6345
210010057
4632 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MEMUR ESKİŞEHİR MERKEZ Merkez GİH 10 2 3001
290940065
3927 ANTAKYA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR HATAY ANTAKYA GİH 8 1 3001
210120073
4697 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ AŞÇI ARDAHAN MERKEZ Merkez YH 7 1 3222
291910081
4183 ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ANTALYA MERKEZ GİH 10 4 3001
210010089
4107 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MEMUR ERZURUM MERKEZ Merkez GİH 7 4 3001
210010097
4108 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MEMUR ERZURUM MERKEZ Merkez GİH 8 6 3001
291410105
4409 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MEMUR ANKARA ÇANKAYA Merkez GİH 9 1 3001
290940113
4163 BAKIRKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI VEZNEDAR İSTANBUL BAKIRKÖY GİH 8 1 3001
290940121
4077 BALIKESİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR BALIKESİR MERKEZ GİH 9 1 3001
290940129
4078 BALIKESİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR BALIKESİR MERKEZ GİH 9 1 3001
290940137
4075 BALIKESİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI TAHSİLDAR BALIKESİR MERKEZ GİH 9 2 3001
290940145
5490 BİGA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR ÇANAKKALE BİGA GİH 10 1 3001
210190153
4469 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MEMUR BİLECİK MERKEZ Merkez GİH 9 1 3001
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
1KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
210190161
4477 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU BİLECİK MERKEZ Merkez GİH 8 1 3001 6345
210200169
4424 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BİNGÖL MERKEZ Merkez GİH 7 1 3001 6225
210200177
4425 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BİNGÖL MERKEZ Merkez GİH 7 1 3253
291970185
5198 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ADANA CEYHAN Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970193
5027 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ADANA MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970201
5031 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ADIYAMAN MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970209
5170 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR AFYONKARAHİSAR BOLVADİN Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970217
5228 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR AFYONKARAHİSAR DİNAR Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970225
5036 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR AFYONKARAHİSAR MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970233
5238 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR AĞRI DOĞUBEYAZIT Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970241
5038 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR AĞRI MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970249
5044 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR AKSARAY MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970257
5056 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR AMASYA MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970265
5059 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ANKARA MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970273
5050 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ANTALYA ALANYA Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970281
5264 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ANTALYA ELMALI Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970289
5064 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ANTALYA MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970297
5112 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ARDAHAN MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970305
5116 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ARTVİN MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970313
5120 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR AYDIN MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
2KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
291970321
5135 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR BALIKESİR BANDIRMA Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970329
5187 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR BALIKESİR BURHANİYE Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970337
5134 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR BALIKESİR MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970345
5138 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR BARTIN MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970353
5140 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR BATMAN MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970361
5145 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR BAYBURT MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970369
5149 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR BİLECİK MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970377
5152 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR BİNGÖL MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970385
5155 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR BİTLİS MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970393
5163 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR BOLU MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970401
5182 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR BURDUR MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970409
5193 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR BURSA MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970417
5201 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ÇANAKKALE MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970425
5206 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ÇANKIRI MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970433
5217 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ÇORUM MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970441
5224 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DENİZLİ MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970449
5233 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİYARBAKIR MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970457
5244 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DÜZCE MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970465
5246 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR EDİRNE MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970473
5252 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ELAZIĞ MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
3KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
291970481
5282 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ERZİNCAN MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970489
5324 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ERZURUM HINIS Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970497
5286 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ERZURUM MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970505
5290 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ESKİŞEHİR MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970513
5294 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR GAZİANTEP MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970521
5306 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR GİRESUN MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970529
5309 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR GÜMÜŞHANE MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970537
5315 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR HAKKARİ MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970545
5342 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR HATAY İSKENDERUN Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970553
5321 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR HATAY MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970561
5330 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR IĞDIR MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970569
5333 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ISPARTA MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970577
5129 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR İSTANBUL BAKIRKÖY Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970585
5357 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR İSTANBUL KADIKÖY Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970593
5378 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR İSTANBUL KARTAL Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970601
5349 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR İSTANBUL MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970609
5147 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR İZMİR BERGAMA Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970617
5375 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR İZMİR KARŞIYAKA Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970625
5354 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR İZMİR MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970633
5257 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
4KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
291970641
5361 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KAHRAMANMARAŞ MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970649
5364 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KARABÜK MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970657
5278 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KARAMAN ERMENEK Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970665
5368 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KARAMAN MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970673
5372 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KARS MERKEZ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970681
5338 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KASTAMONU İNEBOLU Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970689
5300 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KOCAELİ GEBZE Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970697
5047 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KONYA AKŞEHİR Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970705
5272 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KONYA EREĞLİ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970713
5041 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR MANİSA AKHİSAR Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970721
5052 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR MANİSA ALAŞEHİR Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970729
5291 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR MUĞLA FETHİYE Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970737
5123 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR SAMSUN BAFRA Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970745
5214 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR SAMSUN ÇARŞAMBA Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970753
5176 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR SİNOP BOYABAT Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970761
5268 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR VAN ERCİŞ Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
291970769
5159 CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR YOZGAT BOĞAZLIYAN Taşra GİH 10 1 1101 3001 7225
290070777
4155 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MEMUR ANKARA ÇANKAYA Merkez GİH 10 3 3001
290290785
4101 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ BAŞKANLIĞI AŞÇI ANKARA PURSAKLAR Merkez YH 8 1 3001 6205
290940793
3996 ÇANAKKALE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI TAHSİLDAR ÇANAKKALE MERKEZ GİH 11 1 3001
5KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
290940801
4151 ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY GİH 10 1 3001
290940809
4768 ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR TEKİRDAĞ ÇORLU GİH 10 2 3001
290940817
4135 ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ADANA ÇUKUROVA YH 7 1 3001
290870825
4100 DARÜLACEZE MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ HASTABAKICI İSTANBUL ŞİŞLİ Merkez YH 9 2 3020
290670833
3916 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR İSTANBUL BEYOĞLU Taşra GİH 9 1 3001
290670841
3917 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANTRAL MEMURU İSTANBUL BEYOĞLU Taşra GİH 10 1 3001 6345
290930849
4521 DİYARBAKIR İL ÖZEL İDARESİ PROGRAMCI DİYARBAKIR MERKEZ GİH 10 1 3249
290100857
4072 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ANKARA ÇANKAYA Merkez GİH 7 2 3001 6225
290100865
4073 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ANKARA ÇANKAYA Merkez GİH 9 2 3001 6225
290100873
4070 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MEMUR ANKARA ÇANKAYA Merkez GİH 7 2 3001
290100881
4071 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MEMUR ANKARA ÇANKAYA Merkez GİH 10 1 3001
290100889
4069 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI SEKRETER ANKARA ÇANKAYA Merkez GİH 9 1 3179
290100897
4074 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ANKARA ÇANKAYA Merkez GİH 8 1 3001
210010905
4059 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SEKRETER KAYSERİ MERKEZ Merkez GİH 7 2 3179
290930913
4179 ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ERZİNCAN MERKEZ GİH 10 1 3001
290940921
4254 ESENLER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR İSTANBUL ESENLER GİH 8 2 3001
290940929
4252 ESENLER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR İSTANBUL ESENLER GİH 9 1 3001
290940937
4253 ESENLER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR İSTANBUL ESENLER GİH 9 1 3001
290940945
4317 EYÜP BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL EYÜP GİH 10 2 3001 6225
290940953
4318 EYÜP BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL EYÜP GİH 10 1 3001 6225
6KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
290940961
4579 FATSA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI TEKNİKER ORDU FATSA TH 9 1 3225
210010969
4141 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MEMUR TOKAT MERKEZ Merkez GİH 8 4 3001
291430977
4204 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MEMUR ANKARA ALTINDAĞ Merkez GİH 10 4 3001
291430985
4207 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ANKARA ALTINDAĞ Merkez GİH 10 2 3001
290350993
4228 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ ANKARA TÜM İLÇELER Merkez SH 10 6 3047 7225
290351001
4229 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ İSTANBUL TÜM İLÇELER Merkez SH 10 5 3047 7225
290351009
4230 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI DAKTİLO AĞRI TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 3001 7225
290351017
4233 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI DAKTİLO DİYARBAKIR TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 3001 7225
290351025
4225 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI DAKTİLO HAKKARİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 3 3001 7225
290351033
4231 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI DAKTİLO MALATYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 3001 7225
290351041
4223 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI DAKTİLO SİİRT TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 2 3001 7225
290351049
4224 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI DAKTİLO ŞIRNAK TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 1 3001 7225
290351057
4206 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra SH 10 2 3047 7225
290351065
4232 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ BİTLİS TATVAN Taşra SH 10 5 3047 7225
290351073
4212 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ DİYARBAKIR TÜM İLÇELER Taşra SH 10 3 3047 7225
290351081
4215 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ ELAZIĞ TÜM İLÇELER Taşra SH 10 6 3047 7225
290351089
4203 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ ERZİNCAN TÜM İLÇELER Taşra SH 10 1 3047 7225
290351097
4210 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ HAKKARİ TÜM İLÇELER Taşra SH 10 1 3047 7225
290351105
4214 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ HATAY İSKENDERUN Taşra SH 10 2 3047 7225
290351113
4202 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ KARS SARIKAMIŞ Taşra SH 10 1 3047 7225
7KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
290351121
4213 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ MALATYA TÜM İLÇELER Taşra SH 10 3 3047 7225
290351129
4208 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ SİİRT TÜM İLÇELER Taşra SH 10 1 3047 7225
290351137
4211 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ VAN TÜM İLÇELER Taşra SH 10 1 3047 7225
290181145
4717 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER ADANA TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3073 3074 3085 3087 3089 3093 3105 3107 3115 3133 3137 3141 3143
290181153
4719 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3085 3087 3089 3093 3098 3105 3107 3115 3119 3131 3133 3137 3141
290181161
4722 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER AĞRI TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3073 3074 3085 3087 3093 3105 3107 3115 3119 3131 3133 3137 3141
290181169
5504 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER AKSARAY TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3074 3085 3086 3087 3093 3105 3107 3115 3119 3131 3133 3137 3141
290181177
4726 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER ANKARA TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3073 3085 3086 3087 3093 3097 3098 3107 3115 3119 3131 3133 3141
290181185
5495 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER ANTALYA TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3073 3085 3087 3089 3093 3097 3098 3105 3115 3119 3133 3141 3147
290181193
4762 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3085 3087 3093 3098 3105 3107 3115 3119 3131 3133 3137 3141 3147
290181201
4727 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3085 3087 3093 3098 3105 3107 3115 3119 3131 3133 3137 3141 3147
290181209
5496 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER AYDIN TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3073 3085 3087 3093 3097 3098 3105 3115 3119 3133 3141 3143 3147
290181217
4761 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER BAYBURT TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3085 3087 3093 3098 3105 3107 3115 3119 3131 3133 3137 3141 3147
290181225
4728 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER BİLECİK TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3086 3087 3093 3098 3105 3107 3115 3119 3131 3133 3137 3141 3147
290181233
4729 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER BİTLİS TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3085 3087 3093 3098 3105 3107 3115 3119 3131 3133 3137 3141 3147
290181241
4730 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER BOLU TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3073 3085 3087 3093 3105 3107 3115 3119 3131 3133 3137 3141 3147
290181249
4731 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER BURSA TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3073 3087 3093 3098 3105 3115 3119 3129 3131 3133 3141 3143 3147
290181257
4733 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER ÇANAKKALE TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3073 3085 3086 3087 3093 3098 3107 3115 3119 3133 3141 3143 3147
290181265
5497 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER ÇORUM TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3074 3085 3087 3089 3093 3097 3105 3107 3115 3119 3131 3133 3137
290181273
5498 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER DENİZLİ TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3073 3085 3086 3087 3093 3097 3098 3105 3115 3119 3133 3141 3143
8KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
290181281
4734 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER DİYARBAKIR TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3085 3086 3087 3093 3097 3098 3107 3115 3119 3131 3133 3141 3147
290181289
4763 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER DÜZCE TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3085 3087 3093 3098 3105 3107 3115 3119 3131 3133 3137 3141 3147
290181297
4735 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER EDİRNE TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3073 3074 3087 3093 3098 3107 3115 3119 3131 3133 3137 3141 3147
290181305
4737 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER ERZURUM TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3073 3085 3087 3093 3098 3107 3115 3119 3131 3133 3137 3141 3147
290181313
5499 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3073 3085 3086 3087 3089 3093 3097 3105 3107 3115 3119 3133 3137
290181321
4739 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER GAZİANTEP TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3073 3081 3085 3087 3093 3098 3107 3115 3119 3131 3133 3137 3141
290181329
4740 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER GİRESUN TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3073 3087 3093 3097 3098 3105 3107 3115 3119 3131 3133 3137 3141
290181337
4741 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER HATAY TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3073 3074 3087 3093 3107 3115 3119 3131 3133 3137 3141 3143 3147
290181345
4742 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3073 3087 3093 3098 3107 3115 3119 3131 3133 3137 3141 3143 3147
290181353
4743 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER İZMİR TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3073 3086 3087 3093 3097 3098 3107 3115 3119 3133 3141 3143 3147
290181361
4744 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER KARS TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3073 3085 3087 3093 3105 3107 3115 3119 3131 3133 3137 3141 3147
290181369
5500 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER KASTAMONU TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3073 3085 3086 3087 3089 3093 3107 3115 3119 3131 3133 3137 3141
290181377
4745 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER KAYSERİ TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3087 3089 3093 3098 3105 3107 3115 3119 3131 3133 3137 3141 3147
290181385
4746 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER KIRKLARELİ TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3073 3074 3085 3087 3093 3098 3105 3107 3115 3119 3133 3141 3147
290181393
5501 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER KIRŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3074 3085 3086 3087 3089 3093 3107 3115 3119 3131 3133 3137 3141
290181401
4747 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER KONYA TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3073 3074 3087 3093 3098 3105 3107 3115 3119 3131 3133 3141 3147
290181409
4748 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER KÜTAHYA TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3073 3087 3089 3093 3105 3107 3115 3119 3131 3133 3137 3141 3147
290181417
5502 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER MANİSA TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3073 3085 3086 3087 3089 3093 3098 3105 3115 3119 3133 3137 3141
290181425
4749 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER MUŞ TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3085 3087 3093 3098 3105 3107 3115 3119 3131 3133 3137 3141 3147
290181433
4750 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER NİĞDE TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3074 3086 3087 3093 3098 3105 3107 3115 3119 3131 3133 3141 3147
9KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
290181441
4752 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER ORDU TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3073 3085 3087 3093 3098 3105 3107 3115 3119 3131 3133 3141 3147
290181449
4753 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER RİZE TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3073 3085 3087 3093 3098 3105 3107 3115 3119 3131 3133 3141 3147
290181457
4754 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER SAKARYA TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3073 3087 3093 3097 3098 3105 3107 3115 3119 3131 3133 3141 3147
290181465
4755 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER SAMSUN TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3074 3085 3087 3093 3098 3105 3107 3115 3119 3131 3133 3141 3147
290181473
4756 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER SİNOP TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3085 3087 3093 3098 3105 3107 3115 3119 3131 3133 3137 3141 3147
290181481
4758 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER ŞANLIURFA TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3073 3085 3086 3087 3093 3098 3105 3107 3115 3119 3133 3141 3147
290181489
4757 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3073 3085 3086 3087 3093 3098 3105 3107 3115 3119 3133 3141 3147
290181497
5503 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER TRABZON TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3073 3085 3086 3087 3093 3097 3105 3107 3115 3119 3131 3141 3147
290181505
4759 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER VAN TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3085 3087 3093 3098 3105 3107 3115 3119 3131 3133 3137 3141 3147
290181513
4760 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEKNİKER ZONGULDAK TÜM İLÇELER Taşra TH 8 1 3067 3069 3085 3087 3093 3098 3105 3107 3115 3119 3131 3133 3137 3141 3147
290181521
4813 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI VETERİNER SAĞLIK
TEKNİKERİ ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra SH 7 1 3021
290181529
4814 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI VETERİNER SAĞLIK
TEKNİKERİ AĞRI TÜM İLÇELER Taşra SH 7 2 3021
290181537
4834 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI VETERİNER SAĞLIK
TEKNİKERİ ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra SH 7 1 3021
290181545
4815 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI VETERİNER SAĞLIK
TEKNİKERİ ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra SH 7 1 3021
290181553
4833 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI VETERİNER SAĞLIK
TEKNİKERİ BATMAN TÜM İLÇELER Taşra SH 7 1 3021
290181561
4816 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI VETERİNER SAĞLIK
TEKNİKERİ BİNGÖL TÜM İLÇELER Taşra SH 7 1 3021
290181569
4817 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI VETERİNER SAĞLIK
TEKNİKERİ BİTLİS TÜM İLÇELER Taşra SH 7 1 3021
290181577
4818 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI VETERİNER SAĞLIK
TEKNİKERİ DİYARBAKIR TÜM İLÇELER Taşra SH 7 2 3021
290181585
4819 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI VETERİNER SAĞLIK
TEKNİKERİ ELAZIĞ TÜM İLÇELER Taşra SH 7 1 3021
290181593
4820 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI VETERİNER SAĞLIK
TEKNİKERİ ERZİNCAN TÜM İLÇELER Taşra SH 7 1 3021
10KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
290181601
4821 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI VETERİNER SAĞLIK
TEKNİKERİ ERZURUM TÜM İLÇELER Taşra SH 7 2 3021
290181609
4823 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI VETERİNER SAĞLIK
TEKNİKERİ GAZİANTEP TÜM İLÇELER Taşra SH 7 1 3021
290181617
4824 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI VETERİNER SAĞLIK
TEKNİKERİ GÜMÜŞHANE TÜM İLÇELER Taşra SH 7 1 3021
290181625
4826 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI VETERİNER SAĞLIK
TEKNİKERİ HAKKARİ TÜM İLÇELER Taşra SH 7 1 3021
290181633
4836 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI VETERİNER SAĞLIK
TEKNİKERİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra SH 7 1 3021
290181641
4828 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI VETERİNER SAĞLIK
TEKNİKERİ KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER Taşra SH 7 1 3021
290181649
4827 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI VETERİNER SAĞLIK
TEKNİKERİ KARS TÜM İLÇELER Taşra SH 7 1 3021
290181657
4829 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI VETERİNER SAĞLIK
TEKNİKERİ MARDİN TÜM İLÇELER Taşra SH 7 1 3021
290181665
4830 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI VETERİNER SAĞLIK
TEKNİKERİ MUŞ TÜM İLÇELER Taşra SH 7 1 3021
290181673
4831 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI VETERİNER SAĞLIK
TEKNİKERİ ŞANLIURFA TÜM İLÇELER Taşra SH 7 1 3021
290181681
4832 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI VETERİNER SAĞLIK
TEKNİKERİ VAN TÜM İLÇELER Taşra SH 7 1 3021
210011689
4003 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MEMUR ANKARA ALTINDAĞ Merkez GİH 7 3 3001
210011697
4004 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİKERİ ANKARA ALTINDAĞ Merkez SH 7 1 3025
210011705
4006 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİKERİ ANKARA ALTINDAĞ Merkez SH 7 1 3037
210011713
4007 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİKERİ ANKARA ALTINDAĞ Merkez SH 7 2 3007
210011721
4008 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİKERİ ANKARA ALTINDAĞ Merkez SH 7 1 3013
290941729
4099 HAYRABOLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ TEKİRDAĞ HAYRABOLU GİH 7 1 3001
290111737
7150 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 4 3001
290111745
7151 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290111753
7152 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
11KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
290111761
7154 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ AĞRI TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290111769
7444 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ AKSARAY TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290111777
7157 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ AMASYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290111785
7161 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ANKARA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
290111793
7163 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ANTALYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
290111801
7456 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290111809
7171 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290111817
7175 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ AYDIN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290111825
7179 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BALIKESİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290111833
7455 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BARTIN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290111841
7452 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BATMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290111849
7446 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BAYBURT TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290111857
7185 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BİLECİK TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290111865
7188 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BİNGÖL TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290111873
7192 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BİTLİS TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290111881
7197 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BOLU TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290111889
7209 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BURDUR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290111897
7212 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BURSA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290111905
7215 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ÇANAKKALE TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290111913
7220 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ÇANKIRI TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
12KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
290111921
7223 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ÇORUM TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290111929
7228 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ DENİZLİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290111937
7234 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ DİYARBAKIR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290111945
7465 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ DÜZCE TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290111953
7240 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ EDİRNE TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290111961
7245 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ELAZIĞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290111969
7250 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ERZİNCAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290111977
7256 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ERZURUM TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290111985
7258 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290111993
7262 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ GAZİANTEP TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112001
7269 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ GİRESUN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112009
7273 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ GÜMÜŞHANE TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112017
7280 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ HAKKARİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112025
7285 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ HATAY TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112033
7458 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112041
7287 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ISPARTA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112049
7298 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 5 3001
290112057
7304 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ İZMİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
290112065
7363 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112073
7462 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KARABÜK TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
13KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
290112081
7447 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KARAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112089
7308 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KARS TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112097
7312 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KASTAMONU TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112105
7315 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KAYSERİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
290112113
7450 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KIRIKKALE TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112121
7319 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KIRKLARELİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112129
7324 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KIRŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112137
7463 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KİLİS TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112145
7335 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KOCAELİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112153
7338 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KONYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 3 3001
290112161
7343 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KÜTAHYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112169
7349 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MALATYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
290112177
7357 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MANİSA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
290112185
7369 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MARDİN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
290112193
7293 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MERSİN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112201
7377 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MUĞLA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
290112209
7380 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MUŞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112217
7384 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ NEVŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112225
7387 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ NİĞDE TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112233
7389 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ORDU TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
14KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
290112241
7464 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ OSMANİYE TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112249
7391 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ RİZE TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112257
7393 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ SAKARYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112265
7400 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ SAMSUN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
290112273
7410 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ SİİRT TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112281
7415 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ SİNOP TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112289
7419 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ SİVAS TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112297
7435 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ŞANLIURFA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112305
7453 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ŞIRNAK TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112313
7423 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112321
7427 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ TOKAT TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112329
7430 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ TRABZON TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112337
7433 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ TUNCELİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112345
7437 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ UŞAK TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112353
7439 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ VAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
290112361
7460 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ YALOVA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112369
7440 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ YOZGAT TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290112377
7443 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ZONGULDAK TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291942385
4560 İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL EYÜP GİH 7 43 3001 6225
290922393
4658 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR İZMİR KONAK GİH 9 9 3001
15KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
290922401
4545 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI TEKNİKER İZMİR KONAK TH 9 2 3319
290922409
4546 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI TEKNİKER İZMİR KONAK TH 9 1 3225
290922417
4659 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ İZMİR KONAK GİH 9 13 3001
290942425
3924 KADIKÖY (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI DAĞITICI İSTANBUL KADIKÖY YH 10 1 3001
290942433
3923 KADIKÖY (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN YARDIMCISI İSTANBUL KADIKÖY YH 10 1 3001
290942441
4045 KAĞITHANE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL KAĞITHANE GİH 10 1 3001 6225
290942449
4041 KAĞITHANE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR İSTANBUL KAĞITHANE GİH 10 2 3001
290942457
4043 KAĞITHANE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI VEZNEDAR İSTANBUL KAĞITHANE GİH 10 1 3001
291452465
4174 KALKINMA BAKANLIĞI SEKRETER ANKARA ÇANKAYA Merkez GİH 9 6 3179
290932473
4422 KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ MEMUR KARABÜK TÜM İLÇELER GİH 10 1 3001
290742481
4339 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİKER ANKARA MERKEZ Taşra TH 6 2 3248
290742489
4381 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ DİYARBAKIR MERKEZ Taşra GİH 10 2 3001
290742497
4383 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ERZURUM MERKEZ Taşra GİH 10 2 3001
290742505
4389 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KARS MERKEZ Taşra GİH 10 1 3001
290742513
4385 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KASTAMONU MERKEZ Taşra GİH 10 1 3001
290742521
4380 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KAYSERİ MERKEZ Taşra GİH 10 1 3001
290742529
4387 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ SİVAS MERKEZ Taşra GİH 10 1 3001
290742537
4382 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ VAN MERKEZ Taşra GİH 10 2 3001
210642545
6166 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MEMUR KASTAMONU MERKEZ Merkez GİH 9 1 3001
290942553
4312 KIRIKKALE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR KIRIKKALE MERKEZ GİH 10 1 3001
16KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
290942561
4018 KOCASİNAN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR KAYSERİ KOCASİNAN GİH 9 2 3001
290942569
4019 KOCASİNAN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI TAHSİLDAR KAYSERİ KOCASİNAN GİH 9 2 3001
290942577
4017 KOCASİNAN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI TEKNİKER KAYSERİ KOCASİNAN TH 8 2 3290
291952585
4025 KOSKİ GEN.MÜD. MEMUR KONYA SELÇUKLU GİH 9 1 3001
290122593
4624 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MEMUR BAYBURT MERKEZ Taşra GİH 7 1 3001
290122601
4625 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MEMUR KARABÜK MERKEZ Taşra GİH 7 1 3001
290122609
4623 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MEMUR KIRKLARELİ MERKEZ Taşra GİH 7 1 3001
290122617
4622 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MEMUR SAKARYA MERKEZ Taşra GİH 7 1 3001
290122625
4626 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MEMUR ŞANLIURFA MERKEZ Taşra GİH 8 1 3001
290942633
4180 KÜTAHYA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MUTEMET KÜTAHYA MERKEZ GİH 8 1 3173
290942641
4707 LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI GRAFİKER KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ TH 9 1 3239
290942649
4241 MALTEPE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR İSTANBUL MALTEPE GİH 8 2 3001
290942657
4242 MALTEPE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR İSTANBUL MALTEPE GİH 8 1 3001
290942665
4186 MANİSA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR MANİSA MERKEZ GİH 10 2 3001
210012673
4516 MARMARA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL KADIKÖY Merkez GİH 7 1 3249
210012681
4517 MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEMUR İSTANBUL KADIKÖY Merkez GİH 8 2 3001
210012689
4193 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEMUR BURDUR MERKEZ Merkez GİH 10 1 3001
290662697
7127 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİKER ADANA MERKEZ Taşra TH 7 2 3293
290662705
7132 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİKER BAYBURT MERKEZ Taşra TH 7 1 3293
290662713
7131 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİKER DİYARBAKIR MERKEZ Taşra TH 7 2 3293
17KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
290662721
7129 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİKER ERZURUM MERKEZ Taşra TH 7 2 3293
290662729
7130 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİKER SAMSUN MERKEZ Taşra TH 7 2 3293
290662737
7128 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİKER VAN MERKEZ Taşra TH 7 2 3293
210762745
4328 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR MUĞLA MERKEZ Merkez GİH 7 1 3001
210762753
4329 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR MUĞLA MERKEZ Merkez GİH 8 3 3001
210762761
4330 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR MUĞLA MERKEZ Merkez GİH 9 1 3001
290942769
3871 MURATLI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI TAHSİLDAR TEKİRDAĞ MURATLI GİH 10 1 3001
290942777
4667 MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI TAHSİLDAR BURSA MUSTAFAKEMA
LPAŞA GİH 10 1 3001
210832785
4191 ORDU ÜNİVERSİTESİ MEMUR ORDU MERKEZ Merkez GİH 9 1 3001
210832793
4190 ORDU ÜNİVERSİTESİ SEKRETER ORDU MERKEZ Merkez GİH 8 3 3179
290932801
4640 OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ OSMANİYE MERKEZ GİH 9 1 3001
291052809
4561 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI HESAP SORUMLUSU İSTANBUL SARIYER Taşra GİH 10 1 3173
290942817
4526 SANCAKTEPE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ İSTANBUL SANCAKTEPE GİH 9 1 3001
290942825
4196 SELÇUKLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR KONYA SELÇUKLU GİH 10 6 3001
290942833
4248 SİLİVRİ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ İSTANBUL SİLİVRİ GİH 9 1 3001
290942841
4064 SİVAS BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI AŞÇI SİVAS MERKEZ YH 10 1 3222
290942849
4133 SİVAS BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI TAHSİLDAR SİVAS MERKEZ GİH 8 1 3001
290932857
4664 SİVAS İL ÖZEL İDARESİ VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ SİVAS MERKEZ GİH 9 3 3001
290462865
7066 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 4 3001
290462873
7067 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 2 3001
18KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
290462881
7068 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 2 3001
290462889
7069 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR AĞRI TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 2 3001
290462897
7119 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR AKSARAY TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001
290462905
7070 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ANTALYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 6 3001
290462913
7071 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR AYDIN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001
290462921
7072 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BALIKESİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001
290462929
7124 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BARTIN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001
290462937
7125 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BATMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001
290462945
7073 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BİLECİK TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001
290462953
7074 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BİNGÖL TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 2 3001
290462961
7075 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BİTLİS TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 2 3001
290462969
7076 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BOLU TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001
290462977
7077 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BURDUR TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001
290462985
7078 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BURSA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 11 3001
290462993
7079 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ÇANAKKALE TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 2 3001
290463001
7080 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ÇANKIRI TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001
290463009
7081 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ÇORUM TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001
290463017
7082 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR DENİZLİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 4 3001
290463025
7084 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR DİYARBAKIR TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 3 3001
290463033
7115 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR DÜZCE TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 2 3001
19KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
290463041
7086 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ELAZIĞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 3 3001
290463049
7087 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ERZURUM TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 4 3001
290463057
7090 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 3 3001
290463065
7092 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR GİRESUN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001
290463073
7094 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR HAKKARİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 2 3001
290463081
7096 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR HATAY TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 2 3001
290463089
7099 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ISPARTA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 2 3001
290463097
7104 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR İSTANBUL MERKEZ Taşra GİH 7 49 3001
290463105
7106 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR İZMİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 4 3001
290463113
7091 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001
290463121
7121 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KARAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 2 3001
290463129
7109 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KASTAMONU TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 2 3001
290463137
7112 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KAYSERİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 2 3001
290463145
7123 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KIRIKKALE TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001
290463153
7114 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KIRŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001
290463161
7120 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KİLİS TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 2 3001
290463169
7083 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KOCAELİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 3 3001
290463177
7085 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KONYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 2 3001
290463185
7088 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR MALATYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 2 3001
290463193
7089 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR MANİSA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 3 3001
20KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
290463201
7093 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR MARDİN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001
290463209
7103 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR MERSİN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 10 3001
290463217
7095 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR MUĞLA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001
290463225
7097 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR NEVŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 2 3001
290463233
7098 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR NİĞDE TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 2 3001
290463241
7118 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR OSMANİYE TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001
290463249
7100 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR RİZE TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001
290463257
7101 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR SAKARYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 2 3001
290463265
7102 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR SAMSUN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 5 3001
290463273
7105 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR SİİRT TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001
290463281
7107 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR SİVAS TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 2 3001
290463289
7111 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ŞANLIURFA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 2 3001
290463297
7126 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ŞIRNAK TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001
290463305
7108 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001
290463313
7110 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR TRABZON TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 2 3001
290463321
7113 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR UŞAK TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 3 3001
290463329
7116 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR VAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 2 3001
290463337
7122 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR YALOVA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001
290463345
7117 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR YOZGAT TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001
290943353
5507 ŞİŞLİ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR İSTANBUL ŞİŞLİ GİH 9 1 3001
21KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
290793361
3968 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ADANA ÇUKUROVA Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793369
3896 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ADANA SEYHAN Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793377
3973 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ADANA TUFANBEYLİ Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793385
3985 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ AFYONKARAHİSAR MERKEZ Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793393
3986 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ANTALYA ALANYA Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793401
3984 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ANTALYA KEPEZ Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793409
3959 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ANTALYA KUMLUCA Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793417
3937 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ANTALYA MURATPAŞA Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793425
3904 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ANTALYA SERİK Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793433
3964 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ AYDIN KUŞADASI Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793441
3970 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ AYDIN NAZİLLİ Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793449
3947 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BURSA İNEGÖL Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793457
3989 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BURSA İZNİK Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793465
3933 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BURSA KARACABEY Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793473
3962 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BURSA MUDANYA Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793481
3944 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BURSA NİLÜFER Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793489
3902 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BURSA OSMANGAZİ Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793497
3965 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ÇANAKKALE GELİBOLU Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793505
3982 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ DENİZLİ BEYAĞAÇ Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793513
3976 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ DENİZLİ MERKEZ Taşra GİH 8 1 3001 6225
22KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
290793521
3974 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ EDİRNE LALAPAŞA Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793529
3945 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ EDİRNE UZUNKÖPRÜ Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793537
3957 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GAZİANTEP ŞAHİNBEY Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793545
3939 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793553
3951 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL ADALAR Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793561
3950 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL AVCILAR Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793569
3886 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL BAĞCILAR Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793577
3892 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL BAHÇELİEVLER Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793585
3955 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL BAKIRKÖY Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793593
3948 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793601
3890 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL BAYRAMPAŞA Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793609
3907 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793617
3934 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL BEYOĞLU Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793625
3954 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL BÜYÜKÇEKMEC
E
Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793633
3908 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL ESENLER Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793641
3903 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL ESENYURT Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793649
3893 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL EYÜP Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793657
3899 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL GAZİOSMANPA
ŞA Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793665
3958 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL GÜNGÖREN Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793673
3905 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL KADIKÖY Taşra GİH 8 1 3001 6225
23KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
290793681
3900 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL KAĞITHANE Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793689
3906 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL KARTAL Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793697
3895 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMEC
E
Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793705
3898 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL MALTEPE Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793713
3941 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL PENDİK Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793721
3987 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL SANCAKTEPE Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793729
3971 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL SARIYER Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793737
3942 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL SİLİVRİ Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793745
3894 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL SULTANGAZİ Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793753
3978 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL ŞİLE Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793761
3943 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL TUZLA Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793769
3946 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL ÜMRANİYE Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793777
3935 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İZMİR BALÇOVA Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793785
3963 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İZMİR BERGAMA Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793793
3952 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İZMİR FOÇA Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793801
3938 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İZMİR GAZİEMİR Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793809
3975 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İZMİR KARABURUN Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793817
3988 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İZMİR MENEMEN Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793825
3979 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İZMİR NARLIDERE Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793833
3972 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İZMİR ÖDEMİŞ Taşra GİH 8 1 3001 6225
24KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
290793841
3977 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KARAMAN MERKEZ Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793849
3960 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KIRKLARELİ BABAESKİ Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793857
3891 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KOCAELİ DARICA Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793865
3980 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KOCAELİ GEBZE Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793873
3981 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KOCAELİ KANDIRA Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793881
3966 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KOCAELİ KARAMÜRSEL Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793889
3949 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KOCAELİ KARTEPE Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793897
3882 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KONYA KARATAY Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793905
3885 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KONYA MERAM Taşra GİH 9 1 3001 6225
290793913
3884 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KONYA SELÇUKLU Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793921
3961 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KÜTAHYA MERKEZ Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793929
3940 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ MANİSA ALAŞEHİR Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793937
3953 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ MUĞLA BODRUM Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793945
3901 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ MUĞLA MİLAS Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793953
3920 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ORDU MERKEZ Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793961
3969 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SAKARYA ADAPAZARI Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793969
3956 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SAKARYA ARİFİYE Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793977
3983 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SAMSUN AYVACIK Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793985
3967 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ TEKİRDAĞ HAYRABOLU Taşra GİH 8 1 3001 6225
290793993
3932 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ TEKİRDAĞ MERKEZ Taşra GİH 8 1 3001 6225
25KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
290794001
3883 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ TEKİRDAĞ ŞARKÖY Taşra GİH 8 1 3001 6225
290934009
4650 TOKAT İL ÖZEL İDARESİ MEMUR TOKAT MERKEZ GİH 10 2 3001
290944017
4610 TRABZON BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI TEKNİKER TRABZON MERKEZ TH 7 1 3249
290514025
4575 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI MEMUR ANKARA YENİMAHALLE Merkez GİH 9 1 3001
291574033
6297 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001 6225
291574041
6317 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001 6225
291574049
6319 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ AĞRI TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001 6225
291574057
6326 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ANTALYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001 6225
291574065
6331 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BİLECİK TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001 6225
291574073
6337 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BİNGÖL TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001 6225
291574081
6344 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BİTLİS TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001 6225
291574089
6349 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BURSA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001 6225
291574097
6355 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ELAZIĞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001 6225
291574105
6360 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001 6225
291574113
6364 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GAZİANTEP TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001 6225
291574121
6387 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001 6225
291574129
6369 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KAYSERİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001 6225
291574137
6372 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KOCAELİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001 6225
291574145
6379 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KONYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001 6225
291574153
6382 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KÜTAHYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001 6225
26KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
291574161
6399 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SAKARYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001 6225
291574169
6405 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001 6225
291574177
6408 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ TRABZON TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001 6225
291574185
6412 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 3001 6225
291574193
6792 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ANTALYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574201
6794 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574209
6797 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BALIKESİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574217
6802 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BİNGÖL TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574225
6803 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BOLU TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574233
6808 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ÇANAKKALE TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574241
6810 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ÇORUM TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574249
6812 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR DİYARBAKIR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574257
6814 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ERZİNCAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574265
6816 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ERZURUM TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574273
6558 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574281
6560 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ AĞRI TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291574289
6562 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ANTALYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574297
6563 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BİLECİK TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574305
6565 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BİTLİS TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574313
6661 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BİTLİS TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
27KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
291574321
6566 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BURSA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574329
6568 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ÇORUM TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574337
6569 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ DİYARBAKIR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574345
6589 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ DÜZCE TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574353
6571 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ERZİNCAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574361
6665 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ERZURUM TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291574369
6573 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574377
6667 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574385
6671 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ GİRESUN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574393
6673 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ GÜMÜŞHANE TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574401
6574 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ HATAY TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574409
6676 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574417
6728 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KARAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574425
6686 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KAYSERİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574433
6736 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KİLİS TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 3 3001
291574441
6576 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KOCAELİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574449
6694 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KONYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291574457
6578 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KÜTAHYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574465
6579 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MANİSA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574473
6582 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MARDİN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
28KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
291574481
6702 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MUĞLA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574489
6704 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MUŞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574497
6710 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ RİZE TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574505
6583 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ SİNOP TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574513
6729 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ŞIRNAK TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 4 3001
291574521
6585 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574529
6716 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ TOKAT TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574537
6587 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ VAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574545
6723 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ VAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291574553
6724 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ YOZGAT TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291594561
6320 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 9 1 3001
291594569
6271 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 9 1 3001
291594577
6278 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra YH 9 1 3001
291594585
6283 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI TÜM İLÇELER Taşra YH 9 1 3001
291594593
7035 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ AKSARAY TÜM İLÇELER Taşra YH 9 1 3001
291594601
6299 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ AMASYA TÜM İLÇELER Taşra YH 9 1 3001
291594609
6304 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ANKARA TÜM İLÇELER Taşra YH 9 1 3001
291594617
6306 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ANTALYA TÜM İLÇELER Taşra YH 9 1 3001
291594625
6311 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra YH 9 1 3001
291594633
6330 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra YH 9 1 3001
29KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
291594641
6335 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ AYDIN TÜM İLÇELER Taşra YH 9 1 3001
291594649
6343 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BALIKESİR TÜM İLÇELER Taşra YH 9 1 3001
291594657
6351 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BARTIN TÜM İLÇELER Taşra YH 9 1 3001
291594665
6356 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BATMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 9 1 3001
291594673
6363 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BAYBURT TÜM İLÇELER Taşra YH 9 1 3001
291594681
6367 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BİLECİK TÜM İLÇELER Taşra YH 9 1 3001
291594689
6371 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BİNGÖL TÜM İLÇELER Taşra YH 9 1 3001
291594697
6375 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BİTLİS TÜM İLÇELER Taşra YH 9 2 3001
291594705
6391 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BOLU TÜM İLÇELER Taşra YH 9 2 3001
291594713
6396 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BURDUR TÜM İLÇELER Taşra YH 9 2 3001
291594721
6401 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BURSA TÜM İLÇELER Taşra YH 9 1 3001
291594729
6404 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ÇANAKKALE TÜM İLÇELER Taşra YH 9 1 3001
291594737
6406 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ÇANKIRI TÜM İLÇELER Taşra YH 9 2 3001
291594745
6410 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ÇORUM TÜM İLÇELER Taşra YH 9 2 3001
291594753
6413 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ DENİZLİ TÜM İLÇELER Taşra YH 9 1 3001
291594761
6416 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ DİYARBAKIR TÜM İLÇELER Taşra YH 9 1 3001
291594769
6419 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ DÜZCE TÜM İLÇELER Taşra YH 9 1 3001
291594777
6422 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ EDİRNE TÜM İLÇELER Taşra YH 9 2 3001
291594785
6426 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ELAZIĞ TÜM İLÇELER Taşra YH 9 2 3001
291594793
6428 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ERZİNCAN TÜM İLÇELER Taşra YH 9 1 3001
30KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
291594801
6434 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ERZURUM TÜM İLÇELER Taşra YH 9 1 3001
291594809
6437 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra YH 9 1 3001
291594817
6440 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ GAZİANTEP TÜM İLÇELER Taşra YH 9 1 3001
291594825
6442 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ GİRESUN TÜM İLÇELER Taşra YH 9 3 3001
291594833
6444 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ GÜMÜŞHANE TÜM İLÇELER Taşra YH 9 2 3001
291594841
6446 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ HAKKARİ TÜM İLÇELER Taşra YH 9 3 3001
291594849
6449 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ HATAY TÜM İLÇELER Taşra YH 9 1 3001
291594857
6452 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 9 1 3001
291594865
6455 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ISPARTA TÜM İLÇELER Taşra YH 9 3 3001
291594873
6458 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra YH 9 3 3001
291594881
6468 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İZMİR TÜM İLÇELER Taşra YH 9 3 3001
291594889
6472 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER Taşra YH 9 2 3001
291594897
6475 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KARABÜK TÜM İLÇELER Taşra YH 9 2 3001
291594905
6476 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KARAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 9 1 3001
291594913
6479 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KARS TÜM İLÇELER Taşra YH 9 2 3001
291594921
6482 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KASTAMONU TÜM İLÇELER Taşra YH 9 2 3001
291594929
6483 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KAYSERİ TÜM İLÇELER Taşra YH 9 1 3001
291594937
6485 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KIRIKKALE TÜM İLÇELER Taşra YH 9 2 3001
291594945
6486 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KIRKLARELİ TÜM İLÇELER Taşra YH 9 1 3001
291594953
6488 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KIRŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra YH 9 3 3001
31KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
291594961
6490 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KİLİS TÜM İLÇELER Taşra YH 9 2 3001
291594969
6491 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KOCAELİ TÜM İLÇELER Taşra YH 9 3 3001
291594977
6492 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KONYA TÜM İLÇELER Taşra YH 9 3 3001
291594985
6493 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KÜTAHYA TÜM İLÇELER Taşra YH 9 3 3001
291594993
6494 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ MALATYA TÜM İLÇELER Taşra YH 9 2 3001
291595001
6496 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ MANİSA TÜM İLÇELER Taşra YH 9 2 3001
291595009
6499 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ MARDİN TÜM İLÇELER Taşra YH 9 2 3001
291595017
6501 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ MERSİN TÜM İLÇELER Taşra YH 9 2 3001
291595025
6502 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ MUĞLA TÜM İLÇELER Taşra YH 9 4 3001
291595033
6504 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ MUŞ TÜM İLÇELER Taşra YH 9 3 3001
291595041
6505 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ NEVŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra YH 9 3 3001
291595049
6509 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ NİĞDE TÜM İLÇELER Taşra YH 9 3 3001
291595057
6511 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ORDU TÜM İLÇELER Taşra YH 9 3 3001
291595065
6513 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ OSMANİYE TÜM İLÇELER Taşra YH 9 3 3001
291595073
6516 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ RİZE TÜM İLÇELER Taşra YH 9 2 3001
291595081
6519 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SAKARYA TÜM İLÇELER Taşra YH 9 4 3001
291595089
6521 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SAMSUN TÜM İLÇELER Taşra YH 9 3 3001
291595097
6526 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SİİRT TÜM İLÇELER Taşra YH 9 3 3001
291595105
6529 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SİNOP TÜM İLÇELER Taşra YH 9 3 3001
291595113
6531 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SİVAS TÜM İLÇELER Taşra YH 9 3 3001
32KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
291595121
6534 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ŞANLIURFA TÜM İLÇELER Taşra YH 9 3 3001
291595129
6537 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ŞIRNAK TÜM İLÇELER Taşra YH 9 4 3001
291595137
6872 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER Taşra YH 9 4 3001
291595145
6541 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ TOKAT TÜM İLÇELER Taşra YH 9 4 3001
291595153
6544 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ TRABZON TÜM İLÇELER Taşra YH 9 6 3001
291595161
6546 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ TUNCELİ TÜM İLÇELER Taşra YH 9 6 3001
291595169
6547 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ UŞAK TÜM İLÇELER Taşra YH 9 6 3001
291595177
6552 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ VAN TÜM İLÇELER Taşra YH 9 6 3001
291595185
6553 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ YALOVA TÜM İLÇELER Taşra YH 9 6 3001
291595193
6555 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ YOZGAT TÜM İLÇELER Taşra YH 9 10 3001
291595201
6557 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ZONGULDAK TÜM İLÇELER Taşra YH 9 14 3001
291595209
6204 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291595217
6216 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291595225
6220 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291595233
6247 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR AĞRI TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291595241
6250 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR AKSARAY TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291595249
6252 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR AMASYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291595257
6254 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ANKARA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291595265
6259 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ANTALYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291595273
6261 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
33KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
291595281
6265 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291595289
6268 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR AYDIN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291595297
6272 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BALIKESİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291595305
6281 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BARTIN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595313
6285 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BATMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291595321
7034 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BAYBURT TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291595329
6289 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BİLECİK TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595337
6292 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BİNGÖL TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595345
6308 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BİTLİS TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595353
6310 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BOLU TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595361
6314 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BURDUR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595369
6315 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BURSA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595377
6316 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ÇANAKKALE TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595385
6318 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ÇANKIRI TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595393
6322 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ÇORUM TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595401
6324 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR DENİZLİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595409
6329 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR DİYARBAKIR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595417
6336 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR DÜZCE TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291595425
6340 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR EDİRNE TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595433
6348 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ELAZIĞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 3 3001
34KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
291595441
6353 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ERZİNCAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291595449
6357 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ERZURUM TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291595457
6365 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595465
6368 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR GAZİANTEP TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595473
6373 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR GİRESUN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595481
6376 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR GÜMÜŞHANE TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595489
6383 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR HAKKARİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595497
6389 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR HATAY TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595505
6393 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595513
6421 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ISPARTA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595521
6427 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595529
6431 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR İZMİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595537
6487 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595545
6489 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KARABÜK TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595553
6495 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KARAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595561
6497 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KARS TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 3 3001
291595569
6500 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KASTAMONU TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595577
6503 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KAYSERİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 3 3001
291595585
6506 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KIRIKKALE TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595593
6508 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KIRKLARELİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
35KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
291595601
6512 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KIRŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595609
6515 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KİLİS TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595617
6518 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KOCAELİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595625
6522 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KONYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595633
6525 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KÜTAHYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 3 3001
291595641
6528 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR MALATYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595649
6532 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR MANİSA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 3 3001
291595657
6536 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR MARDİN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291595665
6540 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR MERSİN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291595673
6542 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR MUĞLA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291595681
6545 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR MUŞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291595689
6548 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR NEVŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291595697
6551 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR NİĞDE TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291595705
6554 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ORDU TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291595713
6556 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR OSMANİYE TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291595721
6559 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR RİZE TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291595729
6561 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR SAKARYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 3 3001
291595737
6564 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR SAMSUN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291595745
6567 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR SİİRT TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 4 3001
291595753
6570 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR SİNOP TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 4 3001
36KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
291595761
6575 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR SİVAS TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 4 3001
291595769
6577 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ŞANLIURFA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 5 3001
291595777
6581 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ŞIRNAK TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 5 3001
291595785
6584 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 5 3001
291595793
6586 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR TOKAT TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 5 3001
291595801
6588 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR TRABZON TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 5 3001
291595809
6591 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR TUNCELİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 5 3001
291595817
6592 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR UŞAK TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 5 3001
291595825
6595 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR VAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 5 3001
291595833
6598 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR YALOVA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 7 3001
291595841
6601 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR YOZGAT TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 12 3001
291595849
6604 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ZONGULDAK TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 15 3001
291595857
7016 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ ADANA TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3057
291595865
7039 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ ADANA TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3037
291595873
7051 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ ADANA TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3047
291595881
7040 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3037
291595889
7019 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ ANKARA TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3023
291595897
7052 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ ANKARA TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3047
291595905
7020 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ ANTALYA TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3023
291595913
7053 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ ANTALYA TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3047
37KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
291595921
7041 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ AYDIN TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3037
291595929
7030 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ BALIKESİR TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3029
291595937
7054 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ BALIKESİR TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3047
291595945
7014 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ BURSA TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3011
291595953
7021 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ BURSA TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3023
291595961
7036 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ BURSA TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3033
291595969
7042 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ BURSA TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3037
291595977
7055 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ BURSA TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3047
291595985
7022 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ DENİZLİ TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3023
291595993
7056 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ DENİZLİ TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3047
291596001
7057 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3047
291596009
7023 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ GAZİANTEP TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3023
291596017
7043 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ GAZİANTEP TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3037
291596025
7058 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ GAZİANTEP TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3047
291596033
7044 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ GİRESUN TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3037
291596041
7045 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ HATAY TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3037
291596049
7015 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3011
291596057
7017 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3057
291596065
7024 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3023
291596073
7031 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3029
38KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
291596081
7050 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3037
291596089
7059 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra SH 9 2 3047
291596097
7025 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ İZMİR TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3023
291596105
7037 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ İZMİR TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3033
291596113
7046 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ İZMİR TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3037
291596121
7060 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ İZMİR TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3047
291596129
7038 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ KAYSERİ TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3033
291596137
7061 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ KAYSERİ TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3047
291596145
7026 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ KOCAELİ TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3023
291596153
7047 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ KOCAELİ TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3037
291596161
7018 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ KONYA TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3057
291596169
7027 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ KONYA TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3023
291596177
7062 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ KONYA TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3047
291596185
7032 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ MERSİN TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3029
291596193
7063 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ MERSİN TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3047
291596201
7064 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ MUĞLA TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3047
291596209
7028 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ RİZE TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3023
291596217
7033 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ RİZE TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3029
291596225
7029 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ SAMSUN TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3023
291596233
7065 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ SAMSUN TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3047
39KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
291596241
7048 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ ŞANLIURFA TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3037
291596249
7049 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ TRABZON TÜM İLÇELER Taşra SH 9 1 3037
291596257
6205 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596265
6207 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596273
6218 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596281
6227 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ AĞRI TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291596289
6230 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ AKSARAY TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596297
6235 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ AMASYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596305
6238 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ANKARA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 5 3001
291596313
6243 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ANTALYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291596321
6251 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596329
6264 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596337
6276 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ AYDIN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291596345
6280 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BALIKESİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291596353
6295 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BARTIN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596361
6327 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BATMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596369
6338 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BAYBURT TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596377
6345 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BİLECİK TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596385
6385 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BİNGÖL TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596393
6447 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BİTLİS TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
40KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
291596401
6453 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BOLU TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596409
6457 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BURDUR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596417
6461 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ BURSA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291596425
6465 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ÇANAKKALE TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291596433
6469 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ÇANKIRI TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596441
6474 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ÇORUM TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596449
6478 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ DENİZLİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596457
6481 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ DİYARBAKIR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596465
6484 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ DÜZCE TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596473
6498 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ EDİRNE TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596481
6510 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ELAZIĞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596489
6514 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ERZİNCAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596497
6517 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ERZURUM TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596505
6520 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596513
6523 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ GAZİANTEP TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596521
6524 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ GİRESUN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596529
6527 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ GÜMÜŞHANE TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596537
6530 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ HAKKARİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596545
6533 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ HATAY TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291596553
6535 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
41KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
291596561
6538 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ISPARTA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596569
6539 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 4 3001
291596577
6543 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ İZMİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 3 3001
291596585
6572 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596593
6580 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KARABÜK TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596601
6590 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KARAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596609
6594 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KARS TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596617
6600 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KASTAMONU TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596625
6602 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KAYSERİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291596633
6607 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KIRKLARELİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596641
6609 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KIRŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596649
6613 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KİLİS TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596657
6615 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KOCAELİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596665
6630 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KONYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291596673
6633 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ KÜTAHYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596681
6635 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MALATYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596689
6636 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MANİSA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291596697
6637 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MARDİN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596705
6638 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MERSİN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596713
6639 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MUĞLA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
42KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
291596721
6640 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ MUŞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596729
6641 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ NEVŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596737
6642 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ NİĞDE TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596745
6643 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ORDU TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596753
6644 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ OSMANİYE TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596761
6645 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ RİZE TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596769
6646 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ SAKARYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596777
6647 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ SAMSUN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596785
6648 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ SİİRT TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596793
6650 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ SİNOP TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596801
6651 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ SİVAS TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596809
6653 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ŞANLIURFA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 3001
291596817
6654 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ŞIRNAK TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596825
6656 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596833
6658 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ TOKAT TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596841
6680 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ TRABZON TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596849
6682 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ TUNCELİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596857
6628 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ UŞAK TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596865
6625 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ VAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596873
6621 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ YALOVA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
43KURUM
KODU
DPB
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
291596881
6620 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ YOZGAT TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
291596889
6617 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ ZONGULDAK TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 3001
290826897
4217 TÜRKİYE VE ORTA-DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ANKARA ÇANKAYA Merkez GİH 8 1 3001
291006905
5023 YARGITAY BAŞKANLIĞI ZABIT KATİBİ ANKARA ÇANKAYA Merkez GİH 10 3 3003
210016913
4559 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEMUR İSTANBUL BEŞİKTAŞ Merkez GİH 9 2 3001
290936921
3889 YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ YOZGAT TÜM İLÇELER GİH 9 2 3001
290936929
3888 YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ YOZGAT TÜM İLÇELER GİH 10 1 3001
290906937
4708 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI MEMUR ANKARA ÇANKAYA Merkez GİH 10 1 3001
44ÖSYM
KKODU
DPB
TALEP
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
310010001
4652 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU MERKEZ Merkez GİH 8 1 4001
310010019
4653 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU MERKEZ Merkez GİH 9 1 4001
390920037
4245 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEMUR ADANA TÜM İLÇELER GİH 7 5 4001
310010055
4238 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR AYDIN MERKEZ Merkez GİH 7 1 4001
310010073
4239 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR AYDIN MERKEZ Merkez GİH 7 1 4001
310010091
4240 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU AYDIN MERKEZ Merkez GİH 7 1 4001 6345
390060109
5577 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÖĞRETMEN AFYONKARAHİSAR MERKEZ Taşra EÖH 7 1 4133 4161 4175
390060127
5607 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÖĞRETMEN AKSARAY MERKEZ Taşra EÖH 7 1 4133 4161 4175
390060145
5578 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ANKARA MERKEZ Taşra EÖH 7 1 4133 4161 4165 4175
390060163
5580 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÖĞRETMEN AYDIN MERKEZ Taşra EÖH 7 1 4133 4161 4175
390060181
5581 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÖĞRETMEN BİLECİK MERKEZ Taşra EÖH 7 1 4133 4161 4175
390060199
5582 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÖĞRETMEN BİTLİS MERKEZ Taşra EÖH 7 1 4133 4161 4175
390060217
5583 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÖĞRETMEN BURSA MERKEZ Taşra EÖH 7 1 4133 4161 4165 4175
390060235
5584 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ÇANAKKALE MERKEZ Taşra EÖH 7 1 4133 4161 4175
390060253
5585 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ÇANKIRI MERKEZ Taşra EÖH 7 1 4133 4161 4175
390060271
5586 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÖĞRETMEN DENİZLİ MERKEZ Taşra EÖH 7 1 4133 4161 4175
390060289
5587 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÖĞRETMEN EDİRNE MERKEZ Taşra EÖH 7 1 4133 4161 4175
390060307
5588 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ELAZIĞ MERKEZ Taşra EÖH 7 1 4133 4161 4175
390060325
5589 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ESKİŞEHİR MERKEZ Taşra EÖH 7 1 4133 4161 4175
390060343
5590 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÖĞRETMEN GİRESUN MERKEZ Taşra EÖH 7 1 4133 4161 4175
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
1ÖSYM
KKODU
DPB
TALEP
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
390060361
5579 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÖĞRETMEN İSTANBUL MERKEZ Taşra EÖH 7 1 4133 4161 4163 4165 4175 7255
390060379
5592 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÖĞRETMEN İZMİR MERKEZ Taşra EÖH 7 1 4133 4161 4165 4175
390060397
5608 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÖĞRETMEN KARAMAN MERKEZ Taşra EÖH 7 1 4133 4161
4175
390060415
5593 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÖĞRETMEN KIRKLARELİ MERKEZ Taşra EÖH 7 1 4133 4161 4175
390060433
5594 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÖĞRETMEN KÜTAHYA MERKEZ Taşra EÖH 7 1 4133 4161 4175
390060451
5595 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÖĞRETMEN MANİSA MERKEZ Taşra EÖH 7 1 4133 4161 4175
390060469
5591 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÖĞRETMEN MERSİN MERKEZ Taşra EÖH 7 1 4133 4161 4165
4175
390060487
5596 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÖĞRETMEN MUĞLA MERKEZ Taşra EÖH 7 1 4133 4161 4175
390060505
5597 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÖĞRETMEN SAMSUN MERKEZ Taşra EÖH 7 1 4133 4161 4175
390060523
5599 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÖĞRETMEN SİİRT MERKEZ Taşra EÖH 7 1 4133 4161 4175
390060541
5600 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÖĞRETMEN SİNOP MERKEZ Taşra EÖH 7 1 4133 4161 4175
390060559
5603 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ŞANLIURFA MERKEZ Taşra EÖH 7 1 4133 4161 4175
390060577
5601 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÖĞRETMEN TOKAT MERKEZ Taşra EÖH 7 1 4133 4161 4175
390060595
5602 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÖĞRETMEN TRABZON MERKEZ Taşra EÖH 7 1 4133 4161 4175
390060613
5604 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÖĞRETMEN UŞAK MERKEZ Taşra EÖH 7 1 4133 4161
4175
390060631
5605 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÖĞRETMEN VAN MERKEZ Taşra EÖH 7 1 4133 4161 4175
390060649
5606 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YOZGAT MERKEZ Taşra EÖH 7 1 4133 4161 4175
390060667
5558 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYOLOG AFYONKARAHİSAR MERKEZ Taşra TH 7 1 4129
390060685
5540 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYOLOG AYDIN MERKEZ Taşra TH 7 1 4129
390060703
5541 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYOLOG BİNGÖL MERKEZ Taşra TH 7 1 4129
2ÖSYM
KKODU
DPB
TALEP
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
390060721
5542 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYOLOG BOLU MERKEZ Taşra TH 7 1 4129
390060739
5543 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYOLOG BURDUR MERKEZ Taşra TH 7 1 4129
390060757
5544 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYOLOG DİYARBAKIR MERKEZ Taşra TH 7 1 4129
390060775
5545 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYOLOG EDİRNE MERKEZ Taşra TH 7 1 4129
390060793
5546 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYOLOG ERZURUM MERKEZ Taşra TH 7 1 4129
390060811
5547 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYOLOG GAZİANTEP MERKEZ Taşra TH 7 1 4129
390060829
5549 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYOLOG İSTANBUL MERKEZ Taşra TH 7 1 4129
390060847
5550 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYOLOG MANİSA MERKEZ Taşra TH 7 1 4129
390060865
5548 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYOLOG MERSİN MERKEZ Taşra TH 7 1 4129
390060883
5551 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYOLOG SİVAS MERKEZ Taşra TH 7 1 4129
390060901
5553 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYOLOG ŞANLIURFA MERKEZ Taşra TH 7 1 4129
390060919
5552 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYOLOG TRABZON MERKEZ Taşra TH 7 1 4129
390060937
5560 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
AFYONKARAHİSAR MERKEZ Taşra GİH 7 1 4001
390060955
5559 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
BURSA MERKEZ Taşra GİH 7 1 4001
310010973
4092 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU ANTALYA MERKEZ Merkez GİH 7 1 4001 6345
390940991
4713 AKYAZI (SAKARYA) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI VEZNEDAR SAKARYA AKYAZI GİH 8 1 4001
390941009
3928 ANTAKYA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MİMAR HATAY ANTAKYA TH 8 1 4747
390941027
3929 ANTAKYA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MÜHENDİS HATAY ANTAKYA TH 8 1 4669
390941045
4551 BANDIRMA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI HEMŞİRE BALIKESİR BANDIRMA SH 9 1 4605
390271063
4987 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
BAŞKANLIĞI
ARŞİV MEMURU ANKARA ÇANKAYA Merkez GİH 9 3 4099
3ÖSYM
KKODU
DPB
TALEP
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
390271081
4990 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
BAŞKANLIĞI
ARŞİV MEMURU İSTANBUL BEŞİKTAŞ Merkez GİH 9 1 4099
390271099
4996 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
BAŞKANLIĞI
GRAFİKER ANKARA ÇANKAYA Merkez TH 8 1 4237
390271117
4838 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
BAŞKANLIĞI
İSTATİSTİKÇİ ANKARA ÇANKAYA Merkez TH 9 1 4525
390271135
5005 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
BAŞKANLIĞI
MEMUR ANKARA ÇANKAYA Merkez GİH 9 2 4001
390271153
4675 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
BAŞKANLIĞI
MÜHENDİS ANKARA ÇANKAYA Merkez TH 8 1 4531
390271171
4677 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
BAŞKANLIĞI
MÜHENDİS İSTANBUL BEŞİKTAŞ Merkez TH 8 1 4531
390941189
4602 BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI DİYETİSYEN İSTANBUL BAYRAMPAŞA SH 7 1 4797
390941207
4611 BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI GRAFİKER İSTANBUL BAYRAMPAŞA TH 8 1 4237
390941225
4599 BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR İSTANBUL BAYRAMPAŞA GİH 8 1 4001
390941243
4613 BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MÜHENDİS İSTANBUL BAYRAMPAŞA TH 8 1 4531
390941261
4605 BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI PSİKOLOG İSTANBUL BAYRAMPAŞA SH 5 1 4131
390941279
4612 BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANCISI İSTANBUL BAYRAMPAŞA TH 8 1 4757
390941297
5506 BEYOĞLU (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEMUR İSTANBUL BEYOĞLU GİH 6 1 4001
390941315
5491 BİGA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR ÇANAKKALE BİGA GİH 7 1 4001
390941333
4660 BİLECİK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MİMAR BİLECİK MERKEZ TH 8 1 4747
310191351
4479 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BİLECİK MERKEZ Merkez GİH 8 2 4001 6225
390481369
4538 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BAŞKANLIĞI MÜHENDİS DİYARBAKIR TÜM İLÇELER Taşra TH 8 2 4433 4515 4531 4533 4549 4611 4619 4703
390481387
4541 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BAŞKANLIĞI MÜHENDİS ERZURUM TÜM İLÇELER Taşra TH 8 2 4433 4515 4531 4533 4549 4611 4619 4703
390921405
4600 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI AVUKAT BURSA OSMANGAZİ AH 6 1 4419 7205
390921423
4601 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI BURSA OSMANGAZİ SH 7 1 4177
4ÖSYM
KKODU
DPB
TALEP
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
310251441
5557 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MEMUR MANİSA MERKEZ Merkez GİH 9 2 4001
390071459
4157 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MEMUR ANKARA ÇANKAYA Merkez GİH 6 2 4001
390071477
4154 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MEMUR ANKARA ÇANKAYA Merkez GİH 9 1 4001
390291495
4102 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ BAŞKANLIĞI
MUTEMET ANKARA PURSAKLAR Merkez GİH 8 1 4001
390941513
4705 ÇAN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI HEMŞİRE ÇANAKKALE ÇAN SH 8 1 4605
390941531
4706 ÇAN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MÜHENDİS ÇANAKKALE ÇAN TH 6 1 4608
390941549
4766 ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR TEKİRDAĞ ÇORLU GİH 7 1 4001
390941567
4219 DALAMAN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI TAHSİLDAR MUĞLA DALAMAN GİH 7 1 4001
390931585
5522 DENİZLİ İL ÖZEL İDARESİ MEMUR DENİZLİ MERKEZ GİH 9 2 4001
390931603
5523 DENİZLİ İL ÖZEL İDARESİ MUHASEBECİ DENİZLİ MERKEZ GİH 8 2 4459
390671621
3925 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTÜPHANECİ MERSİN AKDENİZ Taşra TH 9 1 4101
390091639
6164 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ANKARA ÇANKAYA Merkez GİH 9 3 4001 6225
390931657
4522 DİYARBAKIR İL ÖZEL İDARESİ AYNİYAT MEMURU DİYARBAKIR MERKEZ GİH 7 1 4001
390931675
4520 DİYARBAKIR İL ÖZEL İDARESİ MEMUR DİYARBAKIR MERKEZ GİH 9 1 4001
390931693
4519 DİYARBAKIR İL ÖZEL İDARESİ PROGRAMCI DİYARBAKIR MERKEZ GİH 9 1 4539
390101711
4067 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI AVUKAT ANKARA ÇANKAYA Merkez AH 8 1 4419 7205
390101729
4068 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MÜHENDİS ANKARA ÇANKAYA Merkez TH 7 3 4531 4611 4679 4685 4689
310011747
4058 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MEMUR KAYSERİ MERKEZ Merkez GİH 6 1 4001
310011765
4057 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MEMUR KAYSERİ MERKEZ Merkez GİH 7 1 4001
310011783
4056 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU KAYSERİ MERKEZ Merkez GİH 7 1 4001 6345
5ÖSYM
KKODU
DPB
TALEP
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
310011801
4054 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU KAYSERİ MERKEZ Merkez GİH 8 1 4001 6345
310011819
4053 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SATINALMA MEMURU KAYSERİ MERKEZ Merkez GİH 6 1 4001
310011837
4052 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SATINALMA MEMURU KAYSERİ MERKEZ Merkez GİH 9 1 4001
390931855
4050 ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ERZİNCAN MERKEZ GİH 8 2 4001
310361873
4048 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR ERZİNCAN MERKEZ Merkez GİH 8 3 4001
390931891
4134 ERZURUM İL ÖZEL İDARESİ VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ERZURUM MERKEZ GİH 9 5 4001
390941909
4255 ESENLER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR İSTANBUL ESENLER GİH 7 2 4001
391931927
4175 ESKİ ERZURUM SU KANALİZASYON İDARESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
AVUKAT ERZURUM UZUNDERE AH 6 2 4419 7205
391931945
4001 ESKİ ERZURUM SU KANALİZASYON İDARESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
MÜHENDİS ERZURUM YAKUTİYE TH 6 1 4669
391931963
4159 ESKİ ERZURUM SU KANALİZASYON İDARESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
MÜHENDİS ERZURUM YAKUTİYE TH 6 1 4677
390941981
4574 FATSA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MÜHENDİS ORDU FATSA TH 9 1 4531
390921999
3991 GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GAZİANTEP MERKEZ GİH 9 9 4001 6225
390922017
3990 GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MUHASEBECİ GAZİANTEP MERKEZ GİH 8 3 4431 4452 4453 4459
390942035
4718 GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI PROGRAMCI İSTANBUL GAZİOSMANPA
ŞA
GİH 6 1 4525
390942053
4721 GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI PROGRAMCI İSTANBUL GAZİOSMANPA
ŞA
GİH 6 1 4539
390942071
4723 GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI PROGRAMCI İSTANBUL GAZİOSMANPA
ŞA
GİH 6 1 4543
390942089
4724 GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI PROGRAMCI İSTANBUL GAZİOSMANPA
ŞA
GİH 6 1 4545
390942107
4725 GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI PROGRAMCI İSTANBUL GAZİOSMANPA
ŞA
GİH 6 1 4546
390342125
4256 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
AFYONKARAHİSAR MERKEZ Taşra GİH 6 1 4001
390342143
4278 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
AĞRI MERKEZ Taşra GİH 6 1 4001
6ÖSYM
KKODU
DPB
TALEP
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
390342161
4257 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ANKARA MERKEZ Taşra GİH 6 12 4001
390342179
4279 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ARTVİN MERKEZ Taşra GİH 6 1 4001
390342197
4258 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
AYDIN MERKEZ Taşra GİH 6 3 4001
390342215
4259 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
BALIKESİR MERKEZ Taşra GİH 6 1 4001
390342233
4260 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
BURSA MERKEZ Taşra GİH 6 3 4001
390342251
4280 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ÇANAKKALE MERKEZ Taşra GİH 6 2 4001
390342269
4261 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ÇORUM MERKEZ Taşra GİH 6 1 4001
390342287
4262 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
DENİZLİ MERKEZ Taşra GİH 6 2 4001
390342305
4281 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
DÜZCE MERKEZ Taşra GİH 6 1 4001
390342323
4263 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
EDİRNE MERKEZ Taşra GİH 6 1 4001
390342341
4282 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ELAZIĞ MERKEZ Taşra GİH 6 3 4001
390342359
4264 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ERZURUM MERKEZ Taşra GİH 6 1 4001
390342377
4265 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ESKİŞEHİR MERKEZ Taşra GİH 6 2 4001
390342395
4266 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
HATAY MERKEZ Taşra GİH 6 3 4001
390342413
4267 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ISPARTA MERKEZ Taşra GİH 6 1 4001
390342431
4268 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
İSTANBUL MERKEZ Taşra GİH 6 26 4001
390342449
4269 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
İZMİR MERKEZ Taşra GİH 6 5 4001
390342467
4283 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
KARS MERKEZ Taşra GİH 6 1 4001
390342485
4270 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
KIRKLARELİ MERKEZ Taşra GİH 6 1 4001
390342503
4284 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
KIRŞEHİR MERKEZ Taşra GİH 6 1 4001
7ÖSYM
KKODU
DPB
TALEP
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
390342521
4271 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
KOCAELİ MERKEZ Taşra GİH 6 4 4001
390342539
4272 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
MANİSA MERKEZ Taşra GİH 6 1 4001
390342557
4273 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
MUĞLA MERKEZ Taşra GİH 6 4 4001
390342575
4326 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
RİZE MERKEZ Taşra GİH 6 1 4001
390342593
4274 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
SAKARYA MERKEZ Taşra GİH 6 3 4001
390342611
4275 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
TEKİRDAĞ MERKEZ Taşra GİH 6 2 4001
390342629
4276 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
TRABZON MERKEZ Taşra GİH 6 2 4001
390342647
4285 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
YOZGAT MERKEZ Taşra GİH 6 2 4001
390342665
4277 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ZONGULDAK MERKEZ Taşra GİH 6 2 4001
390352683
4226 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANECİ ERZURUM TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4099 4101 7225
390352701
4227 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI PSİKOLOG MALATYA TÜM İLÇELER Taşra SH 8 1 4131 7225
390182719
4716 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS ANKARA MERKEZ Merkez TH 5 4 4531
390182737
4769 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra TH 5 1 4799 4803 4804
390182755
4770 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra TH 5 2 4759 4825 4831 4845 4853 4857
390182773
4771 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS AĞRI TÜM İLÇELER Taşra TH 5 1 4818 4819
390182791
4772 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS AĞRI TÜM İLÇELER Taşra TH 5 1 4799 4803 4804
390182809
4773 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS AĞRI TÜM İLÇELER Taşra TH 5 6 4759 4825 4831 4845 4853 4857
390182827
4812 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra TH 5 3 4759 4825 4831 4845 4853 4857
390182845
4774 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS BİNGÖL TÜM İLÇELER Taşra TH 5 2 4759 4825 4831 4845 4853 4857
390182863
4775 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS BİTLİS TÜM İLÇELER Taşra TH 5 1 4799 4803 4804
8ÖSYM
KKODU
DPB
TALEP
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
390182881
4776 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS BİTLİS TÜM İLÇELER Taşra TH 5 6 4759 4825 4831 4845 4853 4857
390182899
4777 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS BOLU TÜM İLÇELER Taşra TH 5 1 4799 4803 4804
390182917
4778 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS BOLU TÜM İLÇELER Taşra TH 5 3 4759 4825 4831 4845 4853 4857
390182935
4779 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS DİYARBAKIR TÜM İLÇELER Taşra TH 5 1 4799 4803 4804
390182953
4780 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS DİYARBAKIR TÜM İLÇELER Taşra TH 5 2 4759 4825 4831 4845 4853 4857
390182971
4781 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS ERZİNCAN TÜM İLÇELER Taşra TH 5 1 4759 4825 4831 4845 4853 4857
390182989
4782 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS GÜMÜŞHANE TÜM İLÇELER Taşra TH 5 1 4799 4803 4804
390183007
4783 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS GÜMÜŞHANE TÜM İLÇELER Taşra TH 5 2 4759 4825 4831 4845 4853 4857
390183025
4784 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS HAKKARİ TÜM İLÇELER Taşra TH 5 1 4799 4803 4804
390183043
4785 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS HAKKARİ TÜM İLÇELER Taşra TH 5 4 4759 4825 4831 4845 4853 4857
390183061
4786 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS KARS TÜM İLÇELER Taşra TH 5 1 4799 4803 4804
390183079
4787 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS KARS TÜM İLÇELER Taşra TH 5 8 4759 4825 4831 4845 4853 4857
390183097
4788 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS KÜTAHYA TÜM İLÇELER Taşra TH 5 1 4818 4819
390183115
4789 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS KÜTAHYA TÜM İLÇELER Taşra TH 5 1 4799 4803 4804
390183133
4790 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS KÜTAHYA TÜM İLÇELER Taşra TH 5 3 4759 4825 4831 4845 4853 4857
390183151
4791 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS MARDİN TÜM İLÇELER Taşra TH 5 3 4759 4825 4831 4845 4853 4857
390183169
4792 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS MUŞ TÜM İLÇELER Taşra TH 5 1 4799 4803 4804
390183187
4793 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS MUŞ TÜM İLÇELER Taşra TH 5 4 4759 4825 4831 4845 4853 4857
390183205
4794 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS NEVŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra TH 5 2 4759 4825 4831 4845 4853 4857
390183223
4795 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS ORDU TÜM İLÇELER Taşra TH 5 2 4818 4819
9ÖSYM
KKODU
DPB
TALEP
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
390183241
4796 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS ORDU TÜM İLÇELER Taşra TH 5 1 4799 4803 4804
390183259
4797 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS ORDU TÜM İLÇELER Taşra TH 5 2 4759 4825 4831 4845 4853 4857
390183277
4798 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS SİİRT TÜM İLÇELER Taşra TH 5 4 4759 4825 4831 4845 4853 4857
390183295
4799 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS SİVAS TÜM İLÇELER Taşra TH 5 1 4799 4803 4804
390183313
4800 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS SİVAS TÜM İLÇELER Taşra TH 5 5 4759 4825 4831 4845 4853 4857
390183331
4803 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS ŞANLIURFA TÜM İLÇELER Taşra TH 5 1 4799 4803 4804
390183349
4804 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS ŞANLIURFA TÜM İLÇELER Taşra TH 5 3 4759 4825 4831 4845 4853 4857
390183367
4810 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS ŞIRNAK TÜM İLÇELER Taşra TH 5 1 4799 4803 4804
390183385
4811 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS ŞIRNAK TÜM İLÇELER Taşra TH 5 4 4759 4825 4831 4845 4853 4857
390183403
4801 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS TUNCELİ TÜM İLÇELER Taşra TH 5 1 4799 4803 4804
390183421
4802 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS TUNCELİ TÜM İLÇELER Taşra TH 5 3 4759 4825 4831 4845 4853 4857
390183439
4805 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS VAN TÜM İLÇELER Taşra TH 5 2 4818 4819
390183457
4806 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS VAN TÜM İLÇELER Taşra TH 5 1 4799 4803 4804
390183475
4807 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS VAN TÜM İLÇELER Taşra TH 5 7 4759 4825 4831 4845 4853 4857
390183493
4808 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHENDİS YOZGAT TÜM İLÇELER Taşra TH 5 6 4759 4825 4831 4845 4853 4857
310453511
4049 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ MEMUR GİRESUN MERKEZ Merkez GİH 9 1 4001
310013529
4143 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOG ANKARA ALTINDAĞ Merkez SH 5 2 4131
310013547
4286 HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR ŞANLIURFA MERKEZ Merkez GİH 9 2 4001
390203565
5102 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ANKARA MERKEZ Merkez GİH 7 2 4001 6225
390113583
7138 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ANKARA MERKEZ Merkez GİH 8 10 4001
10ÖSYM
KKODU
DPB
TALEP
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
390113601
7139 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 2 4001
390113619
7140 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390113637
7141 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390113655
7142 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
AĞRI TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390113673
7328 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
AKSARAY TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390113691
7143 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
AMASYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390113709
7144 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ANKARA TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 3 4001
390113727
7145 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ANTALYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390113745
7350 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390113763
7146 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390113781
7147 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
AYDIN TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390113799
7148 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
BALIKESİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390113817
7348 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
BARTIN TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390113835
7340 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
BATMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390113853
7330 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
BAYBURT TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390113871
7149 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
BİLECİK TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390113889
7153 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
BİNGÖL TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390113907
7155 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
BİTLİS TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390113925
7156 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
BOLU TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390113943
7158 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
BURDUR TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
11ÖSYM
KKODU
DPB
TALEP
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
390113961
7159 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
BURSA TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390113979
7160 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ÇANAKKALE TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390113997
7162 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ÇANKIRI TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114015
7164 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ÇORUM TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114033
7166 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
DENİZLİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114051
7167 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
DİYARBAKIR TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114069
7381 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
DÜZCE TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114087
7169 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
EDİRNE TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114105
7172 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ELAZIĞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114123
7177 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ERZİNCAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114141
7180 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ERZURUM TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114159
7182 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114177
7184 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
GAZİANTEP TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114195
7189 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
GİRESUN TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114213
7193 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
GÜMÜŞHANE TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114231
7199 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
HAKKARİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114249
7204 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
HATAY TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114267
7356 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114285
7206 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ISPARTA TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114303
7214 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 3 4001
12ÖSYM
KKODU
DPB
TALEP
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
390114321
7218 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
İZMİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 2 4001
390114339
7257 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114357
7361 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
KARABÜK TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114375
7332 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
KARAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114393
7221 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
KARS TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114411
7224 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
KASTAMONU TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114429
7227 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
KAYSERİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 2 4001
390114447
7334 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
KIRIKKALE TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114465
7230 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
KIRKLARELİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114483
7233 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
KIRŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114501
7374 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
KİLİS TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114519
7237 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
KOCAELİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114537
7242 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
KONYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114555
7247 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
KÜTAHYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114573
7249 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
MALATYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114591
7253 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
MANİSA TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114609
7259 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
MARDİN TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 2 4001
390114627
7210 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
MERSİN TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114645
7261 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
MUĞLA TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114663
7265 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
MUŞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
13ÖSYM
KKODU
DPB
TALEP
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
390114681
7268 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
NEVŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114699
7271 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
NİĞDE TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114717
7274 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ORDU TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114735
7375 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
OSMANİYE TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114753
7278 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
RİZE TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114771
7279 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
SAKARYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114789
7283 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
SAMSUN TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 2 4001
390114807
7288 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
SİİRT TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114825
7291 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
SİNOP TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114843
7297 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
SİVAS TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114861
7314 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ŞANLIURFA TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114879
7345 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ŞIRNAK TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114897
7300 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114915
7303 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
TOKAT TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114933
7305 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
TRABZON TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114951
7313 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
TUNCELİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114969
7318 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
UŞAK TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390114987
7321 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
VAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390115005
7358 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
YALOVA TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390115023
7323 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
YOZGAT TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
14ÖSYM
KKODU
DPB
TALEP
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
390115041
7325 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ZONGULDAK TÜM İLÇELER Taşra GİH 8 1 4001
390925059
4657 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR İZMİR KONAK GİH 8 12 4001
390925077
4586 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MÜHENDİS İZMİR KONAK TH 6 1 4689
390925095
4587 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MÜHENDİS İZMİR KONAK TH 6 1 4639
390925113
4588 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MÜHENDİS İZMİR KONAK TH 6 1 4669
390925131
4656 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
İZMİR KONAK GİH 8 10 4001
390945149
3921 KADIKÖY (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL KADIKÖY GİH 7 1 4001 6225
390945167
4047 KAĞITHANE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR İSTANBUL KAĞITHANE GİH 7 1 4001
390945185
4046 KAĞITHANE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI TAHSİLDAR İSTANBUL KAĞITHANE GİH 8 1 4001
391455203
4171 KALKINMA BAKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ANKARA ÇANKAYA Merkez GİH 8 1 4001 6225
391455221
4172 KALKINMA BAKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ANKARA ÇANKAYA Merkez GİH 9 1 4001 6225
391455239
4540 KALKINMA BAKANLIĞI MEMUR ANKARA ÇANKAYA Merkez GİH 7 2 4001
391455257
4539 KALKINMA BAKANLIĞI MEMUR ANKARA ÇANKAYA Merkez GİH 9 3 4001
390935275
4423 KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ MEMUR KARABÜK TÜM İLÇELER GİH 7 1 4001
310615293
4651 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MEMUR KARABÜK MERKEZ Merkez GİH 8 1 4001
310015311
4403 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KARAMAN MERKEZ Merkez GİH 7 1 4001 6225
390745329
4325 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ANKARA MERKEZ Taşra TH 5 1 4669
390745347
4349 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS KARS MERKEZ Taşra TH 5 1 4669
390745365
4324 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS SİVAS MERKEZ Taşra TH 5 1 4669
390745383
4396 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
DİYARBAKIR MERKEZ Taşra GİH 6 2 4001
15ÖSYM
KKODU
DPB
TALEP
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
390745401
4398 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ERZURUM MERKEZ Taşra GİH 6 2 4001
390745419
4390 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
İSTANBUL MERKEZ Taşra GİH 6 1 4001
390745437
4392 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
KONYA MERKEZ Taşra GİH 6 1 4001
390745455
4394 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
SAMSUN MERKEZ Taşra GİH 6 1 4001
390745473
4399 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
SİVAS MERKEZ Taşra GİH 6 1 4001
390745491
4397 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
VAN MERKEZ Taşra GİH 6 2 4001
310645509
4582 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KASTAMONU MERKEZ Merkez GİH 7 1 4001 6225
310645527
4580 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ PROGRAMCI KASTAMONU MERKEZ Merkez GİH 6 1 4515 4527 4529 4531 4532 4534 4535 4537 4539 4541 4543 7263
390945545
4181 KESTEL (BURSA) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BURSA KESTEL GİH 9 1 4001 6225
390945563
4594 KEŞAN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR EDİRNE KEŞAN GİH 6 1 4001
390945581
4595 KEŞAN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR EDİRNE KEŞAN GİH 6 1 4001
390945599
4592 KEŞAN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR EDİRNE KEŞAN GİH 8 1 4001
390945617
4311 KIRIKKALE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI PROGRAMCI KIRIKKALE MERKEZ GİH 9 2 4534
390935635
4062 KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ MÜHENDİS KIRKLARELİ MERKEZ TH 5 1 4679
391955653
4027 KOSKİ GEN.MÜD. VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
KONYA SELÇUKLU GİH 9 1 4001
390125671
4621 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MEMUR KİLİS MERKEZ Taşra GİH 6 1 4001
390125689
4620 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MEMUR RİZE MERKEZ Taşra GİH 6 1 4001
390945707
4182 KÜTAHYA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MUHASEBECİ KÜTAHYA MERKEZ GİH 8 1 4431
390935725
4150 KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
KÜTAHYA MERKEZ GİH 9 3 4001
390945743
4711 LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ SH 8 2 4177
16ÖSYM
KKODU
DPB
TALEP
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
390945761
4184 MANİSA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR MANİSA MERKEZ GİH 7 1 4001
390945779
4185 MANİSA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR MANİSA MERKEZ GİH 9 1 4001
390945797
4649 MERAM BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MÜHENDİS KONYA MERAM TH 5 1 4689
390945815
4648 MERAM BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MÜTERCİM KONYA MERAM GİH 9 1 4083
390945833
4646 MERAM BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI KONYA MERAM SH 9 1 4177
390945851
4647 MERAM BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI KONYA MERAM SH 9 1 4177
310745869
4596 MERSİN ÜNİVERSİTESİ DAKTİLOGRAF MERSİN MERKEZ(MEZİ
TLİ)
Merkez GİH 8 1 4001
310745887
4597 MERSİN ÜNİVERSİTESİ MEMUR MERSİN MERKEZ(MEZİ
TLİ)
Merkez GİH 8 1 4001
310745905
4598 MERSİN ÜNİVERSİTESİ MEMUR MERSİN MERKEZ(MEZİ
TLİ)
Merkez GİH 9 2 4001
390945923
4809 MUDANYA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR BURSA MUDANYA GİH 7 1 4001
310015941
4249 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MEMUR SAMSUN ATAKUM Merkez GİH 9 2 4001
390935959
4888 ORDU İL ÖZEL İDARESİ MEMUR ORDU MERKEZ GİH 6 2 4001
390945977
3874 OSMANCIK (ÇORUM) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI AVUKAT ÇORUM OSMANCIK AH 8 1 4419 7205
390945995
3911 PAYAS BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI EBE HATAY DÖRTYOL SH 8 1 4603
390946013
3912 PAYAS BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI HEMŞİRE HATAY DÖRTYOL SH 8 1 4605
391966031
3877 SAKARYA BYŞ.BEL.SU VE KANALİZASYON İDARESİ
(SASKİ)
MÜHENDİS SAKARYA ADAPAZARI TH 8 3 4531
390946049
4525 SANCAKTEPE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR İSTANBUL SANCAKTEPE GİH 7 1 4001
390946067
4195 SELÇUKLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR KONYA SELÇUKLU GİH 9 1 4001
390946085
4096 SİLİVRİ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR İSTANBUL SİLİVRİ GİH 9 1 4001
390946103
4153 SİLİVRİ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR İSTANBUL SİLİVRİ GİH 9 1 4001
17ÖSYM
KKODU
DPB
TALEP
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
390786121
4572 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ANKARA ÇANKAYA Merkez TH 7 1 4619 7111
390786139
4573 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ANKARA ÇANKAYA Merkez TH 8 1 4727 7111
390946157
4029 ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MEMUR GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL GİH 6 1 4001
390936175
4633 TOKAT İL ÖZEL İDARESİ MEMUR TOKAT MERKEZ GİH 8 1 4001
390946193
4481 TRABZON BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MÜHENDİS TRABZON MERKEZ TH 7 1 4531 4533
310016211
4197 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE EDİRNE MERKEZ Merkez SH 8 1 4605
390946229
4020 TURGUTLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MİMAR MANİSA TURGUTLU TH 9 1 4747
390516247
4576 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI MEMUR ANKARA YENİMAHALLE Merkez GİH 7 2 4001
391576265
6464 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001 6225
391576283
6460 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BATMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001 6225
391576301
6417 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ÇORUM TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001 6225
391576319
6424 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ DENİZLİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001 6225
391576337
6429 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001 6225
391576355
6432 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KARS TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001 6225
391576373
6450 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KARS TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001 6225
391576391
6436 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ MARDİN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001 6225
391576409
6439 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ NEVŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001 6225
391576427
6454 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞANLIURFA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001 6225
391576445
6831 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001
391576463
6857 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR AKSARAY TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001
18ÖSYM
KKODU
DPB
TALEP
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
391576481
6832 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR AYDIN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001
391576499
6859 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BARTIN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001
391576517
6833 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BİTLİS TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001
391576535
6834 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR BURSA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001
391576553
6863 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR DÜZCE TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 2 4001
391576571
6835 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR GAZİANTEP TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001
391576589
6836 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR GİRESUN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001
391576607
6837 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ISPARTA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001
391576625
6839 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001
391576643
6841 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR İZMİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001
391576661
6846 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001
391576679
6842 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KASTAMONU TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001
391576697
6858 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KIRIKKALE TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001
391576715
6861 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KİLİS TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001
391576733
6844 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KOCAELİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001
391576751
6845 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR KÜTAHYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001
391576769
6847 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR MUĞLA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001
391576787
6848 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR NEVŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001
391576805
6849 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ORDU TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001
391576823
6862 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR OSMANİYE TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001
19ÖSYM
KKODU
DPB
TALEP
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
391576841
6850 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR RİZE TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001
391576859
6851 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR SAKARYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001
391576877
6852 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR SİİRT TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001
391576895
6853 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR SİVAS TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001
391576913
6854 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR ŞANLIURFA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001
391576931
6856 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR VAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001
391576949
6860 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR YALOVA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 1 4001
391576967
6593 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391576985
6596 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
AĞRI TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 4001
391577003
6657 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
AĞRI TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 4001
391577021
6632 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
AKSARAY TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577039
6597 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ANTALYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577057
6732 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577075
6599 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
BALIKESİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577093
6659 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
BALIKESİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577111
6660 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
BİLECİK TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577129
6603 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
BİTLİS TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577147
7135 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
BOLU TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577165
6605 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
BURSA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577183
6606 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ÇANAKKALE TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
20ÖSYM
KKODU
DPB
TALEP
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
391577201
6608 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
DENİZLİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577219
6663 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
DENİZLİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577237
6610 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
DİYARBAKIR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577255
6738 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
DÜZCE TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577273
6611 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
EDİRNE TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577291
6612 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ERZİNCAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577309
6614 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ERZURUM TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577327
6616 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
GAZİANTEP TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577345
6669 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
GAZİANTEP TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 2 4001
391577363
6618 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577381
6634 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
KARAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577399
6619 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
KARS TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577417
6678 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
KARS TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577435
6622 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
KASTAMONU TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577453
6684 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
KASTAMONU TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577471
6689 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
KIRKLARELİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577489
6691 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
KOCAELİ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577507
6623 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
KONYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577525
6697 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
KÜTAHYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577543
6624 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
MANİSA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
21ÖSYM
KKODU
DPB
TALEP
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
391577561
6701 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
MANİSA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577579
6626 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
MARDİN TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577597
6627 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
NEVŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577615
6707 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
NEVŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577633
6712 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
SAKARYA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577651
6629 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
SİNOP TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577669
6714 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
SİVAS TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577687
6721 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ŞANLIURFA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 4 4001
391577705
6631 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577723
6718 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
TRABZON TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577741
6734 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
YALOVA TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391577759
6726 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE
KONTROL İŞLETMENİ
ZONGULDAK TÜM İLÇELER Taşra GİH 9 1 4001
391597777
6169 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI BİOLOG ADANA TÜM İLÇELER Taşra SH 5 1 4571
391597795
6168 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI BİOLOG ANTALYA TÜM İLÇELER Taşra SH 5 1 4571
391597813
6174 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI BİOLOG AYDIN TÜM İLÇELER Taşra SH 5 1 4571
391597831
6177 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI BİOLOG BURSA TÜM İLÇELER Taşra SH 5 1 4571
391597849
6178 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI BİOLOG DENİZLİ TÜM İLÇELER Taşra SH 5 1 4571
391597867
6179 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI BİOLOG ERZURUM TÜM İLÇELER Taşra SH 5 1 4571
391597885
6181 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI BİOLOG ESKİŞEHİR TÜM İLÇELER Taşra SH 5 1 4571
391597903
6183 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI BİOLOG GAZİANTEP TÜM İLÇELER Taşra SH 5 1 4571
22ÖSYM
KKODU
DPB
TALEP
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
391597921
6187 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI BİOLOG HATAY TÜM İLÇELER Taşra SH 5 1 4571
391597939
6191 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI BİOLOG İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra SH 5 3 4571
391597957
6192 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI BİOLOG İZMİR TÜM İLÇELER Taşra SH 5 1 4571
391597975
6193 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI BİOLOG KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER Taşra SH 5 1 4571
391597993
6194 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI BİOLOG KAYSERİ TÜM İLÇELER Taşra SH 5 1 4571
391598011
6195 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI BİOLOG KOCAELİ TÜM İLÇELER Taşra SH 5 1 4571
391598029
6196 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI BİOLOG KONYA TÜM İLÇELER Taşra SH 5 1 4571
391598047
6197 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI BİOLOG MANİSA TÜM İLÇELER Taşra SH 5 1 4571
391598065
6198 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI BİOLOG MERSİN TÜM İLÇELER Taşra SH 5 1 4571
391598083
6199 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI BİOLOG MUĞLA TÜM İLÇELER Taşra SH 5 1 4571
391598101
6200 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI BİOLOG SAMSUN TÜM İLÇELER Taşra SH 5 1 4571
391598119
6201 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI BİOLOG SİVAS TÜM İLÇELER Taşra SH 5 1 4571
391598137
6202 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI BİOLOG ŞANLIURFA TÜM İLÇELER Taşra SH 5 1 4571
391598155
6203 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI BİOLOG TRABZON TÜM İLÇELER Taşra SH 5 1 4571
391598173
6262 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MÜHENDİS AMASYA TÜM İLÇELER Taşra TH 5 1 4619
391598191
6266 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MÜHENDİS BALIKESİR TÜM İLÇELER Taşra TH 5 1 4619
391598209
6284 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MÜHENDİS GİRESUN TÜM İLÇELER Taşra TH 5 1 4619
391598227
6290 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MÜHENDİS İSTANBUL TÜM İLÇELER Taşra TH 5 1 4619
391598245
6296 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MÜHENDİS KOCAELİ TÜM İLÇELER Taşra TH 5 1 4619
391598263
6300 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MÜHENDİS MANİSA TÜM İLÇELER Taşra TH 5 1 4619
23ÖSYM
KKODU
DPB
TALEP
NO
KURUM ADI
KADRO/POZİSYON
UNVANI
İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF
KADRO
DERECE
ADET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARANAN NİTELİKLER
TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )
391598281
6302 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MÜHENDİS MARDİN TÜM İLÇELER Taşra TH 5 1 4619
391598299
6307 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MÜHENDİS MERSİN TÜM İLÇELER Taşra TH 5 1 4619
391598317
6309 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MÜHENDİS SAMSUN TÜM İLÇELER Taşra TH 5 1 4619
391598335
6312 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI MÜHENDİS YOZGAT TÜM İLÇELER Taşra TH 5 1 4619
391508353
4680 TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI MEMUR İSTANBUL FATİH Merkez GİH 7 1 4001
390948371
5494 ÜSKÜDAR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI HEMŞİRE İSTANBUL ÜSKÜDAR SH 8 1 4605
390948389
5493 ÜSKÜDAR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI PSİKOLOG İSTANBUL ÜSKÜDAR SH 8 2 4131
391008407
5021 YARGITAY BAŞKANLIĞI PROGRAMCI ANKARA ÇANKAYA Merkez GİH 9 1 4529
390948425
4553 YENİŞEHİR (BURSA) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MÜHENDİS BURSA YENİŞEHİR TH 8 1 4669
390948443
3872 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜHENDİS ADANA YÜREĞİR TH 6 4 4611 4669 4685 4689
390948461
3873 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANCISI ADANA YÜREĞİR TH 5 1 4757
310018479
4322 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MEMUR VAN MERKEZ Merkez GİH 9 1 4001
24ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2013-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU)
NİTELİK MEZUN OLUNAN ORTAÖĞRETİM ALAN KODU
KODU ÖĞRENİM KOŞULU Nit1 Nit2 Nit3 Nit4 Nit5 Nit6 Nit7 Nit8 Nit9 Nit10 Nit11 Nit12
2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
2011
Ortaöğretim kurumlarının Bilgisayar, Bilgisayar İşletimi, Bilgisayar İşletim
Teknisyenliği, Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği, Bilgi-işlem, Bilgiişlem, Bilgi
İşlem, Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar Donanım, Bilgisayar (Donanım),
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Yazılım, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar
(Yazılım) Bölümlerinin birinden mezun olmak.
1202 1217 1197 4176 3015 3853 3021
2023
Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik-Elektronik
Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Elektrik, Elektrik-Elektronik, Otomatik
Kumanda, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüğü,
Elektromekanik Taşıyıcılar, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon
Teknolojileri, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik), Endüstriyel
Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Elektronik, Monitörlük,
Telekomünikasyon Bölümlerinin birinden mezun olmak.
4238 1491 1505 2211 1526 1568 1511 2122 2603 4595 4244
2061
Ortaöğretim kurumlarının Makine Teknolojisi/Makine Teknolojisi Alanı ve
Dallarının veya Makine Model, Model, Modelcilik, Bilgisayar Destekli
Endüstriyel Modelleme, Makine, Makine Ressamlığı, Teknik Resim
(Makina), Tesviye, Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC), Nümerik Kontrollü
Makineler (CNC), Kalıp, Kalıpçılık, Mermer Teknolojisi, Mermer Teknolojisi
(Süsleme Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı Bölümlerinin birinden mezun
olmak.
4369 2933 2101 1987 1993 2666 3036 1835 3173 3648 3957
2071
Ortaöğretim kurumlarının Ahşap Teknolojisi/Ahşap Teknolojisi Alanı ve
Dallarının veya Ağaç İşleri, Mobilyacılık, Mobilya ve Dekorasyon,
Döşemecilik Bölümlerinin birinden mezun olmak.
4134 1039 2081 3434
1ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2013-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU)
NİTELİK MEZUN OLUNAN ORTAÖĞRETİM ALAN KODU
KODU ÖĞRENİM KOŞULU Nit1 Nit2 Nit3 Nit4 Nit5 Nit6 Nit7 Nit8 Nit9 Nit10 Nit11 Nit12
2075
Ortaöğretim kurumlarının Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, MuhasebeFinansman, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe, Finansman ve
Pazarlama, Bankacılık, Ticaret, Ticaret Liselerinin Alan Ayrımı Olmadığı
Dönemde Bitirenler, Kooperatifçilik, Borsa Hizmetleri, Dış Ticaret, Maliye
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
2143 3868 4396 1107 2693 1883 3318 1396 2871 2006 4918
2107
Ortaöğretim kurumlarının Ziraat, Genel Ziraat, Tarım, Tarım /Ziraat, Tarım
Teknolojisi, Tarım Teknolojileri, Süs Bitkileri, Makine (Tarım Meslek
Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi,Peyzaj Bölümlerinin birinden mezun
olmak.
2823 2514 3874 3373 3909 3895
2111
Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme/Tesisat
Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarının veya Soğutma ve
İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat
Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat), Sıhhi Tesisat ve Kalorifer, Sıhhi TesisatIsıtma, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma,Tesisat Teknolojisi, Gaz
Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat
Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (IsıtmaDoğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve Onarımı), Tesisat Teknolojisi (IsıtmaDoğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat)
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
4485 2912 3654 2384 3517 4259 2378 3167 3152
2ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2013-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU)
NİTELİK MEZUN OLUNAN ÖN LİSANS PROGRAM KODU
KODU ÖĞRENİM KOŞULU Nit1 Nit2 Nit3 Nit4 Nit5 Nit6 Nit7 Nit8
3001 Herhangi bir önlisans programından mezun
olmak.
3003 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek
Yüksekokulundan mezun olmak. 1102 6352
3007 Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans
programından mezun olmak. 1106 6107
3011
Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş
Hekimliği-Hijyen, Diş Teknik Sekreterliği önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
1103 1104 8518 1144
3013 Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez
Teknolojisi önlisans programından mezun olmak. 1143 8519 9081
3020
Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı
Bakım Hizmetleri önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
8647 9080 4403
3021
Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık
Teknikerliği önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
5345 4397
3023
Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi
Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
8557 1330 9083
3025 Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar
Teknikleri önlisans programından mezun olmak. 1267 9088
3029 Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının
birinden mezun olmak. 1251
3033 Protez ve Ortez, Ortopedik Protez ve Ortez
programlarının birinden mezun olmak. 1279 9085
3037 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans
programlarının birinden mezun olmak. 1281 9086
3047 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans
programından mezun olmak. 1329
3057 Diyaliz önlisans programından mezun olmak. 1147
3067
Tarım, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Seracılık,
Seracılık-Budama ve Aşılama önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
5363 1296 8561 1332
3069
Tarım Alet ve Makineleri, Tarım Makinaları, Tarım
Makineleri önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
1313 8568
3073
Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme,
Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
9059 1158
3074 Tarla Bitkileri önlisans programından mezun
olmak. 1318
3081
Antep Fıstığı Tarımı ve Teknolojisi, Antep Fıstığı
Tarımı ve İşleme Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
1108 9186
3085 Arıcılık önlisans programından mezun olmak. 1109
3086 Bağcılık önlisans programından mezun olmak. 1111
3087 Bahçe Ziraatı, Bitkisel Üretim, Bahçe Tarımı
önlisans programlarının birinden mezun olmak. 1112 9056 1125
3089 Sebze Üretimi önlisans programından mezun
olmak. 1294
3093
Besicilik, Hayvan Yetiştiriciliği, Hayvan
Yetiştiriciliği ve Sağlığı, Sığır Yetiştiriciliği ve
Besiciliği, Süt Hayvancılığı, Büyük ve Küçükbaş
Hayvan Yetiştiriciliği, Süt ve Besi Hayvancılığı
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
1116 8533 1192 9061 8562 1309 9317
1ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2013-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU)
NİTELİK MEZUN OLUNAN ÖN LİSANS PROGRAM KODU
KODU ÖĞRENİM KOŞULU Nit1 Nit2 Nit3 Nit4 Nit5 Nit6 Nit7 Nit8
3097
Peyzaj, Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri, Peyzaj
ve Süs Bitkileri, Peyzaj ve Çevre Tasarımı
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
1273 1274 1275 4339
3098
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Seracılık ve Süs Bitkileri
Yetiştiriciliği önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
8566 1297
3105
Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama, Tarım
Ürünlerinin Muhafazası, Tarım Ürünlerinin
Muhafazası ve Depolanması, Hasat Sonrası
Teknolojisi, Tarım Ürünleri Muhafaza ve
Depolama Teknolojisi önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
5316 5365 1190 8637 9038
3107
Meyve-Sebze İşleme, Meyve ve Sebze İşleme
Teknolojisi önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
6244 9035
3115
Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Tarımsal
Laboratuvar, Fermantasyon, Fermantasyon
Teknikerliği, Fermente Ürünler önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
1177 8583 1315 8525 1166
3119 Süt ve Ürünleri, Süt ve Ürünleri Teknolojisi
önlisans programlarının birinden mezun olmak. 1310 9027
3129 İpek Böcekçiliği önlisans programından mezun
olmak. 1203
3131 Mantarcılık önlisans programından mezun olmak. 1236
3133 Organik Tarım önlisans programından mezun
olmak. 5352
3137
Sulama Teknolojisi, Tarımsal Sulama Yönetimi,
Tarımsal Sulama önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
1308 1317 4361
3141 Tohumculuk önlisans programından mezun
olmak. 1334
3143
Zeytin Yetiştiriciliği ve Değerlendirilmesi, Zeytin
Endüstrisi, Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
5379 8581 9058
3147 Balık Yetiştiriciliği veya Su Ürünleri önlisans
programından mezun olmak. 6113 1307
3173
Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe,
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
1117 1124 1249 9032
3179
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro
Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis
Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve
Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
1129 1130 8510 8560 5351 9074
3222
Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi,
Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak
Sanatları önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
1110 1196 1250 8578 8599
3225 İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi
önlisans programlarının birinden mezun olmak. 1201 8535 9052
2ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2013-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU)
NİTELİK MEZUN OLUNAN ÖN LİSANS PROGRAM KODU
KODU ÖĞRENİM KOŞULU Nit1 Nit2 Nit3 Nit4 Nit5 Nit6 Nit7 Nit8
3239
Grafik, Açık Hava Reklam Ürünleri ve Serigrafi,
Grafik Tasarımı, Grafik ve Reklamcılık, GrafikGrafik Tasarımı önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
8502 8587 9179 9180 4273
3248
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim
Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri
ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar
Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim
Sistemleri önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
1123 1119 4223 8507 9075 4221
3249
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı
(İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar
Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve
Programlama önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
1121 1353 8506 1122 4399
3253
Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar
Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilişim-Yönetim,
Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
8504 8501 1120 8508 8507 4218
3290 Elektrik önlisans programından mezun olmak. 1152
3293
Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel
Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği,
Elektronik Teknolojisi önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
1154 1153 1159 9068 8524
3319
Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme,
Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
1187 1188 1189 8546
3LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2013-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU)
NİTELİK MEZUN OLUNAN LİSANS PROGRAM KODU
KODU ÖĞRENİM KOŞULU Nit1 Nit2 Nit3 Nit4 Nit5 Nit6 Nit7 Nit8 Nit9 Nit10
4001 Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
4083 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce) veya Çeviribilim lisans
programından mezun olmak. 8290 8202
4099 Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya
Kütüphanecilik lisans programından mezun olmak. 8144 3153 3113 3248
4101 Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programından mezun olmak. 4309
4129 Sosyoloji lisans programından mezun olmak. 3319
4131 Psikoloji lisans programından mezun olmak. 3286
4133
Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Psikolojik Danışma ve Rehberlik veya Rehberlik
ve Psikolojik Danışmanlık lisans programlarından birinden mezun olmak. 3290 8128
4161 Sınıf Öğretmenliği lisans programından mezun olmak. 3309
4163 Özel Eğitim lisans programından mezun olmak. 8135
4165 Özel Eğitim Öğretmenliği lisans programından mezun olmak. 8136
4175
Anaokulu Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk
Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Okul
Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi lisans programlarının birinden mezun
olmak.
3107 6146 8126 3275 8332
4177 Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler lisans programlarından birinden mezun olmak. 6318
4237
Grafik, Grafik Sanatlar, Fotograf ve Grafik Sanatlar, Grafik Sanatları, Grafik
Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım lisans
programlarının birinden mezun olmak.
7160 7145 7161 7162 9160 8345
4419 Hukuk lisans programından mezun olmak. 3209
4431
İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi,
İşletme-İktisat, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim,
Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon, Kara
Ulaştırma lisans programlarının birinden mezun olmak.
3226 8207 8208 6229 3381 5123 8334 8296 3238
4433 İşletme Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 3228
4452 Muhasebe ve Denetim lisans programından mezun olmak. 9115
4453 Muhasebe veya Muhasebe Bilgi Sistemleri lisans programından mezun olmak. 3268 3269
4459 Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programından
mezun olmak. 3254 8225 4322
4515 Matematik Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 3257
4525 İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programlarının birinden mezun
olmak. 3223 3224
1LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2013-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU)
NİTELİK MEZUN OLUNAN LİSANS PROGRAM KODU
KODU ÖĞRENİM KOŞULU Nit1 Nit2 Nit3 Nit4 Nit5 Nit6 Nit7 Nit8 Nit9 Nit10
4527
Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve İnformatik,
Matematik-İnformatik, Matematik-Bilgisayar Programcılığı, Uygulamalı
Matematik ve Bilgisayar, Uygulamalı Matematik, Matematik ve Bilgisayar
Bilimleri lisans programlarının birinden mezun olmak.
3258 8228 8230 8277 4395 3256
4529 Bilgisayar, Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Bilimleri lisans programlarının birinden
mezun olmak. 3123 8143
4531
Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve
Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve
Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarının birinden
mezun olmak.
3124 8156 5103 5137 8141
4532 Bilgisayar Sistemleri ve Ağları lisans programından mezun olmak 4220
4533 Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 5134
4534 Bilgisayar Donanımı Ve Teknolojisi lisans programından mezun olmak. 8309
4535
Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar
Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Kontrol
Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
3125 3126 8152 3128 8347
4537
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans
programından mezun olmak.
3129 8310 9150
4539
Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü, Bilgisayar
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi
Teknolojileri lisans programlarının birinden mezun olmak.
8151 8125 3127 3130 8308
4541
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Enformatik, BilgisayarEnformatik, Enformatik, Enformatik (Almanca) ve Enformasyon Teknolojileri
lisans programlarının birinden mezun olmak.
8154 8155 3174 6173
4543 Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programından mezun olmak. 3361
4545 Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi lisans programından mezun olmak. 8153
4546 Bilgi İşlemi lisans programından mezun olmak. 4216
4549 Fizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 3184
4571 Tıbbi Biyolojik Bilimler ya da Biyoloji lisans programlarından mezun olmak. 3133 3334
4603 Ebelik lisans programından mezun olmak. 3155
4605 Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans
programından mezun olmak. 3204 3205 3297
4608 Mühendislik Programları lisans programından mezun olmak. 9124
4611 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya
Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. 3162 3160
2LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2013-ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU)
NİTELİK MEZUN OLUNAN LİSANS PROGRAM KODU
KODU ÖĞRENİM KOŞULU Nit1 Nit2 Nit3 Nit4 Nit5 Nit6 Nit7 Nit8 Nit9 Nit10
4619
Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon
Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun
olmak.
3163 3162 3166 3331 8323
4639 Makine Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 3252
4669 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 3221
4677 Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 3142
4679 Maden Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 3251
4685 Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği ya da Petrol ve Doğalgaz
Jeolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak. 6235 3206 4334
4689
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita
Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 3233 4298 8324 9034
4703 Endüstri Mühendisliği veya Endüstri Sistemleri Mühendisliği lisans
programından mezun olmak. 3168 8318
4727 Uçak Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 3350
4747 Mimarlık lisans programından mezun olmak. 3263
4757 Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak. 3322
4759
Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım ve
Peyzaj Mimarisi veya Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı lisans programından
mezun olmak.
6283 3282 3283
4797 Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak. 3122
4799 Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 3191
4803 Gıda Bilimi ve Teknolojisi lisans programından mezun olmak. 8196
4804 Gıda Teknolojileri veya Gıda Teknolojisi lisans programından mezun olmak. 4271
4818 Su Ürünleri Mühendisliği lisans programından mezun olmak 8337
4819 Su Ürünleri lisans programından mezun olmak. 3320
4825 Ziraat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 5135
4831 Hayvansal Üretim, Zootekni veya Zooteknik, Süt Teknolojisi lisans
programlarından birinden mezun olmak. 3202 8289 8258
4845 Bitkisel Üretim,Bahçe Bitkileri,Bitki Koruma,Tarla Bitkileri,Toprak, Bahçe ve
Tarla Bitkileri lisans programlarının birinden mezun olmak. 6131 8147 8158 3385 3386 4212
4853
Tarım Teknolojisi,Tarım Makineleri,Tarımsal Mekanizasyon, Tarımsal Yapılar ve
Sulama, Kültürteknik lisans programlarının birinden mezun olmak. 3325 3383 3384 8263 8221
4857 Tarım Ekonomisi lisans programından mezun olmak. 3382
3DİĞER NİTELİKLER VE ÖZEL KOŞULLAR (2013‐ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU)
KOD NİTELİK
999 İlkokul
1000 Ortaokul
1001 İlköğretim
1101 Cinsiyeti erkek olmak.
1103 Cinsiyeti kadın olmak.
6101 Akücü Bonservisi Sahibi Olmak.
6103 Aşçı Bonservisi Sahibi Olmak
6105 Badanacı Bonservisi Sahibi Olmak
6107 Bahçıvan Bonservisi Sahibi Olmak
6109 Benzinli Araç Tamirciliği Bonservisi Sahibi Olmak
6111 Boyacı Bonservisi Sahibi Olmak
6113 Çamaşırcı Bonservisi Sahibi Olmak
6115 Dizel Araç Tamirciliği Bonservisi Sahibi Olmak
6117 Duvarcı Bonservisi Sahibi Olmak
6119 Fayansçı Bonservisi Sahibi Olmak
6121 Fotoğrafçı Bonservisi Sahibi Olmak
6123 Frenci Bonservisi Sahibi Olmak.
6125 Garson Bonservisi Sahibi Olmak
6127 Kaloriferci Bonservisi Sahibi Olmak
6129 Karocu Bonservisi Sahibi Olmak
6131 Kunduracı Bonservisi Sahibi Olmak
6133 Kuru Temizlemeci Bonservisi Sahibi Olmak
6135 Marangoz Bonservisi Sahibi Olmak
6137 Masör Bonservisi Sahibi Olmak
6139 Mobilyacı Bonservisi Sahibi Olmak
6141 Mozaikçi Bonservisi Sahibi Olmak
6143 Oto Döşemecisi Bonservisi Sahibi Olmak.
6145 Pastacı Bonservisi Sahibi Olmak
6147 Sıhhi Tesisatçı Bonservisi Sahibi Olmak
6149 Sıvacı Bonservisi Sahibi Olmak
6151 Tatlıcı Bonservisi Sahibi Olmak
6153 Tenekeci Kalaycı Bonservisi Sahibi Olmak
6155 Terzi Bonservisi Sahibi Olmak
6157 Ütücü Bonservisi Sahibi Olmak
6159 Yağlı Boyacı Bonservisi Sahibi Olmak
6161 Nefesli Veya Vurma Veya Yaylı Çalgılar Dalında Bonservis Sahibi Olmak
6163 Microsoft Visual Basic,SQL,Exchange Programlama Dilleri Yada Yazılımlarında Bonservis Sahibi Olmak
6165 İnşaat Ve Çatı Ustalığı Dalında Bonservis Sahibi Olmak
6201 M.E.B.’Dan Onaylı Ağaç İşleri Sertifikası Sahibi Olmak
6203 M.E.B.’Dan Onaylı Asansörcülük Sertifikası Sahibi Olmak
6205 M.E.B.’Dan Onaylı Aşçılık Sertifikası Sahibi Olmak
6207 M.E.B.’Dan Onaylı Ayakkabı İmalatı Ve Tamirciliği Sertifikası Sahibi Olmak
6209 M.E.B.’Dan Onaylı Bahçıvan Yetiştirme Sertifikası Sahibi Olmak
6211 M.E.B.’Dan Onaylı Beslenme Sertifikası Sahibi Olmak
6213 M.E.B.’Dan Onaylı Biçki Dikiş Konfeksiyon Sertifikası Sahibi Olmak
6215 M.E.B.’Dan Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası Sahibi Olmak
6217 M.E.B.’Dan Onaylı Bilgisayar Bakım-Onarım,Servis Teknisyeni Sertifikası Sahibi Olmak
6219 M.E.B.’Dan Onaylı Bilgisayar Destekli Modelist-Kalıpçılık Sertifikası Sahibi Olmak
6221 M.E.B.’Dan Onaylı Bilgisayar Destekli Stilistlik Sertifikası Sahibi Olmak
6223 M.E.B.’Dan Onaylı Bilgisayar Destekli Üst Düzey Sekreterlik Sertifikası Sahibi Olmak
6225 M.E.B.’Dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak
6227 M.E.B.’Dan Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası Sahibi Olmak
6229 M.E.B.’Dan Onaylı Bilgisayar Uygulamalı Muhasebe Sertifikası Sahibi Olmak
6231 M.E.B.’Dan Onaylı Bilgisayar Yardımcı Programcısı Sertifikası Sahibi Olmak
6233 M.E.B.’Dan Onaylı Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası Sahibi Olmak
6235 M.E.B.’Dan Onaylı Bobinajcılık Sertifikası Sahibi Olmak
6237 M.E.B.’Dan Onaylı Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Programı Sertifikası Sahibi Olmak
6239 M.E.B.’Dan Onaylı Büro Yönetimi Ve Yönetici Sekreterliği Sertifikası Sahibi Olmak
6241 M.E.B.’Dan Onaylı Daktilo Sertifikası Sahibi Olmak
6243 M.E.B.’Dan Onaylı Dekoratif Elsanatları Sertifikası Sahibi Olmak
6245 M.E.B.’Dan Onaylı Deniz Motorcu Ve Deniz Makinistliği Sertifikası Sahibi Olmak
6247 M.E.B.’Dan Onaylı Denizcilik Ve Gemi Adamları Yetiştirme Sertifikası Sahibi Olmak
6249 M.E.B. ‘Dan Onaylı Desinatörlük Sertifikası Sahibi Olmak
6251 M.E.B.’Dan Onaylı Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası Sahibi Olmak
6253 M.E.B.’Dan Onaylı Doğalgaz Tesisatçılığı Sertifikası Sahibi Olmak
6255 M.E.B.’Dan Onaylı Elektrik Tesisatçılığı Sertifikası Sahibi Olmak
6257 M.E.B.’Dan Onaylı Elektrikçilik Sertifikası Sahibi Olmak
6259 M.E.B.’Dan Onaylı Elektronik Sertifikası Sahibi Olmak
6261 M.E.B.’Dan Onaylı Elektronik Yazı Makinası Kullanımı Sertifikası Sahibi Olmak
6263 M.E.B.’Dan Onaylı Fotoğrafçılık Sertifikası Sahibi Olmak
6265 M.E.B.’Dan Onaylı Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Sertifikası Sahibi Olmak
6267 M.E.B.’Dan Onaylı Genel Matbaacılık Sertifikası Sahibi Olmak
6269 M.E.B.’Dan Onaylı Giysi Tasarımcılığı Sertifikası Sahibi Olmak
6271 M.E.B.’Dan Onaylı Grafik Sertifikası Sahibi Olmak 1DİĞER NİTELİKLER VE ÖZEL KOŞULLAR (2013‐ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU)
KOD NİTELİK
6273 M.E.B.’Dan Onaylı Güzel Sanatlar Bilgisayarlı Meslek Sertifikası Sahibi Olmak
6275 M.E.B.’Dan Onaylı Haberleşme Cihazları Bakım Ve Onarım Sertifikası Sahibi Olmak
6277 M.E.B.’Dan Onaylı Halıcılık Sertifikası Sahibi Olmak
6279 M.E.B.’Dan Onaylı Hava Alanı Yolcu Hizmetleri(Yer Hostesliği) Serti. Sahibi Olmak
6281 M.E.B.’Dan Onaylı Hava Yolları Biletleme Programı Sertifikası Sahibi Olmak
6283 M.E.B.’Dan Onaylı Heykel Sertifikası Sahibi Olmak
6285 M.E.B.’Dan Onaylı Hosteslik Sertifikası Sahibi Olmak
6287 M.E.B.’Dan Onaylı İngilizce Ağırlıklı Turi. İşl. Ve Otel Yön. Serti. Sahibi Olmak
6289 M.E.B.’Dan Onaylı İngilizce Temel İşletme ,Bilgisayar Ve Turizm Serti. Sahibi Olmak
6291 M.E.B.’Dan Onaylı Isıtma Ve İklimlendirme Sertifikası Sahibi Olmak
6293 M.E.B.’Dan Onaylı İş Makinası Kullanma Sertifikası Sahibi Olmak
6295 M.E.B.’Dan Onaylı Kalıpçılık Sertifikası Sahibi Olmak
6297 M.E.B.’Dan Onaylı Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası Sahibi Olmak
6299 M.E.B.’Dan Onaylı Kaporta Tamirciliği Sertifikası Sahibi Olmak
6301 M.E.B.’Dan Onaylı Karo Ve Fayans Döşeme Sertifikası Sahibi Olmak
6303 M.E.B.’Dan Onaylı Kat Hizmetleri Sertifikası Sahibi Olmak
6305 M.E.B.’Dan Onaylı Kuaförlük Sertifikası Sahibi Olmak
6307 M.E.B.’Dan Onaylı Kuru Temizlemecilik Sertifikası Sahibi Olmak
6309 M.E.B.’Dan Onaylı Liman Ve Kıyı Kaptanlığı Sertifikası Sahibi Olmak
6311 M.E.B.’Dan Onaylı Makyaj Sertifikası Sahibi Olmak
6313 M.E.B.’Dan Onaylı Masa Üstü Yayımcılık Sertifikası Sahibi Olmak
6315 M.E.B.’Dan Onaylı Mekanik Dak.Ve Bilgisayar Daktilografi Sertifikası Sahibi Olmak
6317 M.E.B.’Dan Onaylı Metal İşleri Sertifikası Sahibi Olmak
6319 M.E.B.’Dan Onaylı Mobilya Döşemeciliği Sertifikası Sahibi Olmak
6321 M.E.B.’Dan Onaylı Modelistlik Geliştirme Sertifikası Sahibi Olmak
6323 M.E.B.’Dan Onaylı Motor Bakım Ve Onarım Sertifikası Sahibi Olmak
6325 M.E.B.’Dan Onaylı Muhasebe Sertifikası Sahibi Olmak
6327 M.E.B.’Dan Onaylı Muhasebe Uygulamaları Sertifikası Sahibi Olmak
6329 M.E.B.’Dan Onaylı Mutfak Sertifikası Sahibi Olmak
6331 M.E.B.’Dan Onaylı Otelcilik Ve Turizm Sertifikası Sahibi Olmak
6333 M.E.B.’Dan Onaylı Oto Boyacılığı Sertifikası Sahibi Olmak
6335 M.E.B.’Dan Onaylı Oto Elektrikçilik Sertifikası Sahibi Olmak
6337 M.E.B.’Dan Onaylı Profesyonel Makyaj Sertifikası Sahibi Olmak
6339 M.E.B.’Dan Onaylı Resim Sertifikası Sahibi Olmak
6341 M.E.B.’Dan Onaylı Sac İşleri Sertifikası Sahibi Olmak
6343 M.E.B.’Dan Onaylı Sanayi Tipi Dikiş Makineleri Ve Overlok Mak.Kul. Serti. Sahibi Olmak
6345 M.E.B.’Dan Onaylı Santral Elemanı Yetiştirme Sertifikası Sahibi Olmak
6347 M.E.B.’Dan Onaylı Sekreterlik Sertifikası Sahibi Olmak
6349 M.E.B.’Dan Onaylı Serigrafi Sertifikası Sahibi Olmak
6351 M.E.B.’Dan Onaylı Servis-Bar Sertifikası Sahibi Olmak
6353 M.E.B.’Dan Onaylı Sıhhi Tesisatçılık Sertifikası Sahibi Olmak
6355 M.E.B.’Dan Onaylı Spikerlik Sertifikası Sahibi Olmak
6357 M.E.B.’Dan Onaylı Sıva Badana Ve Boyacılık Sertifikası Sahibi Olmak
6359 M.E.B.’Dan Onaylı Spiker-Sunucu Sertifikası Sahibi Olmak
6361 M.E.B.’Dan Onaylı Stenografi Sertifikası Sahibi Olmak
6363 M.E.B.’Dan Onaylı Stilistlik Sertifikası Sahibi Olmak
6365 M.E.B.’Dan Onaylı Sürveyan Sertifikası Sahibi Olmak
6367 M.E.B.’Dan Onaylı Süs Bitkileri Yetiştirme Ve Bakım Sertifikası Sahibi Olmak
6369 M.E.B.’Dan Onaylı Teknik Resim Sertifikası Sahibi Olmak
6371 M.E.B.’Dan Onaylı Tekstil Sertifikası Sahibi Olmak
6373 M.E.B.’Dan Onaylı Tekstil El Sanatları Sertifikası Sahibi Olmak
6375 M.E.B.’Dan Onaylı Telsiz Zab.Sınırlı Vardiya Zab.İntibak Eğt. Sertifikası Sahibi Olmak
6377 M.E.B.’Dan Onaylı Telsiz Zabitleri Kısıtlı Vardiye Zabitliği Sertifikası Sahibi Olmak
6379 M.E.B.’Dan Onaylı Terzilik Sertifikası Sahibi Olmak
6381 M.E.B.’Dan Onaylı Tesviyecilik Sertifikası Sahibi Olmak
6383 M.E.B.’Dan Onaylı Tur Operatörlüğü Sertifikası Sahibi Olmak
6385 M.E.B.’Dan Onaylı Turist Rehberliği Sertifikası Sahibi Olmak
6387 M.E.B.’Dan Onaylı Uçucu Kabin Memuru Temel Eğitim Programı Sertifikası Sahibi Olmak
6389 M.E.B.’Dan Onaylı Uluslararası Hava Yolları Biletleme Sertifikası Sahibi Olmak
6391 M.E.B.’Dan Onaylı Usta Öğretici Yetiştirme Sertifikası Sahibi Olmak
6393 M.E.B.’Dan Onaylı Uygulamalı Mutfak Sertifikası Sahibi Olmak
6395 M.E.B.’Dan Onaylı Uzakyol Güverte Zabitliği Sertifikası Sahibi Olmak
6397 M.E.B.’Dan Onaylı Yakın Yol Güverte Ve Makina Zabitliği Sertifikası Sahibi Olmak
6399 M.E.B.’Dan Onaylı Yardımcı Anne Eğitimi Sertifikası Sahibi Olmak
6401 M.E.B.’Dan Onaylı Yat Kaptanlığı Sertifikası Sahibi Olmak
6403 M.E.B.’Dan Onaylı Yüz Vücut Estetik Bakım Sertifikası Sahibi Olmak
6405 M.E.B.’Dan Onaylı Elektrik Ark (Elektrod) Kaynağı Sertifikası Sahibi Olmak
6407 M.E.B.’Dan Onaylı Metal İnert Gaz (MIG) ve Metal Aktif Gaz (MAG) Kaynağı Sertifikası Sahibi Olmak
6409 M.E.B.’Dan Onaylı Tungsten İnert Gaz (TIG) Kaynağı Sertifikası Sahibi Olmak
6501 A1 Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
6503 A2 Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
6505 B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
6507 C Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
6509 D Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak 2DİĞER NİTELİKLER VE ÖZEL KOŞULLAR (2013‐ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU)
KOD NİTELİK
6511 E Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
6513 F Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
6515 G Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
6517 H Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
6519 İstenilen Sınıftaki Sürücü Belgesine En Az (5) Yıldır Sahip Olmak.
6551 Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Sahip Olmak
6601 3308 Sayılı Kanuna Göre Tesviyecilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6603 3308 Sayılı Kanuna Göre Tesviyecilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6605 3308 Sayılı Kanuna Göre Tornacılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6607 3308 Sayılı Kanuna Göre Tornacılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6609 3308 Sayılı Kanuna Göre Frezecilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6611 3308 Sayılı Kanuna Göre Frezecilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6613 3308 Sayılı Kanuna Göre Vargel Planyacılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6615 3308 Sayılı Kanuna Göre Vargel Planyacılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6617 3308 Sayılı Kanuna Göre Taşlama Ve Alet Bilemeciliği Dalında Ustalık Bel. Sahip Olmak
6619 3308 Sayılı Kanuna Göre Taşlama Ve Alet Bilemeciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6621 3308 Sayılı Kanuna Göre Kalıpçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6623 3308 Sayılı Kanuna Göre Kalıpçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6625 3308 Sayılı Kanuna Göre Soğuk Demircilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6627 3308 Sayılı Kanuna Göre Soğuk Demircilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6629 3308 Sayılı Kanuna Göre Kaynakçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6631 3308 Sayılı Kanuna Göre Kaynakçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6633 3308 Sayılı Kanuna Göre Sac İşleri Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6635 3308 Sayılı Kanuna Göre Sac İşler Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6637 3308 Sayılı Kanuna Göre Sıcak Demircilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6639 3308 Sayılı Kanuna Göre Sıcak Demircilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6641 3308 Sayılı Kanuna Göre Kaporta Tamirciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6643 3308 Sayılı Kanuna Göre Kaporta Tamirciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6645 3308 Sayılı Kanuna Göre Ziraat Makine Alet.Yapım Ve Tamirci. Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6647 3308 Sayılı Kanuna Göre Ziraat Makine Alet.Yapım Ve Tamirci. Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6649 3308 Sayılı Kanuna Göre Metal Levha İşlemeciliği(Bakırcılık) Dalında Ustalık Belgesine Sahip olmak
6651 3308 Sayılı Kanuna Göre Metal Levha İşlemeciliği(Bakırcılık) Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6653 3308 Sayılı Kanuna Göre Alüminyum Doğramacılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6655 3308 Sayılı Kanuna Göre Alüminyum Doğramacılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6657 3308 Sayılı Kanuna Göre Doğalgaz Ve Sıhhi Tesisatçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6659 3308 Sayılı Kanuna Göre Doğalgaz Ve Sıhhi Tesisatçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6661 3308 Sayılı Kanuna Göre Kalorifercilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6663 3308 Sayılı Kanuna Göre Kalorifercilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6665 3308 Sayılı Kanuna Göre Elektrik Tesisatçılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6667 3308 Sayılı Kanuna Göre Elektrik Tesisatçılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6669 3308 Sayılı Kanuna Göre Bobinajcılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6671 3308 Sayılı Kanuna Göre Bobinajcılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6673 3308 Sayılı Kanuna Göre Bakım Ve Onarım Elektrikçiliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6675 3308 Sayılı Kanuna Göre Bakım Ve Onarım Elektrikçiliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6677 3308 Sayılı Kanuna Göre Asansörcülük Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6679 3308 Sayılı Kanuna Göre Asansörcülük Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6681 3308 Sayılı Kanuna Göre Elektrikli Ev Aletleri Bakım Ve Tamirci. Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6683 3308 Sayılı Kanuna Göre Elektrikli Ev Aletleri Bakım Ve Tamirci. Dalında Kalfalık Belgesine Sahip olmak
6685 3308 Sayılı Kanuna Göre Soğutma Ve İklimlendirme (Havalandırma) Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6687 3308 Sayılı Kanuna Göre Soğutma Ve İklimlendirme (Havalandırma) Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6689 3308 Sayılı Kanuna Göre Motor Yenileştirmeciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6691 3308 Sayılı Kanuna Göre Motor Yenileştirmeciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6693 3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Motor Tamirciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6695 3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Motor Tamirciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6697 3308 Sayılı Kanuna Göre Dizel Mot.Yak.Pomp.Ve Enj.Ayarcılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6699 3308 Sayılı Kanuna Göre Dizel Mot.Yak.Pomp.Ve Enj.Ayarcılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6701 3308 Sayılı Kanuna Göre Ön Düzen Ayarcılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6703 3308 Sayılı Kanuna Göre Ön Düzen Ayarcılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6705 3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Boyacılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6707 3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Boyacılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6709 3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Elektrikçiliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6711 3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Elektrikçiliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6713 3308 Sayılı Kanuna Göre İş Makineleri Tamirciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6715 3308 Sayılı Kanuna Göre İş Makineleri Tamirciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6717 3308 Sayılı Kanuna Göre Motosiklet Tamirciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6719 3308 Sayılı Kanuna Göre Motosiklet Tamirciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6721 3308 Sayılı Kanuna Göre Haberleşme Cihaz.Bakım Ve Onarımı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6723 3308 Sayılı Kanuna Göre Haberleşme Cihaz.Bakım Ve Onarımı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6725 3308 Sayılı Kanuna Göre Bilgisayar Bakım Ve Onarımı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6727 3308 Sayılı Kanuna Göre Bilgisayar Bakım Ve Onarımı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6729 3308 Sayılı Kanuna Göre Büro Makineleri Bakım Ve Onarımı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6731 3308 Sayılı Kanuna Göre Büro Makineleri Bakım Ve Onarımı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6733 3308 Sayılı Kanuna Göre Dökümcülük Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6735 3308 Sayılı Kanuna Göre Dökümcülük Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak 3DİĞER NİTELİKLER VE ÖZEL KOŞULLAR (2013‐ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU)
KOD NİTELİK
6737 3308 Sayılı Kanuna Göre Haddecilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6739 3308 Sayılı Kanuna Göre Haddecilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6741 3308 Sayılı Kanuna Göre Çelikhane İşletmeciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6743 3308 Sayılı Kanuna Göre Çelikhane İşletmeciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6745 3308 Sayılı Kanuna Göre Modelcilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6747 3308 Sayılı Kanuna Göre Modelcilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6749 3308 Sayılı Kanuna Göre Matbaacılık(Genel) Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6751 3308 Sayılı Kanuna Göre Matbaacılık(Genel) Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6753 3308 Sayılı Kanuna Göre Tipo Baskı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6755 3308 Sayılı Kanuna Göre Tipo Baskı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6757 3308 Sayılı Kanuna Göre Ofset Baskı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6759 3308 Sayılı Kanuna Göre Ofset Baskı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6761 3308 Sayılı Kanuna Göre Dizgi Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6763 3308 Sayılı Kanuna Göre Dizgi Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6765 3308 Sayılı Kanuna Göre Serigrafi-Ciltleme Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6767 3308 Sayılı Kanuna Göre Serigrafi-Ciltleme Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6769 3308 Sayılı Kanuna Göre Erkek Terziliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6771 3308 Sayılı Kanuna Göre Erkek Terziliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6773 3308 Sayılı Kanuna Göre Bayan Terziliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6775 3308 Sayılı Kanuna Göre Bayan Terziliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6777 3308 Sayılı Kanuna Göre Erkek Berberliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6779 3308 Sayılı Kanuna Göre Erkek Berberliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6781 3308 Sayılı Kanuna Göre Kuaförlük Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6783 3308 Sayılı Kanuna Göre Kuaförlük Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6785 3308 Sayılı Kanuna Göre Seramik Ve Çinicilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6787 3308 Sayılı Kanuna Göre Seramik Ve Çinicilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6789 3308 Sayılı Kanuna Göre Diş Protezciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6791 3308 Sayılı Kanuna Göre Diş Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6793 3308 Sayılı Kanuna Göre Ayakkabıcılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6795 3308 Sayılı Kanuna Göre Ayakkabıcılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6797 3308 Sayılı Kanuna Göre Dericilik(Deri İşlemeciliği) Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6799 3308 Sayılı Kanuna Göre Dericilik(Deri İşlemeciliği) Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6801 3308 Sayılı Kanuna Göre Çantacılık Ve Saraciye Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6803 3308 Sayılı Kanuna Göre Çantacılık Ve Saraciye Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6805 3308 Sayılı Kanuna Göre Resepsiyon(Ön Büro) Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6807 3308 Sayılı Kanuna Göre Resepsiyon(Ön Büro) Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6809 3308 Sayılı Kanuna Göre Servisi(Garsonluk) Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6811 3308 Sayılı Kanuna Göre Servisi(Garsonluk) Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6813 3308 Sayılı Kanuna Göre Aşçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6815 3308 Sayılı Kanuna Göre Aşçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6817 3308 Sayılı Kanuna Göre Fırıncılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6819 3308 Sayılı Kanuna Göre Fırıncılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6821 3308 Sayılı Kanuna Göre Pastacılık,Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6823 3308 Sayılı Kanuna Göre Pastacılık,Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6825 3308 Sayılı Kanuna Göre Et Ve Et Ürünleri İşlemeciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6827 3308 Sayılı Kanuna Göre Et Ve Et Ürünleri İşlemeciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6829 3308 Sayılı Kanuna Göre İç Giyim Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6831 3308 Sayılı Kanuna Göre İç Giyim Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6833 3308 Sayılı Kanuna Göre Dış Giyim Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6835 3308 Sayılı Kanuna Göre Dış Giyim Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6837 3308 Sayılı Kanuna Göre Duvarcılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6839 3308 Sayılı Kanuna Göre Duvarcılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6841 3308 Sayılı Kanuna Göre Taşçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6843 3308 Sayılı Kanuna Göre Taşçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6845 3308 Sayılı Kanuna Göre Sıvacılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6847 3308 Sayılı Kanuna Göre Sıvacılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6849 3308 Sayılı Kanuna Göre Döşeme Ve Duvar Kaplamacılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6851 3308 Sayılı Kanuna Göre Döşeme Ve Duvar Kaplamacılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6853 3308 Sayılı Kanuna Göre Betonarme Demirciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6855 3308 Sayılı Kanuna Göre Betonarme Demirciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6857 3308 Sayılı Kanuna Göre Beton Ve Beton Kalıpçılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6859 3308 Sayılı Kanuna Göre Beton Ve Beton Kalıpçılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6861 3308 Sayılı Kanuna Göre Boya,Boyacılık Ve Yüzey Hazırlama Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6863 3308 Sayılı Kanuna Göre Boya,Boyacılık Ve Yüzey Hazırlama Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6865 3308 Sayılı Kanuna Göre Fotoğrafçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6867 3308 Sayılı Kanuna Göre Fotoğrafçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6869 3308 Sayılı Kanuna Göre Mermercilik Ve Süsleme Taşçılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6871 3308 Sayılı Kanuna Göre Mermercilik Ve Süsleme Taşçılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6901 Almanca Bilmek
6903 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS A Seviyesinde Almanca Bilmek
6905 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az B Seviyesinde Almanca Bilmek
6907 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az C Seviyesinde Almanca Bilmek
6909 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az D Seviyesinde Almanca Bilmek
6911 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az E Seviyesinde Almanca Bilmek 4DİĞER NİTELİKLER VE ÖZEL KOŞULLAR (2013‐ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU)
KOD NİTELİK
6913 Arapça Bilmek
6915 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS A Seviyesinde Arapça Bilmek
6917 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az B Seviyesinde Arapça Bilmek
6919 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az C Seviyesinde Arapça Bilmek
6921 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az D Seviyesinde Arapça Bilmek
6923 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az E Seviyesinde Arapça Bilmek
6925 Bulgarca Bilmek
6927 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS A Seviyesinde Bulgarca Bilmek
6929 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az B Seviyesinde Bulgarca Bilmek
6931 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az C Seviyesinde Bulgarca Bilmek
6933 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az D Seviyesinde Bulgarca Bilmek
6935 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az E Seviyesinde Bulgarca Bilmek
6937 Danimarkaca (Danısh Dili) Bilmek
6939 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS A Seviyesinde Danimarkaca (Danısh Dili) Bilmek
6941 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az B Seviyesinde Danimarkaca (Danısh Dili) Bilmek
6943 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az C Seviyesinde Danimarkaca (Danısh Dili) Bilmek
6945 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az D Seviyesinde Danimarkaca (Danısh Dili) Bilmek
6947 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az E Seviyesinde Danimarkaca (Danısh Dili) Bilmek
6949 Fransızca Bilmek
6951 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS A Seviyesinde Fransızca Bilmek
6953 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az B Seviyesinde Fransızca Bilmek
6955 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az C Seviyesinde Fransızca Bilmek
6957 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az D Seviyesinde Fransızca Bilmek
6959 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az E Seviyesinde Fransızca Bilmek
6961 Farsça Bilmek
6963 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS A Seviyesinde Farsça Bilmek
6965 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az B Seviyesinde Farsça Bilmek
6967 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az C Seviyesinde Farsça Bilmek
6969 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az D Seviyesinde Farsça Bilmek
6971 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az E Seviyesinde Farsça Bilmek
6973 Hollandaca (Dutch Dili) Bilmek
6975 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS A Seviyesinde Hollandaca (Dutch Dili) Bilmek
6977 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az B Seviyesinde Hollandaca (Dutch Dili) Bilmek
6979 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az C Seviyesinde Hollandaca (Dutch Dili) Bilmek
6981 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az D Seviyesinde Hollandaca (Dutch Dili) Bilmek
6983 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az E Seviyesinde Hollandaca (Dutch Dili) Bilmek
6985 İrlandaca Bilmek
6987 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS A Seviyesinde İrlandaca Bilmek
6989 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az B Seviyesinde İrlandaca Bilmek
6991 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az C Seviyesinde İrlandaca Bilmek
6993 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az D Seviyesinde İrlandaca Bilmek
6995 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az E Seviyesinde İrlandaca Bilmek
6997 İspanyolca Bilmek
6999 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS A Seviyesinde İspanyolca Bilmek
7001 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az B Seviyesinde İspanyolca Bilmek
7003 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az C Seviyesinde İspanyolca Bilmek
7005 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az D Seviyesinde İspanyolca Bilmek
7007 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az E Seviyesinde İspanyolca Bilmek
7009 İtalyanca Bilmek
7011 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS A Seviyesinde İtalyanca Bilmek
7013 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az B Seviyesinde İtalyanca Bilmek
7015 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az C Seviyesinde İtalyanca Bilmek
7017 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az D Seviyesinde İtalyanca Bilmek
7019 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az E Seviyesinde İtalyanca Bilmek
7021 Lehçe Bilmek
7023 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS A Seviyesinde Lehçe Bilmek
7025 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az B Seviyesinde Lehçe Bilmek
7027 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az C Seviyesinde Lehçe Bilmek
7029 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az D Seviyesinde Lehçe Bilmek
7031 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az E Seviyesinde Lehçe Bilmek
7033 Macarca Bilmek
7035 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS A Seviyesinde Macarca Bilmek
7037 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az B Seviyesinde Macarca Bilmek
7039 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az C Seviyesinde Macarca Bilmek
7041 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az D Seviyesinde Macarca Bilmek
7043 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az E Seviyesinde Macarca Bilmek
7045 Portekizce Bilmek
7045 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az E Seviyesinde Macarca Bilmek
7047 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS A Seviyesinde Portekizce Bilmek
7049 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az B Seviyesinde Portekizce Bilmek
7051 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az C Seviyesinde Portekizce Bilmek
7053 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az D Seviyesinde Portekizce Bilmek
7055 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az E Seviyesinde Portekizce Bilmek
7057 Rumence Bilmek 5DİĞER NİTELİKLER VE ÖZEL KOŞULLAR (2013‐ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU)
KOD NİTELİK
7059 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS A Seviyesinde Rumence Bilmek
7061 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az B Seviyesinde Rumence Bilmek
7063 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az C Seviyesinde Rumence Bilmek
7065 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az D Seviyesinde Rumence Bilmek
7067 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az E Seviyesinde Rumence Bilmek
7069 Rusça Bilmek
7071 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS A Seviyesinde Rusça Bilmek
7073 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az B Seviyesinde Rusça Bilmek
7075 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az C Seviyesinde Rusça Bilmek
7077 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az D Seviyesinde Rusça Bilmek
7079 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az E Seviyesinde Rusça Bilmek
7081 Sırpça Bilmek
7083 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS A Seviyesinde Sırpça Bilmek
7085 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az B Seviyesinde Sırpça Bilmek
7087 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az C Seviyesinde Sırpça Bilmek
7089 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az D Seviyesinde Sırpça Bilmek
7091 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az E Seviyesinde Sırpça Bilmek
7093 Yunanca Bilmek
7095 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS A Seviyesinde Yunanca Bilmek
7097 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az B Seviyesinde Yunanca Bilmek
7099 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az C Seviyesinde Yunanca Bilmek
7101 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az D Seviyesinde Yunanca Bilmek
7103 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az E Seviyesinde Yunanca Bilmek
7105 İngilizce Bilmek
7107 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS A Seviyesinde İngilizce Bilmek
7109 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek
7111 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek
7113 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az D Seviyesinde İngilizce Bilmek
7115 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS En Az E Seviyesinde İngilizce Bilmek
7119 TOEFL’ dan En Az 153 Puan Almış Olmak
7121 TOEFL’ dan En Az 193 Puan Almış Olmak
7123 TOEFL’ dan En Az 250 Puan Almış Olmak
7125 FCE A Seviyesinde İngilizce Bilmek
7127 FCE En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek
7129 FCE En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek
7131 CAE A Seviyesinde İngilizce Bilmek
7133 CAE En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek
7135 CAE En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek
7137 CPE A Seviyesinde İngilizce Bilmek
7139 CPE En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek
7141 CPE En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek
7143 IELTS A Seviyesinde İngilizce Bilmek
7145 IELTS En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek
7147 IELTS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek
7149 A Grubu Planlama Alanı İçin Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak
7151 B Grubu Planlama Alanı İçin Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak
7153 C Grubu Planlama Alanı İçin Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak
7155 D Grubu Planlama Alanı İçin Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak
7157 E Grubu Planlama Alanı İçin Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak
7159 Sınırlı Kaptan Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak.
7201 Arapça Ve Osmanlıca Yazılan Eser Ve El Yazmalarını Okumak Ve Türkçeye Çevirmek Konusunda Ders Aldığını Belgelemek.
7203 Askeri Hastaneden “Sivil Memur Olur” Raporu Almak
7205 Avukatlık Ruhsatı Sahibi Olmak.
7207 Avukatlık Ruhsatı Aldıktan Sonra Serbest Olarak En Az İki Yıl Mesleği İle İlgili Çalışmış Olmak.
7209 Belirtilen Öğrenim Krm.Eğt.Prog.Ve Öğr.,Eğt.Ynt.Ve Denet.,Ölçme Ve Değ. Anabilim Dallarının Birinde Yüksek Lisans Diplomasına Sahip Olmak
7219 Client-Server Yada Büyük Sistemlerin İşletim Sistemlerinden En Az Birini Bildiğini Belgelemek.
7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması
7227 ICAO ANNEX’1 Deki Sağlık Kriterlerine Sahip Olmak
7233 Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Hafızlık Belgesi Sahibi Olmak
7235 İmam Hatip Lisesi Dışındaki Lise Veya Dengi Okullardan Mezun Olanlar İçin Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Hafızlık Belgesi Sahibi Olmak
7239 Diyanet İşleri Başkanlığınca Verilen Kur’an Kursu Öğreticiliği Yeterlik Belgesine Sahip Olmak
7241 Diyanet İşleri Başkanlığınca Verilen İmam-Hatip Yeterlik Belgesine Sahip Olmak
7243 Diyanet İşleri Başkanlığınca Verilen Müezzin-Kayyım Yeterlik Belgesine Sahip Olmak
7245 İmam Hatiplik Yapmaya Engel Bir Özürü Bulunmamak
7255 Pedagojik Formasyona Sahip Olmak
7257 Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak
7259 T.S.K. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Belirtilen Sağlık Koşullarını Taşımak Ve Sevk Edilecek Askeri Hastaneden Sağlam Raporu Almak
7261 En Az İki Yüksek Düzeyli Programlama Dilini Bilmek Ve Bu Alanda En Az İki Yıl Çalışmış Olduğunu Belgelemek.
7263 En Az İki Yüksek Düzeyli Programlama Dilini Bildiğini Belgelemek
7265 Oracle Ve C++ Veya Delphi Programlama Dilini Bildiğini Belgelemek
7269 Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından “Yurdun Her Yerinde Görev Yapabilir Ve Silah Kullanabilir” İbareli Sağlık Kurulu Raporu Almak.
7271 Java ve J2EE bildiğini belgelemek
7273 SQL veya PL/SQL bildiğini belgelemek
7275 Unix bildiğini belgelemek 6DİĞER NİTELİKLER VE ÖZEL KOŞULLAR (2013‐ÖMSS/KURA TERCİH KILAVUZU)
KOD NİTELİK
7277 Linux bildiğini belgelemek
7279 Cisco Ağ sistemlerini bildiğini belgelendirmek
7281 Oracle Veri Taban Yönetim Sistemlerini bildiğini belgelemek
7283 Web tasarımı konusunda belge sahibi olmak
7300 Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
7301 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Programcı)
7303 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Koruma Ve Güvenlik Görevlisi)
7307 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü ARFF Memuru -İtfaiyeci-)
7311 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Çözümleyici)
7313 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü İdare Memuru)
7319 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Pedagog)
7321 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Zabıt Katibi)
7323 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü)
7324 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü)
7325 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü)
7326 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Maliye Bakanlığı)
7329 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı)
7331 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Öğretmen)
7337 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı)
7339 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Dil ve Konuşma Terapisti)
7340 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Perfüzyonist)
7341 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Sağlık Fizikçisi)
7342 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü İş ve Uğraşı Terapisti -Ergoterapist-)
7343 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Odyolog)
7345 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Muhasebeci)
7347 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Kaloriferci)
7351 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Sekreter)
7353 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Aşçı)
7355 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Terzi)
7357 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Fotoğrafçı)
7359 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü İtfaiye Eri)
7361 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat)
7TABLO-5 Mezun Olunacak/Olunan Üniversite
Kodu Üniversite Adı
1001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)
2001 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
1002 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
1003 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)
1004 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)
1005 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
1006 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR)
1007 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
1008 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
1009 AMASYA ÜNİVERSİTESİ
1010 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
1011 ANKARA ÜNİVERSİTESİ
1012 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
1013 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
1014 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
2002 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
2003 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
2004 AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
2005 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
1015 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
1016 BARTIN ÜNİVERSİTESİ
2006 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
1017 BATMAN ÜNİVERSİTESİ
1018 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
2007 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
2008 BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
2009 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
1019 BİLECİK ÜNİVERSİTESİ
1020 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
1021 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
1022 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
1023 BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT)
1024 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
1025 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA)
1026 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)
2010 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
1027 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
2011 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
1028 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
1029 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
1030 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)
2012 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
1031 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
1032 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)
1033 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
1034 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
1035 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
1036 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
1037 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
1038 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
2013 FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (BURSA)
2014 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
2015 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
1039 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)
1040 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
1041 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
1042 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
2016 GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
1043 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT)
1044 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
2017 GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
2018 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
1045 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
1046 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA)
1047 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
1048 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
1049 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
2019 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
1050 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)
1051 HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)
1052 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2020 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
2021 İ. D. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
1053 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)
2022 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
1TABLO-5 Mezun Olunacak/Olunan Üniversite
Kodu Üniversite Adı
2023 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
2024 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
2025 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
2026 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
2027 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
2028 İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
2029 İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ
2030 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
1054 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
2031 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
2032 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
2033 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
1055 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2034 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
1056 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2035 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
1057 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
2036 İZMİR ÜNİVERSİTESİ
1058 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
2037 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
1059 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)
1060 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
2038 KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR)
1061 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
1062 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
1063 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)
1064 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
1065 KAYSERİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
1066 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
1067 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
1068 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
1069 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
2039 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
1070 KONYA ÜNİVERSİTESİ
2040 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
2041 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
1071 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
1072 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
1073 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR)
2042 MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
1074 MERSİN ÜNİVERSİTESİ
2044 MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
1075 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
1076 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
1077 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY)
1078 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
1079 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ)
1080 NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
1081 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
2045 NİŞANTAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
2046 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
2047 OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
1082 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
1083 ORDU ÜNİVERSİTESİ
1084 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
1085 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
2048 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
1086 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
2049 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
2050 PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
1087 RİZE ÜNİVERSİTESİ
2051 SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
1088 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
1089 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
1090 SİİRT ÜNİVERSİTESİ
1091 SİNOP ÜNİVERSİTESİ
1092 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)
2052 SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
1093 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
2053 ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
2054 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
2055 TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
1094 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)
1095 TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
2056 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
2TABLO-5 Mezun Olunacak/Olunan Üniversite
Kodu Üniversite Adı
2057 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
1096 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
2058 UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
1097 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)
1098 UŞAK ÜNİVERSİTESİ
1099 YALOVA ÜNİVERSİTESİ
2060 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
2061 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
2062 YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
1100 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
1101 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
1102 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN)
2063 ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
1103 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
3001 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
3002 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
3003 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
3004 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
3005 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
4001 A. S. PUSKİN BATI KAZAKİSTAN SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (URAL-KAZAKİSTAN)
4002 ABAY KAZAK MİLLİ PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
4003 ABILAYHAN KAZAK ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ALEM DİLLERİ ÜNİVERSİTESİ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
4004 AKAKİ TSERETELİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KUTAİSİ-GÜRCİSTAN)
4005 AKTÖBE DEVLET PEDAGOJİ ENSTİTÜSÜ (AKTÖBE-KAZAKİSTAN)
4006 AL-FARABİ KAZAK DEVLET MİLLİ ÜNİVERSİTESİ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
4007 AZERBAYCAN DEVLET BEDEN TERBİYESİ VE İDMAN AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
4008 AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
4009 AZERBAYCAN DEVLET MEDENİYET VE İNCE SANAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
4010 AZERBAYCAN DEVLET NEFT AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
4011 AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
4012 AZERBAYCAN DEVLET RESSAMLIK AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
4013 AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
4014 AZERBAYCAN MİLLİ KONSERVATUVARI (BAKÜ-AZERBAYCAN)
4015 AZERBAYCAN MİMARLIK VE İNŞAAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ – AZERBAYCAN)
4016 AZERBAYCAN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
4017 AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
4018 AZİZ KIRIL VE METODİ ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)
4019 AZİZ KLEMENT VE OHRİ ÜNİVERSİTESİ (BİTOLA-MAKEDONYA)
4020 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
4021 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
4022 BANAT ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ VE VETERİNERLİK ÜNİVERSİTESİ (TİMİSOARA-ROMANYA)
4023 BİŞKEK SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
4024 BUDAPEŞTE ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ BİLİMLERİ (BUDAPEŞTE-MACARİSTAN)
4025 BÜKREŞ EKONOMİK ARAŞTIRMALAR AKADEMİSİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
4026 BÜKREŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
4027 BÜKREŞ POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
4028 BÜKREŞ TARIM BİLİMLERİ VE VETERİNERLİK ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
4029 BÜKREŞ ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
4030 CELAL-ABAD DEVLET ÜNİVERSİTESİ (CELAL-ABAD-KIRGIZİSTAN)
4031 CLUJ-NAPOCA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (CLUJ-ROMANYA)
4032 CLUJ-NAPOCA, BABES-BOLYAİ ÜNİVERSİTESİ (CLUJ-ROMANYA)
4033 CONSTANTA “OVIDIUS” ÜNİVERSİTESİ (CONSTANTA-ROMANYA)
4034 DONETSK MİLLİ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DONETSK-UKRAYNA)
4035 GENCE DEVLET ÜNİVERSİTESİ (GENCE-AZERBAYCAN)
4036 GIDA TEKNOLOJİLERİ ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN)
4037 GÜRCİSTAN DEVLET BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR AKADEMİSİ (TİFLİS-GÜRCİSTAN)
4038 H. DOSMUHAMEDOV ATIRAU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ATIRAU-KAZAKİSTAN)
4039 HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)
4040 I.I.MECHNIKOV ODESSA MİLLİ ÜNİVERSİTESİ (ODESSA-UKRAYNA)
4041 IASI ALEXANDRU IOAN CUZA ÜNİVERSİTESİ (IASI-ROMANYA)
4042 İ. JANSUGUROV YEDİSU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (TALDIKORGAN-KAZAKİSTAN)
4043 İ.ARABAEV KIRGIZ DEVLET EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
4044 İKTİSAT VE GİRİŞİMCİLİK ÜNİVERSİTESİ (CELAL-ABAD-KIRGIZİSTAN)
4045 İVANE CAVAHİŞVİLİ TİFLİS DEVLET ÜNİVERSİTESİ (TİFLİS-GÜRCİSTAN)
4046 K.TINISTANOV ISSIK-GÖL DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KARAKOL-KIRGIZİSTAN)
4047 KAZAK DEVLET KIZ PEDAGOJİ ENSTİTÜSÜ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
4048 KAZAK MİLLİ MÜZİK AKADEMİSİ (ASTANA-KAZAKİSTAN)
4049 KIRGIZ DEVLET SANAT ENSTİTÜSÜ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
4050 KIRGIZ MİLLİ KONSERVATUARI (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
4051 KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
4052 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
4053 KİEV MİLLİ EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (KİEV-UKRAYNA)
4054 KOMRAT DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KOMRAT-MOLDOVA)
4055 KORKUT ATA KIZILORDA DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KIZILORDA-KAZAKİSTAN)
4056 KURMANGAZİ ADINDAKİ MİLLİ KONSERVATUVARI (ALMATI-KAZAKİSTAN)
3TABLO-5 Mezun Olunacak/Olunan Üniversite
Kodu Üniversite Adı
4057 L. N. GUMİLEV AVRASYA DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ASTANA-KAZAKİSTAN)
4058 M. AUEZOV GÜNEY KAZAKİSTAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ÇİMKENT-KAZAKİSTAN)
4059 MALTA ÜNİVERSİTESİ (MSIDA-MALTA)
4060 MOLDOVA DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KİŞİNEV-MOLDOVA)
4061 MOLDOVA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KİŞİNEV-MOLDOVA)
4062 NAHCİVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (NAHCİVAN-AZERBAYCAN)
4063 NARİN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (NARİN-KIRGIZİSTAN)
4064 O. A. BAYKONUROV JEZKAZGAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (JEZKAZGAN-KAZAKİSTAN)
4065 ORMAN ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
4066 OŞ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (OŞ-KIRGIZİSTAN)
4067 P. VLADIGEROV DEVLET MÜZİK AKADEMİSİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
4068 PLOVDIV PAISII HILENDARSKI ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN)
4069 PLOVDİV TIP ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN)
4070 RUSE “ANGEL KUNCHEV” ÜNİVERSİTESİ (ROUSSE-BULGARİSTAN)
4071 S. AMANJOLOV ADINDAKİ DOĞU KAZAKİSTAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ÖSKEMEN-KAZAKİSTAN)
4072 SOFYA ST. KLIMENT OHRIDSKI ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
4073 SOFYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
4074 SOFYA TIP ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
4075 SUMGAYIT DEVLET ÜNİVERSİTESİ (SUMGAYIT-AZERBAYCAN)
4076 Ş. ESENOV AKTAU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (AKTAU-KAZAKİSTAN)
4077 Ş. UALİHANOV KÖKŞETAU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KÖKŞETAU-KAZAKİSTAN)
4078 ŞOTA RUSTAVELİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BATUM-GÜRCİSTAN)
4079 T. JURGENOV DEVLET TİYATRO SİNEMA ENSTİTÜSÜ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
4080 T. JURGENOVA KAZAK MİLLİ SANAT AKADEMİSİ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
4081 TARAS SEVCHENKO ULUSLARARASI KİEV ÜNİVERSİTESİ (KİEV-UKRAYNA)
4082 TARAZ DEVLET PEDAGOJİ ENSTİTÜSÜ (TARAZ-KAZAKİSTAN)
4083 TARIM ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN)
4084 TEKNİK ÜNİVERSİTE (BUDAPEŞTE-MACARİSTAN)
4085 TİFLİS DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ (TİFLİS-GÜRCİSTAN)
4086 TİMİSOARA “BATI” ÜNİVERSİTESİ (TİMİSOARA-ROMANYA)
4087 UKRAYNA ULUSAL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ “KİEV POLİTEKNİK ENSTİTÜSÜ” (KİEV-UKRAYNA)
4088 ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK)
4089 ÜZEYİR HACIBEYLİ ADINA BAKÜ MÜZİK AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
4090 VARNA EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VARNA-BULGARİSTAN)
4091 VARNA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (VARNA-BULGARİSTAN)
4092 VARNA TIP ÜNİVERSİTESİ (VARNA-BULGARİSTAN)
4093 VILNIUS GEDIMINAS TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (VILNIUS-LİTVANYA)
4094 Y.BALASAGIN KIRGIZ MİLLİ ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
4095 ZAGREB ÜNİVERSİTESİ (ZAGREB-HIRVATİSTAN)
6001 AFRİKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
6002 AMERİKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
6003 ASYA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
6004 AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
6005 AVUSTRALYA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
7001 HARP OKULLARI
7002 POLİS AKADEMİSİ
8001 DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
41
Tablo 6A
Mezun Olunacak/Olunan Ortaöðretim Alaný
Kodu Alan Adý Kodu Alan Adý Kodu Alan Adý
3523 Acil Týp Teknisyenliði
1024 Adalet
1018 A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen)
1039 Aðaç Ýþleri
3544 Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi
4134 Ahþap Teknolojisi
3681 Ahþap Yat Ýnþaa
4856 Aile ve Tüketici Bilimleri
4856 Aile ve Tüketici Hizmetleri
1045 Alt Yapý
1045 Alt Yapý(Ýnþaat)
2844 Anadolu Ýmam Hatip Lisesi
1051 Anestezi
1051 Anestezi Teknisyenliði
3942 Animatörlük
4149 Araç Yapým ve Tamiri
1072 Aþçýlýk
3791 Ayakkabý Teknolojisi
4155 Ayakkabý ve Saraciye Teknolojisi
1093 Ayakkabýcýlýk
4161 Bahçecilik
1107 Bankacýlýk
3559 Baský (Ofset Baský-Tipo Baský)
1113 Beden
1128 Besin Endüstrisi
1134 Besin Endüstrisi-Ýþleme
1155 Besin Kontrol ve Analizleri
1149 Besin Teknolojisi
1149 Besin Teknolojisi Gýda Kontrol ve
Analizleri
1155 Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve
Analizleri
1161 Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi
1176 Besin Teknolojisi-Pastacýlýk
1589 Beslenme ve Ev Yönetimi
1197 Bilgi Ýþlem
1202 Bilgisayar
3957 Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme
3015 Bilgisayar Donaným
1217 Bilgisayar Ýþletimi
1217 Bilgisayar Ýþletimi Teknisyenliði
3853 Bilgisayar Programcýlýðý
3021 Bilgisayar Yazýlým
3868 Bilgisayarlý Muhasebe
3036 Bilgisayarlý Nümerik Kontrol (CNC)
4176 Biliþim Teknolojileri
4182 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
3318 Borsa Hizmetleri
1223 Boya Apre
3696 Boya Teknolojisi
2892 Boya-Baský-Desen
1238 Büro Hizmetleri
3675 Büro Yönetimi
3229 Büro Yönetimi ve Sekreterlik
2969 Cam Ýþlemeciliði
1244 Cer (Demiryolu)
1903 Cilt Bakýmý ve Güzellik
1903 Cilt Bakýmý ve Kuaförlük
1259 Cilt ve Serigrafi
1259 Ciltleme ve Serigrafi
2948 Çay Teknolojisi
1265 Çevre Saðlýðý
1265 Çevre Saðlýðý Teknisyenliði
1271 Çini Desinatörlüðü
1271 Çini Desinatörlüðü (Süslemecilik)
1286 Çinicilik ve Seramik
1286 Çinicilik ve Seramik (Dekorlama)
1286 Çinicilik ve Seramik (Þekillendirme)
1292 Çocuk Geliþimi
1292 Çocuk Geliþimi ve Bakýmý
1292 Çocuk Geliþimi ve Eðitimi
1306 Deðirmencilik
1547 Dekoratif El Sanatlarý
1327 Dekoratif Resim
3428 Dekoratif Sanatlar
4197 Deniz Araçlarý Yapýmý
3722 Deniz Astsubay Hazýrlama Okulu
3387 Deniz Turizmi
1381 Deniz ve Liman Ýþletme
4773 Denizcilik (Balýkçý Gemisi Kaptanlýðý)
4725 Denizcilik (Gemi Elektroniði ve
Haberleþme)
4731 Denizcilik (Gemi Otomasyonu)
4752 Denizcilik (Gemi Yönetimi)
4746 Denizcilik (Makine Zabitliði)
4767 Denizcilik (Su Ürünleri Üretimi)
4788 Denizcilik (Yat Kaptanlýðý)
1369 Deri Konfeksiyon
3084 Deri Teknolojisi
1369 Deri-Hazýr Giyim
1396 Dýþ Ticaret
1401 Dil ve Edebiyat
1416 Diþ Protez Teknisyenliði
1422 Dizgi
1437 Dokuma
1443 Döküm
4217 Döküm Teknolojisi
1443 Dökümcülük
3434 Döþemecilik
3963 Düz Örgü (Triko)
1464 Ebelik
3606 Ebelik-Hemþirelik
1479 Edebiyat
1485 Eðitim Araçlarý
4223 Eðlence Hizmetleri
1547 El Sanatlarý
1547 El Sanatlarý Teknolojisi/El Sanatlarý
ve Teknolojisi
1547 El Sanatlarý ve Çiçek
4898 El Sanatlarý ve Seramik
1532 El ve Makine Nakýþlarý
1491 Elektrik
4595 Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüðü
1505 Elektrik-Elektronik
4238 Elektrik-Elektronik Teknolojisi
1526 Elektromekanik Taþýyýcýlar
1511 Elektronik
3324 Emlak Komisyonculuðu
1553 Endüstriyel Boya ve Dekorasyon
3104 Endüstriyel Boyacýlýk
1443 Endüstriyel Döküm
1568 Endüstriyel Elektronik
3785 Endüstriyel Mekanik
4244 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
1568 Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi
(Elektronik)
3785 Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi
(Mekanik/Makine)
4107 Enstrüman (Çalgý) Yapým
2618 Erkek Terziliði
1574 Ev Ekonomisi
3847 Ev Ekonomisi (Ev Ekonomisi
Meslek Lisesi)
1678 Ev ve Giyim Aksesuarlarý
1589 Ev Yönetimi
1589 Ev Yönetimi ve Beslenme
1595 Fen
1595 Fen Bilimleri
1609 Fotoðraf ve Kliþe
3805 Fotoðrafçýlýk
4259 Gaz Daðýtýmý
1615 Gazetecilik
1621 Gemi Elektroniði ve Haberleþme
3449 Gemi Ýnþaa
1636 Gemi Makineleri
1642 Gemi Yapýmý
1657 Genel Hizmetler (Demiryolu)
3283 Genel Kültür
2823 Genel Ziraat
1155 Gýda Analizi
1155 Gýda Kontrol ve Analizleri
3455 Gýda Teknolojisi
1663 Giyim
1663 Giyim Teknolojisi
4265 Giyim Üretim Teknolojisi
1678 Giyim ve Ev Aksesuarlarý
4903 Görsel Ýþitsel Tek. ve Medya Yapýmý
1684 Grafik
1684 Grafik Sanatlar
3978 Grafik Tasarým
4271 Grafik ve Fotoðraf /Fotoðraf ve Grafik
1699 Güverte
1704 Güverte-Avlama
4286 Güzellik ve Saç Bakýmý Hizmetleri
4292 Halkla Ýliþkiler ve Organizasyon
Hizmetleri
3811 Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým
4862 Harita-Tapu-Kadastro
1719 Harita ve Kadastro
4306 Hasta ve Yaþlý Hizmetleri
1725 Hayvan Saðlýðý
3119 Hazýr Giyim
1746 Hemþirelik
3826 Heykel
3214 Hidrolik ve Pnömatik
3214 Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi
3984 Host ve Hosteslik
1752 Hukuk Sekreterliði
3235 Ýç Mekân Düzenleme
3235 Ýç Mekân Tasarýmý
3497 Ýletiþim
3523 Ýlk Yardým ve Acil Bakým
Teknisyenliði
2844 Ýmam Hatip Lisesi
2844 Ýmam Hatip Lisesi (Y.D.A.)
2844 Ýmam Hatip Okulu
1767 Ýnþaat
4312 Ýnþaat Teknolojisi
1773 Ýnþaat-Üst Yapý
1788 Ýplik
1788 Ýplikçilik
1808 Ýþ Makineleri
1808 Ýþ Makineleri Bakým ve Onarým
1808 Ýþ Makineleri Operatörlüðü
1814 Ýþletme
1814 Ýþletmecilik (Demiryolu)
1829 Ýzabe
3737 Jandarma Astsubay Hazýrlama Okulu
2618 Kadýn Terziliði
1835 Kalýp
1835 Kalýpçýlýk
2583 Kalite Kontrol (Tekstil)
2838 Kara Astsubay Hazýrlama Okulu
3339 Kat Hizmetleri
3999 Kesim (Tekstil Konfeksiyon)
1856 Kimya
4327 Kimya Teknolojisi
3057 Klasik Ciltçilik
1862 Klasik Fen
4547 Konaklama
4333 Konaklama Hizmetleri
4348 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
3119 Konfeksiyon
3701 Konfeksiyon Makineleri Bakým ve
Onarým
3256 Konservasyon
2906 Kontrol ve Enstrümantasyon Tek.
1883 Kooperatifçilik
1903 Kuaförlük/Kuaförlük-Cilt Bakýmý ve
Epilasyon
1918 Kuaförlük/Kuaförlük-Saç Bakýmý ve
Yapýmý
Tablo 6A
Mezun Olunacak/Olunan Ortaöðretim Alaný2
Tablo 6A
Mezun Olunacak/Olunan Ortaöðretim Alaný
Kodu Alan Adý Kodu Alan Adý Kodu Alan Adý
4354 Kuru Temizleme
1161 Kurum Beslenmesi
1924 Kuyumculuk
3393 Kuyumculuk Taký Tasarýmý
4003 Kuyumculuk Teknolojisi
1939 Kütüphanecilik
1945 Laborant
1951 Laboratuvar
4877 Laboratuvar Hizmetleri
1951 Laboratuvar Teknisyenliði
3131 Lastik Teknolojisi
1972 Maden
3345 Mahalli Ýdareler
1987 Makine
3874 Makine-Tarým Teknolojisi
2933 Makine Model
1993 Makine Ressamlýðý
3909 Makine (Tarým Meslek Lisesi)
4369 Makine Teknolojisi
2006 Maliye
2012 Matbaa
2012 Matbaacýlýk
2033 Matematik
3915 Mekatronik
3173 Mermer Teknolojisi
3173 Mermer Teknolojisi (Süsleme Taþçýlýðý)
2048 Metal Ýþleri
4375 Metal Teknolojisi
2054 Metalurji
2054 Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi)
2069 Meteoroloji
2859 Mýzýka Astsubay Hazýrlama Okulu
2075 Mikroteknik
2081 Mobilya ve Dekorasyon
3241 Moda (Giysi) Tasarým
2096 Moda Resmi
3241 Moda Tasarým
2101 Model
2101 Modelcilik
2122 Monitörlük
2137 Motor
2137 Motor (Benzinli)
2137 Motor (Dizel)
4381 Motorlu Araçlar Teknolojisi
2143 Muhasebe
4918 Muhasebe, Finansman ve Pazarlama
4396 Muhasebe ve Finansman
2158 Mutfak
2164 Müzik
4401 Müzik Aletleri Yapýmý
2179 Nakýþ
3036 Nümerik Kontrollü Makineler (CNC)
2185 Ofset Baský
2185 Ofset Baský Serigrafi
4553 Organizasyon Hizmetleri
2191 Ortopedik Cihaz ve Protez Tekn.
4018 Otel Ýþletmeciliði
2205 Otelcilik ve Turizm
2211 Otomatik Kumanda
4416 Otomotiv Teknolojisi
2865 Öðretmen Okulu (Köy Enstitüsü Dahil)
2295 Ön Büro
3571 Örgü Teknolojisi
2598 Örme
3366 Örme Hazýr Giyim
2598 Örme Teknolojisi
1176 Pastacýlýk
4526 Pazarlama
4422 Pazarlama ve Parekende
2232 Petrokimya
3895 Peyzaj
3476 Plastik Ýþleme
2247 Plastik Sanatlar
3476 Plastik Teknolojisi
3262 Proses
4568 Radyo Sinema ve Televizyon
3277 Radyo Televizyon /Radyo-Televizyon
2253 Radyoloji
2253 Radyoloji Teknisyenliði
2268 Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarý
4437 Raylý Sistemler Teknolojisi
4814 Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý
Sistemler Elektrik-Elektronik)
4808 Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý
Sistemler Ýnþaat)
4829 Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý
Sistemler Ýþletme)
4794 Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý
Sistemler Makine)
2274 Reprodüksiyon ve Kliþe
2295 Resepsiyon
2295 Resepsiyon (Ön Büro)
2289 Resim
2749 Resim (Anadolu Kýz M. L, Kýz M. L)
2309 Restorasyon
4883 Saðlýk
3612 Saðlýk Astsubay Hazýrlama Okulu
2315 Saðlýk Memurluðu
3298 Sanat
4589 Sanat (Bale-Dans)
3627 Sanat (Müzik)
3633 Sanat (Resim)
4574 Sanat (Sinema-Televizyon)
3764 Sanat (Tiyatro)
4443 Sanat ve Tasarým
2399 Sanayi Boyacýlýðý ve Uyg. Tekniði
4024 Satýþ Yönetimi ve Reklamcýlýk
2321 Sekreterlik
2336 Seramik
2342 Seramik Sanatý
4458 Seramik ve Cam Teknolojisi
2357 Servis
2357 Servis Hizmetleri
3208 Seyahat Acentacýlýðý
3208 Seyahat Acenteciliði
4464 Seyahat Ýþletmeciliði
2378 Sýhhi Tesisat
2384 Sýhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isýtma
2399 Sýnai Boya
2404 Sýnýf Öðretmenliði
3351 Sigortacýlýk
4532 Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi
2912 Soðutma ve Ýklimlendirme
2425 Sosyal Bilimler
2431 Sosyal Bilimler ve Edebiyat
2446 Spor
2452 Su Ürünleri
2452 Su Ürünleri-Ýþleme
2452 Su Ürünleri-Üretme
3373 Süs Bitkileri
3648 Süsleme Taþçýlýðý
3063 Þekillendirme ve Desenleme
2494 Tabii Bilimler
2508 Tapu Kadastro
2514 Tarým
3874 Tarým Teknolojisi
3565 Tasarým Teknolojisi
3565 Tasarým ve Teknolojisi
2535 Tekstil
2541 Tekstil Boya-Apre
2892 Tekstil Boya-Baský-Desen
1437 Tekstil Dokuma
1788 Tekstil Ýplik
1788 Tekstil Ýplikçilik
2583 Tekstil Kalite Kontrol
3586 Tekstil (Konfeksiyon)
2598 Tekstil Örme
3146 Tekstil (Örme Teknolojisi)
3188 Tekstil Tasarýmý
4479 Tekstil Teknolojisi
4939 Tekstil Tekn. (Tekstil Mekatroniði)
2603 Telekomünikasyon
2618 Terzilik
2645 Tesis Ýþletmeciliði
3517 Tesisat Teknolojisi
3167 Tesisat Tek.(Isýtma ve Doðalgaz)
3654 Tesisat Tek. (Isýtma ve Sýhhi Tesisat)
3152 Tesisat Tek. (Isýtma ve Tesisat)
3152 Tesisat Teknolojisi (IsýtmaDoðalgaz Ýç Tesisatçýlýðý)
3152 Tesisat Teknolojisi (IsýtmaDoðalgaz Þebeke Tesisatçýlýðý)
3167 Tesisat Teknolojisi (IsýtmaDoðalgaz Yakýcý Cihazlarý Bakým ve
Onarýmý)
4485 Tesisat Teknolojisi ve Ýklimlendirme
2651 Tesisler (Demiryolu)
2666 Tesviye
3538 Týbbi Sekreterlik
2672 Týp Elektroniði
2687 Týp Sekreterliði
2693 Ticaret
2871 Ticaret Liselerini Alan Ayrýmý
Olmadýðý Dönemde Bitirenler
2707 Tipo Baský
2707 Tipo Baský Serigrafi
4039 Triko Desen
4045 Triko Konfeksiyon
3366 Trikotaj
4051 Tur Operatörlüðü
2713 Turizm
3482 Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri
3303 Türkçe-Matematik
4924 Türkçe ve Matematik-Sosyal Bilimler
3669 Uçak Bakým Tek. ve Gövde Motor
3669 Uçak Bakým Teknisyenliði ve
Havayolu Teknisyenliði (Gövde Motor)
4841 Uçak Bakým (Uçak Elektroniði)
4835 Uçak Bakým (Uçak Gövde Motor)
2927 Uçak Bakýmý Tekn. ve Elektroniði
2927 Uçak Bakýmý ve Elektroniði
2927 Uçak Elektroniði
2728 Uçak Motorlarý
2734 Uçak Motorlarý Bakým ve Onarýmý
4505 Ulaþtýrma Hizmetleri
2749 Uygulamalý Resim (Anadolu Kýz
Meslek L./Kýz Meslek L.)
1773 Üst Yapý
1773 Üst Yapý-Ýnþaat
3889 Veteriner-Laboratuvar
1725 Veteriner Saðlýk
2755 Veteriner Saðlýk Teknisyenliði
2761 Yabancý Dil
2776 Yapý
2776 Yapý (Kâgir-Ahþap)
2797 Yapý Ressamlýðý
2776 Yapýcýlýk
3832 Yaþlý Hizmetleri
3779 Yat Kaptanlýðý
4113 Yiyecek Ýçecek Hizmetleri
2802 Yol (Demiryolu)
2817 Yönetim ve Ticaret Sekreterliði
4066 Yuvarlak Örgü (Penye)
3758 Zabýt Katipliði
4093 Zeytin Teknolojisi
2823 Ziraat
9009 Diðer (Belli alanlara tanýnan ayrýcalýklardan
yararlanamazlar.)TABLO 6B Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
Kodu Program Adı
1101 ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ
9132 ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ
4201 ACİL YARDIM
8585 ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ
8587 AÇIKHAVA REKLAM ÜRÜNLERİ VE SERİGRAFİ
1102 ADALET
6352 ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
4202 ADLİ TIP
8589 ADLİ TIP TEKNİKERLİĞİ
5301 AĞAÇ İŞLERİ
9077 AĞIRLAMA HİZMETLERİ
1103 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI
1104 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
9149 ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ
9178 AMBULANS VE ACİL BAKIM
1105 AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ
4205 AMELİYATHANE HİZMETLERİ
5302 AMELİYATHANE TEKNİKERLİĞİ
4206 ANA ÇOCUK SAĞLIĞI
4207 ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ
1106 ANESTEZİ
6107 ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ
1108 ANTEP FISTIĞI TARIMI VE TEKNOLOJİSİ
9186 ANTEP FISTIĞI, TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
5303 ANTRENÖRLÜK VE SEYİSLİK
8503 ARAZİ MUHAFAZA VE ISLAH
1109 ARICILIK
1110 AŞÇILIK
5304 AT ANTRENÖRLÜĞÜ
5305 ATÇILIK İŞLETMECİLİĞİ
9062 ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ
5306 AV VE YABAN HAYATI
9072 AVCILIK VE YABAN HAYATI
5307 AVRUPA TOPLULUĞU
8591 AYAKKABI TASARIMI
9018 AYAKKABI TASARIMI VE ÜRETİMİ / AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ
4210 AYAKKABI VE SARACİYE TASARIMI
1111 BAĞCILIK
9056 BAHÇE TARIMI
1112 BAHÇE ZİRAATI
4213 BAKIR ÇALGILAR
6113 BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ
9285 BALON PİLOTLUĞU
5308 BANKA VE SİGORTA YÖNETİMİ
1114 BANKACILIK
1115 BANKACILIK VE SİGORTACILIK
9010 BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ
4214 BASIN VE YAYINCILIK
1116 BESİCİLİK
5309 BETON TEKNOLOJİSİ
9104 BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ
8504 BİLGİ İŞLEM
4217 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
9214 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ/BİLGİSAYAR
5310 BİLGİ YÖNETİMİ
1352 BİLGİ YÖNETİMİ (İNTERNET)
4218 BİLGİSAYAR
5311 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK
5312 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE
5313 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE-RESİM-KONSTRÜKSİYON
1117 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE
1118 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
4219 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON
9212 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM/CAD/CAM TEKNOLOJİLERİ
8505 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM
5314 BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAYINCILIK
1119 BİLGİSAYAR DONANIMI
8501 BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ
1120 BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ VE TEKNİKERLİĞİ
1121 BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
1353 BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İNTERNET)
8506 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA
4221 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
8507 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİMİ
9075 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ
1TABLO 6B Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
Kodu Program Adı
1122 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA
1123 BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ
1124 BİLGİSAYARLI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA
4223 BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
4224 BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
8508 BİLİŞİM-YÖNETİM
4225 BİNA KORUMA VE YENİLEME
9256 BİNİCİLİK, AT BAKICILIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ
9102 BİREY VE TOPLUM GÜVENLİĞİ
5315 BİTKİ KORUMA
1125 BİTKİSEL ÜRETİM
5316 BİTKİSEL ÜRÜNLERDE MUHAFAZA VE PAZARLAMA
9242 BİYOKİMYA
1126 BİYOKİMYA TEKNİKERLİĞİ
1127 BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ
5317 BORSA VE FİNANS
6128 BOYA TEKNOLOJİSİ
5318 BOYA VE İZOLASYON UYGULAMA TEKNİKLERİ
8509 BUDAMA VE AŞILAMA
9074 BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
1129 BÜRO YÖNETİMİ
1130 BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK
8510 BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
9061 BÜYÜK VE KÜÇÜK BAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
8511 CAM / CAM ENDÜSTRİSİ
1131 CAM-SERAMİK
4231 CERRAHİ
8512 CERRAHİ TEKNİKERLİĞİ
5320 CEVHER HAZIRLAMA
5321 CEVHER HAZIRLAMA VE MADENCİLİK
5322 CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK
9101 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
9229 ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ
1132 ÇAY EKSPERLİĞİ
9237 ÇAYIR-MERA VE YEM BİTKİLERİ
9241 ÇEVİRMENLİK
1133 ÇEVRE
6134 ÇEVRE KİRLENMESİ VE KONTROLÜ
1135 ÇEVRE KORUMA
9014 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
8593 ÇEVRE SAĞLIĞI
9021 ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE DENETİMİ
9020 ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE SAĞLIĞI
4234 ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ
1136 ÇİNİ İŞLEMECİLİĞİ
5323 ÇOCUK GELİŞİMİ
9246 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
9276 ÇORAP VE MODA TASARIMI
8513 DEĞİRMENCİLİK
5324 DEKOR TASARIMI
8514 DEMİRYOLU ARAÇLARI
8515 DEMİRYOLU İNŞAATI VE İŞLETMECİLİĞİ
8516 DENİZ ADAMLIĞI
9054 DENİZ ARAÇLARI TEKNOLOJİSİ
1137 DENİZ ELEKTRONİĞİ
1138 DENİZ HABERLEŞME
4236 DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ
9137 DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME
1139 DENİZ VE LİMAN İŞLETME
9026 DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ
8517 DENİZCİLİK
1140 DERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ
1141 DERİ KONFEKSİYON
5325 DERİ TEKNOLOJİSİ
1142 DERİCİLİK
1145 DIŞ TİCARET
1146 DIŞ TİCARET VE AVRUPA BİRLİĞİ
8518 DİŞ HEKİMLİĞİ-HİJYEN
1143 DİŞ PROTEZ
8519 DİŞ PROTEZ TEKNİKERLİĞİ
9081 DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ
1144 DİŞ TEKNİK SEKRETERLİĞİ
1147 DİYALİZ
8520 DOĞAL GAZ VE ISITMA / DOĞALGAZ VE ISITMA
8595 DOĞAL TAŞ DEKORASYONU
2TABLO 6B Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
Kodu Program Adı
9037 DOĞAL YAPI TAŞLARI TEKNOLOJİSİ
8597 DOĞALGAZ VE BORU HATLARI TEKNOLOJİSİ
9277 DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ
1148 DOĞALGAZ, ISITMA VE SIHHİ TESİSAT TEKNOLOJİSİ
8521 DOKUMA
5326 DOKUMACILIK VE EL SANATLARI
6149 DÖKÜM
9247 DUVAR SÜSLEME SANATI
1150 DUVAR SÜSLEME SANATLARI
8582 EBELİK
9087 ECZANE HİZMETLERİ
4245 ECZANE TEKNİKERLİĞİ
4247 EĞİTİM ÖNLİSANS
8522 EKMEKÇİLİK
8523 EL BASMACILIĞI
1151 EL SANATLARI
1152 ELEKTRİK
9063 ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI
9213 ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ
1153 ELEKTRİK-ELEKTRONİK
8524 ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNİKERLİĞİ
9065 ELEKTRİKLİ CİHAZ TEKNOLOJİSİ
9284 ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR
1154 ELEKTRONİK
6155 ELEKTRONİK HABERLEŞME
9067 ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
9068 ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
5327 ELEKTRONİK TİCARET
5328 ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ
1156 EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ
1157 EMTİA BORSASI
1158 ENDÜSTRİ BİTKİLERİ YETİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME
9016 ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
9059 ENDÜSTRİYEL BİTKİLER YETİŞTİRİCİLİĞİ
9028 ENDÜSTRİYEL CAM VE SERAMİK
1159 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK
9239 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER İŞLEME TEKNOLOJİSİ
5329 ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK
5330 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON
1160 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİSİ
5331 ENDÜSTRİYEL SERAMİK
6161 ENDÜSTRİYEL TASARIM
1162 ENDÜSTRİYEL TAVUKÇULUK
1163 ENDÜSTRİYEL YÖNETİM
4256 ENERJİ
9230 ENERJİ TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ
9109 ESER KORUMA
1164 ET ENDÜSTRİSİ
9033 ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
5332 E-TİCARET
1165 EV CİHAZLARI TEKNOLOJİSİ
5333 EV GEREÇLERİ
2105 EV İDARESİ
9107 EV VE DENEY HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ
9008 EVDE HASTA BAKIMI
4259 FEN VE TABİAT BİLGİSİ
1166 FERMANTASYON / FERMANTASYON TEKNİKERLİĞİ
8525 FERMENTE ÜRÜNLER
1169 FINDIK EKSPERLİĞİ
1167 FİDAN VE FİDECİLİK
1168 FİDAN YETİŞTİRME / FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
5334 FİLM YAPIM TEKNİKLERİ
5335 FİNANS
8526 FİNANS VE MUHASEBE
5336 FİZİK TEDAVİ
9279 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
4263 FİZYOTERAPİ
8527 FOTOĞRAF
1170 FOTOĞRAFÇILIK
1171 FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK
8599 GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI
4266 GAYRİMENKUL YÖNETİMİ
4267 GAYRİMENKUL YÖNETİMİ VE PAZARLAMA
9066 GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ
1172 GELENEKSEL EL SANATLARI
3TABLO 6B Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
Kodu Program Adı
1173 GEMİ İNŞAATI
1174 GEMİ MAKİNELERİ
1175 GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME
8601 GEMOLOJİ VE MÜCEVHER
4269 GENEL ÇALIŞMALAR
6176 GENEL İŞLETME
9036 GEOTEKNİK
9100 GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ
8528 GIDA KALİTE VE SAĞLIK KONTROL / GIDA KALİTESİ VE SAĞLIK KONTROLÜ
8583 GIDA TEKNİKERLİĞİ
1177 GIDA TEKNOLOJİSİ
8603 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİM ASİSTANLIĞI
9105 GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
8529 GÖRSEL İLETİŞİM
9179 GRAFİK
9180 GRAFİK TASARIMI
4273 GRAFİK VE REKLAMCILIK
8502 GRAFİK-GRAFİK TASARIMI
8530 GÜMRÜK İŞLERİ
1178 GÜMRÜK İŞLETME
9181 GÜVENLİ VE KORUMA
4275 GÜVENLİK
1179 GÜVERTE
1180 HABERLEŞME
1181 HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
1182 HALI VE KİLİM
1183 HALICILIK
1184 HALICILIK VE DESİNATÖRLÜĞÜ
9022 HALICILIK VE KİLİMCİLİK
1185 HALKLA İLİŞKİLER
1186 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
8531 HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
4278 HAREKAT
1187 HARİTA
1188 HARİTA KADASTRO / HARİTA VE KADASTRO
8546 HARİTA TEKNİKERLİĞİ
1189 HARİTA VE MADEN ÖLÇME
1190 HASAT SONRASI TEKNOLOJİSİ
1191 HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON
8532 HAVA KONTROLÖRLÜĞÜ / HAVA KONTROLÖRÜ
4279 HAVA LOJİSTİĞİ
4280 HAVA SAVUNMA
4281 HAVA TRAFİK
9243 HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ
4282 HAVACILIKTA YER HİZMETLERİ YÖNETİMİ
8533 HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
1192 HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI
1193 HAYVANSAL ÜRETİM
1194 HAZIR BETON TEKNOLOJİSİ
1195 HAZIR GİYİM
1196 HAZIR YEMEK VE AŞÇILIK
5380 HEMŞİRELİK
6197 HİDROELEKTRİK SANTRALLARI / HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ
1198 HİDROTERAPİ
1199 HOST VE HOSTESLİK / HOST VE HOSTESLİK (OTOBÜS)
4283 İÇ MEKAN KORUMA VE YENİLEME
9272 İÇ MEKAN TASARIMI
4284 İHBAR KONTROL
9064 İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİSİ / İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ
1200 İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA
4285 İKMAL
8584 İKRAM
9076 İKRAM HİZMETLERİ
2107 İLAHİYAT / İLAHİYAT (ÖNLİSANS)
5337 İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER
9196 İLK VE ACİL YARDIM
4286 İLKOKUL ÖĞRETMENLİĞİ
4287 İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
4289 İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
5338 İNSAN KAYNAKLARI
9073 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
1201 İNŞAAT
8535 İNŞAAT TEKNİKERLİĞİ
9052 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
6202 İNŞAAT VE SANAYİ BOYA UYGULAMA TEKNOLOJİSİ
4TABLO 6B Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
Kodu Program Adı
8605 İNTERNET GAZETECİLİĞİ VE YAYINCILIĞI
8536 İNTERNET İLE PAZARLAMA
4291 İNTERNET VE AĞ TEKNOLOJİLERİ
1203 İPEK BÖCEKÇİLİĞİ
4292 İSTİHBARAT
4293 İSTİHKAM
5339 İŞ İDARESİ
1204 İŞ MAKİNELERİ
9227 İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRLÜĞÜ
8607 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
5340 İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ
1205 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
5341 İŞLETME
1206 İŞLETME ORGANİZASYONU VE ÇİFTLİK YÖNETİMİ
4296 İŞLETME YÖNETİMİ
1207 İŞLETMECİLİK
8537 İTFAİYECİLİK VE SİVİL SAVUNMA
1208 İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ
1209 İTHALAT-İHRACAT
1210 JEOTEKNİK TEKNİKERLİĞİ
5342 JOKEYLİK
9029 KAĞIT TEKNOLOJİSİ
9254 KAĞIT VE AMBALAJ TEKNOLOJİSİ
1211 KAĞIT VE KAĞIT İŞLEME TEKNOLOJİSİ
1212 KAĞITÇILIK
1213 KALIPÇILIK
2377 KALİTE KONTROL
9245 KALİTE VE ÜRÜN YÖNETİMİ
4300 KAMIŞLI ÇALGILAR
9182 KAMU GÜVENLİK VE ASAYİŞİN SAĞLANMASI
1215 KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
1216 KARAYOLU ULAŞIMI VE TRAFİK
8538 KARGO / KARGO HİZMETLERİ
6217 KAYNAK TEKNOLOJİSİ
8539 KAYNAKÇILIK
8540 KESİM VE ET / KESİM VE ET ENDÜSTRİSİ
1219 KIYMETLİ TAŞ VE METAL İŞLEMECİLİĞİ
1218 KİMYA
1247 KİMYA TEKNOLOJİSİ
1220 KONFEKSİYON (HAZIR GİYİM) / KONFEKSİYON
8541 KONSERVASYON
1221 KONTROL SİSTEMLERİ TEKNOLOJİSİ
9069 KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ
8542 KONTROL VE ÖLÇÜ ALETLERİ
1222 KOOPERATİFÇİLİK
5343 KOSTÜM TASARIMI
6223 KOZMETİK TEKNOLOJİSİ
5344 KUAFÖRLÜK
9278 KURUYEMİŞ ÜRETİMİ VE TEKNOLOJİSİ
1224 KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI
9134 KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
9060 KÜMES HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ
5345 LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
1225 LABORATUVAR
9042 LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ
8543 LASTİK / LASTİK ENDÜSTRİSİ
1226 LASTİK TEKNOLOJİSİ
8609 LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ
1227 LASTİK-PLASTİK
4311 LEVAZIM
5346 LOJİSTİK
4312 LOJİSTİK YÖNETİMİ
1228 MADEN
9030 MADEN TEKNOLOJİSİ
5347 MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA
1229 MAĞAZA İŞLETMECİLİĞİ
1230 MAHALLİ İDARELER
1231 MAHALLİ İDARELER (ZABITA)
1232 MAKİNE
1233 MAKİNE YAĞLARI VE YAĞLAMA TEKNOLOJİSİ
1234 MAKİNE-RESİM KONSTRÜKSİYON / MAKİNE, RESİM VE KONSTRÜKSİYON
1235 MALİYE
1236 MANTARCILIK
9228 MARİNA İŞLETME
4318 MARKA İLETİŞİMİ
5TABLO 6B Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
Kodu Program Adı
5348 MASAÜSTÜ YAYINCILIK
1237 MATBAACILIK
5349 MATBAACILIK VE BASKI TEKNİKLERİ
4319 MEDİKAL BAKIM
9133 MEDYA VE İLETİŞİM
6238 MEKATRONİK
8611 MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PİYASASI
1239 MERMER TEKNOLOJİSİ
1240 MERMERCİLİK
1241 METAL İŞLERİ
1242 METALOGRAFİ VE MALZEME MUAYENESİ
9092 METALURJİ
1243 METALURJİ MALZEME
9035 MEYVE VE SEBZE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
6244 MEYVE-SEBZE İŞLEME
9097 MİMARİ DEKORASYON
8544 MİMARİ DEKORATİF SANATLAR
8613 MİMARİ RESTORASYON
1245 MOBİLYA VE DEKORASYON
1246 MODA TASARIMI
8615 MODA VE TEKSTİL TASARIMI
1248 MODA-KONFEKSİYON
8545 MOTOR
4320 MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ
4321 MUHABERE VE ELEKTRONİK BİLGİ SİSTEMLERİ
1249 MUHASEBE
9032 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
1250 MUTFAK YÖNETİMİ
4323 MÜHİMMAT VE MÜHİMMAT TAHRİP
9183 MÜZİK ALETLERİ YAPIM VE ONARIM
5350 NALBANTLIK
1251 ODİOMETRİ / ODYOMETRİ
8617 ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ
5351 OFİS TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİMİ
1252 OPTİSYENLİK
8547 OPTOMETRİ
5352 ORGANİK TARIM
1253 ORMAN İŞLETMECİLİĞİ
8548 ORMAN ÜRÜNLERİ
8619 ORMANCILIK
9071 ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ
8549 ORTA KADEME BANKA-SİGORTA YÖNETİMİ
1254 ORTA KADEME YÖNETİCİLİĞİ / ORTA KADEME YÖNETİCİLİK
9085 ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ
1255 OTEL YÖNETİCİLİĞİ
1256 OTO BOYA KAROSERİ DOĞRULTMA TEKNİKERLİĞİ
9053 OTO BOYA VE KAROSERİ
1257 OTO ELEKTRİK-ELEKTRONİK
1258 OTO MOTOR TEKNOLOJİLERİ
6259 OTOBÜS İŞLETMECİLİĞİ
9012 OTOBÜS KAPTANLIĞI
1260 OTOBÜS ŞOFÖRLÜĞÜ (KAPTANLIK) / OTOBÜS ŞOFÖRLÜĞÜ
9258 OTOBÜSÇÜLÜK YER HİZMETLERİ
8551 OTOMASYON
1261 OTOMOTİV
8552 OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ
1262 OTOMOTİV SATIŞ SONRASI HİZMET
9255 OTOMOTİV TAMİR VE BAKIM
1263 OTOMOTİV TASARIM VE İMALAT
9043 OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ
9096 OTOPSİ YARDIMCILIĞI
1264 ÖRME
9240 ÖRME TEKNOLOJİSİ
5353 ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA
6265 PAMUK EKSPERLİĞİ VE İPLİKÇİLİK
5354 PAMUK PAZARLAMA VE İPLİKÇİLİK
1266 PANCAR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ŞEKER TEKNOLOJİSİ
5355 PARA VE SERMAYE YÖNETİMİ
9082 PARAMEDİK
1267 PATOLOJİ LABORATUVAR
9088 PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
1268 PAZARLAMA
8553 PAZARLAMA VE SATIŞ
1269 PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ
1270 PERAKENDECİLİK VE MAĞAZA YÖNETİMİ
6TABLO 6B Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
Kodu Program Adı
5356 PERFÜZYON
9201 PERFÜZYON TEKNİKLERİ
4332 PERSONEL
6271 PERSONEL YÖNETİMİ
8554 PETROKİMYA
1272 PETROL SONDAJI VE ÜRETİMİ
1273 PEYZAJ
1274 PEYZAJ UYGULAMA VE SÜS BİTKİLERİ
4339 PEYZAJ VE ÇEVRE TASARIMI
1275 PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ
9238 PİLOTAJ EĞİTİMİ
1276 PİYASA ARAŞTIRMALARI VE PAZARLAMA
1277 PİYASA ARAŞTIRMALARI VE REKLAMCILIK
1278 PLASTİK TEKNOLOJİSİ
9099 POSTA HİZMETLERİ
1279 PROTEZ VE ORTEZ
6286 RADYO TV YAYIMCILIĞI / RADYO-TV YAYIMCILIĞI
9248 RADYO TV YAYINCILIĞI
1282 RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI / RADYO-TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI
1283 RADYO VE TELEVİZYON TEKNİĞİ / RADYO-TELEVİZYON TEKNİĞİ
9070 RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ
1284 RADYO VE TELEVİZYON YAYIMCILIĞI / RADYO-TELEVİZYON YAYIMCILIĞI
4340 RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI
1280 RADYO VE TV YAYIMCILIĞI
1281 RADYOLOJİ
1285 RADYOTERAPİ
8556 RAFİNERİ
1287 RAFİNERİ VE PETROKİMYA
9041 RAFİNERİ VE PETRO-KİMYA TEKNOLOJİSİ
9244 RAYLI SİSTEMLER
8621 RAYLI SİSTEMLER ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ / RAYLI SİSTEMLER ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
8623 RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ
8625 RAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNOLOJİSİ
9147 RAYLI SİSTEMLER MAKİNİSTLİK
1288 RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ
8627 RAYLI SİSTEMLER YOL
9055 RAYLI SİSTEMLER YOL TEKNOLOJİSİ
1289 REKLAMCILIK YÖNETİMİ
8629 RESİM
1290 RESTORASYON
1291 RESTORASYON VE KONSERVASYON
9079 SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ
2110 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
8557 SAĞLIK LABORATUVARI
8558 SAĞLIK MEMURLUĞU
8559 SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ
5357 SAHNE TASARIMI
9017 SAHNE VE DEKOR TASARIMI
4343 SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI IŞIK TEKNOLOJİSİ
4344 SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI SES TEKNOLOJİSİ
9015 SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI TEKNOLOJİSİ
9261 SANAT
9148 SARACİYE TASARIMI VE ÜRETİMİ
6292 SATIŞ VE REKLAM YÖNETİMİ
1293 SATIŞ YÖNETİMİ
5359 SAVUNMA VE GÜVENLİK
4349 SAZ TAMİR
1294 SEBZE ÜRETİMİ
8560 SEKRETERLİK
5360 SELÜLOZ VE KAĞIT TEKNOLOJİSİ
1295 SELÜLOZ VE KAĞITÇILIK
1296 SERACILIK
1297 SERACILIK VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
8561 SERACILIK-BUDAMA VE AŞILAMA
1298 SERAMİK
9024 SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK
1299 SERİGRAFİ
9257 SERMAYE PİYASASI VE BORSA
4351 SEVK VE İDARE
1300 SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ
1301 SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ
1302 SEYAHAT VE TUR İŞLETMECİLİĞİ / SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TUR İŞLETMECİLİĞİ
9184 SEYAHAT VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
8562 SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BESİCİLİĞİ
1304 SIHHİ TESİSAT
7TABLO 6B Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
Kodu Program Adı
8563 SIHHİ TESİSAT VE DOĞALGAZ
1303 SİGORTACILIK
1305 SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
9145 SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ
9023 SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK
8564 SOĞUTMA TESİSATÇILIĞI / SOĞUTMA TESİSATI
8565 SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA
9031 SONDAJ TEKNOLOJİSİ
6306 SONDAJCILIK
2111 SOSYAL BİLİMLER
9098 SOSYAL GÜVENLİK
4352 SOSYAL HİZMETLER
9130 SPOR YÖNETİMİ
1307 SU ÜRÜNLERİ
9232 SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ
5361 SUALTI
4355 SUALTI TEKNOLOJİSİ / SU ALTI TEKNOLOJİSİ
5362 SUBTROPİK İKLİM BİTKİLERİ
9084 SUBTROPİKAL BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
1308 SULAMA TEKNOLOJİSİ
8566 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
1309 SÜT HAYVANCILIĞI
9317 SÜT VE BESİ HAYVANCILIĞI
1310 SÜT VE ÜRÜNLERİ
9027 SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
4356 ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
8631 ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE BAĞCILIK
8633 ŞEKER TEKNOLOJİSİ
4358 TAHIL ÇİFTLİĞİ
9211 TAHRİBATSIZ MUAYENE
1311 TAKI TASARIMI VE SÜS TAŞLARI İŞLEMECİLİĞİ
4360 TAKI VE EL SANATLARI
1312 TAPU KADASTRO MESLEK YÜKSEKOKULU
8567 TAPU VE KADASTRO / TAPU KADASTRO
5363 TARIM
1313 TARIM ALET VE MAKİNELERİ
9253 TARIM İŞLETMECİLİĞİ
8635 TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE PAZARLAMA
5364 TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE PAZARLAMA VE DEPOLANMASI
8568 TARIM MAKİNALARI / TARIM MAKİNELERİ
5365 TARIM ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI
8637 TARIM ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI VE DEPOLANMASI
5366 TARIMSAL İŞLETMECİLİK
1314 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
1315 TARIMSAL LABORATUVAR
1316 TARIMSAL PAZARLAMA
4361 TARIMSAL SULAMA
1317 TARIMSAL SULAMA YÖNETİMİ
9038 TARIMSAL ÜRÜNLER MUHAFAZA VE DEPOLAMA TEKNOLOJİSİ
1318 TARLA BİTKİLERİ
8639 TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK
1319 TAŞ İŞLEMECİLİĞİ
1320 TAŞ VE METAL İŞLEMECİLİĞİ
1321 TAVUKÇULUK
1322 TEKNİK SERAMİK
1323 TEKSTİL
1324 TEKSTİL BASKI
1325 TEKSTİL DOKUMA
1326 TEKSTİL İPLİKÇİLİK
9250 TEKSTİL TASARIMI
9019 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
9252 TEKSTİL ÜRÜNLERİ TASARIMI
8569 TEKSTİL VE HALI MAKİNELERİ
6327 TELEKOMÜNİKASYON
8641 TELEVİZYON VE RADYO PROGRAMCILIĞI
8643 TELEVİZYON YAPIM VE YÖNETİMİ
4364 TERMİK MOTORLAR VE OTOMOBİL
8570 TERMİK SANTRAL MAKİNELERİ
8571 TERMİK SANTRALLERDE ENERJİ ÜRETİMİ
1328 TESİSAT TEKNOLOJİSİ
1329 TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
9086 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
4366 TIBBİ İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR
9083 TIBBİ LABORATUAR TEKNİKLERİ / TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
1330 TIBBİ LABORATUVAR
8TABLO 6B Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
Kodu Program Adı
1331 TIBBİ MÜMESSİLLİK VE PAZARLAMA
9089 TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA
1332 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER
1333 TİCARET VE YÖNETİM
1334 TOHUMCULUK
4369 TOPLUM SAĞLIĞI
8572 TURİST REHBERLİĞİ
8573 TURİZM
5367 TURİZM ANİMASYONU
1335 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
1336 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK
8574 TURİZM OTEL YÖNETİCİLİĞİ / TURİZM VE OTEL YÖNETİCİLİĞİ
1337 TURİZM REHBERLİĞİ
4374 TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ
5368 TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
1338 TURİZM VE OTELCİLİK / TURİZM-OTELCİLİK
9078 TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ
5370 TURİZM VE SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ
1339 TURİZM YÖNETİMİ
8575 TURİZM, KONAKLAMA VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
9103 TURUNÇGİL TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
9057 TÜTÜN TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
1340 TÜTÜN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İŞLEMECİLİĞİ
5371 UÇAK ELEKTRİĞİ
4378 UÇAK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ
5372 UÇAK ELEKTRONİĞİ
4379 UÇAK GÖVDE BAKIM
5373 UÇAK GÖVDESİ
5374 UÇAK MOTORU
9146 UÇAK TEKNOLOJİSİ
4380 UÇAK YER DESTEK SİSTEMLERİ
1341 ULAŞTIRMA
4385 ULAŞTIRMA VE OTOMOTİV
9011 ULAŞTIRMA VE TRAFİK HİZMETLERİ
5375 ULUSLARARASI LOJİSTİK
4392 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK
1342 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ
5376 ULUSLARARASI TİCARET
9112 ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
1343 ULUSLARARASI TİCARET YÖNETİMİ
1344 UN ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
9249 UN VE UNLU MAMULLER TEKNOLOJİSİ
9198 UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK
8576 UYGULAMALI İNGİLİZCE VE REHBERLİK
1345 UYGULAMALI İNGİLİZCE-TÜRKÇE ÇEVİRMENLİK
9199 UYGULAMALI İSPANYOLCA VE ÇEVİRMENLİK
4394 UYGULAMALI İSPANYOLCA-TÜRKÇE ÇEVİRMENLİK
9200 UYGULAMALI RUSÇA VE ÇEVİRMENLİK
4396 UYGULAMALI RUSÇA-TÜRKÇE ÇEVİRMENLİK
1346 UYGULAMALI TAKI TEKNOLOJİSİ
1214 ÜRETİMDE KALİTE KONTROL
4397 VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ
4398 VURMALI ÇALGILAR
4399 WEB TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA
1347 YAĞ ENDÜSTRİSİ
8577 YALITIM TEKNOLOJİSİ
4400 YAPI
9251 YAPI DEKORU
8645 YAPI DENETİM YARDIMCILIĞI
9039 YAPI DENETİMİ
1351 YAPI DONATIM TEKNOLOJİSİ
1348 YAPI RESSAMLIĞI
4401 YAPI TEKNOLOJİSİ
5377 YAPI TESİSAT TEKNOLOJİSİ
9040 YAPI YALITIM TEKNOLOJİSİ
4403 YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ
9080 YAŞLI BAKIMI
8647 YAŞLI HİZMETLERİ BAKIMI
9013 YAT İŞLETME VE YÖNETİMİ
4404 YAT VE TEKNE YAPIMI
5378 YATÇILIK VE YAT İŞLETMECİLİĞİ
1349 YEM TEKNOLOJİSİ VE HAYVAN BESLEME
8578 YEMEK PİŞİRME TEKNİKLERİ
8579 YER HİZMETLERİ
8580 YEREL YÖNETİMLER
9TABLO 6B Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
Kodu Program Adı
1350 YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ / YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ
4406 YÖNETİM
8581 ZEYTİN ENDÜSTRİSİ
5379 ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
9058 ZEYTİNCİLİK VE ZEYTİN İŞLEME TEKNOLOJİSİ
9005 DİĞER (Belli alanlara tanınan ayrıcalıklardan yararlanamazlar.)
10TABLO 6C Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kodu Program Adı
8342 ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ
8297 ADALET YÜKSEKOKULU (B) (EKSTERN)
3101 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ / AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ
4203 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ
8145 AĞAÇ İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
5101 AİLE BİLİMLERİ VE TÜKETİCİ ÖĞRETMENLİĞİ
3102 AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ
8341 AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ
8120 AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
9152 AKSESUAR TASARIMI
3103 AKTÜARYA / AKTÜERYA
5102 AKTÜERYA BİLİMLERİ
8304 ALMAN DİL BİLİMİ
4204 ALMAN DİLİ
6104 ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
8121 ALMAN DİLİ VE KÜLTÜRÜ
3105 ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ
8305 AMERİKAN DİLİ VE EDEBİYATI
3106 AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI
3107 ANA OKULU ÖĞRETMENLİĞİ / ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ
7101 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
3108 ANTROPOLOJİ
3109 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI
3110 ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ
3111 ARKEOLOJİ
3112 ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ
4208 ARNAVUTÇA
8146 ARP
3113 ARŞİVCİLİK
4209 ASFALTİT VE PETROL-GAZ ÜRETİMİNİN FİZİKİ SÜREÇLERİ
8306 ASTRONOMİ
3114 ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ
9203 AŞÇILIK
3115 AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ
4211 AZERBAYCAN DİLİ VE EDEBİYATI
8343 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI
8147 BAHÇE BİTKİLERİ
9190 BAHÇE BİTKİLERİ ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI
4212 BAHÇE VE TARLA BİTKİLERİ
7105 BALE
7106 BALE DANSÇILIĞI
9197 BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ
3116 BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
7107 BANDO ŞEFLİĞİ
3117 BANKACILIK
3118 BANKACILIK FİNANS
6119 BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN
3120 BANKACILIK VE SİGORTACILIK
8122 BASIM VE YAYIMCILIK
8148 BASIN VE YAYIMCILIK
3121 BASIN VE YAYIN / BASIN-YAYIN
8149 BASKI ÖĞRETMENLİĞİ
7150 BASKI SANATLARI
8150 BATI AVRUPA İŞ İDARESİ VE İKTİSAT
4215 BATI DİLLERİ
8307 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
7102 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ
8123 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
8124 BESİN TEKNOLOJİSİ VE ÖĞRETMENLİĞİ
3122 BESLENME VE DİYETETİK
7208 BİLEŞİK SANATLAR / BİRLEŞİK SANATLAR
4216 BİLGİ İŞLEMİ
8308 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
8144 BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ
3123 BİLGİSAYAR
8143 BİLGİSAYAR BİLİMİ / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
5137 BİLGİSAYAR BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
8309 BİLGİSAYAR DONANIMI VE TEKNOLOJİSİ
3124 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
3125 BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ
3126 BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
4220 BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE AĞLARI
8151 BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
8125 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
8152 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
3127 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1TABLO 6C Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kodu Program Adı
8153 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BÜRO YÖNETİMİ
4222 BİLGİSAYAR UYGULAMALI EKONOMİ
8154 BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ
8155 BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK / BİLGİSAYAR-ENFORMATİK
8156 BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK MÜHENDİSLİĞİ
3128 BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ
9150 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
8310 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİMİ
3129 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
8157 BİLİM TARİHİ
5103 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
3130 BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
8158 BİTKİ KORUMA
6131 BİTKİSEL ÜRETİM
9269 BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ
3132 BİYOKİMYA
3133 BİYOLOJİ
5138 BİYOLOJİ BİLİMLERİ VE BİYO MÜHENDİSLİK
3364 BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
4226 BİYOLOJİ-EKOLOJİ, ÇEVRE KORUMA
4227 BİYOLOJİ-ZİRAİ BİLİMLER
5104 BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ
3134 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
3135 BİYOMÜHENDİSLİK
9114 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
9266 BİYOTEKNOLOJİ
4228 BOŞNAKÇA
8159 BOYA-APRE ÖĞRETMENLİĞİ
4229 BÖLGE BİLİM
3136 BULGAR DİLİ VE EDEBİYATI
4230 BULGAR FİLOLOJİSİ
3137 BÜRO YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
8239 BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK
8160 CAM
9216 CAM VE SERAMİK TASARIMI
9168 CANLANDIRMA FİLMİ TASARIM VE YÖNETİMİ
9191 CAZ
8311 CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ
4232 CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ
7151 CİLT
3138 COĞRAFYA
3365 COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
3139 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI
3140 ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI
9169 ÇALGI
7136 ÇALGI YAPIM / ENSTRÜMAN YAPIM
8312 ÇALIŞMA EKONOMİSİ
3141 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
9280 ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA)
8202 ÇEVİRİBİLİM (İNGİLİZCE) / ÇEVİRİBİLİM
8313 ÇEVRE BİLİMLERİ VE YÖNETİMİ
4233 ÇEVRE KORUMA TESİSATI VE DONANIMI
3142 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
8314 ÇEVREBİLİM
3143 ÇİÇEK, ÖRGÜ, DOKUMA ÖĞRETMENLİĞİ
3144 ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI
9204 ÇİNİ
7152 ÇİZGİ FİLM (ANİMASYON) / ÇİZGİ FİLM – ANİMASYON
4235 ÇOCUK GELİŞİMİ
3145 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
6146 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
8161 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
8126 ÇOCUK GELİŞİMİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ / ÇOÇUK GELİŞİMİ VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
8162 ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ
7209 DANS
8163 DEKORATİF EŞYALAR VE ÇİÇEK ÖĞRETMENLİĞİ
3147 DEKORATİF SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ
8127 DEKORATİF ÜRÜNLER ÖĞRETMENLİĞİ
8164 DENİZ BİLİMLERİ
8165 DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ
3150 DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİCİLİĞİ / DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ / DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ
3148 DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
3149 DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
4237 DENİZ VE LİMAN İŞLETME
4239 DENİZDE PETROL VE GAZ ÜRETİM ARAÇLARI
3151 DERİ MÜHENDİSLİĞİ 2TABLO 6C Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kodu Program Adı
8166 DERİ TEKNOLOJİSİ
8167 DERİ VE LİF TEKNOLOJİSİ
8168 DEVLET KONSERVATUVARI
8169 DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUARI / DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI
4240 DİL AĞIRLIKLI PROGRAMLAR
4241 DİL BİLGİSİ
6152 DİL BİLİMİ / DİLBİLİM
8315 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
6366 DİŞ HEKİMLİĞİ
4243 DOĞU DİLLERİ
8170 DOKUMA ÖĞRETMENLİĞİ
8171 DOKUMA VE ÖRGÜ ÖĞRETMENLİĞİ
3153 DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON
8172 DÖKÜM İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
3154 DÖKÜM ÖĞRETMENLİĞİ
9163 DRAMA VE OYUNCULUK
9174 DRAMATİK YAZARLIK
7153 DRAMATİK YAZARLIK-DRAMATURJİ / DRAMATURJİ-DRAMATİK YAZARLIK
7210 DUYSAL (SES) SANATLARI TASARIMI / DUYSAL SANATLARI TASARIMI
4244 DÜNYA DİNLERİ
3155 EBELİK
3156 ECZACILIK
4246 EDEBİYAT
9139 EDEBİYAT PROGRAMLARI
8173 EĞİTİM BİLİMLERİ
3157 EĞİTİM İLETİŞİMİ VE PLANLAMASI
8174 EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
8175 EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ VE DENETİCİLİĞİ
8176 EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI
8177 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME / EĞİTİMDE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
8128 EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER
8316 EKOLOJİ
3158 EKONOMETRİ
3159 EKONOMİ
9113 EKONOMİ POLİTİK VE TOPLUM FELSEFESİ
5105 EKONOMİ VE FİNANS
9221 EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER / EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI
5106 EKONOMİ-YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI
8179 EL SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ
9206 EL SANATLARI TASARIMI VE ÜRETİMİ
4248 ELEKTRİK GÜÇ MÜHENDİSLİĞİ
4249 ELEKTRİK GÜÇ MÜHENDİSLİĞİ VE DONANIMI
4250 ELEKTRİK GÜÇ ÜRETİMİ VE ELEKTRİK DONANIMI
8180 ELEKTRİK İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
3160 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
3161 ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
3162 ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ / ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
4251 ELEKTRİK VE MALZEME DONANIMI
4252 ELEKTRONİK
8181 ELEKTRONİK İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
3163 ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
3164 ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ
6165 ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ
3166 ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
3167 ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ÖĞRETMENLİĞİ
4253 ELEKTRONİK VE TELEKOMÜNİKASYON
3168 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
8318 ENDÜSTRİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
7154 ENDÜSTRİ TASARIMI
3169 ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
4254 ENDÜSTRİ YÖNETİMİ
4255 ENDÜSTRİ YÖNETİMİ VE MÜHENDİSLİK
3170 ENDÜSTRİYEL TASARIM
3171 ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
8182 ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ / ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
3172 ENERJİ ÖĞRETMENLİĞİ
8319 ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
4257 ENFORMASYON SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
6173 ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ
3174 ENFORMATİK / ENFORMATİK (ALMANCA)
9265 ENGELLİLERDE EGZERSİZ VE SPOR EĞİTİMİ
9225 ERGOTERAPİ
9193 ERMENİ DİLİ VE EDEBİYATI
8129 ESKİ ÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ / ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ
7156 ESKİ ÇİNİ ONARIMI / ESKİ ÇİNİ ONARIMLARI
8185 ESKİ KUMAŞ DESENLERİ 3TABLO 6C Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kodu Program Adı
8186 ESKİ YAZI
7157 ESKİ YAZI (HAT)
3175 ESKİ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI
4258 EŞİT AĞIRLIKLI PROGRAMLAR
3176 ETNOLOJİ
3177 EV EKONOMİSİ
8187 EV İDARESİ VE AİLE EKONOMİSİ
3178 EV YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
8188 EV-İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
8130 EV-İŞ VE EV EKONOMİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
8189 FAGOT
3179 FARS DİLİ VE EDEBİYATI
3180 FELSEFE
3367 FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ
3181 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
9122 FEN PROGRAMLARI
9154 FİLM TASARIM VE YAZARLIK
9159 FİLM TASARIM VE YÖNETMENLİĞİ
9165 FİLM TASARIMI
4260 FİLOLOJİ
5107 FİNANS MATEMATİĞİ
9262 FİNANS VE MUHASEBE
4261 FİNANS-SİGORTA
3182 FİZİK
3183 FİZİK ANTROPOLOJİ
3184 FİZİK MÜHENDİSLİĞİ
3368 FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ
3185 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
9263 FİZİK TIP VE REHABİLİTASYON
4262 FİZİK VE ASTRONOMİ
8344 FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
8190 FLÜT
7108 FOLKLOR VE ETNOMÜZİKOLOJİ
7158 FOTOĞRAF
8345 FOTOĞRAF VE GRAFİK SANATLAR
7211 FOTOĞRAF VE VİDEO
4264 FRANSIZ DİLİ
3186 FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI
8131 FRANSIZ DİLİ VE KÜLTÜRÜ
3187 FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ
4265 GASTRONOMİ
5108 GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI
9144 GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLENDİRME / GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLEME
6188 GAZETECİLİK
8191 GAZETECİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER
8320 GELENEKSEL EL SANATLARI
7159 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI
7195 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ
9274 GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ
8321 GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
8322 GEMİ İNŞAAT VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ / GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ
3189 GEMİ İNŞAATI MÜHENDİSLİĞİ
4268 GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK TEKNOLOJİLERİ
8192 GEMİ MAKİNALARI / GEMİ MAKİNELERİ
3190 GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
8193 GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ
9185 GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
9259 GEMİ VE YAT TASARIMI
8194 GEMOLOJİ
4270 GENEL TARİH
9273 GENETİK VE BİYOİNFORMATİK
8195 GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK
9034 GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ
9151 GERONTOLOJİ
8196 GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ
3191 GIDA MÜHENDİSLİĞİ
4271 GIDA TEKNOLOJİLERİ / GIDA TEKNOLOJİSİ
9275 GİRİŞİMCİLİK
7109 GİTAR
3192 GİYİM ENDÜSTRİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
8197 GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ / GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ
3193 GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ
3194 GÖRME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
9231 GÖRSEL İLETİŞİM
7190 GÖRSEL İLETİŞİM SANATI
5109 GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI 4TABLO 6C Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kodu Program Adı
9162 GÖRSEL SANATLAR
7191 GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI
4272 GÖRSEL SANATLAR VE İLETİŞİM TASARIMI
8353 GÖRÜNTÜ SANATLARI
7160 GRAFİK
7196 GRAFİK ÖĞRETMENLİĞİ
7145 GRAFİK SANATLAR / GRAFİK SANATLARI
9160 GRAFİK SANATLAR VE GRAFİK TASARIM
7161 GRAFİK TASARIM
7162 GRAFİK TASARIMI
9118 GÜMRÜK İŞLETME
8346 GÜRCÜ DİLİ VE EDEBİYATI
3195 GÜVERTE
8294 GÜVERTE (DKK)
4276 HABERLEŞME DONANIMI VE TEKNOLOJİLERİ
8323 HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
4277 HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ VE TEKNOLOJİSİ
8198 HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
7163 HALI, KİLİM VE ESKİ KUMAŞ DESENLERİ / HALI-KİLİM VE ESKİ KUMAŞ DESENLERİ
5110 HALK BİLİM / HALKBİLİM
3196 HALK BİLİMİ (FOLKLOR) / HALKBİLİMİ (FOLKLOR)
8200 HALK EĞİTİMİ
3197 HALKLA İLİŞKİLER
5111 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
3198 HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
8324 HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
8201 HAVA KONTROLÖRÜ
7215 HAVA TRAFİK KONTROL
3199 HAVA ULAŞTIRMA
8325 HAVACILIK
3200 HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ
5112 HAVACILIK MÜHENDİSLİĞİ
3201 HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ
3202 HAYVANSAL ÜRETİM
3203 HAZIR GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ
8203 HAZIR GİYİM TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
3204 HEMŞİRELİK
3205 HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ
7164 HEYKEL
9117 HIRVAT DİLİ VE EDEBİYATI
8326 HİDROJEOLOJİ
3206 HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
3207 HİNDOLOJİ
6208 HİTİTOLOJİ
8204 HOLLANDA DİLİ VE EDEBİYATI
3209 HUKUK
3210 HUNGAROLOJİ
9194 İBRANİ DİLİ VE EDEBİYATI
8205 İÇ MİMARİ
7165 İÇ MİMARİ VE ÇEVRE TASARIMI
3211 İÇ MİMARLIK
3212 İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
9217 İDARİ BİLİMLER
9140 İKTİSADİ PROGRAMLAR
3213 İKTİSAT
6214 İLAHİYAT
3215 İLETİŞİM
8327 İLETİŞİM BİLİMLERİ
8132 İLETİŞİM SANATLARI
5113 İLETİŞİM TASARIMI
7212 İLETİŞİM TASARIMI (MULTİMEDİA)
9281 İLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİ
7168 İLETİŞİM VE TASARIM
3216 İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
3217 İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
5114 İMALAT MÜHENDİSLİĞİ
3218 İNGİLİZ DİL BİLİMİ
4288 İNGİLİZ DİLİ
3219 İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
4290 İNGİLİZ DİLİ VE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT
8293 İNGİLİZ DİLİ VE KÜLTÜRÜ
3220 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ / İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ-ELT
8328 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
9189 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
3221 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
8206 İPLİKÇİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 5TABLO 6C Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kodu Program Adı
9270 İSLAMİ İLİMLER
3222 İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI
3223 İSTATİSTİK
3224 İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
8207 İŞ İDARESİ
8208 İŞ İDARESİ VE İKTİSAT
8133 İŞ VE TEKNİK EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ
8209 İŞ YÖNETİMİ VE TİCARET EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ / İŞ YÖNETİMİ VE TİCARET ÖĞRETMENLİĞİ
3225 İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
3226 İŞLETME / İŞLETMECİLİK
3227 İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ
4294 İŞLETME EKONOMİSİ
8210 İŞLETME ENFORMATİĞİ
3228 İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
8134 İŞLETME ÖĞRETMENLİĞİ
4295 İŞLETME YÖNETİMİ
8211 İŞLETME, MUHASEBE VE TİCARET ÖĞRETMENLİĞİ
6229 İŞLETME-EKONOMİ / İŞLETME-İKTİSAT
3230 İTALYAN DİLİ VE EDEBİYATI
3231 JAPON DİLİ VE EDEBİYATI
3232 JAPONCA ÖĞRETMENLİĞİ
4297 JEODEZİ
3233 JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ
4298 JEODEZİ VE HARİTACILIK
3234 JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
4299 JEOLOJİ
6235 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
3236 KALIPÇILIK ÖĞRETMENLİĞİ
3237 KAMU YÖNETİMİ
3238 KARA ULAŞTIRMA
3239 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT
8212 KAYNAK ÖĞRETMENLİĞİ
4301 KAZAK DİLİ VE EDEBİYATI
4302 KAZAKİSTAN TARİHİ
8213 KEMAN
3283 KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARİSİ / KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI
4304 KIRGIZ DİLİ ÖĞRETMENLİĞİ
4305 KIRGIZ DİLİ VE EDEBİYATI
3240 KİMYA
6241 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
9226 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMALI KİMYA
3369 KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ
8329 KİMYA TEKNOLOJİSİ
4306 KİMYA VE PROSES MÜHENDİSLİĞİ
9192 KİMYA VE SÜREÇ MÜHENDİSLİĞİ
4307 KİMYA/BİYOLOJİ KİMYA
5115 KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
8214 KLARNET
3242 KLASİK ARKEOLOJİ
9215 KLASİK BALE
4308 KLİNİK VETERİNERLİK VE ECZACILIK
8199 KOMPOSİZYON VE MÜZİK TEORİSİ / KOMPOZİSYON VE MÜZİK TEORİSİ
7111 KOMPOSİZYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ / KOMPOZİSYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ
7221 KOMPOZİSYON / KOMPOSİZYON
3243 KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ
3244 KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ
8215 KONAKLAMA VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
8216 KONTRABAS
9158 KONTROBAS
3245 KONTROL MÜHENDİSLİĞİ
8347 KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ
8141 KONTROL VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
9260 KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ
3246 KORE DİLİ VE EDEBİYATI
7112 KOREOLOJİ
8217 KORNO
7113 KORO
8218 KUAFÖRLÜK ÖĞRETMENLİĞİ
3247 KUAFÖRLÜK VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
9156 KURGU-SES VE GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
8219 KUYUMCULUK
8220 KÜLTÜR BİTKİLERİ ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI
9141 KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM
8330 KÜLTÜR YÖNETİMİ
5141 KÜLTÜREL ETÜDLER / KÜLTÜREL ETÜTLER
8221 KÜLTÜRTEKNİK 6TABLO 6C Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kodu Program Adı
5116 KÜRESEL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER / KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
9287 KÜRT DİLİ VE EDEBİYATI
3248 KÜTÜPHANECİLİK
4309 KÜTÜPHANECİLİK VE BİLGİ ÇALIŞMALARI
3249 LATİN DİLİ VE EDEBİYATI
3250 LEH DİLİ VE EDEBİYATI
4310 LENGUSTİK TERCÜME TEORİSİ VE PRATİĞİ
8222 LOJİSTİK YÖNETİMİ
3251 MADEN MÜHENDİSLİĞİ
8295 MAKİNA (DKK)
8224 MAKİNA RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ / MAKİNE RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ
3253 MAKİNA RESSAMLIĞI VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ / MAKİNE RESMİ VE KONSTRÜKSİYONU ÖĞRETMENLİĞİ / MAKİNE-RESİM VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ
8223 MAKİNE
3252 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
5117 MAKİNE ÖĞRETMENLİĞİ
4313 MAKİNE ÜRETİMİ TEKNİK VE TEKNOLOJİSİ
4314 MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ
4315 MAKİNE VE ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ
4316 MAKİNE YAPIM TEKNİĞİ VE TEKNOLOJİLERİ
4317 MAKİNE YAPIMI MÜHENDİSLİĞİ VE TEKNOLOJİSİ
3254 MALİYE
8225 MALİYE-MUHASEBE
8226 MALZEME
5118 MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ
8227 MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
3255 MATBAA ÖĞRETMENLİĞİ / MATBAACILIK ÖĞRETMENLİĞİ
6256 MATEMATİK
3257 MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ
3370 MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
3258 MATEMATİK VE BİLGİSAYAR / MATEMATİK-BİLGİSAYAR
3256 MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
8228 MATEMATİK VE İNFORMATİK / MATEMATİK-İNFORMATİK
8229 MATEMATİK VE İSTATİSTİK
8230 MATEMATİK-BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
9195 MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR
8244 MEDYA VE İLETİŞİM
3259 MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ
9220 MEDYA VE UYGULAMALI GÖRSEL SANATLAR
5119 MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
5120 MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ
7197 MESLEKİ RESİM ÖĞRETMENLİĞİ
8231 METAL İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
3260 METAL ÖĞRETMENLİĞİ
8232 METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ
3261 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
6262 METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
5139 MİKROELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
3263 MİMARLIK
3264 MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ
9170 MODA GİYİM TASARIMI
3266 MODA TASARIMI
3265 MODA TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ
3375 MODA VE TASARIM
7169 MODA VE TEKSTİL TASARIM / MODA VE TEKSTİL TASARIMI / TEKSTİL VE MODA TASARIMI
5144 MODEL ÖĞRETMENLİĞİ
7114 MODERN DANS
5121 MOLEKÜLER BİYOLOJİ
3267 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
8233 MOTOR ÖĞRETMENLİĞİ
3268 MUHASEBE
3269 MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ
9115 MUHASEBE VE DENETİM
5123 MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM / MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ
3270 MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLİĞİ
4322 MUHASEBE VE MALİYE
3381 MUHASEBE-FİNANSMAN
8234 MUHASEBE-İŞLETME ÖĞRETMENLİĞİ
9153 MUTFAK SANATLARI VE YÖNETİMİ
9283 MÜCEVHERAT MÜHENDİSLİĞİ
8235 MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ
9124 MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI
3271 MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI
3272 MÜTERCİM TERCÜMANLIK / MÜTERCİM-TERCÜMANLIK
9290 MÜTERCİM VE KONFERANS TERCÜMANLIĞI (İNGİLİZCE-FRANSIZCA/İSPANYOLCA-FRANSIZCA)
8178 MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ALMANCA) 7TABLO 6C Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kodu Program Adı
9224 MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ARAPÇA)
9187 MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (BATI DİLLERİ)
9222 MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ÇİNCE)
9188 MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (DOĞU DİLLERİ)
9289 MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (FARSÇA)
8184 MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (FRANSIZCA)
8242 MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNG-FRA-TÜRKÇE)
8290 MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE)
9223 MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (RUSÇA)
9236 MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (TÜRKÇE-ALMANCA-İNGİLİZCE)
7148 MÜZİK
7205 MÜZİK (PİYANO, YAYLI ÇALGILAR, NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA ÇALGILAR, KORO, TEORİ-KOMPOSİZYON, RİTMİK MÜZİK)
8291 MÜZİK (PİYANO, YAYLI ÇALGILAR, NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA ÇALGILAR,ŞAN, TEORİ-KOMPOSİZYON)
7171 MÜZİK BİLİMLERİ / MÜZİK BİLİMLER
7143 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ
5124 MÜZİK TEKNOLOJİLERİ / MÜZİK TEKNOLOJİSİ
8236 MÜZİK TEORİSİ
7213 MÜZİK TOPLULUKLARI
7115 MÜZİKOLOJİ / GENEL MÜZİKOLOJİ
9164 MÜZİKOLOJİ VE KOMPOZİSYON
3273 NAKIŞ ÖĞRETMENLİĞİ
7116 NEFESLİ ÇALGILAR
7117 NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA ÇALGILAR / NEFESLİ VE VURMA ÇALGILAR
8286 NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA SAZLAR
8237 NEFESLİ SAZLAR
3274 NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ
8238 OBUA
9267 ODYOLOJİ
8332 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
3275 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ / OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
9264 OKUL ÖNCESİ TALİM VE TERBİYE
7118 OPERA
9167 OPERA VE KONSER ŞARKICILIĞI
8240 OPERA, KORO VE POPÜLER MÜZİK ŞARKICILIĞI
8348 ORKESTRA ŞEFLİĞİ
3276 ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ
6277 ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
4325 OTEL İŞLETMECİLİĞİ
9116 OTEL YÖNETİCİLİĞİ
4326 OTOMASYON ENFORMASYON VE KONTROL DONANIMI
4327 OTOMASYON ENFORMASYON VE KONTROL TEKNİKLERİ
4328 OTOMASYON, BİLGİ VE KONTROL MÜHENDİSLİĞİ
4329 OTOMOBİL MÜHENDİSLİĞİ VE TEKNOLOJİLERİ
8333 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ
3278 OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ
7119 OYUNCULUK
4330 ÖZBEK DİLİ VE EDEBİYATI
8135 ÖZEL EĞİTİM
8136 ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ
3279 PALEOANTROPOLOJİ
8334 PAZARLAMA
8349 PAZARLAMA ÖĞRETMENLİĞİ
3280 PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZACILIK
8241 PETROL MÜHENDİSLİĞİ
4333 PETROL TEKNOLOJİSİ VE PETROKİMYA
4334 PETROL VE DOĞALGAZ JEOLOJİSİ
3281 PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ
4335 PETROL VE GAZ KUYULARININ AÇILMASI
4336 PETROL VE GAZ ÜRETİM MAKİNELERİ VE TEÇHİZATI
4337 PETROL-GAZ BORU HATLARININ VE DEPOLARININ PROJELENDİRİLMESİ, İNŞAASI VE İŞLETİLMESİ
4338 PETROL-GAZ YATAKLARININ İŞLETİLMESİ VE KULLANIMI
3282 PEYZAJ MİMARİSİ VE KENTSEL TASARIM
6283 PEYZAJ MİMARLIĞI
7216 PİLOTAJ
7120 PİYANO
7122 PİYANO ARP / PİYANO VE HARP
7121 PİYANO ONARIMI VE YAPIMI / PİYANO YAPIMI VE ONARIMI
9161 PİYANO-ARP-GİTAR / PİYANO, ARP, GİTAR
9171 PİYANO-GİTAR
8243 PLASTİK SANATLAR
7173 PLASTİK SANATLAR (RESİM – HEYKEL VE TAKI TASARIMI, SERAMİK) / PLASTİK SANATLAR (RESİM, HEYKEL,SERAMİK VE TAKI TASARIMI)
8245 PLASTİK SANATLAR (RESİM-HEYKEL SERAMİK) / PLASTİK SANATLAR(RESİM-HEYKEL VE SERAMİK)
9120 POLİMER MÜHENDİSLİĞİ
3284 PREHİSTORYA
3285 PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ / PROTOHİSTORYA VE ÖN ASYA ARKEOLOJİSİ
3286 PSİKOLOJİ 8TABLO 6C Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kodu Program Adı
3290 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
8247 RADYO VE TELEVİZYON / RADYO-TV
3287 RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA / RADYO-TELEVİZYON, SİNEMA
3288 RADYO, TV VE SİNEMA
3289 RADYO-TV-SİNEMA
5126 RADYO-TV-SİNEMA VE GÖRSEL SANATLAR
9268 RAYLI SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ
8248 REHBERLİK
8249 REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ
3291 REKLAMCILIK
3292 REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER
7103 REKREASYON
9172 REKREASYON YÖNETİMİ
7188 RESİM
7144 RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ / RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ
8137 RESİM ÖĞRETMENLİĞİ
8298 RESİM-HEYKEL (PLASTİK SANATLAR)
8250 RESİM-İŞ EĞİTİMİ
8251 RESTORASYON
8299 RİTMİK MÜZİK
8138 ROMEN DİLİ VE EDEBİYATI
9125 RUS DİLİ
3293 RUS DİLİ VE EDEBİYATI
4341 RUS FİLOLOJİSİ
4342 RUSÇA ÖĞRETMENLİĞİ
9208 SAÇ VE GÜZELLİK UYGULAMALARI
3294 SAĞLIK EĞİTİMİ
3295 SAĞLIK İDARESİ
3296 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
3298 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ
3297 SAĞLIK MEMURLUĞU
6298 SAĞLIK YÖNETİMİ
7175 SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜMÜ
8335 SAHNE SANATLARI
7176 SAHNE TASARIMI
8252 SAHNE VE GÖRÜNTÜ SANATLARI
7192 SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİMİ
9233 SAKSAFON
7177 SANAT (TASARIM) YÖNETİMİ
3299 SANAT TARİHİ
4345 SANAT TARİHİ VE MÜZECİLİK
8336 SANAT TARİHİ VE TEOLOJİSİ
4346 SANAT TARİHİ VE TEORİSİ
8253 SANAT TASARIMI / SANAT VE TASARIM
3300 SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI
9175 SANAT VE TASARIM YÖNETİMİ
7214 SANAT YÖNETİMİ
4347 SANAYİ EKONOMİSİ
4348 SAYISAL PROGRAMLAR
7189 SERAMİK
3301 SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ
7198 SERAMİK ÖĞRETMENLİĞİ
7146 SERAMİK SANATLAR / SERAMİK SANATLARI
9209 SERAMİK TASARIMI
7179 SERAMİK VE CAM / SERAMİK VE CAM TASARIMI
3302 SERMAYE PİYASASI
9111 SERMAYE PİYASASI DENETİM DERECELENDİRME / SERMAYE PİYASASI DENETİM VE DERECELENDİRME
7223 SES EĞİTİMİ
6303 SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ
3304 SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ
3305 SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ
8254 SIHHİ TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ
3309 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
3306 SİGORTACILIK
5127 SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ
8292 SİNEMA
3307 SİNEMA VE TELEVİZYON
3308 SİNEMA-TV
8246 SİNEMA-TV FOTOĞRAF / SİNEMA-TV-FOTOĞRAF
3310 SİNOLOJİ
3311 SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
3312 SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
3313 SİYASET BİLİMİ
3314 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
3315 SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
8255 SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATI 9TABLO 6C Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kodu Program Adı
3316 SOSYAL ANTROPOLOJİ
3317 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
6318 SOSYAL HİZMETLER / SOSYAL HİZMET
9121 SOSYAL PROGRAMLAR
4353 SOSYAL VE SİYASAL BİLİMLER
3319 SOSYOLOJİ
4354 SÖZEL PROGRAMLAR
7219 SPOR BİLİMLERİ
8256 SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ
7104 SPOR YÖNETİCİLİĞİ
9176 SPOR YÖNETİMİ
3320 SU ÜRÜNLERİ
8337 SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ
3321 SÜMEROLOJİ
8257 SÜSLEME VE DEKORATİF SANATLAR / SÜSLEME VE DEKORATİF SANATLARI
8258 SÜT TEKNOLOJİSİ
7123 ŞAN
7124 ŞAN OPERA / ŞAN VE OPERA / ŞAN-OPERA
8259 ŞEFLİK
4357 ŞEHİR MÜHENDİSLİĞİ, ŞEHİR GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ
3322 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
8260 TAKI TASARIMI
8301 TAKI TASARIMI (PLASTİK SANATLAR)
4359 TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI
3323 TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ
9288 TAPU VE KADASTRO / TAPU KADASTRO
3382 TARIM EKONOMİSİ
8261 TARIM İŞLETMECİLİĞİ
3383 TARIM MAKİNELERİ
3325 TARIM TEKNOLOJİSİ
8262 TARIM ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
9106 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
8263 TARIMSAL MEKANİZASYON
3384 TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
6324 TARİH
3371 TARİH ÖĞRETMENLİĞİ
3385 TARLA BİTKİLERİ
9219 TASARIM
3326 TASARIM VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ
7141 TAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM
8264 TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
9286 TEKNOLOJİ VE BİLGİ YÖNETİMİ
7180 TEKSTİL
3327 TEKSTİL DOKUMA VE ÖRGÜ ÖĞRETMENLİĞİ
8265 TEKSTİL GELİŞTİRME VE PAZARLAMA
3328 TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ
3329 TEKSTİL ÖĞRETMENLİĞİ
9177 TEKSTİL TASARIM
7181 TEKSTİL TASARIMI
9207 TEKSTİL TASARIMI VE ÜRETİMİ
4362 TEKSTİL TEKNİĞİ VE TEKNOLOJİLERİ
3330 TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENLİĞİ
3331 TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSLİĞİ
8350 TELEKOMÜNİKASYON ÖĞRETMENLİĞİ
3332 TELEVİZYON GAZETECİLİĞİ
8351 TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI
7224 TEMEL BİLİMLER
9235 TEORİ
8302 TEORİ-KOMPOZİSYON( MÜZİK)
4365 TERMİK VE NÜKLEER GÜÇ MÜHENDİSLİĞİ
3333 TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ
8266 TESVİYE ÖĞRETMENLİĞİ
5128 TEZHİP
7182 TEZHİP (SÜSLEME)
3334 TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER
3374 TIP
8267 TİCARET – İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
4367 TİCARET EKONOMİSİ
4368 TİCARET, TURİZM VE HİZMETLER EKONOMİSİ
8338 TİCARİ BİLİMLER
7126 TİYATRO
7184 TİYATRO (DEKOR VE KOSTÜM)
7127 TİYATRO (OYUNCULUK)
3335 TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ
5142 TOPLUMSAL VE SİYASAL BİLİMLER
3386 TOPRAK 10TABLO 6C Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kodu Program Adı
9048 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
4370 TOPRAK BİLİMİ VE TARIM KİMYASI
8139 TRİKOTAJ ÖĞRETMENLİĞİ
8268 TROMBON
8269 TROMPET
9234 TUBA
3336 TURİST REHBERLİĞİ
4371 TURİZM
8352 TURİZM ANİMASYONU
3337 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
8270 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ
3338 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK / TURİZM İŞLETMECİLİK VE OTELCİLİK
8271 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ÖĞRETMENLİĞİ
8272 TURİZM ÖĞRETMENLİĞİ
4372 TURİZM REHBERLİĞİ
9202 TURİZM REHBERLİĞİ VE SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ / SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ
4373 TURİZM VE HİZMETLER
6339 TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
3340 TURİZM VE OTELCİLİK
3341 TURİZM VE REHBERLİK
8142 TURİZMDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ
5129 TURİZMDE BÜRO YÖNETİMİ
3342 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
3372 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ
4375 TÜRK DİLLERİ FİLOLOJİSİ
4376 TÜRK DÜNYASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
3343 TÜRK HALK BİLİMİ / TÜRK HALKBİLİMİ
8273 TÜRK HALK MÜZİĞİ
9155 TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGI EĞİTİMİ
9173 TÜRK HALK MÜZİĞİ SES EĞİTİMİ
7128 TÜRK HALK OYUNLARI
7194 TÜRK MUSİKİSİ
7129 TÜRK MUSİKİSİ TEMEL BİLİMLERİ
7130 TÜRK MÜZİĞİ
7131 TÜRK SANAT MÜZİĞİ
7132 TÜRK SANAT MÜZİĞİ SES EĞİTİMİ
7133 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TEMEL BİLİMLER
3344 TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
4377 TÜRKOLOJİ
6345 TÜTÜN EKSPERLERİ / TÜTÜN EKSPERLİĞİ
8339 UÇAK ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
3346 UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK
3347 UÇAK GÖVDE BAKIM
3348 UÇAK GÖVDE-MOTOR / UÇAK GÖVDE – MOTOR
5136 UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM / UÇAK GÖVDE – MOTOR BAKIM
3349 UÇAK MOTOR BAKIM
3350 UÇAK MÜHENDİSLİĞİ
8274 UÇAK TEÇHİZAT BAKIM
4381 UKRAYNA DİLİ
4382 ULAŞIM MÜHENDİSLİĞİ
4383 ULAŞIM TEKNİĞİ VE TEKNOLOJİSİ
4384 ULAŞIM VE ULAŞIM YÖNETİMİ
5130 ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK
4386 ULUSLARARASI EKONOMİ
4387 ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER
6351 ULUSLARARASI FİNANS
4388 ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK
3352 ULUSLARARASI İLİŞKİLER
3353 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ
4389 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA ÇALIŞMALARI
9271 ULUSLARARASI İSLAM VE DİNİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İSLAM VE DİN BİLİMLERİ
4390 ULUSLARARASI İŞLETME
4391 ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ
8275 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK
9108 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET
3354 ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK / ULUSLARARASI LOJİSTİK
9110 ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ
3355 ULUSLARARASI TİCARET
9282 ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS
5131 ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN
3356 ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK
9009 ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
4393 ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ
9218 ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA
9123 ULUSLARARASI, İKTİSAT, İŞLETME PROGRAMLARI
3357 URDU DİLİ VE EDEBİYATI 11TABLO 6C Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kodu Program Adı
8276 URDU DİLİ VE PAKİSTAN ARAŞTIRMALARI
4395 UYGULAMALI MATEMATİK
8277 UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
8140 UYGULAMALI RESİM ÖĞRETMENLİĞİ
8278 UYGULAMALI SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ
8279 UZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ
3358 UZAY MÜHENDİSLİĞİ
8280 ÜFLEME VE VURMA ÇALGILAR / ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR / ÜFLEME VE VURMALI ÇALGILAR
5132 ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ
5140 ÜRETİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
5133 ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENLİĞİ
6373 VETERİNER
8281 VİYOLA
8282 VİYOLENSEL / VİYOLONSEL
9157 VURMA ÇALGILAR / VURMALI ÇALGILAR
8283 VURMA SAZLAR
8284 YAPI İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
3359 YAPI ÖĞRETMENLİĞİ
3360 YAPI RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ
8340 YAPI TASARIMI
8285 YAPI TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ
4402 YAPI/İNŞAAT EKONOMİSİ
9210 YAT TASARIMI
4405 YAYGIN DİN ÖĞRETİMİ VE UYGULAMALARI
7134 YAYLI ÇALGILAR
7135 YAYLI ÇALGILAR YAPIMI
8183 YAYLI SAZLAR
5134 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
9142 YENİ MEDYA
8287 YER TEÇHİZAT BAKIM
8288

YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ / YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ
5143 YÖNETİM BİLİMLERİ / YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI
3361 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
8296 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
3362 YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI
3376 YUNANCA
3363 ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
4408 ZİRAAT
5135 ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ
8289 ZOOTEKNİ / ZOOTEKNİK
9007 DİĞER (Belli alanlara tanınan ayrıcalıklardan yararlanamazlar.)2013-ÖMSS

2013-ÖMSS

Etiketler: , , , , , , ,

Copyright © 2011 Yaşamdan Yansımalar | Eneger.com. Tüm hakları saklıdır.
Sitemap