Buradasınız : Ana Sayfa //Güncel Haberler//Sözleşmeli personelin kadroya atanması için örnek dilekçe

Sözleşmeli personelin kadroya atanması için örnek dilekçe

sözleşmeli personelin kadrolu olmasi için gerekli dilekçe örneğiSözleşmeli arkadaşların kadroya geçişleri ile ilgili olarak bir sorunla karşılaşmamaları ve mağdur olmamaları için dilekçelerini zamanın da doğru bir şekilde sunmaları ve işlem aşamalarınıda takip etmeleri kendi lehlerine olacaktır. Ayrıca konuları ile ilgili olarak kurumları ilede sürekli irtibat içerisinde bulunmaları, özellikle öğretmen arkadaşların yaz tatili süresince bilgi akışını takip etmeleri kendi menfaatlerine olacaktır.

Aşağıda yer alan dilekçeyi öğretmenler okulda çalışıyor ise okul müdürlüğüne, sağlık personeli hastanede çalışıyor ise hastane müdürlüğüne, imam hatipler ve kuran kursau öğreticileri ilçede çalışıyorsa ilçe müftülüğüne verecektir.
Kısaca personel dilekçeyi en yakın birim amirine verecektir. O amir de, müracaat  yönetmeliğine uygun olarak dilekçeyi bir üst
birim yöneticisine gönderecektir. Kadroya geçiş için personelin yazılı talebi gerekmekte olup, personelin dilekçesinin il
müdürlüğüne gönderildiğini takip etmesi uygun olacaktır. Dilekçe il müdürlüğüne gelirken bir yerde kaybolursa çok büyük sorun oluşur. Bu  nedenle dilekçelerin takibini önermekteyiz.

ADI VE SOYADI :

BABA ADI :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ :

T.C.KİMLİK NO :

ÖZÜ : 657 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin (A) fıkrası kapsamında atanma talebi…………………………. MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: a) 04.06.2011 tarih ve 27954 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanan 632 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 Üncü Maddesinin (B) Fıkrası İle 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname.

b) 23/07/1965 tarih ve 12056 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.

c) 12.01.1983 tarih ve 17926 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarının Şikâyet Ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik

İlgi (a) daki Kanun Hükmünde Kararname ile ilgi (b) deki Kanuna, aşağıdaki Geçici 37. madde eklenmiştir.

“Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve
10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.”

İlgi
(b) deki Kanunun 4. maddesinin (A) fıkrası kapsamında atanmam hususunu; ilgi (c) deki yönetmeliğin 12. maddesinde yer alan “Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi, kurumların çalışma usul ve esaslarını belirleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler ile müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir.Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile birinci fıkrada belirtilen mercilere 3 gün içinde intikal ettirilir.” hükmü gereği …….. İl ……. Müdürlüğü Makamına iletilmesi hususlarında gereğini arz ederim.

Adres:

……………

 

Etiketler: , , , , , ,

Copyright © 2011 Yaşamdan Yansımalar | Eneger.com. Tüm hakları saklıdır.
Sitemap